TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003, klo 12.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

MYYNTI KASVOI, TULOS PARANI MERKITTÄVÄSTI

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,9 % ja oli 1 582,3 Me. Voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 34,0 % ja oli 68,6 Me. Seppälä-ryhmä, autoryhmä ja tavarataloryhmä paransivat tulostaan merkittävästi. Hobby Hall -ryhmän tulos jäi pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Tulos osaketta kohden oli 0,97 e, kun se vuotta aiemmin oli 0,68 e. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kasvoi 2,8 %-yksikköä ja oli 12,6 %. Hallitus esittää, että vuodelta 2002 maksetaan osinkoa 0,70 e/osake ja lisäksi 140- vuotisjuhlaosinkona 0,20 e/osake eli yhteensä 0,90 e/osake.

Myynti kasvoi 2,9 prosenttia

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,9 prosenttia eli 44,7 miljoonaa euroa ja oli 1 582,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 33,4 miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia ja oli 1 315,3 miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmien liikevaihdot ilmenevät oheisesta taulukosta.

Tulos parani

Stockmannin liiketoiminnan suhteellinen myyntikate kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä ja oli 33,4 prosenttia. Konsernin liiketoiminnan myyntikate oli 438,9 miljoonaa euroa eli 27,0 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 12,9 miljoonaa euroa ja poistot 0,4 miljoonaa euroa.

Liikevoitto kasvoi 15,6 miljoonaa euroa ja oli 61,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,7 prosenttia liikevaihdosta ja edellisenä vuonna 3,6 prosenttia liikevaihdosta.

Liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoitoista. Ne olivat 8,8 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna ne olivat 7,0 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 6,7 miljoonaa euroa.

Voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 17,4 miljoonaa euroa ja oli 68,6 miljoonaa euroa. Koska satunnaisia eriä ei ollut, oli voitto ennen veroja samansuuruinen.

Välittömät verot kasvoivat tuloksen kasvun myötä 2,5 miljoonaa euroa 18,9 miljoonaan euroon.

Tilikauden voitto oli 49,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 34,8 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos kasvoi 43 prosenttia ja oli 0,97 euroa. Edellisenä vuonna se oli 0,68 euroa.

Pääoman kierron nopeutumisen ja tuloksen paranemisen ansiosta sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 2,8 prosenttiyksikköä 12,6 prosenttiin ja oman pääoman tuotto 2,7 prosenttiyksikköä 9,6 prosenttiin.

Oma pääoma osaketta kohden oli 10,21 euroa ja vuotta aiemmin 9,85 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kasvoi 14,1 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta ja oli 710,1 miljoonaa euroa.

Myynnin ja kannattavuuden kehitys ryhmittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 7 prosenttia 811,1 miljoonaan euroon. Ulkomaantoimintojen osuus ryhmän myynnistä oli 15 prosenttia. Myynnin kasvuun vaikuttivat osaltaan syyskuussa 2001 avattu Oulun tavaratalo sekä huhtikuussa 2002 avattu Zara-myymälä. Suhteellisen myyntikatteen parantaminen edelleen ja hyvä kustannusten hallinta kasvattivat tavarataloryhmän tulosta sekä kotimaassa että ulkomailla. Liikevoitto kasvoi yhteensä 5,6 miljoonaa euroa ja oli 39,7 miljoonaa euroa. Tulos oli jälleen ryhmän kaikkien aikojen paras. Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,0 prosenttia eli 2,0 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisenä vuonna.

Myös autoryhmän tulos oli ryhmän paras kautta aikojen. Autoryhmän liikevoitto kasvoi 2,1 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja oli 5,4 miljoonaa euroa, vaikka myynti pieneni 3 prosenttia 398,9 miljoonaan euroon. Myynnin pieneneminen johtui Turun ja pääkaupunkiseudun Mitsubishi- Skoda-yksiköistä luopumisesta vuosina 2001 ja 2002. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat hyvä myyntikatteen kehitys ja kustannusten pieneneminen. Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,5 prosenttia eli 8,1 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisenä vuonna.

Hobby Hall -ryhmän myynti oli 237,1 miljoonaa euroa eli edellisen vuoden tasolla. Ryhmän liikevoitto pieneni 3,9 miljoonaa euroa ja oli 0,5 miljoonaa euroa. Liikevoiton pieneneminen selittyy pääosin edellisen vuoden liikevoittoon sisältyvällä 2,6 miljoonan euron taannehtivalla alv- palautuksella. Myynnin rakenteen muutoksen ansiosta vertailukelpoinen myyntikate parani. Vaikka luottotappiot kasvoivat selvästi, oli kokonaiskustannusten kasvu maltillista. Sijoitetun pääoman tuotto oli 0,5 prosenttia ja vuotta aiemmin 4,7 prosenttia.

Hobby Hall -ryhmä käynnisti lokakuussa 2002 kustannusten säästöohjelman, jonka tavoitteena on kannattavuuden parantaminen noin 6 miljoonan euron kustannussäästöjen avulla vuoden 2003 aikana. Tähän pyritään toimintaa virtaviivaistamalla ja tehostamalla. Säästöohjelman mukaisesti henkilöstöä supistettiin 80 henkilöllä, joista 59 irtisanottiin. Lisäksi 34 henkilön työsuhde muutettiin osa-aikaiseksi. Henkilöstöä koskevat toimenpiteet toteutettiin pääosin vuoden 2003 alussa.

Seppälä-ryhmän myynti kasvoi sekä Suomessa että Virossa. Ruotsin liiketoiminnan lopettamisen seurauksena kokonaismyynti kuitenkin pieneni 2 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 132,7 miljoonaa euroa. Ryhmän liikevoitto kasvoi 8,6 miljoonaa euroa ja oli 10,4 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate parani merkittävästi. Edellisen vuoden liikevoittoon sisältyi 5,2 miljoonaa euroa tappiota Ruotsin liiketoiminnasta, joka lopetettiin helmikuussa 2002. Sijoitetun pääoman tuotto oli 52,4 prosenttia eli 44,9 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisenä vuonna.

Liikevoiton ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys liiketoimintaryhmittäin ilmenee oheisesta taulukosta.

Rahoitustilanne

Likvidien varojen määrä tilikauden lopussa oli 70,5 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 25,6 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana lyhennettiin lainoja 7,9 miljoonalla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden lopussa 35,8 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat vuoden aikana yhteensä 25,8 miljoonaa euroa.

Kaksi Hobby Hallin käytössä olevaa kiinteistöä myytiin kesäkuussa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle 32,2 miljoonalla eurolla. Joulukuussa myytiin Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammolle 10,8 miljoonalla eurolla Stockmannin omistamat Pitäjänmäen Kiinteistöt Oy:n osakkeet, jotka muodostavat 19,5 prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Hobby Hall ja Stockmann jatkavat toimintaansa myydyissä liiketiloissa vuokralaisina. Liiketilojen myynnistä vapautuneella pääomalla lyhennettiin sekä lyhytaikaista että pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Osinkoa maksettiin yhteensä 30,6 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 69,7 prosenttia (vuoden 2001 lopussa 69,5 prosenttia).

Kokonaisvastuusitoumukset kasvoivat vuoden 2001 lopusta 3,7 miljoonalla eurolla ja olivat 68,4 miljoonaa euroa.

Muutokset konsernin johdossa

Tavarataloryhmän johtaja, kauppatieteiden maisteri Jukka Hienonen nimitettiin konsernin varatoimitusjohtajaksi 1.1.2003 alkaen. Hienosen operatiivinen vastuualue tavarataloryhmän johtajana säilyi ennallaan.

Toisena Stockmannin kahdesta varatoimitusjohtajasta ja osakeyhtiölain tarkoittamana toimitusjohtajan sijaisena jatkaa entisessä tehtävässään Hobby Hallin toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Henri Bucht.

Osingot

Vuodelta 2001 maksettiin osinkoa 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 30,6 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2002 maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta sekä yhtiön 140-vuotisjuhlan kunniaksi lisäosinko 0,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,90 euroa osakkeelta. Näiden yhteismäärä on 92,8 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Investoinnit

Investoinnit olivat yhteensä 25,8 miljoonaa euroa eli 5,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2002 merkittävin investointikohde oli Riian tavaratalo, jonka rakennustyöt käynnistyivät keväällä. Kohteeseen sitoutui vuoden aikana 4,9 miljoonaa euroa, ja Stockmannin kokonaisinvestointi tulee olemaan noin 24,0 miljoonaa euroa. Rakennus valmistuu suunnitellussa aikataulussa syksyllä 2003.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 10,1 miljoonaa euroa.

Moskovan tavarataloa laajennettiin keväällä 1 500 myyntineliömetrillä vuokraamalla tavaratalokiinteistöstä yksi lisäkerros. Laajennuksen jälkeen tavaratalon myyntipinta-ala on yhteensä 6 500 neliömetriä. Akateemisen Kirjakaupan Helsingin keskustan myymälää laajennettiin kesällä. Laajennus käsittää yhden lisäkerroksen eli noin 500 neliömetriä uutta myyntipinta- alaa.

Franchising-periaatteella toimiva Zara-myymälä avattiin Helsingissä vuokratiloissa huhtikuun alussa. Stockmann Beauty -kosmetiikkaketjun ensimmäiset myymälät avattiin lokakuussa kauppakeskus Jumboon Vantaalle ja kauppakeskus Trioon Lahteen.

Autoryhmän investoinnit olivat yhteensä 0,6 miljoonaa euroa.

Hobby Hall -ryhmän investoinnit olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat tietojärjestelmien kehittämiseen, Helsingin Herttoniemen ja Tallinnan Rocca al Maren uusiin myymälöihin sekä Vantaan Tammiston myymälän laajentamiseen.

Seppälä-ryhmän investoinnit olivat yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat pääosin myymäläverkoston uudistamiseen.

Ajankohtaiset hankkeet

Stockmann allekirjoitti elokuussa esisopimuksen myyntipinta-alaltaan noin 11 000 neliömetrin tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kauppakeskus Jumbon uudisosassa Vantaalla. Suunnitelmien mukaan tavaratalo valmistuu vuonna 2005.

Stockmann allekirjoitti niinikään elokuussa esisopimuksen pinta-alaltaan noin 8 000 neliömetrin täysimittaisen tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa Pietarin keskustassa vuonna 2005.

Stockmannin hallitus hyväksyi syyskuussa suunnitelman Helsingin tavaratalon laajennus- ja muutostöistä. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Investoinnin arvo on noin 90 miljoonaa euroa. Töiden on alustavan arvion mukaan tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan vuonna 2007. Suunnitelma liittyy laajempaan Helsingin keskustan kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on mm. Keskuskadun muuttaminen kävelykaduksi. Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta, joka on pantu vireille. Siihen sitoutuu vuonna 2003 pääasiassa suunnittelukuluja yhteensä noin 2 miljoonaa euroa.

Espanjalainen Inditex-yhtymä ja Stockmann allekirjoittivat lokakuussa 2002 sopimuksen, jolla Stockmann sai Zaran franchising-oikeudet Venäjän federaation alueelle.

Vuoden 2003 merkittävin investointikohde on edelleen Riian tavaratalo, jonka rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2002. Hankkeeseen sitoutuu vuoden 2003 aikana noin 15 miljoonaa euroa.

Muita tavarataloryhmän investointeja ovat mm. Zara-myymälöiden avaaminen Moskovan Mega-kauppakeskuksessa, Helsingin Itäkeskuksessa ja Turun tavaratalon yhteydessä keväällä sekä uusien Stockmann Beauty -myymälöiden avaaminen.

Hobby Hall toimeenpani vuoden 2002 lopulla Liettuassa postimyynnin koemarkkinoinnin, ja toiminta maassa käynnistyi helmikuussa 2003.

Seppälä avaa syksyllä 2003 ensimmäiset myymälänsä Latviassa.

Vuoden 2003 investoinnit tulevat olemaan yhteensä noin 43 miljoonaa euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön osakemäärä vuoden 2002 lopussa oli 51 384 061, josta A-osakkeita oli 24 868 893 ja B-osakkeita 26 515 168.

Stockmannin omistuksessa oli vuoden 2002 lopussa 163 000 omaa A-osaketta ja 250 000 omaa B-osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 826 000 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,7 prosenttia kaikista äänistä. Osakkeet on hankittu vuoden 2000 aikana.

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden hankkimiseen.

Stockmannin vuoden 1997 C-optio-oikeudet, 180 000 kappaletta, otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 11.4.2002 lukien.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin merkintäaikana 2.5.2002 - 31.5.2002 yhteensä 1 084 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B- osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 2 168 eurolla. Osakepääoma on korotuksen jälkeen 102 768 122 euroa. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 18.6.2002, ja ne tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 19.6.2002.

Henkilömäärä

Stockmannin palveluksessa oli joulukuun 2002 lopussa 8 917 henkilöä eli 134 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Stockmannin palveluksessa oli vuoden 2002 aikana keskimäärin 8 313 henkilöä eli 229 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin keskimääräinen henkilölukumäärä oli 8 084. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 171 henkilöllä ja oli 6 752 henkilöä. Emoyhtiössä kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 52 henkilöllä ja oli 4 256 henkilöä.

Ulkomaisissa yksiköissä työskenteli vuoden 2002 lopussa 16 prosenttia koko henkilöstöstä eli 1 387 henkilöä. Edellisen vuoden lopussa ulkomaisissa yksiköissä työskenteli 15 prosenttia henkilöstöstä eli 1 281 henkilöä.

Vuoden 2003 näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2003 noin 3 prosenttia. Myös autokaupan myynnin odotetaan kasvavan tehtyjen veronalennuspäätösten seurauksena. Venäjän ja Baltian markkinoiden arvioidaan kasvavan edelleen Suomen markkinoita nopeammin. Stockmann-konsernin myynnin arvioidaan kasvavan markkinoiden kasvua nopeammin.

Vuoden 2003 myynnin arvioidaan olevan runsaat 1,7 miljardia euroa. Tavoitteena on, että vuoden 2003 voitto ennen satunnaisia eriä on parempi kuin vuonna 2002.

Helsingissä, 12. helmikuuta 2003

Stockmann Oyj Abp HALLITUS

Liikevaihto

1-12/021-12/01MuutosMuutos
MeMe%Me
Tavarataloryhmä
  Kotimaan toiminnot579,4545,0634,4
  Ulkomaantoiminnot99,988,51311,4
Tavarataloryhmä yhteensä679,3633,5745,8
Autoryhmä328,3337,2-3-8,9
Hobby Hall -ryhmä198,1200,2-1-2,1
Seppälä-ryhmä109,2111,1-2-1,9
Kiinteistöt + muut24,224,010,3
Eliminoinnit-23,7-23,90,2
Konserni1 315,31 281,9333,4
Tuloslaskelma

1-12/021-12/01
MeMe
Liikevaihto1 315,31 281,9
Liiketoiminnan muut tuotot8,87,0
Materiaalit ja palvelut876,4870,1
Henkilöstökulut184,9179,0
Poistot ja arvonalentumiset28,928,5
Liiketoiminnan muut kulut172,0165,0
Liikevoitto61,946,3
Rahoitustuotot ja -kulut6,74,9
Voitto ennen satunnaisia eriä68,651,2
Satunnaiset erät
Voitto ennen veroja68,651,2
Tuloverot yhteensä18,916,4
Vähemmistön osuus0,00,0
Tilikauden voitto49,734,8
Bruttoinvestoinnit25,831,1
Prosenttia liikevaihdosta2,02,4
Ryhmien tuloskehitys Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02

Liikevaihto297,6319,2306,7391,8
Liiketoiminnan muut tuotot1,77,10,00,0
Materiaalit ja palvelut207,5212,1207,6249,2
Henkilöstökulut43,745,440,755,1
Poistot7,27,37,17,3
Liiketoiminnan muut kulut41,641,341,547,6
Liikevoitto-0,720,29,732,7
Rahoitustuotot ja -kulut2,01,01,52,2
Voitto ennen satunnaisia eriä1,421,211,234,8
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja1,421,211,234,8
Välittömät verot0,46,13,39,1
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto1,015,07,925,7
Liikevoitto

1-12/021-12/01MuutosROCE %ROCE %
MeMeMe20022001
Tavarataloryhmä39,734,15,621,019,0
Autoryhmä5,43,22,113,55,4
Hobby Hall -ryhmä0,54,4-3,90,54,7
Seppälä-ryhmä10,41,78,652,47,5
Kiinteistöt16,416,20,211,210,7
Liiketoiminnan muut8,87,01,8
tuotot
Eliminoinnit + muut-19,3-20,41,1
Konserni61,946,315,712,69,8
Kaupallisten yksiköiden liikevoitot perustuvat sisäiseen laskentaan.Rahoitustilanne hyvä

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

Stockmann-konserniStockmann Oyj Abp
2002200120022001
Annetut vakuudet
Velat joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä kiinteistöön
  Eläkelainat 31.121,01,31,01,3
  Annetut kiinnitykset1,81,81,81,8
Vakuudeksi annetut1,81,81,81,8
kiinnitykset yhteensä Muut omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinnitykset1,71,71,7
  Pantatut arvopaperit0,10,10,10,1
Yhteensä1,81,81,80,1
Saman konserniin
kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet
  Takaukset1,40,6
Yhteensä1,40,6
Osakkuusyritysten
puolesta annetut vakuudet
  Takaukset0,50,5
Yhteensä0,50,5
Leasingvastuut
Tilikaudella 20030,60,40,20,3
maksettavat
  Myöhemmin maksettavat0,80,50,30,4
Yhteensä1,41,00,60,7
Muut omat vastuut
Siirrettyjen leasing- ja63,559,763,559,7
osamaksusopimusten takaisinostovastuut Yhteensä 63,5 59,7 63,5 59,7 Vastuut yhteensä
  Kiinnitykset3,43,43,41,8
  Pantit0,10,10,10,1
  Takaukset0,51,40,6
  Muut vastuut64,960,764,060,4
Yhteensä68,464,769,063,3
Konsernin johdannaissopimukset

31.12.200231.12.2001
MeMe
Nimellisarvot
Valuuttajohdannaissopimukset11,430,3
  Korkojohdannaissopimukset80,070,0
Markkina-arvot
Valuuttajohdannaissopimukset0,0-0,3
  Korkojohdannaissopimukset-0,80,3
Henkilömäärä Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna

1-12/02 1-12/01 Muutos

Tavarataloryhmä4 4594 263196
Autoryhmä741790-49
Hobby Hall -ryhmä75568867
Seppälä-ryhmä705749-44
Liikkeenjohto ja hallinto92911
Konserni6 7526 581171
Vuoden 2001 näkymät
TASE31.12.200231.12.2001
VASTAAVAAMeMe
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet9,810,9
Konserniliikearvo0,00,2
Liikearvo0,10,1
Muut pitkävaikutteiset menot24,822,9
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat1,61,8
Aineettomat hyödykkeet yhteensä36,335,9
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet20,224,9
Rakennukset ja rakennelmat146,9169,6
Koneet ja kalusto63,172,5
Muut aineelliset hyödykkeet0,10,1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat6,10,7
Aineelliset hyödykkeet yhteensä236,4267,8
Sijoitukset
Omat osakkeet6,26,2
Muut osakkeet ja osuudet22,535,6
Sijoitukset yhteensä28,741,8
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ301,4345,5
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet188,9165,6
Vaihto-omaisuus yhteensä188,9165,6
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset0,50,4
Lainasaamiset0,20,9
Muut saamiset0,5
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä0,71,9
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset169,1169,0
Lainasaamiset
Muut saamiset11,713,2
Siirtosaamiset10,37,4
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä191,2189,6
Saamiset yhteensä191,8191,5
Rahoitusarvopaperit56,66,2
Rahat ja pankkisaamiset13,919,5
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ451,2382,7
YHTEENSÄ752,7728,2

TASE31.12.200231.12.2001
VASTATTAVAAMeMe
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma102,8102,8
Ylikurssirahasto133,1133,1
Omien osakkeiden rahasto6,26,2
Vararahasto0,10,1
Muut rahastot43,743,7
Edellisten tilikausien voitto189,2185,2
Tilikauden voitto49,734,8
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ524,8505,9
Vähemmistöosuus0,00,2
PAKOLLISET VARAUKSET1,8
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka23,325,9
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta35,042,7
Eläkelainat0,81,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä35,843,7
Lyhytaikainen vieras pääoma
Eläkelainat0,30,2
Ostovelat81,762,8
Muut velat41,353,1
Siirtovelat45,534,6
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä168,7150,7
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ227,8220,3
YHTEENSÄ752,7728,2

Helsingissä, 12. helmikuuta 2003

Stockmann Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

Jakelu Helsingin Pörssi keskeiset tiedotusvälineet

Tiedotustilaisuus tänään 12.2.2003 kello 14.30, World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen