STOCKMANN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

Liikevoitto parani, osakekohtainen tulos kasvoi selvästi vuonna 2010

Helsinki, Suomi, 2011-02-10 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 10.2.2011 klo 8.00 EET

Tilikausi 2010:

Konsernin liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia ja oli 1 821,9 Me
(1 698,5 Me).

Liikevoitto kasvoi 3,7 Me ja oli 88,8 Me (85,1 Me).

Nettorahoituskulut olivat 14,6 Me (24,0 Me).

Tilikauden voitto oli 78,3 Me (53,8 Me), ja osakekohtainen tulos
oli 1,10 e (0,82 e).

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,82 euroa osakkeelta.

Neljäs vuosineljännes 2010:

Konsernin liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia ja oli 576,9 Me (526,3 Me).

Liikevoitto oli 48,5 Me (60,8 Me).

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:

”Stockmann-konsernilla oli kokonaisuutena hyvä vuosi 2010. Liikevaihto kääntyi vuoden alussa kasvuun, joka kiihtyi vuoden loppua kohden. Kasvua vauhdittivat loppuvuonna valmistuneet historiallisesti merkittävät investointimme, Helsingin tavaratalon laajennus- ja uudistushanke sekä Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskus.

Tavarataloryhmä kehittyi odotustemme mukaisesti ja paransi liikevoittoaan. Myös Seppälän liikevoitto kasvoi. Lindexin osuus koko konsernin liikevoitosta oli 62 prosenttia, vaikka liikevoitto pienenikin edellisen vuoden erinomaiselta tasolta. Lindexin ja Seppälän kansainvälinen laajentuminen jatkui suunnitelmien mukaisesti. Pienentyneiden rahoituskustannusten ja veroerien muutoksen seurauksena osakekohtainen tulos kasvoi selvästi liikevoittoa enemmän.

Olemme varovaisen luottavaisia vuoden 2011 yleiseen taloudelliseen kehitykseen, ja vuonna 2010 valmistuneet investoinnit vauhdittavat konsernimme kasvua. Tavoitteenamme on jatkaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvua vuonna 2011.”

 

Avainlukuja   1-12/2010 1-12/2009 Indeksi
Liikevaihto milj. euroa 1 821,9 1 698,5 107
Liikevoitto milj. euroa 88,8 85,1 104
Voitto ennen veroja milj. euroa 74,2 61,1 121
Tulos/osake, laimentamaton euroa 1,10 0,82 134
Oma pääoma/osake euroa 12,45 11,94 104
Liiketoiminnan rahavirta milj. euroa 91,8 146,8 64
    10-12/2010 10-12/2009 Indeksi
Liikevaihto milj. euroa 576,9 526,3 110
Liikevoitto milj. euroa 48,5 60,8 80
Voitto ennen veroja milj. euroa 44,3 55,6 80
Tulos/osake, laimentamaton euroa 0,52 0,58 90
         
Tunnuslukuja   12/2010 12/2009  
Nettovelkaantumis-aste pros. 87,7 72,2  
Omavaraisuusaste pros. 43,1 44,1  
Osakkeiden määrä, painotettu keskiarvo,
laimennettu
tuhatta kpl 71 897 65 995  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk pros. 5,8 5,8  

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kulutuskysynnän elpyminen, kuluttajien luottamuksen vahvistuminen ja kaikkien liiketoimintayksiköiden toimenpiteet kilpailuasemansa vahvistamiseksi näkyivät Stockmann-konsernin tilikauden liikevaihdossa (ilman alv), joka kasvoi 7,3 prosenttia ja oli 1 821,9 miljoonaa euroa (2009: 1 698,5 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 4,2 prosenttia ja oli 987,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto ulkomailla oli 834,0 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11,1 prosenttia. Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Venäjän rupla ovat vahvistuneet tilikaudella euroon verrattuina. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto ulkomailla olisi kasvanut 2,3 prosenttia. Ulkomaisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 45,8 prosenttia (44,2 prosenttia).

Liiketoiminnan muita tuottoja ei tilikaudella ollut.

Tilikaudella konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 91,4 miljoonalla eurolla ja oli 908,8 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 49,9 prosenttia (48,1 prosenttia). Kaikkien liiketoimintayksiköiden suhteelliset myyntikatteet kasvoivat edellisen vuoteen verrattuna. Toiminnan kustannukset kasvoivat 84,1 miljoonaa euroa ja poistot 3,4 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto kasvoi tilikaudella 3,7 miljoonaa euroa ja oli 88,8 miljoonaa euroa (85,1 miljoonaa euroa).

Neljännellä vuosineljänneksellä Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia ja oli 576,9 miljoonaa euroa (526,3 miljoonaa euroa). Vuosineljänneksen myyntikate oli 285,1 miljoonaa euroa (263,6 miljoonaa euroa), suhteellinen myyntikate oli 49,4 prosenttia (50,1 prosenttia) ja liikevoitto oli 48,5 miljoonaa euroa (60,8 miljoonaa euroa).

Nettorahoituskulut pienenivät tilikaudella 9,4 miljoonaa euroa ja olivat 14,6 miljoonaa euroa (24,0 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulujen pienenemiseen vaikuttivat alhainen korkotaso ja kertaluonteiset valuuttakurssivoitot.

Tilikauden voitto ennen veroja oli 74,2 miljoonaa euroa eli 13,1 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Tilikauden tulosta rasitti 12,1 miljoonan euron verokulujaksotus. Tilikauden veroihin sisältyi myös valuuttalainan realisoitumattomasta kurssitappiosta kirjattu 16,3 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys, joka paransi tulosta. Yhteensä tilikauden veroerät paransivat poikkeuksellisesti tulosta 4,2 miljoonalla eurolla. Edellisen tilikauden tulosta rasittavat verot olivat 7,3 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 78,3 miljoonaa euroa (53,8 miljoonaa euroa).

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 1,10 euroa (0,82 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 1,09 euroa (0,82 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 12,45 euroa (11,94 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Hobby Hallin liiketoiminta siirtyi tavarataloryhmälle vuoden 2010 alusta lukien, ja Oy Hobby Hall Ab fuusioitiin emoyhtiöön 30.6.2010. Tavarataloryhmän tilikauden luvut sisältävät Hobby Hallin luvut, ja vertailuluvut on muutettu vastaavasti.

Tavarataloryhmän liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia, kun vertailuluvuissa ei huomioida vuonna 2009 lopetettua Hobby Hallin ulkomaan liiketoimintaa. Liikevaihto oli 1 099,9 miljoonaa euroa (1 030,0 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 5,2 prosenttia ja oli 826,4 miljoonaa euroa (785,8 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvua vauhditti erityisesti Helsingin tavaratalon laajennus- ja uudistusprojektin valmistuminen asteittain vuoden aikana.

Ulkomaantoimintojen euromääräinen liikevaihto kasvoi 16,0 prosenttia, kun vertailuluvuissa ei huomioida vuonna 2009 lopetettua Hobby Hallin ulkomaan liiketoimintaa. Ulkomaisen liikevaihdon osuus ryhmän liikevaihdosta oli 24,9 prosenttia (23,1 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevaihto oli Baltiassa 81,9 miljoonaa euroa (84,5 miljoonaa euroa) ja Venäjällä 191,7 miljoonaa euroa (151,3 miljoonaa euroa). Venäjän liikevaihto kasvoi merkittävästi Pietarin ja Moskovan uusien tavaratalojen hyvin käynnistyneen myynnin myötä. Myös ruplan vahvistuminen euroon verrattuna vaikutti liikevaihdon kasvuun.

Hyvän myynnin ja varastotilanteen seurauksena tilikauden suhteellinen myyntikate kasvoi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle ja oli 42,4 prosenttia (39,8 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 10,1 miljoonaa euroa ja oli 32,9 miljoonaa euroa. Helsingin tavaratalon laajennukseen sekä Pietarin Nevsky Centren ja Stockmann-verkkokaupan avaamisiin liittyvät kustannukset rasittavat tilikauden liikevoittoa.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 12,5 prosenttia ja oli 373,4 miljoonaa euroa (332,0 miljoonaa euroa). Joulukauppa onnistui kaikissa yksiköissä Suomessa ja ulkomailla. Erityisesti Nevsky Centre -kauppakeskuksen ja Stockmann-tavaratalon avautuminen Pietarissa marraskuussa vauhdittivat kasvua. Tavarataloryhmän liikevoitto oli 30,9 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 33,5 miljoonaa euroa.

Lindex

Lindexin liikevaihto oli tilikaudella 578,7 miljoonaa euroa, joka oli 9,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (527,0 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi Suomessa 1,7 prosenttia ja muissa maissa 11,0 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat muun muassa uusien myymälöiden avaukset erityisesti Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Myös Ruotsin ja Norjan kruunujen vahvistuminen euroon verrattuna nostivat liikevaihtoa.

Tilikauden suhteellinen myyntikate pysyi korkealla tasolla ja oli 63,1 prosenttia (62,9 prosenttia), mutta laajenemisen nopeutuessa kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat myyntikatteen kasvua nopeammin. Liikevoitto pieneni erityisesti loppuvuonna Pohjoismaiden kehityksen seurauksena. Lindexin tilikauden liikevoitto pieneni 7,3 miljoonaa euroa ja oli 54,8 miljoonaa euroa (62,1 miljoonaa euroa).

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia ja oli 165,6 miljoonaa euroa (155,3 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 17,1 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 24,2 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälän liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja oli 143,2 miljoonaa euroa (139,5 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli Suomessa edellisen vuoden tasolla ja kasvoi ulkomailla 8,1 prosenttia. Ulkomaisen liikevaihdon osuus Seppälän liikevaihdosta oli 34,1 prosenttia (32,4 prosenttia). Liikevaihto kasvoi Venäjällä 13,5 prosenttia.

Tilikauden suhteellinen myyntikate kasvoi ja oli 59,8 prosenttia (58,2 prosenttia), mikä on Seppälän kaikkien aikojen paras suhteellinen myyntikate. Kasvu johtui erityisesti alkuvuoden hyvästä myynnistä ja varastotilanteesta sekä tehokkaasta ostotoiminnasta. Seppälän liikevoitto kasvoi 1,0 miljoonaa euroa ja oli 9,0 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa). Tulos parantui Venäjällä, mutta Suomessa kehitys oli heikompaa. 

Neljännellä vuosineljänneksellä Seppälän liikevaihto oli 37,9 miljoonaa euroa (38,4 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa).

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Rahavarat olivat vuoden lopussa 36,7 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 176,4 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 91,8 miljoonaa euroa (146,8 miljoonaa euroa).

Tilikauden aikana uudelleenrahoitettiin valtaosa vieraasta pääomasta. Korollisen vieraan pääoman määrä oli vuoden lopussa 813,3 miljoonaa euroa (789,2 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 521,3 miljoonaa euroa (786,9 miljoonaa euroa). Lisäksi konsernilla on 343,1 miljoonaa euroa nostamattomia pitkäaikaisia komittoituja lainalimiittejä. Vieraasta pääomasta merkittävä osuus on sidottu Ruotsin kruunuun, ja kruunun vahvistuminen tilikauden aikana on lisännyt euroina esitettävän lainapääoman määrää. 

Nettokäyttöpääoma oli vuoden lopussa 79,5 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 109,3 miljoonaa euroa. Koroton vieras pääoma kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 74,8 miljoonaa euroa. Varastotaso oli korkeampi kuin edellisenä vuonna, mikä johtui etupäässä uusien tavaratalojen avauksista ja myymäläverkon laajenemisesta sekä vahvoista Ruotsin kruunusta ja Venäjän ruplasta.

Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 43,1 prosenttia (44,1 prosenttia) ja nettovelkaantumis-aste (net gearing) oli 87,7 prosenttia (72,2 prosenttia).

Sijoitetun pääoman tuotto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 5,8 prosenttia. Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi 59,6 miljoonaa euroa ja oli tilikauden lopussa 1 699,1 miljoonaa euroa (1 639,5 miljoonaa euroa).

OSINGOT

Vuodelta 2009 maksettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 0,72 euroa osakkeelta eli yhteensä 51,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden päättyessä 31.12.2010 voitonjakokelpoiset varat emoyhtiön taseessa olivat 446,8 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 21,5 miljoonaa euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona vuodelta 2010 maksetaan 0,82 euroa osakkeelta. Esitetty osinko on 74,5 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Osinkoina maksetaan ehdotuksen mukaan yhteensä 58 339 720,00 euroa. Vapaaseen omaan pääoman jätetään 388 422 871,51 euroa.

INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 165,4 miljoonaa euroa (152,8 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmä

Moskovan viides Stockmann-tavaratalo avattiin 4.3.2010 Rostokinon kaupunginosassa Pohjois-Moskovassa sijaitsevassa Golden Babylon -kauppakeskuksessa. Tavaratalon myyntipinta-ala on noin 10 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen 16,0 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana hankkeeseen sitoutui 8,0 miljoonaa euroa. Tavaratalon toiminta on käynnistynyt odotusten mukaisesti.

Helsingin keskustan tavaratalon mittava laajennus- ja uudistushanke, jonka rakennustyöt käynnistyivät vuonna 2006, valmistui suunnitelmien mukaisesti marraskuussa. Hankkeessa laajennettiin tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uusia tiloja. Tämän lisäksi hankkeeseen kuuluivat uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä pysäköintilaitos. Uudistetut tilat otettiin käyttöön asteittain. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalo on Euroopan suurimpia, ja sen myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeeseen sitoutui tilikauden aikana 38,5 miljoonaa euroa. Laajennusosan kokonaisinvestointi oli 198 miljoonaa euroa, minkä lisäksi toteutettiin merkittäviä vanhan kiinteistön korjaus- ja perusparannustoimenpiteitä. Laajentunut ja uudistunut tavaratalo on nyt entistä kilpailukykyisempi pitkälle tulevaisuuteen.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Stockmann rakennutti tälle Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle tontille kokonaispinta-alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre -kauppakeskuksen, jonka avajaisia vietettiin 11.11.2010. Kauppakeskuksessa on yhteensä noin 50 000 neliömetriä myymälä- ja toimistotilaa. Siinä toimiva noin 20 000 neliömetrin suuruinen Stockmann-tavaratalo on yhtiön toiseksi suurin tavaratalo ja Stockmannin Venäjän-toiminnan lippulaiva. Kauppakeskuksessa sijaitsevat myös Stockmann-konsernin muotiketjujen Lindexin ja Seppälän sekä Bestsellerin myymälät sekä yli 70 muuta myymälää, ravintoloita ja palveluja. Lisäksi keskuksessa on toimistotiloja ja maanalainen paikoituslaitos noin 560 autolle. Hankkeeseen sitoutui tilikauden aikana 61,0 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointi on noin 185 miljoonaa euroa. Hankkeen taloudellinen loppuselvitys on kesken. Koko kauppakeskuksen sekä siinä sijaitsevien Stockmann-tavaratalon ja konsernin muotimyymälöiden toiminta on käynnistynyt menestyksellisesti.

Stockmann-tavaratalot siirtyivät Suomessa monikanavaisuuteen Stockmann.com-verkkokaupan avautuessa syyskuussa 2010. Alkuvaiheessa uuden verkkokaupan valikoima käsittää tavaratalojen tuotekategorioista naisten, miesten ja lasten muodin, urheilun, kodinsisustuksen sekä elektroniikan. Uuden verkkokaupan rakentamisessa hyödynnettiin tavarataloryhmään vuoden 2010 alussa yhdistetyn Hobby Hallin etäkaupan osaamista ja siihen tehtyjä investointeja. Tavarataloryhmän organisaatiossa toimii nyt kolme erillistä etäkauppabrändiä: Hobby Hall, Stockmann ja Akateeminen Kirjakauppa.

Venäjällä avattiin tilikauden aikana kaksi Bestseller-myymälää ja suljettiin yksi. Suomessa suljettiin yksi Stockmann Beauty -myymälä.

Stockmann osti heinäkuussa 1,6 miljoonalla eurolla Tallinnan tavaratalon vieressä sijaitsevan kiinteistön, mikä mahdollistaa tavaratalon laajentamisen tulevaisuudessa.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat tilikaudella yhteensä 131,1 miljoonaa euroa.

Lindex

Tilikauden aikana avattiin yhteensä 36 Lindex-myymälää. Lindex avasi omia myymälöitä kahdeksan Tšekin tasavallassa, kuusi Norjassa, viisi Venäjällä, neljä Ruotsissa, kaksi Slovakiassa ja Suomessa sekä yhden myymälän Virossa ja Liettuassa. Franchising-yhteistyökumppani avasi neljä Lindex-myymälää Saudi-Arabiassa sekä yhden uudella markkina-alueella Dubaissa, Arabiemiirikunnissa. Toinen franchising-kumppani avasi ensimmäiset kaksi myymäläänsä Lindexin ja koko Stockmann-konsernin uudella markkina-alueella Bosnia-Hertsegovinassa.

Lindex avasi toukokuussa Lindex Shop Online -verkkokauppansa Suomessa. Tilikauden jälkeen tammikuussa 2011 Lindex avasi verkkokauppansa koko EU:n alueella. Nyt Lindexin muotia voi ostaa internetin kautta 27 Euroopan maassa.

Tilikauden aikana suljettiin kaksi Lindexin myymälää Suomessa ja yksi Norjassa.

Lindexin investoinnit olivat tilikaudella yhteensä 28,2 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälä avasi tilikaudella 12 myymälää: kuusi Venäjällä, neljä Suomessa ja kaksi Virossa.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 4,7 miljoonaa euroa.

Muut investoinnit ja konsernirakenteen muutokset

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.

Venäjän toiminnan yhtiörakennetta on selkeytetty fuusioimalla lokakuussa 2010 ZAO Kalinka-Stockmann emoyhtiöönsä ZAO Stockmanniin.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Stockmann avaa uuden tavaratalon Jekaterinburgissa, Venäjällä maaliskuun lopussa 2011. Tavaratalo toimii vuokratiloissa Greenwich-kauppakeskuksessa, ja sen myyntipinta-ala on noin 8 000 neliömetriä. Stockmann investoi hankkeeseen noin 14 miljoonaa euroa.

Stockmann on allekirjoittanut sopimuksen vuokratiloissa toimivan Tampereen tavaratalon laajentamisesta. Tavaratalon myyntipinta-ala kasvaa laajennuksen myötä noin 4 000 neliömetrillä nykyisestä 11 000 neliömetristä 15 000 neliömetriin. Samalla tavaratalosta rakennetaan yhteys Hämeenkadun alle rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Stockmannin osuus investoinnista on noin 6 miljoonaa euroa. Kaavaprosessin viiveistä johtuen laajennetun tavaratalon avaustavoite on siirtynyt vuoteen 2013.

Tavarataloryhmän Venäjän varastotoiminnot siirtyivät uusiin, ajanmukaisiin vuokratiloihin Moskovan luoteisosaan vuoden 2010 lopussa. Uuden varaston pinta-ala on yli 10 000 neliömetriä. Varasto on täydessä toiminnassa keväällä 2011. Investointi uuteen varastoon on yhteensä 4 miljoonaa euroa.

Tavarataloryhmässä tehtiin joulukuussa 2010 päätös uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankkimisesta. Mittava järjestelmäprojekti on tarkoitus käynnistää kevään 2011 aikana ja se tulee kestämään useita vuosia.

Lindex

Lindex arvioi laajentavansa myymäläketjuaan vuonna 2011 noin 40 myymälällä, franchising-myymälät mukaan lukien. Pääosa uusista myymälöistä sijaitsee Venäjällä ja Keski-Euroopassa.

Maaliskuussa Lindex avaa ensimmäisen myymälänsä Puolassa, Walbrzychin kaupungissa.

Seppälä

Myös Seppälä jatkaa myymäläverkkonsa laajentamista vuonna 2011 ja avaa vuoden aikana 8 - 12 uutta myymälää. Suurin osa myymälöistä avataan Venäjällä.

Muut investoinnit

Konsernin taloushallinnon järjestelmät tullaan vaihtamaan vaiheittain tavarataloryhmän toiminnanohjausjärjestelmän uusimisen yhteydessä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo vuoden 2010 lopussa oli 2 047,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 1 396,7 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakekurssit kehittyivät vuonna 2010 sekä OMX Helsinki Cap -indeksiä että OMX Helsinki -indeksiä paremmin. Vuoden 2010 lopussa A-osakkeen kurssi oli 29,40 euroa, kun se vuoden 2009 lopussa oli 20,50 euroa, ja B-osakkeen kurssi 28,30 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 19,00 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1,0 miljoonaa A-osaketta (0,5 miljoonaa) ja 14,6 miljoonaa B-osaketta (17,3 miljoonaa). Tämä vastaa 3,3 prosenttia keskimääräisestä A-osakkeiden määrästä ja 36,02 prosenttia keskimääräisestä B- osakkeiden määrästä.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin toukokuussa 2010 yhteensä 52 047 yhtiön 2 euron nimellisarvoista B-sarjan osaketta. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 30.6.2010. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 104 094 eurolla.

Stockmannilla oli 30 627 563 A-sarjan osaketta ja 40 518 437 B-sarjan osaketta eli yhteensä 71 146 000 osaketta 31.12.2010. A-sarjan osakkeilla on 10 ääntä osaketta kohden ja B-sarjan osakkeilla yksi ääni osaketta kohden. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin.

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita, eikä hallituksella ole voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

Stockmannilla oli 44 596 osakkeenomistajaa vuoden 2010 lopussa, kun vuotta aiemmin osakkeenomistajia oli ollut 43 929. Tilikauden aikana yhtiölle ilmoitettiin yhdestä muutoksesta suurimpien osakkeenomistajien joukossa, kun Hartwall Capital Oy:n määräysvaltayhtiö HTT Holding Oy Ab:n osuus Stockmannin äänimäärästä ylitti 10 prosentin rajan 19.1.2010 tehdyn osakekaupan seurauksena.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2010 keskimäärin 15 165, mikä on 509 enemmän kuin edellisenä vuonna (14 656 henkilöä vuonna 2009 ja 15 669 vuonna 2008). Henkilöstömäärä nousi erityisesti Venäjän kahden uuden tavaratalon avauksen myötä. Konsernin henkilöstömäärää kasvattivat myös Lindexin myymäläverkon laajeneminen sekä Helsingin tavaratalon laajennus.

Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 370 henkilöllä ja oli 11 503 henkilöä (11 133 henkilöä vuonna 2009 ja 11 964 vuonna 2008). Konsernin palkkasumma kasvoi 26,4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja oli 287,6 miljoonaa euroa (261,2 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja 279,8 miljoonaa euroa vuonna 2008). Vähittäiskaupan laajennetut sunnuntaiaukioloajat 1.1.2010 alkaen Suomessa ovat kasvattaneet työtuntimääriä ja kertyneitä palkkoja.

Vuoden 2010 lopussa konsernin palveluksessa oli 16 184 henkilöä (14 836). Heistä ulkomailla työskenteli 8 754 henkilöä. Edellisen vuoden lopussa ulkomailla työskenteli 7 683 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 54 prosenttia (52 prosenttia).

Henkilöstöstä työskenteli vuoden lopussa 9 806 henkilöä tavarataloryhmässä (8 729 henkilöä vuoden 2009 lopussa), 4 709 Lindexissä (4 464), 1 513 Seppälässä (1 506) ja 156 konsernihallinnossa (137).

RISKITEKIJÖITÄ

Stockmann-konserni harjoittaa liiketoimintaa Suomen, Ruotsin, Norjan sekä Venäjän ja Baltian maiden lisäksi Tsekissä, Slovakiassa ja Ukrainassa, joissa liiketoiminta on alkuvaiheessa. Elpyvä talouskehitys vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Liiketoimintaympäristön riskitaso vaihtelee konsernin toimialueella. Baltian maiden osalta liiketoimintariskien taso on merkittävästi pienentynyt maiden liityttyä Euroopan Unionin jäseniksi, eivätkä riskit poikkea olennaisilta osiltaan liiketoiminnan riskeistä Suomessa lukuun ottamatta riskitekijöitä, jotka liittyvät maiden talouksien toipumiseen taantumasta. Vähittäiskauppa on toipunut taantumasta Baltian maissa hitaammin kuin Pohjoismaissa.

Liiketoiminnan riskit Venäjällä ovat Pohjoismaita ja Baltiaa korkeammat, ja toimintaympäristö on muun muassa liiketoimintakulttuurin ja maan infrastruktuurin kehittymättömyyden vuoksi epävakaampi. Harmaan talouden osuus erityisesti kulutustavaroiden tuonnissa on edelleen suuri, ja se vääristää osaltaan kilpailua. Venäjän mahdollinen jäsenyys Maailman kauppajärjestö WTO:ssa tulisi todennäköisesti selkeyttämään kilpailutilannetta mm. tullimaksujen vähentymisen seurauksena. Venäjän talous kääntyi alkuvuonna 2010 voimakkaaseen kasvuun energiahintojen nousun myötä, ja tämän seurauksena maan valuutta vahvistui. Energian hinnan kehitys vaikuttaa olennaisella tavalla talouden kehitykseen Venäjällä myös lähivuosien aikana.

Kiinan kasvava rooli koko maailman taloudessa sekä Kiinan nopeasti kehittyvät kotimarkkinat ovat kuumentaneet Kaukoidän hankintamarkkinat. Vähittäiskaupan kannalta keskeisen haasteen muodostaakin pula tuotantokapasiteetistä ja raaka-aineiden nousevat hinnat, jotka aiheuttavat hinnankorotuspaineita.

Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on noin puolet. Muotikauppaan liittyvät olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, kalenterista johtuva myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. Näihin tekijöihin reagoidaan osana konsernin jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista. Merkittäviä poikkeustilanteita lukuun ottamatta näiden tekijöiden ei arvioida vaikuttavan olennaisesti konsernin liikevaihtoon tai tulokseen.

Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavaravirtoihin. Tavara- tai tietoliikenteen viiveet tai häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan hetkellisesti haitallisesti. Näihin liittyviä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan myös vakuutuksilla. Operatiivisten riskien ei arvioida vaikuttavan olennaisella tavalla Stockmannin liiketoimintaan.

Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron, Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Venäjän ruplan, Yhdysvaltojen dollarin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä. Rahoitusriskejä, korkotason vaihtelusta johtuvat riskit mukaan lukien, hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti, eikä niiden arvioida vaikuttavan olennaisella tavalla konsernin liiketoimintaan.

VUODEN 2011 NÄKYMÄT

Kansainvälinen talous on kääntynyt nousuun, ja kuluttajien luottamuksen arvioidaan pysyvän edelleen korkealla tasolla Stockmannin tärkeimmillä markkina-alueilla. Venäjän markkinoiden kasvun odotetaan olevan suurempaa kuin Pohjoismaissa tai muualla Euroopassa. Myös Baltian markkinoilla positiivinen käänne on tapahtunut, mutta kehityksen nopeutta on vaikea arvioida.

Rahoitusmarkkinoiden epävakauden johdosta valuuttakurssien muutokset voivat kuitenkin jatkua voimakkaina, ja rahoitusmarkkinoiden kehityksellä on olennainen vaikutus myös euroalueen yleiseen talouskehitykseen.

Stockmannin tavarataloryhmän syksyllä 2010 valmistuneet investoinnit vaikuttavat liikevaihdon kehitykseen täydellä painollaan koko vuoden 2011. Venäjän toiminta laajentuu Jekaterinburgin tavaratalon avautuessa maaliskuun 2011 lopussa. Useat Venäjän tavarataloista ja Stockmann-verkkokauppa ovat kuitenkin vielä käynnistysvaiheessa. Lindex ja Seppälä avasivat vuonna 2010 yhteensä 48 uutta myymälää. Saman laajentumistahdin arvioidaan jatkuvan vuonna 2011.

Kaukoidän hankintamarkkinoiden tilanne ja pula tuotantokapasiteetistä aiheuttavat korotuspaineita kuluttajahintoihin. Tuotteiden saatavuuden varmistaminen on yhtiölle vuoden 2011 keskeinen haaste.

Stockmann-konserni arvioi liikevaihdon kasvun jatkuvan vuonna 2011. Tilikauden liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta parempi. Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2011 ovat selvästi pienemmät kuin viimeksi kuluneina vuosina, arviolta 85 miljoonaa euroa.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liiketulos tulee olemaan normaalista kausivaihtelusta johtuen tappiollinen.

LAATIMISPERIAATTEET

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Stockmann raportoi vuoden 2010 alusta lukien arvonlisäverollisen myynnin sijasta liikevaihdon ilman arvonlisäveroa. Myös vuoden 2009 luvut on esitetty ilman arvonlisäveroa. Tavarataloryhmän katsauskauden luvut sisältävät Hobby Hallin luvut, ja vertailuluvut on muutettu vastaavasti.

Konserni havaitsi vuoden 2010 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä aikaisempia kausia koskevan virheen, joka pienensi raportoitua avaavan taseen 1.1.2009 omaa pääomaa 1,1 miljoonaa euroa, raportoitua vuoden 2009 tulosta 0,3 miljoonaa euroa ja 31.12.2009 omaa pääomaa 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 vertailulukuja on muutettu vastaavasti.

Tase, konserni, milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009
     
VARAT    
     
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet 122,3 108,3
Liikearvo 783,8 685,4
Aineelliset hyödykkeet 726,0 619,5
Pitkäaikaiset saamiset 0,8 0,6
Myytävissä olevat sijoitukset 5,0 5,0
Laskennallinen verosaaminen 8,7 5,1
PITKÄAIKAISET VARAT 1 646,7 1 423,9
     
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 240,3 196,7
Korolliset saamiset 41,4 44,5
Korottomat saamiset 88,7 84,2
Rahavarat 36,7 176,4
LYHYTAIKAISET VARAT 407,1 501,7
     
     
VARAT 2 053,8 1 925,7
     
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
OMA PÄÄOMA    
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 885,7 848,8
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,0 -0,0
OMA PÄÄOMA 885,7 848,8
     
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Laskennallinen verovelka 63,8 70,1
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 521,3 786,9
Varaukset 0,2 1,5
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 585,2 858,5
     
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 292,0 2,3
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 290,9 216,1
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 582,9 218,4
     
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT 2 053,8 1 925,7
     
     
Tunnusluvut 31.12.2010 31.12.2009
Omavaraisuusaste, prosenttia 43,1 44,1
Nettovelkaantumisaste, prosenttia 87,7 72,2
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 1,29 2,23
Korollinen nettovelka, milj. euroa 735,1 568,3
     
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl 71 146 71 094
Osakkeiden lukumäärä,painotettu keskiarvo, 1000 kpl * 71 120 65 676
Osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo, laimennettu 1000 kpl * 71 897 65 995
Osakkeiden markkina-arvo, milj. euroa 2 047,1 1 396,7
     
*) Vuoden 2009 vertailuluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannilla.    

 

RAHAVIRTALASKELMA, IFRS Milj. EUR  12/2010 12/2009
     
Liiketoiminnan rahavirta    
     
Tilikauden voitto/tappio 78,3 53,8
     
Oikaisut:    
Poistot ja arvonalentumiset 61,8 58,4
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (--) ja -tappiot (+) 0,1 -0,3
Korkokulut ja muut rahoituskulut 22,8 28,4
Korkotuotot -8,2 -4,4
Tuloverot -4,2 7,3
Muut oikaisut -1,1 -0,4
     
Käyttöpääoman muutokset:    
Vaihto-omaisuuden lisäys(--) / vähennys(+) -34,3 27,1
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (--) / vähennys (+) -1,1 0,4
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (--) 15,7 5,8
     
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -22,5 -32,9
Saadut korot liiketoiminnasta 0,8 2,1
Maksetut verot liiketoiminnasta -16,4 1,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 91,8 146,8
     
Investointien rahavirta    
     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -166,7 -152,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,7 71,1
Tytäryritysten myynnit, vähennettynä luovutushetken rahavaroilla 0,0 5,6
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,1  
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 1,8
Saadut osingot investoinneista 0,3 0,2
Investointien nettorahavirta -165,7 -74,3
     
Rahoituksen rahavirta    
     
Maksullinen osakeanti 1,5 137,0
Omien osakkeiden myynti   5,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot 236,8 0,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -50,3 -19,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot 518,8 200,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -721,8 -216,2
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -1,5 -0,7
Maksetut osingot -51,2 -38,0
Rahoituksen nettorahavirta -67,7 67,9
     
Rahavarojen muutos -141,6 140,4
     
Rahavarat tilikauden alussa 176,3 35,2
Luotollinen shekkitili -0,5 -0,7
Rahavarat tilikauden alussa 175,8 34,5
Rahavarojen muutos -141,6 140,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 2,2 1,0
Rahavarat tilikauden lopussa 36,7 176,3
Luotollinen shekkitili -0,3 -0,5
Rahavarat tilikauden lopussa 36,4 175,8


 

Tuloslaskelma, konserni, milj. euroa 1-12/2010 1-12/2009
     
LIIKEVAIHTO 1 821,9 1 698,5
     
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  -913,0 -881,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -361,9 -327,4
Poistot ja arvonalentumiset -61,8 -58,4
Liiketoiminnan muut kulut -396,4 -346,8
LIIKEVOITTO 88,8 85,1
     
Rahoitustuotot ja -kulut -14,6 -24,0
     
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 74,2 61,1
     
Tuloverot 4,2 -7,3
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 78,3 53,8
     
     
     
Muut laajan tuloksen erät 1-12/2010 1-12/2009
     
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 78,3 53,8
     
Muut laajan tuloksen erät    
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 8,5 1,7
Rahavirran suojaus -0,9 -1,4
Muut laajan tuloksen erät, netto 7,6 0,4
     
KOKONAISTULOS 85,9 54,1
     
Kokonaistuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön osakkeenomistajille 85,9 54,1
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0
     
Tunnusluvut 31.12.2010 31.12.2009
Tulos/osake, osakeantikorjattu, euroa * 1,10 0,82
Tulos/osake, laimennettu, osakeantikorjattu, euroa * 1,09 0,81
Liikevoitto (tappio), prosenttia liikevaihdosta 4,9 5,0
Oma pääoma/osake, euroa 12,45 11,94
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia 9,0 7,0
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia 5,8 5,8
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 11 503 11 133
Investoinnit, miljoona euroa 165,4 152,8
     
*) Vuoden 2009 vertailuluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannilla.    

 

Segmenttitiedot, konserni,
miljoona euroa 
   
     
Toimintasegmentit    
     
Liikevaihto 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä 1) 1 099,9 1 030,0
Lindex 578,7 527,0
Seppälä 143,2 139,5
Jakamaton 0,0 1,9
Konserni 1 821,9 1 698,5
     
Liikevoitto 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä 1) 32,9 22,8
Lindex 54,8 62,1
Seppälä 9,0 8,0
Jakamaton -7,9 -7,9
Eliminoinnit    
Konserni 88,8 85,1
     
Investoinnit, brutto 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä 1) 131,1 125,7
Lindex 28,2 22,2
Seppälä 4,7 4,5
Jakamaton 1,4 0,4
Konserni 165,4 152,8
     
Varat 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä 1) 904,4 764,8
Lindex 1 005,9 868,7
Seppälä 108,3 119,8
Jakamaton 35,2 172,3
Konserni 2 053,8 1 925,7
     
Tietoa markkina-alueista    
     
Liikevaihto 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Suomi 2) 987,8 948,0
Ruotsi ja Norja 3) 480,6 439,2
Baltia, Tsekki ja Slovakia 2) 123,7 129,6
Venäjä ja Ukraina 2) 229,8 181,8
Konserni 1 821,9 1 698,5
Suomi, % 54,2 55,8
Ulkomaat, % 45,8 44,2
     
Liikevoitto 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Suomi 2) 44,9 54,3
Ruotsi ja Norja 3) 57,1 61,2
Baltia, Tsekki ja Slovakia 2) 1,0 -4,4
Venäjä ja Ukraina 2) -14,2 -26,0
Konserni 88,8 85,1
Suomi, % 50,6 63,8
Ulkomaat, % 49,4 36,2
     
1) Hobby Hall on integroitu Tavarataloryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 vertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa.    
2) Tavarataloryhmä, Lindex, Seppälä    
3) Lindex                                                                                                                                                      

 

Laskelma oman pääoman muutoksista, konserni milj. euroa 1 - 12 / 2009 Osake pääoma* Ylikurssi rahasto Suojaus intrumenttien rahasto**
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 123,4 186,1 1,4
Virheen korjaus      
OIKAISTU OMA PÄÄOMA 1.1.2009 123,4 186,1 1,4
Oman pääoman muutokset      
Osingonjako      
Uusmerkintä 18,8    
Käytetyt osakeoptiot      
Emissiovoitto      
Omien osakkeiden myynti      
Transaktiomenot omasta pääomasta      
Kokonaistulos yhteensä 0,0   -1,4
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2009 142,2 186,1 0,0
       
       
Laskelma oman pääoman muutoksista, konserni, milj. euroa 1 - 12 / 2010 Osake pääoma* Ylikurssi rahasto Suojaus intrumenttien rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 142,2 186,1 0,0
Oman pääoman muutokset      
Osingonjako      
Uusmerkintä 0,1    
Käytetyt osakeoptiot      
Emissiovoitto      
Kokonaistulos yhteensä 0,0   -0,7
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2010 142,3 186,1 -0,6
       
*Sisältää osakeannin.      
** Laskennallisilla veroilla vähennettynä.      

  

Laskelma oman pääoman muutoksista, konserni milj. euroa 1 - 12 / 2009 SVOP- rahasto Muut rahastot Muuntoerot
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 124,1 44,1 -6,7
Virheen korjaus      
OIKAISTU OMA PÄÄOMA 1.1.2009 124,1 44,1 -6,7
Oman pääoman muutokset      
Osingonjako      
Uusmerkintä      
Käytetyt osakeoptiot      
Emissiovoitto 122,2    
Omien osakkeiden myynti      
Transaktiomenot omasta pääomasta -2,9    
Kokonaistulos yhteensä 0,0   1,7
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2009 243,3 44,1 -5,0
       
       
Laskelma oman pääoman muutoksista, konserni, milj. euroa 1 - 12 / 2010 SVOP- rahasto Muut rahastot Muuntoerot
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 243,3 44,1 -5,0
Oman pääoman muutokset      
Osingonjako      
Uusmerkintä      
Käytetyt osakeoptiot      
Emissiovoitto 1,3    
Kokonaistulos yhteensä 0,0   8,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2010 244,6 43,8 3,5

  

Laskelma oman pääoman muutoksista, konserni milj. euroa 1 - 12 / 2009 Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 216,8 689,1 0,0 689,1
Virheen korjaus -1,1 -1,1   -1,1
OIKAISTU OMA PÄÄOMA 1.1.2009 215,8 688,1 0,0 688,1
Oman pääoman muutokset        
Osingonjako -38,0 -38,0   -38,0
Uusmerkintä   18,8   18,8
Käytetyt osakeoptiot 1,4 1,4   1,4
Emissiovoitto   122,2   122,2
Omien osakkeiden myynti 5,1 5,1   5,1
Transaktiomenot omasta pääomasta   -2,9   -2,9
Kokonaistulos yhteensä 53,8 54,2 0,0 54,2
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2009 238,1 848,8   848,8
         
         
Laskelma oman pääoman muutoksista, konserni, milj. euroa 1 - 12 / 2010 Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 238,1 848,8 0,0 848,8
Oman pääoman muutokset        
Osingonjako -51,1 -51,1   -51,1
Uusmerkintä   0,1   0,1
Käytetyt osakeoptiot 0,3 0,3   0,3
Emissiovoitto   1,3   1,3
Kokonaistulos yhteensä 78,3 86,1 0,0 86,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2010 266,0 885,7   885,7

 

Vastuusitoumukset, konserni, milj. euroa   31.12.2010 31.12.2009
Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin   201,7 201,7
Pantit   0,5 0,9
Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuu   41,4 33,8
Yhteensä   243,5 236,4
       
       
Liiketilojen vuokrasopimukset, konserni, milj. euroa      
Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat      
Yhden vuoden kuluessa   174,2 155,6
Yli vuoden kuluessa   651,9 625,8
Yhteensä   826,0 781,4
       
       
Leasingsopimusten maksut, konserni, milj. euroa      
Yhden vuoden kuluessa   7,3 7,5
Yli vuoden kuluessa   12,8 19,1
Yhteensä   20,2 26,6
       
       
Johdannaissopimukset, konserni, milj. euroa      
Nimellisarvo      
Valuuttajohdannaiset   517,8 296,4
Sähköjohdannaiset   3,2 3,2
Yhteensä   521,0 299,6
       
Valuuttakurssit      
Maa      
Venäjä RUB 40,8200 43,1500
Viro EEK 15,6466 15,6466
Latvia LVL 0,7094 0,7093
Liettua LTL 3,4528 3,4528
Norja NOK 7,8000 8,3000
Ruotsi SEK 8,9655 10,2520

  

Tuloslaskelma        
vuosineljänneksittäin, Q4 Q3 Q2 Q1
konserni, milj. euroa 2010 2010 2010 2010
Liikevaihto 576,9 420,7 451,7 372,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  -291,7 -210,2 -220,2 -190,9
Palkat ja muut työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -102,9 -82,7 -90,4 -85,8
Poistot ja arvonalentumiset -17,1 -15,3 -15,2 -14,2
Liiketoiminnan muut kulut -116,6 -94,0 -95,0 -90,8
Liikevoitto (-tappio) 48,5 18,4 30,9 -9,2
Rahoitustuotot ja -kulut -4,2 -6,6 -3,2 -0,6
Voitto (tappio) ennen veroja 44,3 11,9 27,8 -9,8
Tuloverot -7,3 1,5 -2,1 12,0
Tilikauden voitto (tappio) 37,1 13,4 25,7 2,2
         
Tulos/osake, euroa        
Perus 0,52 0,19 0,36 0,03
Laimennettu 0,52 0,18 0,36 0,03
         
Liikevaihto, milj. euroa        
Tavarataloryhmä 373,4 235,0 265,5 226,0
Lindex 165,6 149,4 148,1 115,7
Seppälä 37,9 36,8 37,7 30,8
Jakamaton 0,0 -0,5 0,5 0,1
Konserni 576,9 420,7 451,7 372,6
         
         
Liikevoitto
(-tappio), milj. euroa
       
Tavarataloryhmä 30,9 1,4 8,8 -8,2
Lindex 17,1 16,2 19,5 2,1
Seppälä 2,8 2,2 4,8 -0,9
Jakamaton -2,3 -1,4 -2,2 -2,1
Konserni 48,5 18,4 30,9 -9,2


Hobby Hall on integroitu tavaratalo-ryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 vertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa.

Tuloslaskelma        
vuosineljänneksittäin, Q4 Q3 Q2 Q1
konserni, milj. euroa 2009 2009 2009 2009
Liikevaihto 526,3 389,3 429,7 353,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,3  
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  -262,7 -201,0 -220,1 -197,2
Palkat ja muut työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -90,8 -74,3 -82,6 -79,7
Poistot ja arvonalentumiset -15,1 -14,0 -14,7 -14,6
Liiketoiminnan muut kulut -96,8 -82,3 -84,0 -83,7
Liikevoitto (-tappio) 60,8 17,7 28,6 -22,0
Rahoitustuotot ja -kulut -5,2 -8,8 -5,1 -4,8
Voitto (tappio) ennen veroja 55,6 8,9 23,5 -26,9
Tuloverot -17,0 8,0 -1,4 3,1
Tilikauden voitto (tappio) 38,6 16,9 22,0 -23,8
         
Tulos/osake, euroa        
Perus 0,58 0,27 0,36 -0,39
Laimennettu 0,58 0,27 0,36 -0,39
         
Liikevaihto, milj. euroa        
Tavarataloryhmä 332,0 215,6 257,5 224,9
Lindex 155,3 136,5 136,5 98,6
Seppälä 38,4 36,7 35,6 28,8
Jakamaton 0,5 0,6 0,1 0,8
Konserni 526,3 389,3 429,7 353,2
         
         
Liikevoitto
(-tappio), milj. euroa
       
Tavarataloryhmä 33,5 -2,8 8,4 -16,2
Lindex 24,2 18,1 19,7 0,2
Seppälä 4,9 2,9 3,0 -2,8
Jakamaton -1,7 -0,5 -2,5 -3,1
Konserni 60,8 17,7 28,6 -22,0


Hobby Hall on integroitu tavaratalo-ryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 ertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa.

STOCKMANN    
     
1. VARAT                          
     
milj.euroa 31/12/2010 31/12/2009
Hankintameno 1.1. 964,8 945,3
Muuntoero +/-- 19,3 12,2
Lisäykset 1.1.-31.12. 165,4 160,9
Vähennykset 1.1.-31.12. -23,9 -153,5
Hankintameno 31.12. 1,125,5 964,8
Kertyneet poistot 1.1. -237,0 -245,7
Muuntoero +/-- -1,5 -3,5
Vähennysten poistot 23,1 70,6
Tilikauden poisto -61,8 -58,4
Kertyneet poistot 31.12. -277,2 -237,0
Kirjanpitoarvo 1.1. 727,8 699,6
Kirjanpitoarvo 31.12. 848,3 727,8
     
Konsernin liikearvo    
milj.euroa 31/12/2010 31/12/2009
Hankintameno 1.1. 685,4 646,5
Muuntoero +/-- 98,4 39,0
Hankintameno 31.12. 783,8 685,4
Kirjanpitoarvo 1.1. 685,4 685,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 783,8 685,4
     
Varat yhteensä 1 632,1 1 413,2

 

Tunnuslukujen määritelmät:                                        

Omavaraisuusaste, prosenttia = 100 x taseen oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut ennakot                                                                               

Nettovelkaantumisaste, prosenttia = 100 x korolliset nettorahoitusvelat / oma pääoma yhteensä                                                                                   

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset                          

Osakkeiden markkina-arvo = osakkeiden lukumäärä kerrottuna / tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain          

Tulos/osake, osakeantikorjattu = voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä    

Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin 12 kk:n aikana)      

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12 kk:n aikana)      

Oikeudenkäynnit

AB Lindex (publ) on vaatinut oikeusteitse Lindex-konsernin Saksan-yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa. Göteborgin kamarioikeus kumosi vuonna 2008 AB Lindexin lääninoikeudessa saamat myönteiset päätökset, minkä seurauksena Lindex joutui palauttamaan veronsaajalle noin 23,8 miljoonaa euroa veroja ja korkoja. Takaisin maksettavalla verolla ei ollut vaikutusta Stockmann-konsernin tulokseen, sillä Stockmann kirjasi takaisin maksettavan veron korkoineen Lindexin omaa pääomaa pienentäen hankintamenolaskelmassa. AB Lindex valitti kamarioikeuden päätöksestä Ruotsin korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Regeringsrätt), joka päätti kesällä 2009 olla ottamatta juttua käsittelyyn. Yhtiön jatkotoimet tässä asiassa riippuvat jäljempänä kerrottavan AB Lindexin ja Lindex GmbH:n kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevan prosessin lopputuloksesta.

AB Lindex (publ) ja tämän saksalainen tytäryhtiö Lindex GmbH ovat pyytäneet EU:n arbitraatiosopimuksen sekä Saksan ja Ruotsin välisen verosopimuksen nojalla näiden maiden toimivaltaisia viranomaisia poistamaan konsernin sisäisen kaksinkertaisen verotuksen, joka koskee verovuosia 1997-2004. Kaksinkertainen verotus on seurausta Lindex GmbH:n harkintaverotuksesta, jolla Lindex GmbH:n verotettavaan tuloon lisättiin yhteensä 94 miljoonaa euroa. Viranomaisten päätöksestä riippuen AB Lindex voi saada palautuksena mainitun summan perusteella maksamansa verot eli noin 26 miljoonaa euroa tai osan niistä. Vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

Moskovan kansainvälinen välitystuomioistuin (ICAC) ratkaisi vuonna 2008 Moskovan keskustassa sijainneen Stockmannin Smolenskajan tavaratalon vuokrakiistan Stockmannin eduksi. Oikeudenkäynti koski vuokrasopimuksen mukaisen 10 vuoden jatkovuokrakauden käyttämistä. Tästä huolimatta vuokranantajat katkaisivat sähkönjakelun Stockmannille, minkä seurauksena Stockmann joutui sulkemaan tavaratalon toukokuussa 2008. Stockmann käynnisti vuonna 2008 Smolenskajan tavaratalon vuokranantajia vastaan Moskovan kansainvälisessä välitystuomioistuimessa (ICAC) vahingonkorvausoikeudenkäynnit tavaratalon sopimuksenvastaisen sulkemisen vuoksi. Välimiesoikeus ratkaisi 14.4.2009 antamillaan päätöksillä asian Stockmannin hyväksi ja velvoitti vastapuolet maksamaan Stockmannille vahingonkorvausta noin 7 miljoonaa dollaria sekä korvaamaan Stockmannin oikeudenkäyntikulut. Päätösten täytäntöönpanokelpoisuuden aikaansaamiseksi ne on vahvistettava Venäjän yleisessä tuomioistuimessa. Moskovan kaupungin arbitraatio-oikeus ja ensimmäisenä valitusasteena oleva kassaatio-oikeus kumosivat kansainvälisen välitystuomioistuimen päätökset. Stockmann valitti viimeksi mainitusta päätöksestä Venäjän korkeimpaan arbitraatio-oikeuteen, joka 7.4.2010 päätti olla ottamatta Stockmannin valitusta käsiteltäväksi. Stockmannin hyväksi annettuja välimiesoikeuden päätöksiä ei näin ollen voitu panna täytäntöön Venäjällä. Päätöksillä ei ollut Stockmannille tulos- eikä tasevaikutuksia.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi

 

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 10.2.2011 klo 9.00 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Easy -ravintolassa. Käynti: Aleksanterinkatu 52 B, tavaratalon pääsisäänkäynnin oikealla puolella.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 10.2.2011 klo 11.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on käytettävissä klo 9.00 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Stockmannin vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, julkaistaan viikolla 9 painettuna kertomuksena ja yhtiön internetsivuilla. Samanaikaisesti internetsivuilla julkistetaan erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).

 
STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineetTilinpäätöstiedote 2010 FIN.pdf


Takaisin listaukseen