Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Finland, 2013-03-21 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 21.3.2013 klo 16.00 EET

Helsingissä 21.3.2013 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti jakaa tilikaudelta 2012 osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta esitysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan katsaus


Toimitusjohtaja Hannu Penttilä esitteli yhtiökokouksessa Stockmannin 150-vuotisjuhlavuoden keskeisiä tapahtumia ja lähiajan näkymiä. Vuonna 2012 ensimmäisen kerran Stockmannin historiassa liikevaihtoa tuli ulkomailta enemmän kuin Suomesta. Venäjän toiminta kääntyi voitolliseksi, vaikka tulokseen sisältyi tappiollisen Bestseller-franchisingketjun sulkeminen. Kaikki Venäjän tavaratalot paransivat selvästi tulostaan. Venäjän merkitys osana konsernin tuloskehitystä korostuu tulevina vuosina.

Vahvat panostukset kaikkiin konsernin verkkokauppoihin jatkuvat vuonna 2013. Kokonaisuutena vuoden investoinnit tulevat olemaan noin 60 miljoonaa euroa eli edellisvuoden tasolla. Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskuksen kaupallisen arvon selvitys on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on ratkaista mahdollinen kiinteistökauppa, johon sisältyisi Pietarin tavaratalon jääminen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kauppakeskuksen vuokralaiseksi, vuoden 2013 aikana.

Vähittäiskaupan markkinakehitys Pohjoismaissa alkuvuonna 2013 antaa aihetta huoleen. Stockmannin liikevaihdon kehitys on ollut ennakoitua huonompi erityisesti Suomessa, jossa kuluttajien luottamus ja ostovoima ovat alhaisella tasolla. Arvonlisäveron mahdollinen uusi korostus tässä suhdannetilanteessa leikkaisi kuluttajien ostovoimaa entisestään ja sillä olisi merkittäviä työllisyysvaikutuksia kaupan alalla.

Myös Stockmann joutuu toiminnassaan kiinnittämään erityistä huomiota kustannustehokkuuteen. Säästöjen saavuttamiseksi tarvitaan sekä kustannusleikkauksia että rakenteellisia toimia. Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos tulee normaalista kausivaihtelusta johtuen olemaan edellisten vuosien tapaan tappiollinen. Koko vuoden osalta Stockmannin tavoitteena on kasvattaa konsernin liikevaihtoa, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja, ja parantaa liikevoittoa. Tavoitteet ovat saavutettavissa, mikäli markkinatilanne erityisesti Suomessa muuttuu alkuvuotta suotuisammaksi.


Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2012 maksetaan 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 18.4.2013 niille osakkeenomistajille, jotka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.3.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Valiokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen rehtori ja professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg, ministeri Christoffer Taxell, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen ja toimitusjohtaja Dag Wallgren. Hallituksen jäsenen
Kaj-Gustaf Berghin ilmoitettua, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi, uudeksi jäseneksi valittiin Stiftelsen för Åbo Akademin toimitusjohtaja Kjell Sundström, joka on aiemmin toiminut lukuisissa kansainvälisissä rahoitusalan johtotehtävissä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan ja ne maksetaan edelleen pääosin osakepalkkioina.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja yhtiön osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti uutena KHT-
tilintarkastaja Anders Lundin. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen ministeri Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Kari Niemistön.
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 15 mukaisesti ja arvion mukaan kaikki yhtiökokouksessa 21.3.2013 valitut kahdeksan hallituksen jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä. Yhtiön viisi hallituksen jäsentä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Eva Liljeblom, Kari Niemistö, Per Sjödell, Kjell Sundström ja Carola Teir-Lehtinen).

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ministeri Christoffer Taxellin ja muiksi jäseniksi toimitusjohtaja Kari Niemistön, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja toimitusjohtaja Dag Wallgrenin.

Lisätietoja:
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. (09) 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen