Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2014

Vaikea vuosi takana - uusi suunta valittu

Helsinki, Suomi, 2015-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 13.2.2015 klo 8.00

Loka–joulukuu 2014:
Konsernin liikevaihto oli 548,5 miljoonaa euroa (607,8 miljoonaa euroa), laskua 9,7 prosenttia tai 4,7 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,2 miljoonaa euroa (48,3 miljoonaa euroa).

Tammi–joulukuu 2014:
Konsernin liikevaihto oli 1 844,5 miljoonaa euroa (2 037,1 miljoonaa euroa), laskua 9,5 prosenttia tai 5,5 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -42,9 miljoonaa euroa (54,4 miljoonaa euroa).
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -63,4 miljoonaa euroa (22,1 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,88 euroa (0,30 euroa).
Kertaluonteiset erät olivat -39,3 miljoonaa euroa tai -36,4 miljoonaa euroa verovaikutuksen kera (26,3 miljoonaa euroa Lindexin verohyvityksen takia).
Raportoitu osakekohtainen tulos oli -1,39 euroa (0,67 euroa), sisältäen -0,51 euroa (0,37 euroa) kertaluonteisia eriä.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2014 tuloksesta ei makseta osinkoa.

Vuoden 2015 näkymät:
Suunniteltujen rakenteellisten muutosten takia Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2015 liikevaihto laskee vuodesta 2014. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan, mutta jäävän negatiiviseksi vuonna 2015 Stockmann Retail -liiketoimintayksikön tuloskehityksen takia. Real Estate- ja Fashion Chains -liiketoimintayksiköiden liiketulosten odotetaan olevan positiiviset.

Toimitusjohtaja Per Thelin:
Vuosi 2014 oli Stockmannille vaikea erityisesti päämarkkinoillamme Suomessa ja Venäjällä. Kaupan alalla eletään haastavia aikoja, eivätkä omat toimemme olleet riittäviä vastaamaan heikkoon talouskehitykseen ja kilpailutilanteen muutoksiin. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana ennätysalhainen ruplan kurssi Venäjällä heikensi Stockmannin tulosta entisestään.

Nyt katse on tulevaisuudessa. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin laaja strategiaprosessi, jonka tavoitteena on Stockmannin kilpailukyvyn parantaminen pitkällä aikavälillä. Rakenteellisia muutoksia on käynnissä uuden strategisen suunnan mukaisesti. Vuokraamme myyntitiloja ulkopuolisille vuokralaisille, mikä kasvattaa kiinteistöjemme arvoa ja tuo hyötyä asiakkaillemme. Tässä työssä avainasemassa on Stockmann Retail- ja Real Estate -yksiköiden hyvä yhteistyö. Olen iloinen löydettyämme sitoutuneen omistajan Seppälälle, mikä mahdollistaa muotiketjun jatkon sen kotimarkkinoilla.

Kulunut vuosi osoitti, että Stockmannin on toimittava entistä ketterämmin ja panostettava voimakkaammin myyntiin ja asiakaspalveluun niin tavarataloissa kuin verkossa, jotta lunastamme lupauksen ensiluokkaisesta ostoskokemuksesta. Strategian toteuttaminen edellyttää raskaita valintoja siitä, mihin jatkossa panostamme. Suunnittelemme kolmen tavaratalon sulkemista Venäjällä ja Oulun tavaratalon sulkemista Suomessa. Myös Lindex suunnittelee vetäytymistä Venäjältä. Nämä suunnitelmat ovat osa tehokkuusohjelmaa, jonka käynnistämme kääntääksemme tuloksemme takaisin kannattavaksi.

Vuosi 2015 jatkuu haastavana, etenkin kun otetaan huomioon useat tulevat muutokset. Suunnittelemamme toimenpiteet vievät meitä oikeaan suuntaan, mutta käännös ei tapahdu yhdessä yössä. Siksi arvioimme Stockmannin liiketuloksen ilman kertaluontoisia eriä parantuvan, mutta pysyvän edelleen negatiivisena vuonna 2015. Uuden strategian vaikutukset näkyvät tuloskehityksessä pääosin vuodesta 2016 alkaen.

Strategiaprosessi

Stockmann aloitti strategiansa uudistamisen kesällä 2014 parantaakseen konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä. Strateginen suunta asetettiin vuoden 2014 lopussa, ja toimenpiteitä tehdään uuden suunnan mukaisesti.

Uusi kolmen liiketoimintayksikön toimintarakenne – Stockmann Retail, Real Estate ja Fashion Chains – otettiin käyttöön 1.1.2015. Stockmann alkaa raportoida konsernin kiinteistöomistukset käypään markkina-arvoon vuodesta 2015 alkaen. Helsingin, Pietarin, Tallinnan ja Riian kiinteistöjen käypä markkina-arvo oli yhteensä 908,3 miljoonaa euroa 1.1.2015. Kiinteistöjen poistot lasketaan markkina-arvosta, ja siksi konsernin vuoden 2015 poistot kasvavat verrattuna vuoteen 2014.

Stockmannin strategisena tavoitteena on muuttaa yhtiön juridinen rakenne vastaamaan uutta toimintarakennetta. Tämän seurauksena hallitus on päättänyt tutkia mahdollisuutta yhtiöittää Stockmannin Real Estate ja Retail -yksiköt erillisiin tytäryhtiöihin.

Stockmann Retail -liiketoimintayksikössä keskitytään Stockmann-tavaratalojen ja stockmann.com-verkkokaupan toimintaan. Tavoitteena on tarjota ensiluokkainen ostoskokemus. Stockmannin tarjonta keskittyy jatkossa entistä vahvemmin muotiin, kosmetiikkaan, Stockmann Herkkuun ja kodintuotteisiin. Tarjonta kohdistetaan entistä tarkemmin asiakkaille, jotka arvostavat vaivatonta asiointia, laatua ja inspiroivaa ostoskokemusta.

Stockmann aikoo vähitellen luopua muista kuin ydinliiketoiminnoistaan. Aiemmin ilmoitetusti Hobby Hallin etäkauppaliiketoiminnalle etsitään uutta omistajaa. Konsernin taseessa 31.12.2014 Hobby Hallin varat ja velat on luokiteltu myytävänä oleviksi varoiksi. Stockmann Beauty -kosmetiikkamyymälät suljetaan toukokuun loppuun mennessä.

Real Estate -liiketoimintayksikön tavoitteena on kasvattaa kiinteistöjen arvoa maksimoimalla vuokraustoiminnoista saatavat kassavirrat sekä parantaa asiakaskokemusta uusien houkuttelevien vuokralaisten tuotteilla ja palveluilla. Stockmann on sopinut vuokraavansa liiketilaa tavarataloistaan Expert ASA Oy:lle. Expert avaa myymälänsä Helsingin keskustan Stockmann-tavaratalon tiloihin toukokuussa 2015, Turkuun kesäkuun loppuun mennessä ja Tampereelle syksyn aikana.

Fashion Chains -liiketoimintayksikköön kuuluu tällä hetkellä Lindexin ja Seppälän liiketoiminnot. Seppälän toimintoja ollaan karsimassa ja Seppälä keskittyy päämarkkinoihinsa Suomeen ja Viroon. Stockmann allekirjoitti 2.2.2015 aiesopimuksen Seppälän myynnistä Seppälän nykyiselle toimitusjohtajalle Eveliina Melentjeffille ja hänen miehelleen. Management buyout -kauppa tapahtuu 1.4.2015 ja se kattaa Seppälän 82 myymälää Suomessa ja 20 myymälää Virossa. Lisäksi 41 myymälää Suomessa suljetaan vuoden 2015 aikana. Stockmann on kirjannut tilinpäätökseensä 24,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja vuokravastuista ja muista myymäläsulkemisiin liittyvistä kuluista.

Keskittymällä Lindexiin Stockmann pyrkii antamaan Lindexille mahdollisuuden kehittyä aidosti maailmanluokan muotibrändiksi. Lindexiä kehitetään itsenäisesti oman operatiivisen hallituksen johdolla. Hallituksessa on niin Stockmannia edustavia kuin ulkopuolisia jäseniä.

Stockmann on päättänyt käynnistää tehostamisohjelman, johon sisältyvät suunnitellut neljän tavaratalon sulkemiset, Lindexin Venäjän toimintojen lopettaminen ja vuosittainen 50 miljoonan euron kustannussäästötavoite. Tietoa ohjelmasta julkaistaan erillisellä pörssitiedotteella 13.2.2015.

Avainluvut

  10-12/
2014
10-12/
2013
1-12/
2014
1-12/
2013
Liikevaihto, milj. euroa 548,5 607,8 1 844,5 2 037,1
Liikevaihdon kasvu, prosenttia -9,7 -5,6 -9,5 -3,7
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 43,8 49,5 46,6 48,6
Liiketulos, milj. euroa -27,1 48,3 -82,2 54,4
Nettorahoituskulut, milj. euroa 4,0 9,0 21,4 27,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa -31,1 39,3 -103,6 26,8
Katsauskauden tulos, milj. euroa -38,1 36,5 -99,8 48,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,53 0,51 -1,39 0,67
Oma pääoma/osake, euroa     10,55 12,42
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 116,9 183,2 29,6 125,4
Investoinnit, milj. euroa 11,1 13,1 53,8 56,8
Nettovelkaantumisaste, prosenttia     105,4 87,3
Omavaraisuusaste, prosenttia     39,3 43,8
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1000 kpl     72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia     -4,9 3,4
Henkilöstö, keskimäärin 14 620 15 362 14 533 14 963


Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Yhtiökokous 2015
Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 19.3.2015 klo 14.00 alkaen Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa
Mannerheimintie 13. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena 13.2.2015.

Taloudellinen informaatio vuonna 2015
Stockmannin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2014 vuosikertomuksen sähköinen versio julkaistaan
yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com viikolla 9. Painettu vuosikertomus ilmestyy viikolla 11.

Vuoden 2015 osavuosikatsaukset julkaistaan 29.4.2015, 12.8.2015 ja 28.10.2015.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 13.2.2015 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Fazer À la Carte -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.


Puhelinkonferenssi ja webcast
Toimitusjohtaja Per Thelin ja talousjohtaja Pekka Vähähyyppä pitävät tänään 13.2.2015 klo 11.15 englanninkielisen puhelinkonferenssin, jossa he esittelevät tilinpäätöksen. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com.

Suomi: +358 9 6937 9590
Ruotsi: +46 8 5065 3937
Iso-Britannia: +44 20 3427 1915
Saksa: +49 69 2222 10624
Ranska: +33 1 76 77 22 26
USA: +1212 444 0481

Puhelinkonferenssin koodi: 3201296


Lisätietoja:
Per Thelin, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 OVK Q4 2014 FIN.pdf


Takaisin listaukseen