Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2012-02-09 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouskutsu 9.2.2012 klo 8.00 EET

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 15.3.2012 alkaen klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 20.3.2012 ja hallitus ehdottaa osingon maksettavaksi 25.4.2012.


9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan, ja että netto-osuus palkkioista verojen jälkeen maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76.000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49.000 euroa ja jäsenten palkkioksi kullekin 38.000 euroa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta hallituksen ja valiokunnan kokouksista.
Muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Stockmann Oyj Abp kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kahdeksana (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen varapuheenjohtajan, toimitusjohtaja Erkki Etolan ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen ja toimitusjohtaja Dag Wallgren valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta esittää, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Per Sjödell samaksi toimikaudeksi. Per Sjödellin henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.fi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti:
- yhtiöjärjestyksen 4 § koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan vastaavasti;
- yhtiöjärjestyksen 7 §:n (muutoksen jälkeen 6 §) sanamuotoa muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa siten, että viittaukset toiminimen kirjoittamiseen muutetaan viittauksiksi yhtiön edustamiseen;
- yhtiöjärjestyksen 11 § (muutoksen jälkeen 10 §) muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain säännöksiä siten, että yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Lisäksi pykälää ehdotetaan muutettavan siten, että yhtiökokouskutsu julkaistaan jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä tai yhtiön internetsivuilla; ja
- yhtiökokouksen asialistaa koskevat yhtiöjärjestyksen 14 §:n (muutoksen jälkeen 13 §) määräykset muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa.

16. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Stockmannin kanta-asiakkaille
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2.500.000  kappaletta optio-oikeuksia. Optio-oikeuksien antamiselle on painava taloudellinen syy, koska sillä tarjotaan kanta-asiakkaille etu, joka palkitsee kanta-asiakkaita ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optioita annetaan kanta-asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat 1.1.2012–31.12.2013 välisenä aikana yhteensä vähintään 6.000 euroa. Vähintään 6.000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6.000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2.–29.2.2012. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika on toukokuussa vuosina 2014 ja 2015.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat


Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.fi. Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 23.2.2012. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 29.3.2012 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.3.2012 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Stockmann Oyj Abp:n internetsivujen kautta osoitteessa www.stockmanngroup.fi;
b) puhelimitse numeroon (09) 121 3260;
c) telefaksilla numeroon (09) 121 3101; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 5.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ja asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Stockmann Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 9.2.2012 yhteensä 30.627.563 A-osaketta ja 41.213.266 B-osaketta, jotka edustavat 306.275.630 A-osakkeiden tuottamaa ääntä ja 41.213.266 B-osakkeen tuottamaa ääntä.

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin Finlandia-talon pysäköintialueella.

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 12.30.


Helsingissä, helmikuun 9. päivänä 2012


STOCKMANN OYJ ABP
hallitus

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850


www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen