STOCKMANNIN IFRS:N MUKAISET VERTAILUTIEDOT

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005 klo 11.45

STOCKMANNIN IFRS:N MUKAISET VERTAILUTIEDOT

Stockmann siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Tässä esitettävien tietojen tarkoituksena on kertoa siirtymisen vaikutuksista konsernin taseeseen, tuloslaskelmaan ja keskeisiin tunnuslukuihin. Stockmannin kannalta IFRS:ään siirtymisen merkittävimmät muutokset liittyvät käyttöomaisuuden arvonkorotusten käsittelyyn, omien osakkeiden käsittelyyn, eräiden autokaupan leasing- ja osamaksusopimusten käsittelyyn, rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen ja segmentointiraportointiin.

Oheisessa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamia muutoksia eräisiin konsernin tunnuslukuihin.

Tunnusluvut 2004 FAS 2004 IFRS- IFRS 2004 standardeihin siirtymisen vaikutus

Liikevoitto71,4-1,070,4
Tilikauden voitto, Me58,21,159,3
Tulos/osake, laimentamaton, e1,110,021,13
Tulos/osake, laimennettu, e1,090,021,11
Taseen loppusumma, Me750,4-1,4749,0
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia14,30,514,8
Oman pääoman tuotto, prosenttia11,21,012,2
Omavaraisuusaste, prosenttia65,5-3,262,3
IFRS-taseen loppusumma oli vuoden 2004 lopussa lähes sama kuin FAS-taseen. IFRS:n mukainen omavaraisuusaste oli 62,3 prosenttia eli 3,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin FAS-tilinpäätöksen omavaraisuus. Tämä johtuu lähinnä arvonkorotusten kertyneiden poistojen ja IFRS-oikaisuihin liittyvien laskennallisten verovelkojen kirjaamisesta siirtymähetkellä pois omasta pääomasta. IFRS:n mukaisen tilikauden voiton ja osakekohtaisen tuloksen kasvu johtuu lähinnä laskennallisen verovelan pienenemisestä. IFRS:ään siirtymisellä ei ole vaikutusta konsernin kassavirtaan.

Lisätiedot ja IFRS:n mukaiset vertailutiedot vuodelta 2004

Sisältö: Yleistä Taseen ja oman pääoman täsmäytyslaskelma 31.12.2004 ja 31.12.2003 Voiton täsmäytyslaskelma Tunnuslukujen laskentaperusteet

Yleistä

Stockmann siirtyi konserniraportoinnissa suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) 1.1.2005. Yhtiö on laatinut avaavan taseen IFRS-standardeihin siirtymispäivälle, joka on 1.1.2004. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IFRS:n mukaisesti.

Tilinpäätöskäytännön muutos vaikuttaa mm. seuraaviin laskentaperiaatteisiin:

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostus ja arvonkorotukset

Stockmann käyttää aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostamisessa IAS 16 -standardin (Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet) mukaista hankintamenomallia. Poikkeuksena yhtiön aikaisempaan laskentakäytäntöön IFRS-raportoinnissa on tehty rakennusten arvonkorotuksista taloudellista vaikutusaikaa vastaavat poistot. Avaavaan IFRS-taseeseen on tehty kertyneitä poistoja vastaava oikaisu omaan pääomaan. Arvonkorotuksista on tehty IFRS:n mukaiset laskennalliset verovelkakirjaukset.

Rahoitusleasingsopimukset

Stockmann Auton käytössä leasingsopimuksilla olevat sijais- ja esittelyautot on käsitelty IFRS-raportoinnissa IAS 17 (Vuokrasopimukset) standardin mukaisesti taseeseen aktivoitavana käyttöomaisuutena ja korollisena velkana. Aikaisemman laskentakäytännön mukaisesti nämä sopimukset on esitetty liitetietojen leasingvastuissa.

Yhtiön omistamat omat osakkeet

IAS 39 (Rahoitusinstrumentit) -standardin mukaan yhtiön omistamia omia osakkeita ei kirjata IFRS-tilinpäätöksessä taseen varoihin. Omien osakkeiden eliminointi pienentää pitkäaikaisia sijoituksia ja omaa pääomaa aikaisempaan laskentakäytäntöön verrattuna.

Käypään arvoon arvostettavat osakkeet

IFRS-raportoinnissa osakeomistukset arvopaperipörssissä listatuissa yhtiöissä arvostetaan IAS 39 (Rahoitusinstrumentit) -standardin mukaan tilinpäätöshetken pörssikurssiin. Osakkeiden pörssikurssien ja kirjanpitoarvojen ero esitetään taseen omassa pääomassa. Aikaisemman laskentakäytännön mukaan osakeomistukset on arvostettu tilinpäätöksessä korkeintaan hankintamenoon.

Saamiset

Autokaupan asiakasrahoituksessa rahoitusyhtiöille siirretyt osamaksusopimukset on käsitelty IAS 39 (Rahoitusinstrumentit) -standardin mukaisesti. Sopimukset, joiden osalta kaikki riskit, edut ja määräysvalta eivät ole siirtyneet siirronsaajalle, esitetään IFRS-raportoinnissa taseen saamisissa ja veloissa. Aikaisemman tilinpäätöskäytännön mukaisesti nämä sopimukset on esitetty vastuusitoumuksina tilinpäätöksen liitetietona. Näiden sopimusten korkotuotto jaksotetaan IFRS-raportoinnissa sopimuksen kestoajalle, kun se aikaisemman laskentakäytännön mukaisesti on tuloutettu kokonaisuudessaan sopimuksen tekohetkellä. Osamaksusopimukset on käsitelty IAS 39 mukaisesti 1.1.2004 lukien IFRS 1 siirtymästandardin mahdollistamalla tavalla.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta

Johdannaissopimukset arvostetaan IAS 39 -standardin periaatteiden mukaisesti käypään arvoon. Stockmann käyttää IFRS-raportoinnissa IAS 39 standardin mukaista suojauslaskentaa valuuttamääräisten ennakoitujen myyntien ja ostojen suojauksiin.

Laskennalliset verovelat ja verosaamiset

Väliaikaisista eroista omaisuus- ja velkaerien verotuksellisten arvojen ja IFRS-kirjanpitoarvojen välillä lasketaan IAS 12 (Tuloverot) standardin mukaan laskennalliset verosaamiset ja -velat. Suurimmat laskennalliset velkaerät aiheutuvat ulkomaisten tytäryhtiöiden käyttöomaisuudesta sekä rakennusten ja tonttien tasearvojen sisältämistä arvonkorotuksista. Aikaisemman laskentakäytännön mukaan edellä mainituista eroista ei ole laskettu laskennallisia verosaamisia ja -velkoja.

Muuntoerot

Kertyneet muuntoerot on IFRS 1:n mahdollistamalla tavalla yhdistetty kertyneisiin voittovaroihin IFRS-raportointiin siirtymähetkellä (1.1.2004).

Suomalainen eläkejärjestelmä (TEL)

Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä TEL on katsottu maksupohjaiseksi järjestelyksi. Myös IFRS-raportoinnissa TEL-järjestelyn työkyvyttömyyteen liittyvä osuus käsitellään maksupohjaisena eläkejärjestelynä. Arvio TEL- järjestelyn työkyvyttömyysosan aiheuttamasta laskennallisesta kokonaisvastuusta siirtymähetkellä on noin 17,5 miljoonaa euroa.

Segmenttiraportointi

Nykyisen raportoinnin segmenttijako muuttuu IFRS-raportointiin siirryttäessä siten, että kiinteistöyksikkö, jonka tuotot muodostuvat pääosin konsernin sisäisistä vuokratuotoista, poistuu. Konsernin omistamat kiinteistöt on IFRS-raportoinnissa jaettu liiketoimintaa harjoittaville segmenteille, siten että ne ovat mukana segmentin varoissa. Segmenttien tuloslaskelmassa rakennusten poistot ja muut kulut korvaavat aiemmat sisäiset vuokrat. IFRS-raportoinnissa liiketoiminnan muut tuotot on kohdistettu segmenteille, kun ne FAS-raportoinnissa on raportoitu konsernitasolla.

Segmenttijako perustuu konsernin organisaatioon ja sisäiseen raportointiin. Ensisijaiset, liiketoiminnalliset segmentit ovat tavarataloryhmä, Stockmann Auto, Hobby Hall ja Seppälä. Toissijaiset, maantieteelliset segmentit ovat Suomi, Baltia ja Venäjä.

Taseen ja oman pääoman täsmäytyslaskelma 1.1.2004 ja 31.12.2004

Viite Miljoonaa euroaFASIFRS:äänIFRSFASIFRS:äänIFRS
31.12.siirty- 1.1.2004 31.12.siirty- 31.12.
2003misen2004misen2004
vaikutusvaikutus
1Aineelliset230,06,3236,3262,75,7268,4
      käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Aineettomat30,530,524,424,4
hyödykkeet
2Rahoitusvarat28,7-21,67,028,0-21,07,1
3Myyntisaamiset0,20,20,17,47,4
        Pitkäaikaiset289,4-15,3274,1315,3-8,0307,3
       varat yhteensä
3Myyntisaamiset177,8177,8169,65,5175,1
      Vaihto-omaisuus191,3191,3195,0195,0
4Muut saamiset21,00,321,329,31,130,3
5Rahavarat121,31,0122,341,441,4
        Lyhytaikaiset511,41,3512,7435,16,6441,7
       varat yhteensä
       Varat yhteensä800,8-14,0786,8750,4-1,4749,0
6Korolliset64,62,366,965,82,268,0
velat
7Ostovelat ja153,30,9154,2162,313,7176,0
muut velat
Tilikauden9,79,78,08,0
        verotettavaan
tuloon
perustuvat
verovelat
8Laskennalliset26,07,833,922,66,629,2
verovelat
       Velat yhteensä253,711,0264,6258,722,4281,1
Varojen ja547,1-25,0522,2491,7-23,8467,9
      velkojen erotus
Osakepääoma105,3105,3106,8106,8
Ylikurssi-147,1147,1155,0155,0
rahasto
9Arvonmuutos- ja50,2-5,944,250,1-5,844,4
        muut rahastot
9Kertyneet244,6-19,1225,5179,7-18,0161,7
voittovarat
Oma pääoma547,1-25,0522,0491,6-23,8467,9
yhteensä
1. Aiemman tilinpäätöskäytännön mukaisesti rakennusten arvonkorotuksista ei ole tehty poistoja. Aikaisemman tilinpäätöskäytännön perusteella laadittujen taseiden aineellisesta käyttöomaisuudesta on IFRS-standardien mukaisesti poistettu siirtymähetkellä arvonkorotusten kertyneet poistot 10,8 miljoonaa euroa. Aineelliseen käyttöomaisuuteen on IFRS-standardien mukaisesti lisätty omistettujen keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden osalta omistusosuutta vastaava osuus näiden yhtiöiden aineellisesta käyttöomaisuudesta. Tämä lisäys oli 15,1 miljoonaa euroa siirtymähetkellä. Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisesti keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeet esitettiin pitkäaikaisissa sijoituksissa. Aineelliseen käyttöomaisuuteen on lisätty siirtymähetkellä myös Stockmann Auton käyttöön rahoitusleasing-sopimuksilla hankittuja sijais- ja esittelyautoja 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2004 FAS-taseeseen tehtävät vastaavat muutokset ovat arvonkorotusten osalta 11,3 miljoonaa euroa, keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osalta 15,1 miljoonaa euroa ja rahoitusleasing-sopimuksilla hankittujen autojen osalta 1,9 miljoonaa euroa.

2. IFRS-standardien mukaan rahoitusvaroista on poistettu siirtymähetkellä yhtiön omistamat omat osakkeet 6,2 miljoonaa euroa ja keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeet 14,8 miljoonaa euroa. Yhtiön omistamat arvopaperipörssissä listatut osakkeet on luokiteltu IAS 39:n mukaisesti myytävissä oleviin rahoitusvaroihin ja siirretty pitkäaikaisista varoista lyhytaikaisiin varoihin. Näiden osakkeiden kirjanpitoarvo oli siirtymähetkellä 0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2004 FAS-taseeseen tehtävät vastaavat muutokset ovat omien osakkeiden osalta 6,1 miljoonaa euroa ja keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osalta 14,8 miljoonaa euroa.

3. IAS 39:n mukaisesti vuoden 2004 lopun FAS-tilinpäätöksen taseen myyntisaamisiin on lisätty rahoitusyhtiöille siirrettyjä autokaupan osamaksusopimuksia yhteensä 12,9 miljoonaa euroa. Näistä myyntisaamisista 7,4 miljoonaa euroa on pitkäaikaisia.

4. Muihin saamisiin on lisätty IFRS-standardien mukaisesti laskennallista verosaamista johdannaissopimusten arvostuksesta 0,3 miljoonaa euroa siirtymähetkellä. Vuonna 2004 muihin saamisiin on lisätty rahoitusinstrumenttien arvostukseen liittyvä siirtosaaminen 0,8 miljoonaa euroa sekä laskennallista verosaamista johdannaissopimuksista 0,2 miljoonaa euroa.

5. IFRS-taseen rahavaroihin on siirtymähetkellä siirretty arvopaperipörssissä listatut osakkeet kirjanpitoarvoltaan 0,5 miljoonaa euroa. FAS-taseessa nämä osakkeet on esitetty pitkäaikaisissa varoissa. Lisäksi IFRS-taseen rahavaroihin on lisätty näiden osakkeiden tilinpäätöshetken pörssikurssin ja kirjanpitoarvon erotus, joka oli siirtymähetkellä 0,5 miljoonaa. Nämä osakkeet on pääosin myyty vuonna 2004.

6. FAS-tilinpäätöksen korollisiin velkoihin on lisätty autokaupan käytössä rahoitusleasing-sopimuksilla olevien sijais- ja esittelyautojen leasingsopimuksia vastaava velka, joka oli 2,0 miljoonaa euroa siirtymähetkellä ja 1,9 miljoonaa euroa vuoden 2004 lopussa. FAS- tilinpäätöksen korollisiin velkoihin on lisätty myös omistettujen keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden osalta omistusosuutta vastaava osuus näiden yhtiöiden lainoista. Tämä lainaosuus oli 0,3 miljoonaa euroa sekä siirtymähetkellä että vuoden 2004 lopussa.

7. Muihin velkoihin on kirjattu IFRS-standardien mukaisesti rahoitusinstrumenttien arvostukseen liittyvä siirtovelka 0,9 miljoonaa euroa siirtymähetkellä ja 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2004. Siirrettyjä autokaupan osamaksusopimuksia vastaavasta vuoden 2004 lopun 12,9 miljoonaan euron velasta on esitetty lyhytaikaisissa veloissa 5,5 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisissa veloissa 7,4 miljoonaa euroa.

8. FAS-tilinpäätöksen laskennallisiin verovelkoihin on IFRS- tilinpäätöksessä lisätty arvonkorotusten verovelat, kirjanpidon ja verotuksen arvojen välisiä eroja vastaavat verovelat ulkomaisten tytäryhtiöiden käyttöomaisuudesta sekä rahoitusinstrumenttien arvostukseen liittyvät verovelat. Nämä laskennalliset verovelat olivat 7,8 miljoonaa euroa siirtymähetkellä ja 6,6 miljoonaa euroa vuoden 2004 lopussa.

9. Oman pääoman käsittely

Laskelma oman pääoman muutoksista, konserni

MiljoonaaOsake-Yli-Omien Vara-Muut Vähemm Muunto-Kerty-Yht.
euroapääoma kurssi-osak-ra- rahas- istöoserotneet
rahasto keiden hastotot*uusvoitto-
rahas-varat
to
Oma pääoma105,3147,16,20,243,70,00,0244,6547,1
31.12.2003 IFRS:n käyttöön- otto: Lasken- -7,5 -7,5 nalliset verovelat ja - saamiset Käyttö- -10,8 -10,8 omaisuuden poistot Omat -6,2 -6,2 osakkeet Rahoitus- 0,3 -0,9 -0,6 instru- mentit Oikaistu 105,3 147,1 0,0 0,2 44,1 0,0 0,0 225,4 522,0 oma pääoma 1.1.2004 Merkinnät 1,6 7,7 9,3 optio- todistuk- silla Osake- 0,1 0,1 palkkiot Rahavirran 0,6 0,6 suojaukset Myydyt -0,3 -0,3 sijoituk- set Osingon- -123,3 -123,3 jako
Muuntoerot0,20,2
Tilikauden58,258,2
voitto IFRS- 1,1 1,1 oikaisut tulokseen Oma pääoma 106,8 154,8 0,0 0,2 44,3 0,0 0,2 160,4 467,9 31.12.2004 *laskennallisella verovelalla vähennettynä

Voiton täsmäytyslaskelma tilikaudelta 2004

Viite Miljoonaa euroa FAS IFRS- IFRS standardeihin siirtymisen vaikutus

       Tuotot1445,00,01445,0
10Liiketoiminnan muut tuotot3,1-0,72,4
       Aineiden ja tarvikkeiden käyttö951,50,0951,5
11Poistot30,20,530,7
12Liiketoiminnan muut kulut395,1-0,2394,9
13Rahoitustuotot12,20,813,0
       Rahoituskulut4,40,04,4
       Voitto ennen veroja79,1-0,378,9
14Verot21,0-1,419,6
       Tilikauden voitto58,21,159,3
10. Liiketoiminnan muut tuotot Käypään arvoon arvostettavien osakkeiden aikaisemman laskentakäytännön mukaiset myyntivoitot 0,7 miljoonaa euroa on siirretty IFRS-raportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista rahoitustuottoihin.

11. Poistot Aikaisemman laskentakäytännön mukaisiin poistoihin on lisätty arvonkorotusten poistoja 0,5 miljoonaa euroa.

12. Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan kuluista on vähennetty 0,2 miljoonaa euroa osakeantien kuluja, jotka on IFRS:n mukaisesti vähennetty suoraan ylikurssirahastosta.

13. Rahoitustuotot Rahoitustuottoihin on siirretty liiketoiminnan muista tuotoista 0,7 miljoonan euron osakkeiden myyntivoitto. Rahoitustuottoihin on lisätty myös rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosta 0,4 miljoonaa euroa, ja niistä on vähennetty 0,3 miljoonaa euroa Stockmann Auton siirrettyjen osamaksusopimusten korkotuottoa, joka tuloutuu IFRS:n raportoinnissa jäljellä olevan sopimuskauden aikana.

14. Verot IFRS-oikaisujen laskennalliset verovelat pienenivät pääosin Suomen verokannan muutoksen vaikutuksesta 1,4 miljoonaa euroa ja laskennalliset verosaamiset pienenivät 0,1 miljoonaa euroa.

Tunnuslukujen laskentaperusteet

Tulos/osake: Tilikauden voitto jaettuna osakkeiden keskimääräisellä osakeantioikaistulla lukumäärällä kauden aikana

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti: Voitto ennen veroja plus korko- ja muut rahoituskulut jaettuna sijoitetulla pääomalla, kerrottuna 100:lla

Sijoitettu pääoma: Taseen loppusumma miinus laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Oman pääoman tuottoprosentti: Tilikauden voitto jaettuna omalla pääomalla plus vähemmistöosuudella (keskimäärin vuoden aikana), kerrottuna 100:lla

Omavaraisuusaste: Taseen oma pääoma plus vähemmistöosuus jaettuna taseen loppusumma miinus saadut ennakot, kerrottuna 100:lla

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen