Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2013-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouskutsu 13.2.2013 klo 8.00 EET

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.3.2013 alkaen klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2013 ja hallitus ehdottaa osingon maksettavaksi 18.4.2013.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että netto-osuus palkkioista verojen jälkeen edelleen maksetaan osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76.000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49.000 euroa ja jäsenten palkkioksi kullekin 38.000 euroa vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta hallituksen ja valiokunnan kokouksista. Muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Stockmann Oyj Abp kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kahdeksana (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen jäsenen, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, toimitusjohtaja Per Sjödell, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen ja toimitusjohtaja Dag Wallgren valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta esittää, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Kjell Sundström samaksi toimikaudeksi. Kjell Sundströmin henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä uudeksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Anders Lundin. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 28.2.2013. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 4.4.2013 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.3.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.3.2013 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) Stockmann Oyj Abp:n internetsivujen kautta osoitteessa www.stockmanngroup.com
b) puhelimitse numeroon 09 121 3260
c) telefaksilla numeroon 09 121 3101 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 11.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.3.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ja asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Stockmann Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 13.2.2013 yhteensä 30.627.563 A-osaketta ja 41.421.120 B-osaketta, jotka edustavat 306.275.630 A-osakkeiden tuottamaa ääntä ja 41.421.120 B-osakkeen tuottamaa ääntä.

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 12.30.


Helsingissä, helmikuun 13. päivänä 2013

STOCKMANN Oyj Abp
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen