STOCKMANNIN IFRS:N MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 18.4.2005 klo 17.30

STOCKMANNIN IFRS:N MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Stockmann antoi 15.2.2005 tiedotteen IFRS:n mukaisista tilinpäätöksen vertailutiedoista vuodelta 2004 vuositasolla. Tässä tiedotteessa annetaan informaatiota IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen vaikutuksista konsernin taseeseen, tuloslaskelmaan, keskeisiin tunnuslukuihin ja segmenttien tietoihin vuonna 2004 vuosineljänneksittäin. Stockmannin kannalta IFRS:ään siirtymisen merkittävimmät muutokset liittyvät käyttöomaisuuden arvonkorotusten käsittelyyn, omien osakkeiden käsittelyyn, eräiden autokaupan leasing- ja osamaksusopimusten käsittelyyn, rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen sekä segmenttiraportointiin.

YLEISTÄ

Stockmann siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) 1.1.2005. Yhtiö on laatinut avaavan taseen IFRS-standardeihin siirtymispäivälle, joka on 1.1.2004. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IFRS:n mukaisesti.

Tilinpäätöskäytännön muutos vaikuttaa mm. seuraaviin laskentaperiaatteisiin:

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostus ja arvonkorotukset

Stockmann käyttää aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostamisessa IAS 16 -standardin (Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet) mukaista hankintamenomallia. Poikkeuksena yhtiön aikaisemmasta laskentakäytännöstä IFRS-raportoinnissa on tehty rakennusten arvonkorotuksista taloudellista vaikutusaikaa vastaavat poistot. Avaavaan IFRS-taseeseen on tehty kertyneitä poistoja vastaava kertapoisto. Arvonkorotuksista on tehty IFRS:n mukaiset verovelkakirjaukset.

Rahoitusleasingsopimukset

Stockmann Auton käytössä rahoitusleasingsopimuksilla olevat sijais- ja esittelyautot on käsitelty IFRS-raportoinnissa IAS 17 (Vuokrasopimukset) - standardin mukaisesti taseeseen aktivoitavana käyttöomaisuutena ja korollisena velkana. Aikaisemman laskentakäytännön mukaisesti nämä sopimukset on esitetty liitetietojen leasingvastuissa.

Yhtiön omistamat omat osakkeet

IAS 39 (Rahoitusinstrumentit) -standardin mukaan yhtiön omistamia omia osakkeita ei kirjata IFRS-tilinpäätöksessä taseen varoihin. Omien osakkeiden eliminointi pienentää pitkäaikaisia sijoituksia ja omaa pääomaa aikaisempaan laskentakäytäntöön verrattuna.

Osakeomistukset arvopaperipörssissä listatuissa yhtiöissä

IFRS-tilinpäätöksessä osakeomistukset arvopaperipörssissä listatuissa yhtiöissä arvostetaan IAS 39 (Rahoitusinstrumentit) -standardin mukaan tilinpäätöshetken pörssikurssiin. Osakkeiden pörssikurssien ja kirjanpitoarvojen ero käsitellään taseen omassa pääomassa. Aikaisemman laskentakäytännön mukaisesti osakeomistukset on arvostettu tilinpäätöksessä korkeintaan hankintamenoon.

Saamiset

Autokaupan asiakasrahoituksessa rahoitusyhtiöille siirretyt osamaksusopimukset on käsitelty IAS 39 (Rahoitusinstrumentit) -standardin mukaisesti. Sopimukset, joiden osalta kaikki riskit, edut ja määräysvalta eivät ole siirtyneet siirronsaajalle, esitetään IFRS-raportoinnissa taseen saamisissa ja veloissa. Aikaisemman tilinpäätöskäytännön mukaisesti nämä sopimukset on esitetty vastuusitoumuksina tilinpäätöksen liitetietona. Näiden sopimusten korkotuotto jaksotetaan IFRS-raportoinnissa sopimuksen kestoajalle, kun se aikaisemman laskentakäytännön mukaisesti on tuloutettu kokonaisuudessaan sopimuksen tekohetkellä. Osamaksusopimukset on käsitelty IFRS 1 -siirtymästandardin mahdollistamalla tavalla standardin IAS 39 mukaisesti 1.1.2004 lukien.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta

Johdannaissopimukset arvostetaan IAS 39 -standardin periaatteiden mukaisesti käypään arvoon. Stockmann käyttää IFRS-tilinpäätöksissä IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa valuuttamääräisten ennakoitujen myyntien ja ostojen suojauksiin.

Laskennalliset verovelat ja verosaamiset

Väliaikaisista eroista omaisuus- ja velkaerien verotusarvojen ja IFRS- kirjanpitoarvojen välillä lasketaan IAS 12 (Tuloverot) -standardin mukaan laskennalliset verosaamiset ja -velat. Suurimmat velkaerät syntyvät rakennusten ja tonttien tasearvojen sisältämistä arvonkorotuksista ja ulkomaisten yhtiöiden käyttöomaisuudesta. Aikaisemman laskentakäytännön mukaan väliaikaisista eroista ei ole laskettu laskennallisia verosaamisia ja -velkoja.

Muuntoerot

Kertyneet muuntoerot on standardin IFRS 1 mahdollistamalla tavalla yhdistetty kertyneisiin voittovaroihin IFRS-raportointiin siirtymishetkellä.

Suomalainen eläkejärjestelmä (TEL)

Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä eläkekulut on kirjattu paikallisten säännösten mukaan. Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä TEL on katsottu maksupohjaiseksi järjestelyksi. Myös IFRS-raportoinnissa TEL-järjestelyn työkyvyttömyyteen liittyvä osuus käsitellään maksupohjaisena eläkejärjestelynä. Arvio TEL-järjestelyn työkyvyttömyysosan aiheuttamasta laskennallisesta kokonaisvastuusta siirtymähetkellä on noin 17,5 miljoonaa euroa.

Segmenttiraportointi

Nykyinen raportoinnin segmenttijako muuttuu IFRS-raportointiin siirryttäessä siten, että kiinteistöyksikkö, jonka tuotot muodostuvat pääosin konsernin sisäisistä vuokratuotoista, poistuu. Konsernin omistamat kiinteistöt on IFRS-raportoinnissa jaettu liiketoimintaa harjoittaville segmenteille, siten että ne ovat mukana segmentin varoissa. Segmenttien tuloslaskelmassa rakennusten poistot ja muut kulut korvaavat aiemmat sisäiset vuokrat. IFRS-raportoinnissa liiketoiminnan muut tuotot on kohdistettu segmenteille, kun ne FAS-raportoinnissa on raportoitu konsernitasolla.

Segmenttijako perustuu konsernin organisaatioon ja sisäiseen raportointiin. Ensisijaiset segmentit ovat tavarataloryhmä, Stockmann Auto, Hobby Hall ja Seppälä. Toissijaiset segmentit ovat Suomi, Baltia ja Venäjä.

Tilinpäätöksen esittäminen

Korollisten myyntisaamisten korkotuotot esitetään FAS-raportoinnista poiketen rahoitustuottojen sijaan liikevoittoon sisältyvinä muina tuloina myyntikatteen alapuolella konsernin tuloslaskelmassa. Tämä muutos on tehty helmikuun 15 päivänä annetun tiedotteen jälkeen. Muutos kasvattaa konsernin liikevoittoa ja pienentää vastaavasti rahoitustuottoja. Segmenttien osalta korollisten myyntisaamisten korkotuotot ovat sisältyneet liikevoittoon jo FAS-raportoinnissa.

Osakeperusteiset maksut

Helmikuussa 2004 julkistettu standardi IFRS 2 (Osakeperusteiset maksut) otettiin käyttöön vuoden 2005 alusta. Standardin käyttöönotolla ei ole merkittävää vaikutusta Stockmannin tulokseen.

Kassavirtalaskelmat

IFRS-raportointi ei aiheuta olennaisia muutoksia Stockmannin kassavirtalaskelmiin.

TASEET

Tase, IFRS 1.1.2004 konserni, milj. euroa Viite FAS Oikaisut IFRS VARAT Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet30,530,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet1230,06,3236,3
Pitkäaikaiset sijoitukset228,7-21,67,0
Pitkäaikaiset saamiset0,90,9
Laskennallinen verosaaminen40,80,31,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä290,9-14,9275,8
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus191,3191,3
Saamiset, korolliset110,5110,5
Saamiset, korottomat86,886,8
Myytävissä olevat sijoitukset61,01,0
Rahoitusarvopaperit101,8101,8
Rahat- ja pankkisaamiset19,519,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä509,91,0511,0
Varat yhteensä800,8-14,0786,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma547,1-25,0522,0
Vähemmistöosuus0,00,0
Oma pääoma yhteensä7547,1-25,0522,0
Pitkäaikaiset lainat848,62,350,9
Laskennalliset verovelat1026,07,833,9
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen16,316,3
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton9162,70,9163,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä179,00,9180,1
Oma pääoma ja velat yhteensä800,8-14,0786,8
Tase, IFRS 31.3.2004 konserni, milj. euroa Viite FAS Oikaisut IFRS VARAT Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet40,940,9
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet1 229,96,2236,1
Pitkäaikaiset sijoitukset228,7-21,67,1
Pitkäaikaiset saamiset30,71,82,5
Laskennallinen verosaaminen40,80,51,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä301,0-13,1288,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus217,3217,3
Saamiset, korolliset3 108,9108,9
Saamiset, korottomat585,81,487,2
Myytävissä olevat sijoitukset61,11,1
Rahoitusarvopaperit71,371,3
Rahat- ja pankkisaamiset17,417,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä500,72,4503,1
Varat yhteensä801,7-10,6791,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma480,4-25,6454,7
Vähemmistöosuus0,00,0
Oma pääoma yhteensä7 480,4-25,6454,8
Pitkäaikaiset lainat849,22,351,5
Laskennalliset verovelat1025,97,733,6
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen16,316,3
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton9 229,85,1234,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä246,15,1251,2
Oma pääoma ja velat yhteensä801,7-10,6791,1
Tase, IFRS 30.6.2004 konserni, milj. euroa Viite FAS Oikaisut IFRS VARAT Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet30,530,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet1 242,76,0248,7
Pitkäaikaiset sijoitukset228,6-21,57,1
Pitkäaikaiset saamiset30,93,74,5
Laskennallinen verosaaminen40,80,21,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä303,5-11,6291,9
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus185,6185,6
Saamiset, korolliset398,898,8
Saamiset, korottomat580,92,883,7
Myytävissä olevat sijoitukset61,21,2
Rahoitusarvopaperit29,829,8
Rahat- ja pankkisaamiset15,915,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä411,03,9414,9
Varat yhteensä714,5-7,7706,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma502,2-24,2478,0
Vähemmistöosuus0,00,0
Oma pääoma yhteensä7 502,2-24,2478,0
Pitkäaikaiset lainat848,92,251,1
Laskennalliset verovelat1023,46,930,3
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen16,816,8
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton9 123,27,4130,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä140,07,4147,4
Oma pääoma ja velat yhteensä714,5-7,7706,9
Tase, IFRS 30.9.2004 konserni, milj. euroaViiteFASOikaisutIFRS
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet36,336,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet1 241,55,8247,3
Pitkäaikaiset sijoitukset228,6-21,57,1
Pitkäaikaiset saamiset30,85,56,3
Laskennallinen verosaaminen40,80,21,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä308,0-9,9298,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus237,1237,1
Saamiset, korolliset397,897,8
Saamiset, korottomat571,34,575,7
Myytävissä olevat sijoitukset61,31,3
Rahoitusarvopaperit39,739,7
Rahat- ja pankkisaamiset13,513,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä459,35,7465,1
Varat yhteensä767,3-4,2763,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma512,2-23,7488,5
Vähemmistöosuus0,00,0
Oma pääoma yhteensä7 512,2-23,7488,5
Pitkäaikaiset lainat848,72,250,9
Laskennalliset verovelat1023,46,830,3
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen16,916,9
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton9 166,110,5176,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä183,010,5193,5
Oma pääoma ja velat yhteensä767,3-4,2763,1
Tase, IFRS 31.12.2004 konserni, milj.euroa Viite FAS Oikaisut IFRS VARAT Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet24,424,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet1 262,75,7268,4
Pitkäaikaiset sijoitukset228,0-21,07,1
Pitkäaikaiset saamiset31,17,48,5
Laskennallinen verosaaminen41,80,32,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä318,1-7,7310,3
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus195,0195,0
Saamiset, korolliset3 102,3102,3
Saamiset, korottomat593,76,3100,1
Myytävissä olevat sijoitukset60,00,0
Rahoitusarvopaperit28,728,7
Rahat- ja pankkisaamiset12,712,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä432,46,4438,7
Varat yhteensä750,4-1,3749,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma491,7-23,8467,9
Vähemmistöosuus0,00,0
Oma pääoma yhteensä7 491,7-23,8467,9
Pitkäaikaiset lainat813,12,215,3
Laskennalliset verovelat1022,66,629,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen52,752,7
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton9 170,313,6183,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä223,013,6236,6
Oma pääoma ja velat yhteensä750,4-1,5749,0
1. Aiemman tilinpäätöskäytännön mukaisesti rakennusten arvonkorotuksista ei ole tehty poistoja. Aikaisemman tilinpäätöskäytännön perusteella laadittujen taseiden aineellisesta käyttöomaisuudesta on IFRS-standardien mukaisesti poistettu arvonkorotusten kertyneet poistot, 10,8 miljoonaa euroa, vuoden 2003 lopussa. Aineelliseen käyttöomaisuuteen on IFRS- standardien mukaisesti lisätty omistettujen keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden osalta omistusosuutta vastaava osa näiden yhtiöiden aineellisesta käyttöomaisuudesta. Tämä lisäys oli 15,1 miljoonaa euroa vuoden 2003 lopussa. Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisesti keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeet esitettiin pitkäaikaisissa sijoituksissa. Aineelliseen käyttöomaisuuteen on lisätty myös Stockmann Auton käytössä olevia rahoitusleasing-sopimuksilla hankittuja sijais- ja esittelyautoja, joiden arvo oli 2,0 miljoonaa euroa vuoden 2003 lopussa. Vuoden 2004 vuosineljännesten FAS-taseisiin tehtävät vastaavat muutokset ovat arvonkorotusten osalta 10,9 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 11,1 miljoonaa euroa toisella, 11,2 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 11,3 miljoonaa euroa vuoden lopussa ja keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osalta 15,1 miljoonaa euroa kaikilla vuosineljänneksillä. Rahoitusleasing-sopimuksilla hankittujen autojen arvo vuoden 2004 lopussa oli 1,9 miljoonaa euroa.

2. IFRS-standardien mukaisesti pitkäaikaisista sijoituksista on poistettu vuoden 2003 lopussa yhtiön omistamat omat osakkeet, 6,2 miljoonaa euroa ja keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeet, 14,8 miljoonaa euroa on siirretty aineelliseen käyttöomaisuuteen. Yhtiön omistamat arvopaperipörssissä listatut osakkeet on luokiteltu standardin IAS 39 mukaisesti myytävissä oleviin sijoituksiin ja siirretty pitkäaikaisista varoista lyhytaikaisiin varoihin. Näiden osakkeiden kirjanpitoarvo oli 0,5 miljoonaa euroa vuoden 2003 lopussa. Vuoden 2004 FAS-taseeseen tehtävät vastaavat muutokset ovat omien osakkeiden osalta 6,2 miljoonaa euroa ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä sekä 6,1 miljoonaa euroa loppuvuonna, keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osalta 14,8 miljoonaa euroa kaikilla vuosineljänneksillä ja arvopaperipörssissä listattujen osakkeiden osalta 0,5 miljoonaa euroa ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä sekä 0,0 miljoonaa euroa vuoden lopussa.

3. Standardien IAS 39 ja IFRS 1 mukaisesti vuoden 2004 FAS-tilinpäätökseen on lisätty rahoitusyhtiöille siirrettyjä autokaupan osamaksusopimuksia taseen pitkäaikaisiin saamisiin 1,8 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 3,7 miljoonaa euroa toisella, 5,5 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 7,4 miljoonaa euroa vuoden lopussa sekä lyhytaikaisiin korollisiin saamisiin 1,4 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 2,8 miljoonaa euroa toisella, 4,1 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 5,5 miljoonaa euroa vuoden lopussa.

4. Laskennallisiin verosaamisiin on lisätty IFRS-standardien mukaisesti rahoitusinstrumenttien arvostukseen ja jaksotuseroihin liittyvät verosaamiset.

5. Lyhytaikaisiin korottomiin saamisiin on lisätty johdannaissopimusten arvostukseen liittyvät siirtosaamiset.

6. IFRS-taseen myytävissä oleviin sijoituksiin on siirretty vuoden 2003 lopussa arvopaperipörssissä listatut osakkeet, kirjanpitoarvoltaan 0,5 miljoonaa euroa. FAS-taseessa nämä osakkeet on esitetty pitkäaikaisissa sijoituksissa. IFRS-raportoinnissa nämä osakkeet on arvostettu käypään arvoon. Nämä osakkeet on pääosin myyty vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä.

7. LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Laskelma oman pääomanOmien
muutoksista,Osake- Ylikurssi- osakkeiVara-Muut
den
konserni, milj. euroapääomarahasto rahasto rahasto rahastot
*
Oma pääoma 31.12.2003105,3147,16,20,243,7
Kertyneet muuntoerot
Laskennalliset
verovelat/saamiset Käyttöomaisuuden poistot
Omat osakkeet-6,2
Rahoitusinstrumentit0,3
Oikaistu oma pääoma 1.1.2004105,3147,10,00,244,1
Merkinnät optiotodistuksilla0,00,2
Siirto muihin rahastoihin0,1
Rahavirran suojaukset-0,9
Rahoitusinstrumentit0,4
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 31.03.2004105,3147,30,00,243,6
Merkinnät optiotodistuksilla1,25,3
Siirto muihin rahastoihin-0,20,0
Rahavirran suojaukset0,1
Rahoitusinstrumentit0,5
Osingonjako
Muuntoerot Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.06.2004106,5152,40,00,244,2
Merkinnät optiotodistuksilla0,00,0
Siirto muihin rahastoihin0,0
Rahavirran suojaukset-0,1
Rahoitusinstrumentit0,5
Osingonjako
Osakepalkkiot Muuntoerot Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.09.2004106,5152,40,00,244,6
Merkinnät optiotodistuksilla0,42,3
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Rahavirran suojaukset0,3
Rahoitusinstrumentit-0,5
Osingonjako
Muuntoerot
Muuntoerot Katsauskauden tulos Oma pääoma 31.12.2004 106,8 154,8 0,0 0,2 44,4 *laskennallisella verovelalla vähennettynä

Laskelma oman pääomanVähem-
muutoksista,mistö-Muunto-Kertyneet
konserni, milj. euroaosuuserotvoittovaratYhteens
ä
Oma pääoma 31.12.20030,0-0,1244,7547,1
Kertyneet muuntoerot0,1-0,10,0
Laskennalliset-7,5-7,5
verovelat/saamiset
Käyttöomaisuuden poistot-10,8-10,8
Omat osakkeet-6,2
Rahoitusinstrumentit-0,9-0,6
Oikaistu oma pääoma 1.1.20040,00,0225,4522,0
Merkinnät optiotodistuksilla0,3
Siirto muihin rahastoihin-0,10,0
Rahavirran suojaukset-0,9
Rahoitusinstrumentit0,4
Osingonjako-70,5-70,5
Muuntoerot0,10,1
Katsauskauden tulos0,03,23,2
Oma pääoma 31.03.20040,00,1158,2454,8
Merkinnät optiotodistuksilla6,5
Siirto muihin rahastoihin0,1-0,1
Rahavirran suojaukset0,1
Rahoitusinstrumentit0,5
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos0,016,416,4
Oma pääoma 30.06.20040,00,1174,6478,0
Merkinnät optiotodistuksilla0,0
Siirto muihin rahastoihin0,0
Rahavirran suojaukset0,10,0
Rahoitusinstrumentit0,5
Osakepalkkiot0,0
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos0,010,010,0
Oma pääoma 30.09.20040,00,0184,7488,5
Merkinnät optiotodistuksilla2,7
Siirto muihin rahastoihin0,0
Rahavirran suojaukset0,20,5
Rahoitusinstrumentit-0,5
Osingonjako-52,8-52,8
Muuntoerot0,20,2
Katsauskauden tulos0,029,729,7
Oma pääoma 31.12.20040,0-0,1161,9467,9
8. FAS-tilinpäätöksen pitkäaikaisiin lainoihin on lisätty autokaupan käytössä rahoitusleasing-sopimuksilla olevien sijais- ja esittelyautojen leasingsopimuksia vastaava velka, joka oli 2,0 miljoonaa euroa vuoden 2003 lopussa ja 1,9 miljoonaa euroa vuoden 2004 lopussa. FAS-tilinpäätöksen pitkäaikaisiin lainoihin on lisätty myös omistettujen keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden osalta omistusosuutta vastaava osa näiden yhtiöiden lainoista. Tämä lainaosuus oli 0,3 miljoonaa euroa kaikilla vuosineljänneksillä.

9. Lyhytaikaisiin korottomiin velkoihin on kirjattu IFRS-standardien mukaisesti johdannaisinstrumenttien arvostukseen liittyvät siirtovelat. Lyhytaikaisiin korottomiin velkoihin on kirjattu myös siirrettyjä autokaupan osamaksusopimuksia vastaava velka, joka vuonna 2004 oli 3,2 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 6,4 miljoonaa euroa toisella, 9,6 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 12,9 miljoonaa euroa vuoden lopussa.

10. FAS-tilinpäätöksen laskennallisiin verovelkoihin on IFRS- tilinpäätöksessä lisätty arvonkorotusten verovelat, kirjanpidon ja verotuksen arvojen välisiä eroja vastaavat verovelat ulkomaisten tytäryhtiöiden käyttöomaisuudesta sekä rahoitusinstrumenttien arvostukseen liittyvät verovelat. Vuoden 2004 lopussa nämä verovelat olivat arvonkorotusten osalta 5,5 miljoonaa euroa, ulkomaisten tytäryhtiöiden käyttöomaisuuden osalta 0,9 miljoonaa euroa ja rahoitusinstrumenttien osalta 0,2 miljoonaa euroa.

TULOSLASKELMAT

Tuloslaskelma, konserni, milj. euroa Tuloslaskelma 1.1.-31.3.2004 Viite FAS Oikaisu IFRS t

Liikevaihto336,00,0336,0
Liiketoiminnan muut tuotot110,00,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-232,90,0-232,9
Palkat ja työsuhde-etuuksista-47,80,0-47,8
aiheutuneet kulut
Poistot12-7,3-0,1-7,5
Liiketoiminnan muut kulut13-46,32,5-43,9
Liikevoitto1,62,34,0
Rahoitustuotot ja -kulut143,1-2,60,5
Voitto ennen veroja4,8-0,34,5
Tuloverot15-1,40,1-1,2
Voitto verojen jälkeen3,4-0,23,2
Vähemmistöosuus0,00,00,0
Nettovoitto3,4-0,23,2
Tuloslaskelma, konserni, milj. euroa
Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2004ViiteFASOikaisuIFRS
t
Liikevaihto684,80,0684,8
Liiketoiminnan muut tuotot112,30,02,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-463,10,0-463,1
Palkat ja työsuhde-etuuksista-99,00,0-99,0
aiheutuneet kulut
Poistot12-14,9-0,3-15,2
Liiketoiminnan muut kulut13-92,45,3-87,2
Liikevoitto17,65,022,6
Rahoitustuotot ja -kulut145,1-5,00,1
Voitto ennen veroja22,70,022,7
Tuloverot15-4,00,9-3,1
Voitto verojen jälkeen18,70,819,6
Vähemmistöosuus0,00,00,0
Nettovoitto18,70,819,6

Tuloslaskelma, konserni, milj. euroa Tuloslaskelma 1.1.-30.9.2004 Viite FAS Oikaisu IFRS t

Liikevaihto1 015,40,0 1 015,4
Liiketoiminnan muut tuotot112,30,02,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-684,90,0-684,9
Palkat ja työsuhde-etuuksista-143,20,0-143,2
aiheutuneet kulut
Poistot12-22,5-0,4-22,9
Liiketoiminnan muut kulut13-136,77,5-129,3
Liikevoitto30,37,137,4
Rahoitustuotot ja -kulut146,4-7,2-0,7
Voitto ennen veroja36,7-0,136,6
Tuloverot15-8,01,0-7,0
Voitto verojen jälkeen28,70,929,6
Vähemmistöosuus0,00,00,0
Nettovoitto28,70,929,6
Tuloslaskelma, konserni, milj. euroa
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2004ViiteFASOikaisuIFRS
t
Liikevaihto1 445,00,0 1 445,0
Liiketoiminnan muut tuotot113,1-0,72,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-951,50,0-951,5
Palkat ja työsuhde-etuuksista-202,20,0-202,2
aiheutuneet kulut
Poistot12-30,2-0,5-30,7
Liiketoiminnan muut kulut13-192,99,6-183,3
Liikevoitto71,48,479,8
Rahoitustuotot ja -kulut147,8-8,6-0,9
Voitto ennen veroja79,1-0,378,9
Tuloverot15-20,91,4-19,6
Voitto verojen jälkeen58,21,159,3
Vähemmistöosuus0,00,00,0
Nettovoitto58,21,159,3
11. Liiketoiminnan muut tuotot

Käypään arvoon arvostettavien osakkeiden aikaisemman laskentakäytännön mukaiset myyntivoitot, 0,7 miljoonaa euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä, on siirretty IFRS-raportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista rahoitustuottoihin.

12. Poistot

Aikaisemman laskentakäytännön mukaisiin poistoihin on lisätty arvonkorotusten poistoja 0,1 miljoonaa euroa kullakin vuosineljänneksellä.

13. Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan kuluista on vähennetty vuoden toisella neljänneksellä 0,2 miljoonaa euroa osakeantien kuluja, jotka on IFRS:n mukaisesti vähennetty suoraan ylikurssirahastosta. Rahoitustuotoista on siirretty liiketoiminnan muita kuluja pienentämään korollisten myyntisaamisten korkotuottoa 2,4 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 2,6 miljoonaa euroa toisella, 2,1 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 2,1 miljoonaa euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

14. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottoihin on siirretty vuoden viimeisellä neljänneksellä liiketoiminnan muista tuotoista 0,7 miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoa. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin on lisätty myös rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosta yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Rahoitustuotoista on vähennetty Stockmann Auton siirrettyjen osamaksusopimusten korkotuottoa yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Nämä korkotuotot tuloutuvat IFRS-raportoinnissa jäljellä olevan sopimuskauden aikana. Rahoitustuotoista on vähennetty lisäksi liiketoiminnan muiden kulujen vähennykseksi siirrettyjä korollisten myyntisaamisten korkotuottoja 2,4 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 2,6 miljoonaa euroa toisella, 2,1 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 2,1 miljoonaa euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

15. Verot

Veroja pienentää IFRS-oikaisujen laskennallisten verovelkojen ja verosaamisten pieneneminen pääosin Suomen verokannan muutoksen vaikutuksesta.

SEGMENTTITIEDOT

Segmentit

Myynti milj. euroa 1.1.-31.3.2004FAS OikaisutIFRS
Tavarataloryhmä199,60,0199,6
Stockmann Auto117,90,0117,9
Hobby Hall56,60,056,6
Seppälä28,60,028,6
Eliminoinnit0,20,00,2
Konserni402,90,0402,9
Liikevaihto, milj. euroaFAS OikaisutIFRS
Tavarataloryhmä167,80,0167,8
Stockmann Auto96,80,096,8
Hobby Hall47,30,047,3
Seppälä23,60,023,6
Eliminoinnit0,50,00,5
Konserni336,00,0336,0
Liikevoitto, milj. euroaFAS OikaisutIFRS
Tavarataloryhmä0,72,83,4
Stockmann Auto1,90,22,1
Hobby Hall-0,70,0-0,7
Seppälä-0,80,2-0,6
Eliminoinnit-2,12,60,5
Jakamaton2,7-3,5-0,8
Konserni1,62,34,0
Investoinnit, brutto, milj. euroaFAS OikaisutIFRS
Tavarataloryhmä13,12,015,1
Stockmann Auto0,20,81,0
Hobby Hall0,40,00,4
Seppälä0,20,00,2
Jakamaton3,6-2,80,8
Konserni17,60,017,6
Markkina-alueet
Myynti, milj. euroaFAS OikaisutIFRS
Suomi 1)354,10,0354,1
Baltia 2)27,10,027,1
Venäjä 3)21,70,021,7
Konserni402,90,0402,9
Liikevaihto, milj. euroaFAS OikaisutIFRS
Suomi 1)294,00,0294,0
Baltia 2)23,30,023,3
Venäjä 3)18,60,018,6
Konserni336,00,0336,0
Liikevoitto, milj. euroaFAS OikaisutIFRS
Suomi 1)4,12,16,1
Baltia 2)-2,20,3-2,0
Venäjä 3)-0,20,0-0,2
Konserni1,62,34,0
1) tavarataloryhmä, Stockmann Auto, Hobby Hall ja Seppälä 2) tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) tavarataloryhmä ja Seppälä

Segmentit

Myynti milj. euroa 1.1.-30.6.2004FAS OikaisutIFRS
Tavarataloryhmä412,10,0412,1
Stockmann Auto244,30,0244,3
Hobby Hall103,60,0103,6
Seppälä62,10,062,1
Eliminoinnit0,50,00,5
Konserni822,50,0822,5
Liikevaihto, milj. euroaFAS OikaisutIFRS
Tavarataloryhmä346,20,0346,2
Stockmann Auto200,30,0200,3
Hobby Hall86,30,086,3
Seppälä51,20,051,2
Eliminoinnit0,90,00,9
Konserni684,80,0684,8
Liikevoitto, milj. euroaFAS OikaisutIFRS
Tavarataloryhmä9,45,414,9
Stockmann Auto3,12,65,7
Hobby Hall-1,70,1-1,6
Seppälä3,50,43,9
Eliminoinnit-2,13,11,0
Jakamaton5,4-6,6-1,2
Konserni17,65,022,6
Investoinnit, brutto, milj. euroa
Tavarataloryhmä19,13,522,6
Stockmann Auto0,52,02,6
Hobby Hall0,70,00,7
Seppälä0,60,00,6
Jakamaton6,9-5,51,4
Konserni27,90,027,9
Markkina-alueet
Myynti, milj. euroaFAS OikaisutIFRS
Suomi 1)720,80,0720,8
Baltia 2)53,30,053,3
Venäjä 3)48,40,048,4
Konserni822,50,0822,5
Liikevaihto, milj. euroaFAS OikaisutIFRS
Suomi 1)597,60,0597,6
Baltia 2)45,70,045,7
Venäjä 3)41,50,041,5
Konserni684,80,0684,8
Liikevoitto, milj. euroaFAS OikaisutIFRS
Suomi 1)20,74,425,1
Baltia 2)-2,80,6-2,2
Venäjä 3)-0,30,0-0,3
Eliminoinnit
Konserni17,65,022,6
  3)tavarataloryhmä, Stockmann Auto, Hobby Hall ja Seppälä
2) tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) tavarataloryhmä ja Seppälä

Segmentit

Myynti milj. euroa 1.1.-30.9.2004FASOikaisutIFRS
Tavarataloryhmä628,70,0628,7
Stockmann Auto339,80,0339,8
Hobby Hall149,80,0149,8
Seppälä100,20,0100,2
Eliminoinnit0,70,00,7
Konserni1 219,20,01 219,2
Liikevaihto, milj. euroaFASOikaisutIFRS
Tavarataloryhmä528,50,0528,5
Stockmann Auto278,40,0278,4
Hobby Hall124,50,0124,5
Seppälä82,60,082,6
Eliminoinnit1,30,01,3
Konserni1 015,40,01 015,4
Liikevoitto, milj. euroaFASOikaisutIFRS
Tavarataloryhmä18,58,126,6
Stockmann Auto3,92,76,6
Hobby Hall-4,50,2-4,3
Seppälä8,50,69,1
Eliminoinnit-4,65,30,7
Jakamaton8,5-9,8-1,3
Konserni30,37,137,4
Investoinnit, brutto, milj. euroaFASOikaisutIFRS
Tavarataloryhmä28,05,233,1
Stockmann Auto1,12,43,5
Hobby Hall0,90,00,9
Seppälä1,00,01,0
Jakamaton9,4-7,51,9
Konserni40,40,040,4
Markkina-alueet
Myynti, milj. euroaFASOikaisutIFRS
Suomi 1)1 058,20,01058,2
Baltia 2)82,00,082,0
Venäjä 3)79,00,079,0
Konserni1 219,20,01 219,2
Liikevaihto, milj. euroaFASOikaisutIFRS
Suomi 1)877,70,0877,7
Baltia 2)70,00,070,0
Venäjä 3)67,80,067,8
Konserni1 015,40,01 015,4
Liikevoitto, milj. euroaFASOikaisutIFRS
Suomi 1)33,86,139,9
Baltia 2)-3,61,0-2,6
Venäjä 3)0,10,00,1
Konserni30,37,137,4
1) tavarataloryhmä, Stockmann Auto, Hobby Hall ja Seppälä 2) tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) tavarataloryhmä ja Seppälä

Segmentit

Myynti milj. euroa 1.1.-31.12.2004FASOikaisutIFRS
Tavarataloryhmä938,80,0938,8
Stockmann Auto437,10,0437,1
Hobby Hall214,40,0214,4
Seppälä143,70,0143,7
Eliminoinnit0,90,00,9
Konserni1 735,00,01 735,0
Liikevaihto, milj. euroaFASOikaisutIFRS
Tavarataloryhmä789,30,0789,3
Stockmann Auto358,00,0358,0
Hobby Hall177,90,0177,9
Seppälä118,40,0118,4
Eliminoinnit1,50,01,5
Konserni1 445,00,01 445,0
Liikevoitto, milj. euroaFASOikaisutIFRS
Tavarataloryhmä53,010,863,7
Stockmann Auto4,22,97,0
Hobby Hall-3,10,3-2,9
Seppälä16,40,817,1
Eliminoinnit-7,66,1-1,4
Jakamaton8,6-12,4-3,8
Konserni71,48,479,8
Investoinnit, brutto, milj. euroaFASOikaisutIFRS
Tavarataloryhmä39,69,248,8
Stockmann Auto2,22,24,4
Hobby Hall1,20,01,2
Seppälä1,20,01,2
Jakamaton14,7-11,43,3
Konserni58,90,058,9
Markkina-alueet
Myynti, milj. euroaFASOikaisutIFRS
Suomi 1)1 492,90,01 492,9
Baltia 2)119,50,0119,5
Venäjä 3)122,50,0122,5
Konserni1 735,00,01 735,0
Liikevaihto, milj. euroaFASOikaisutIFRS
Suomi 1)1 237,90,01 237,9
Baltia 2)102,00,0102,0
Venäjä 3)105,10,0105,1
Konserni1 445,00,01 445,0
Liikevoitto, milj. euroaFASOikaisutIFRS
Suomi 1)69,97,076,9
Baltia 2)-1,21,40,2
Venäjä 3)2,70,02,7
Konserni71,48,479,8
1) tavarataloryhmä, Stockmann Auto, Hobby Hall ja Seppälä 2) tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) tavarataloryhmä ja Seppälä

VASTUUSITOUMUKSET

Vastuusitoumukset, konserni, milj. 31.3.2004 FAS Oikaisut IFRS euroa Kiinnitykset maa-alueisiin ja 1,7 0,0 1,7 rakennuksiin

Pantit0,20,00,2
Muut vastuut56,7-5,251,5
Yhteensä58,6-5,253,4
Vastuusitoumukset, konserni, milj.30.6.2004FASOikaisutIFRS
euroa Kiinnitykset maa-alueisiin ja 1,7 0,0 1,7 rakennuksiin
Pantit0,20,00,2
Muut vastuut52,5-8,444,1
Yhteensä54,4-8,446,0
Vastuusitoumukset, konserni, milj.30.9.2004FASOikaisutIFRS
euroa Kiinnitykset maa-alueisiin ja 1,7 0,0 1,7 rakennuksiin
Pantit0,20,00,2
Muut vastuut52,2-11,640,6
Yhteensä54,1-11,642,5
Vastuusitoumukset, konserni, milj.31.12.2004FASOikaisutIFRS
euroa Kiinnitykset maa-alueisiin ja 1,7 0,0 1,7 rakennuksiin
Pantit0,20,00,2
Muut vastuut39,2-14,824,4
Yhteensä41,1-14,826,3
VERTAILUTIETOJA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

TuloslaskelmaFASIFRSFASIFRS
vuosineljänneksittäin,Q4Q4Q3Q3
konserni, milj. euroa2004200420042004
Liikevaihto429,7429,7330,6330,6
Liiketoiminnan muut tuotot0,80,10,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-266,6 -266,6-221,8-221,8
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-58,9-58,9-44,2-44,2
kulut
Poistot-7,7-7,8-7,6-7,7
Liiketoiminnan muut kulut-56,2-54,0-44,3-42,1
Liikevoitto41,142,412,714,8
Rahoitustuotot ja -kulut1,3-0,11,3-0,8
Voitto ennen veroja42,442,214,013,9
Tuloverot-12,9-12,6-4,1-3,9
Voitto verojen jälkeen29,529,710,010,0
Vähemmistöosuus0,00,00,00,0
Nettovoitto29,529,710,010,0
Tunnusluvut
Tulos/osake, osakeantikorjattu0,560,580,190,18
Tulos/osake, osakeantikorjattu, laimennettu0,570,560,190,19
Taseen loppusumma750,4749,0767,3763,1
Omavaraisuusaste, prosenttia65,562,566,864,0
Segmentit
Myynti, milj. euroa
Tavarataloryhmä310,2310,2216,6216,6
Stockmann Auto97,397,395,595,5
Hobby Hall64,664,646,246,2
Seppälä43,543,538,138,1
Eliminoinnit0,20,20,20,2
Konserni515,8515,8396,7396,7
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä260,8260,8182,4182,4
Stockmann Auto79,579,578,278,2
Hobby Hall53,453,438,338,3
Seppälä35,835,831,431,4
Eliminoinnit0,20,20,40,4
Konserni429,7429,7330,6330,6
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä34,537,19,011,7
Stockmann Auto0,30,50,70,9
Hobby Hall1,41,5-2,8-2,7
Seppälä7,88,05,15,3
Eliminoinnit-3,0-2,1-2,5-0,3
Jakamaton0,1-2,53,10,0
Konserni41,142,412,714,8

TuloslaskelmaFASIFRSFASIFRS
vuosineljänneksittäin,Q2Q2Q1Q1
konserni, milj. euroa2004200420042004
Liikevaihto348,8348,8336,0336,0
Liiketoiminnan muut tuotot2,32,30,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-230,2 -230,2 -232,9-232,9
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-51,2-51,2-47,8-47,8
kulut
Poistot-7,6-7,7-7,3-7,5
Liiketoiminnan muut kulut-46,1-43,3-46,3-43,9
Liikevoitto15,918,61,64,0
Rahoitustuotot ja -kulut2,0-0,43,10,5
Voitto ennen veroja17,918,24,84,5
Tuloverot-2,6-1,9-1,4-1,2
Voitto verojen jälkeen15,416,43,43,2
Vähemmistöosuus0,00,00,00,0
Nettovoitto15,416,43,43,2
Tunnusluvut
Tulos/osake, osakeantikorjattu0,300,320,060,05
Tulos/osake, osakeantikorjattu, laimennettu0,290,310,060,05
Taseen loppusumma714,5706,9801,7791,1
Omavaraisuusaste, prosenttia70,367,659,957,5
Segmentit
Myynti, milj. euroa
Tavarataloryhmä212,4212,4199,6199,6
Stockmann Auto126,4126,4117,9117,9
Hobby Hall47,047,056,656,6
Seppälä33,533,528,628,6
Eliminoinnit0,30,30,20,2
Konserni419,6419,6402,9402,9
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä178,4178,4167,8167,8
Stockmann Auto103,4103,496,896,8
Hobby Hall38,938,947,347,3
Seppälä27,627,623,623,6
Eliminoinnit0,50,50,50,5
Konserni348,8348,8336,0336,0
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä8,811,50,73,4
Stockmann Auto1,23,61,92,1
Hobby Hall-1,0-0,9-0,7-0,7
Seppälä4,24,4-0,8-0,6
Eliminoinnit0,00,5-2,10,5
Jakamaton2,7-0,42,7-0,8
Konserni15,918,61,64,0

Tunnusluvut 2004 FAS IFRS- IFRS standardeihin 2004 siirtymisen 2004 vaikutus

Liikevoitto71,48,479,8
Tilikauden voitto, milj. euroa58,21,159,3
Tulos / osake, laimentamaton euroa1,110,021,13
Tulos / osake, laimennettu euroa1,090,021,11
Taseen loppusumma, milj. euroa750,4-1,4749,0
Sijoitetun pääoman tuotto prosentti14,30,514,8
Oman pääoman tuotto prosentti11,21,012,2
Omavaraisuusaste prosentti65,5-3,062,5
Tunnuslukujen laskentaperusteet

Tulos/osake: Tilikauden voitto jaettuna osakkeiden keskimääräisellä osakeantioikaistulla lukumäärällä kauden aikana

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti: Voitto ennen veroja plus korko- ja muut rahoituskulut jaettuna sijoitetulla pääomalla, kerrottuna 100:lla

Sijoitettu pääoma: Taseen loppusumma miinus laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Oman pääoman tuottoprosentti: Tilikauden voitto jaettuna omalla pääomalla plus vähemmistöosuudella (keskimäärin vuoden aikana), kerrottuna 100:lla

Omavaraisuusaste: Taseen oma pääoma plus vähemmistöosuus jaettuna taseen loppusumma miinus saadut ennakot, kerrottuna 100:lla

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen