Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2012-03-15 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.3.2012 klo 17.30 EET

Helsingissä 15.3.2012 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2011, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti jakaa tilikaudelta 2011 osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti uudesta optio-ohjelmasta Stockmannin kanta-asiakkaille ja yhtiöjärjestyksen muutoksista. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta esitysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä kävi yhtiökokouksessa pitämässään katsauksessa läpi yhtiön 150-vuotisen historian vaiheita ja toimialarakenteen muutoksia.

Vuosien 2006–2010 merkittävä investointivaihe vahvisti yhtiön vähittäiskaupan kilpailukykyä pitkällä aikavälillä, vaikka globaalin finanssikriisin osuminen samaan ajankohtaan heikensi viime vuosien tuloskehitystä arvioitua enemmän. Vuonna 2011 liikevoitto päätyi odotetulle tasolle vasta viimeisellä vuosineljänneksellä. Penttilän mukaan optimismi markkinoilla on kuitenkin viimeisten parin kuukauden aikana lisääntynyt. Vuonna 2012 Stockmann-konsernin tavoitteena onkin kasvattaa sekä liikevaihtoa että liikevoittoa, jollei markkinatilanne heikkene merkittävästi. Myös vuodelta 2011 maksettava osinko, joka ylittää osakekohtaisen tuloksen, osoittaa yhtiön uskovan myönteiseen kehitykseen tulevaisuudessa.

Vuonna 2011 Stockmannin investoinnit olivat noin 100 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmät ja ne pienenevät edelleen vuonna 2012 arviolta 50 miljoonan euron tasolle. Tavarataloinvestoinnit kohdistuvat lähivuosina Suomen tavaratalojen uudistuksiin Itäkeskuksessa, Tampereella ja Tapiolassa. Pääosan investoinneista toteuttavat näiden kiinteistöjen vuokranantajat.

Omilla kiinteistöillä on tavarataloliiketoiminnassa jatkossakin keskeinen asema niin Suomessa Helsingin keskustan tavaratalon osalta kuin ulkomaillakin. Erityisesti Venäjällä vähittäiskauppatilojen vuokramarkkinat ovat ylikuumentuneet ja läpinäkyvästi toimivalla vuokralaisella ei kaikkien kohteiden osalta ole saavutettavissa järkevää ansaintalogiikkaa. Stockmannin omistama Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskus on hyvä osoitus siitä, että omassa kiinteistössä Stockmann pystyy toimimaan järkevästi ja kannattavasti. Myös ulkopuolisille vuokrattavien tilojen osalta kannattavuus on hyvällä tasolla. Samoin Viron ja Latvian tavaratalojen hyvässä tuloskehityksessä oma kiinteistö on keskeisessä roolissa. Stockmannin kannattaa Penttilän mukaan olla varautunut vastaaviin hankkeisiin myös tulevaisuudessa.

Lindexin laajentumisessa merkittävä tekijä on franchising-liiketoiminta, jonka avulla muotiketju voi kasvaa uusille markkina-alueille pienin investoinnein. Kaikki liiketoimintayksiköt ovat käynnistäneet hyvin verkkokauppansa, ja verkkokaupoilla tulee olemaan konsernin strategiassa pitkällä aikavälillä erittäin suuri merkitys.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2011 maksetaan 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 25.4.2012 niille osakkeenomistajille, jotka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Valiokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, rehtori ja professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg, ministeri Christoffer Taxell, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen ja toimitusjohtaja Dag Wallgren. Pitkäaikaisen hallituksen jäsenen Erkki Etolan ilmoitettua, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi, uudeksi jäseneksi valittiin Pocket Shop AB:n toimitusjohtaja Per Sjödell, joka on aiemmin toiminut H&M AB:n ja Gant AB:n kansainvälisissä johtotehtävissä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan ja ne maksetaan edelleen pääosin osakepalkkioina.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta seuraavasti:
- yhtiöjärjestyksen 4 § koskien täsmäytyspäivää poistettiin, ja yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutettiin vastaavasti;  
- yhtiöjärjestyksen 7 §:n (muutoksen jälkeen 6 §) sanamuotoa muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa siten, että viittaukset toiminimen kirjoittamiseen muutettiin viittauksiksi yhtiön edustamiseen;
- yhtiöjärjestyksen 11 § (muutoksen jälkeen 10 §) muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain säännöksiä siten, että yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Lisäksi pykälää muutettiin siten, että yhtiökokouskutsu julkaistaan jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä tai yhtiön internetsivuilla; ja
- yhtiökokouksen asialistaa koskevat yhtiöjärjestyksen 14 §:n (muutoksen jälkeen 13 §) määräykset muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa.

Kanta-asiakasoptiot 2012

Yhtiökokous päätti uudesta optio-ohjelmasta Stockmannin kanta-asiakkaille. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta optio-oikeuksia. Optio-oikeuksien antamiselle on painava taloudellinen syy, koska sillä tarjotaan kanta-asiakkaille etu, joka palkitsee heitä ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optioita annetaan kanta-asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat 1.1.2012–31.12.2013 välisenä aikana yhteensä vähintään 6.000 euroa. Vähintään 6.000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6.000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2.–29.2.2012. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika on toukokuussa vuosina 2014 ja 2015.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen ministeri Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Kari Niemistö. Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ministeri Christoffer Taxellin ja muiksi jäseniksi toimitusjohtaja Kari Niemistön, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja toimitusjohtaja Dag Wallgrenin.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801


www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen