KUTSU STOCKMANNIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Suomi, 2011-02-10 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouskutsu 10.2.2011 klo 8.00 EET
 

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2011 alkaen klo 16.00 Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,82 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 25.3.2011 ja hallitus ehdottaa osingon maksettavaksi 8.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että ne maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49 000 euroa ja jäsenten palkkioksi kullekin 38 000 euroa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta hallituksen ja valiokunnan kokouksista.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kahdeksana (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenen, kamarineuvos Henry Wiklundin ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, toimitusjohtaja Charlotta Tallqvist-Cederberg ja filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta esittää, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:n toimitusjohtaja Dag Wallgren samaksi toimikaudeksi. Dag Wallgrenin henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.fi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.fi. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 1.3.2011. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 5.4.2011 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.3.2011 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.stockmanngroup.fi;

b) puhelimitse numeroon 09 121 3260;

c) telefaksilla numeroon 09 121 3101; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 10.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä ja asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Stockmann Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 10.2.2011 yhteensä 30 627 563 A-osaketta ja 40 518 437 B-osaketta, jotka edustavat 306 275 630 A-osakkeiden tuottamaa ääntä ja 40 518 437 B-osakkeiden tuottamaa ääntä.

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin Finlandia-talon pysäköintialueella.

Finlandia-talolla on käynnissä laajennusprojekti. Käytössä ovat Mannerheimintien puolella sisäänkäynti M4 ja Karamzininrannan puolella sisäänkäynti K4. Liikuntarajoitteisten pysäköintipaikat ovat Finlandia-talon Mannerheimintien puoleisella piha-alueella.

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 14.30.

 

Helsingissä, helmikuun 10. päivänä 2011

STOCKMANN OYJ ABP
HALLITUS

 

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

 www.stockmanngroup.fi

 
STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen