Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2014-03-18 15:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 18.3.2014 klo 16.45 EET

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin Helsingissä 18.3.2014, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti jakaa tilikaudelta 2013 osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta esitysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan katsaus


Toimitusjohtaja Hannu Penttilä kävi yhtiökokouksessa läpi Stockmannin tuloskehitystä ja merkittävimpiä tapahtumia toimitusjohtajakautensa aikana, vuodesta 2001 alkaen. Kehitys vuoteen 2008 asti oli myönteistä ja Stockmann teki tänä aikana kolme merkittävää investointipäätöstä: Helsingin keskustan tavaratalon laajentaminen, Nevsky Centre -kauppakeskuksen rakentaminen Pietariin ja ruotsalaisen Lindex-muotiketjun ostaminen.

Näistä investoinneista Nevsky Centre on kehittynyt hyvin, ja pääosin euroon sidotut vuokratuotot ovat toimineet myös suojana heikentyneelle Venäjän ruplalle. Lindex on tuonut konserniin uutta kannattavaa liiketoimintaa länsimarkkinoilta ja tasannut Venäjän toimintaan liittyviä riskejä. Vuonna 2013 muotiketju vastasi jälleen konsernin parhaasta tuloskehityksestä. Lisäksi Lindex on kehittymässä globaaliksi brändiksi, josta hyvä esimerkki on laajentuminen Kiinaan syksyllä 2014. Helsingin keskustan tavarataloon liittyviä alkuperäisiä kasvutavoitteita ei ole kaikilta osin saavutettu, mikä johtuu pääosin yleisen kulutuksen laskusta finanssikriisin myötä. Tavaratalo on kuitenkin puolustanut asemaansa kiristyneessä kilpailussa ja tehnyt hyvää tulosta, vaikka Suomen muissa tavarataloissa kannattavuus on laskenut.

Stockmannin tulevaan kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti yleisen talouskehityksen hidastuminen. Kustannusrakenne on sopeutettava alhaiseen tai negatiiviseen kasvuun hyödyntäen toiminnan tehostamisessa mm. uusia tietojärjestelmiä ja keskitettyä jakelukeskusta. Vuonna 2013 tuloskehitys olisi ollut merkittävästi heikompi ilman jo toteutettuja kustannussäästöjä. Kasvun ylläpitämisessä olennaista on digitalisaatiokehitys, erityisesti verkkokaupan ja monikanavaisuuden kehittäminen. Samalla on tehostettava nykyisten myymälöiden tilankäyttöä. Merkittäviä investointeja uuteen myyntipinta-alaan ei tarvita. 


Strategian kannalta keskeisessä asemassa on Venäjä. Ruplan arvon voimakas heikentyminen, venäläiskuluttajien ostovoiman alentuminen sekä Venäjälle asetettavat talouspakotteet ja niiden mahdolliset vastatoimet pakottavat Stockmannin harkitsemaan tarkoin koko yhtiön tulevia strategisia valintoja.

Alkaneen vuoden 2014 myyntiluvut ovat olleet erittäin heikkoja, mutta kaupankäynti on selvästi piristynyt maaliskuussa. Ukrainan kriisi heikentää mahdollisuuksia talouden ennustamiseen. Stockmann seuraa taloustilanteen kehitystä ja päivittää tarvittaessa arviotaan kuluvan vuoden tuloskehityksestä.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2013 maksetaan 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 16.4.2014 niille osakkeenomistajille, jotka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Valiokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen rehtori ja professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg, toimitusjohtaja Per Sjödell, toimitusjohtaja Kjell Sundström, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen ja toimitusjohtaja Dag Wallgren. Hallituksen puheenjohtajan Christoffer Taxellin ilmoitettua, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi, uudeksi jäseneksi valittiin Föreningen Konstsamfundetin toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, joka on toiminut Stockmannin hallituksen jäsenenä vuosina 2007–2013. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan ja ne maksetaan edelleen pääosin osakepalkkioina.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-
tilintarkastaja Anders Lundin. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Kari Niemistön.
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 15 mukaisesti ja arvion mukaan kaikki yhtiökokouksessa 18.3.2014 valitut kahdeksan hallituksen jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä. Viisi hallituksen jäsentä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Eva Liljeblom, Kari Niemistö, Per Sjödell, Kjell Sundström ja Carola Teir-Lehtinen).

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin ja muiksi jäseniksi toimitusjohtaja Kari Niemistön, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja toimitusjohtaja Dag Wallgrenin.

Lisätietoja:
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. (09) 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen