KUTSU STOCKMANNIN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 28.2.2005 klo 9.00

KUTSU STOCKMANNIN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29.3.2005 alkaen kello 16.00 Finlandia-talossa Helsingissä, osoitteessa Karamzininkatu 4. Ennakkoilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan tulee ilmoittautua kokoukseen, johon ilmoittautuminen alkaa kello 14.30. Toivomme osallistujien ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään kello 15.45. Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin Finlandia-talon pysäköintialueella.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14. pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 2. pykälän, 11. pykälän ja 12. pykälän osittaisesta muuttamisesta. Muutosehdotusten pääasiallinen sisältö on seuraava: - yhtiöjärjestyksen 2. pykälän muuttaminen siten, että yhtiö voi harjoittaa myös ravintolatoimintaa. - yhtiöjärjestyksen 11. pykälää muutetaan osakeyhtiölain muuttuneiden säännösten mukaiseksi siten, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta. Myös yhtiöjärjestyksen 12. pykälä muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain muuttuneita säännöksiä siten, että osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

3. Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 401 172 oman B-osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakkeita yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä, käyttää osana yhtiön kannustin- ja palkkausjärjestelmää, käyttää hallituksen osakepalkkioiden maksamiseen tai myydä julkisessa kaupankäynnissä. Luovutuksen tulee tapahtua julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevasta käyvästä arvosta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen edellä mainitut ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 21.3.2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Aleksanterinkatu 52 B, 8. krs, Helsinki (Christina Harjunpää). Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen on oikeutettu osallistumaan osakkeenomistaja, joka on perjantaina 18.3.2005 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 24.3.2005. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli merkitty yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään torstaina 24.3.2005 kello 16.00 mennessä puhelimitse numeroon (09) 121 4010 tai yhtiön Internet-sivuilla www.stockmann.fi. Mikäli kokouksen osanottaja edustaa osakkeenomistajaa valtakirjalla, pyydämme ystävällisesti toimittamaan yksilöidyt valtakirjat viimeistään 24.3.2005 osoitteella Stockmann Oyj Abp, Heini Köpsi, PL 147, 00381 Helsinki.

Osingon maksu

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Tilikauden 2004 osinko ehdotetaan maksettavaksi 8.4.2005 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2005 on merkitty osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo- osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet toimitusjohtaja Lasse Koivu, toimitusjohtaja Erkki Etola, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, ministeri Christoffer Taxell, viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen ja kamarineuvos Henry Wiklund valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Tilintarkastajat

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2005 varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg sekä KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Helsingissä, helmikuun 15. päivänä 2005

Hallitus

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen