STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009

STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 12.2.2010 klo 8.00

STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009

TULOS KÄÄNTYI NOUSUUN VIIMEISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Stockmannin myynti pieneni neljännellä vuosineljänneksellä 3,0 prosenttia ja oli 633,2 Me (652,8 Me vuonna 2008). Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto parani ja oli 61,0 Me (58,4 Me) ja tulos ennen veroja 55,8 Me (45,7 Me). Vertailukauden tulosta parantaa Smolenskajan tavaratalon lopetuksesta tehdyn 4,7 Me:n kuluvarauksen purku. Koko tilikauden myynti pieneni 9,6 prosenttia ja oli 2 048,2 Me (2 265,8 Me). Myynnin pienenemiseen vaikuttivat yleinen suhdannetilanne ja useiden valuuttojen voimakas heikentyminen. Vuoden 2008 myyntilukuun sisältyi myös toukokuussa 2008 toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon sekä elokuun 2009 loppuun mennessä lopetettujen Hobby Hallin Baltian toimintojen myynti. Konsernin liikevoitto pieneni tilikaudella ja oli 85,3 Me (121,9 Me). Edellisen vuoden tulokseen sisältyi 4,2 Me kertaluontoisia myyntivoittoja ja Smolenskajan tavaratalon sulkemisesta aiheutuneita kustannuksia 6,0 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut pienenivät odotetulla tavalla ja olivat 24,0 Me (50,1 Me). Valuuttalainan realisoitumattomasta kurssitappiosta kirjattu laskennallisen verovelan vähennys parantaa tilikauden tulosta. Tilikauden voitto oli 54,0 Me (39,1 Me). Tulos osaketta kohden oli 0,82 e (0,65 e). Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,72 euroa osakkeelta.

Avainlukuja 10-12/2009 10-12/2008 Indeksi

Myyntimilj. euroa633,2652,897
Liikevaihtomilj. euroa526,3541,397
Liikevoittomilj. euroa61,058,4104
Tulos ennen verojamilj. euroa55,845,7122
Kauden voittomilj. euroa38,919,9195
Tulos/osakeeuroa0,580,34175
20092008Indeksi
Myyntimilj. euroa2 048,22 265,890
Liikevaihtomilj. euroa1 698,51 878,790
Liikevoittomilj. euroa85,3121,970
Tulos ennen verojamilj. euroa61,371,785
Tilikauden voittomilj. euroa54,039,1138
Tulos/osakeeuroa0,820,65*125
Oma pääoma/osakeeuroa11,9611,24106
Liiketoiminnan rahavirtamilj. euroa146,8170,186
Tunnusluvut
Nettovelkaantumisastepros.72,1107,4
Omavaraisuusastepros.44,139,0
Osakkeiden määrä,tuhatta kpl65 99559 710*
painotettu keskiarvo, laimennettu Sijoitetun pääoman tuotto, pros. 5,8 8,3 liukuva 12 kk *Oikaistu vuoden 2009 osakeannilla

MYYNTI JA TULOS

Stockmann-konsernin myynti pieneni tilikaudella 9,6 prosenttia ja oli 2 048,2 miljoonaa euroa (2 265,8 miljoonaa euroa). Myynnin pienenemiseen vaikuttivat yleinen suhdannetilanne ja useiden valuuttojen voimakas heikentyminen. Vuoden 2008 myyntilukuun sisältyi myös toukokuussa 2008 toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon sekä elokuun loppuun mennessä lopetettujen Hobby Hallin Baltian toimintojen myynti.

Tilikauden myynti Suomessa pieneni 7,6 prosenttia ja oli 1 132,2 miljoonaa euroa. Konsernin myynti ulkomailla oli 916,0 miljoonaa euroa, ja se pieneni 12,0 prosenttia. Ilman valuuttakurssien muutoksia konsernin myynti ulkomailla olisi pienentynyt 7 prosenttia. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä oli 45 prosenttia (46 prosenttia).

Osakkeiden myyntivoitosta kertyi liiketoiminnan muita tuottoja tilikaudella 0,3 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa).

Taloudellisen taantuman alkaessa vaikuttaa syksyllä 2008 asetettiin yhdeksi konsernin keskeisimmistä tavoitteista suhteellisen myyntikatteen tason säilyttäminen sopeuttamalla ostot odotettavissa olevaan alentuvan kysynnän tasoon. Tässä onnistuttiin hyvin. Konsernin liiketoiminnan myyntikate pieneni 89,3 miljoonalla eurolla ja oli 817,7 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 48,1 prosenttia (48,3 prosenttia). Seppälän suhteellinen myyntikate kasvoi hieman ja Lindexin suhteellinen myyntikate oli viime vuoden tasolla, mutta tavarataloryhmän ja Hobby Hallin suhteellinen myyntikate pieneni. Konsernin varastotaso laski 24,2 miljoonalla eurolla 196,1 miljoonaan euroon. Toiminnan kustannukset pienenivät 53,7 miljoonaa euroa ja poistot 3,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on ylittänyt vuoden 2009 alkuperäisen 28 miljoonan euron kustannussäästötavoitteen, mikä johtuu osittain valuuttakurssien muutoksista. Kustannusten säästämiseen tähtääviä tehostamistoimia jatketaan edelleen.

Konsernin liikevoitto pieneni tilikaudella 36,6 miljoonaa euroa ja oli 85,3 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut pienenivät 26,1 miljoonaa euroa ja olivat 24,0 miljoonaa euroa (50,1 miljoonaa euroa). Nettorahoituskuluja kasvatti syyskuussa myydyn Mannerheimintien pysäköintilaitoksen rakennusaikana aktivoitujen 2,8 miljoonan euron korkokustannusten purku. Tilikauden voitto ennen veroja oli 61,3 miljoonaa euroa eli 10,4 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Tilikauden 7,3 miljoonan euron veroihin sisältyy valuuttalainan realisoitumattomasta kurssitappiosta kirjattu 10,9 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys sekä 18,2 miljoonan euron suuruinen verokulujaksotus. Edellisen vuoden tulosta rasittavat verot olivat 32,7 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 54,0 miljoonaa euroa (39,1 Me).

Neljännen vuosineljänneksen voitto kasvoi ja oli 38,9 miljoonaa euroa (19,1 Me).

Elo- ja syyskuussa yhtiö toteutti osakeannit, joissa osakemäärä kasvoi 9 390 617 kappaletta ja 15,2 prosenttia sekä oma pääoma 137 999 253,64 euroa ja 20,6 prosenttia. Tilikauden tulos osaketta kohden oli 0,82 euroa (0,65 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,82 euroa (0,65 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 11,96 euroa (11,24 euroa).

MYYNTI JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Tavarataloryhmän myynti pieneni tilikaudella 12,3 prosenttia ja oli 1 068,9 miljoonaa euroa. Myynti Suomessa pieneni 8,7 prosenttia. Ulkomaantoimintojen myynti pieneni 21,2 prosenttia ja sen osuus ryhmän myynnistä oli 26 prosenttia (29 prosenttia). Tavarataloryhmän myynnin pienenemiseen vaikuttivat yleisen suhdannetilanteen muutoksen ohella Venäjän ruplan voimakas heikentyminen, vuoden 2008 vertailuluvut, joihin sisältyi myös toukokuussa toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon myynti, sekä voimakas kasvu Baltian tavarataloissa vuonna 2008. Vertailukelpoisten Venäjän tavaratalojen ruplamääräinen myynti oli edellisen vuoden tasolla. Moskovassa avattiin helmikuussa tavaratalo, jonka toiminta on käynnistynyt hyvin. Sen tulos on odotettua parempi mutta vielä tappiollinen. Tilikauden suhteellinen myyntikate pieneni hieman. Tavarataloryhmän varastotaso pieneni suunnitellulla tavalla ja oli selvästi pienempi kuin edellisenä vuonna. Tavarataloryhmän liikevoitto pieneni 29,5 miljoonaa euroa ja oli 24,5 miljoonaa euroa (54,0 miljoonaa euroa).

Neljännen vuosineljänneksen myynti pieneni 5,4 prosenttia ja oli 351,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 31,7 miljoonaa euroa (34,9 miljoonaa euroa). Nike-franchisingmyymälöiden lopettamisesta kirjattiin 1,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia lopetuskustannuksia. Vertailukauden tulosta parantaa Smolenskajan tavaratalon lopetuksesta tehdyn 4,7 miljoonan euron kuluvarauksen purku.

Lindex

Lindex teki erittäin vaikeassa markkinatilanteessa kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Myynti paikallisissa valuutoissa kasvoi tilikaudella 5 prosenttia, mutta Ruotsin ja Norjan kruunujen heikkenemisen takia euromääräinen myynti pieneni 2,6 prosenttia ja oli 655,1 miljoonaa euroa (672,5 miljoonaa euroa). Myynti Suomessa kasvoi 4,1 prosenttia ja muissa maissa pieneni 3,4 prosenttia. Suhteellinen myyntikate pysyi edellisen vuoden tasolla. Lindexin tilikauden liikevoitto oli 62,4 miljoonaa euroa (58,7 miljoonaa euroa). Ruotsin kruunun heikkeneminen euroon verrattuna pienentää laskennallisesti tilikauden liikevoittoa 6,8 miljoonaa euroa. Lindex on pystynyt kasvattamaan markkinaosuuttaan useimmilla päämarkkina- alueillaan.

Neljännen vuosineljänneksen myynti paikallisissa valuutoissa kasvoi 10 prosenttia, euromääräinen myynti kasvoi 10,1 prosenttia ja oli 193,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani ja oli 24,4 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 20,3 miljoonaa euroa. Ruotsin kruunun heikkeneminen euroon verrattuna pienentää laskennallisesti neljännen vuosineljänneksen liikevoittoa 2,6 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälän myynti pieneni tilikaudella 7,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 168,1 miljoonaa euroa. Myynti pieneni Suomessa 5,1 prosenttia. Myynti ulkomailla pieneni 13,4 prosenttia, ja sen osuus Seppälän myynnistä oli 32 prosenttia (34 prosenttia). Ruplamääräinen myynti Venäjällä kasvoi 15 prosenttia. Hintakampanjoinnista huolimatta myynti Baltian maissa väheni huomattavasti. Suhteellinen myyntikate parani, kiinteät kustannukset pienenivät ja poistot kasvoivat Seppälän laajenemisen vuoksi. Seppälän varastotaso pieneni suunnitellulla tavalla ja oli pienempi kuin edellisenä vuonna. Seppälän liikevoitto pieneni 6,6 miljoonaa euroa ja oli 8,0 miljoonaa euroa (14,6 miljoonaa euroa).

Neljännellä vuosineljänneksellä Seppälän myynti pieneni ja oli 46,5 miljoonaa euroa (51,5 miljoonaa euroa). Liikevoitto parani ja oli 4,9 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa.

Hobby Hall

Hobby Hallin myynti pieneni tilikaudella 18,4 prosenttia ja oli 155,9 miljoonaa euroa (191,0 miljoonaa euroa). Myynti pieneni 8,4 prosenttia Suomessa. Ulkomailla myynti pieneni 65,3 prosenttia. Hobby Hall lopetti toimintansa Baltian maissa kannattamattomana asteittain elokuun loppuun mennessä. Myös Hobby Hallin suhteellinen myyntikate pieneni. Hobby Hallin varastotaso pieneni suunnitellulla tavalla ja oli selvästi pienempi kuin edellisenä vuonna. Hobby Hallin liiketulos pieneni 2,5 miljoonaa euroa ja oli -1,7 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Hobby Hallin lopetettujen Baltian maiden toimintojen tulos oli merkittävästi tappiollinen.

Hobby Hallin myynti Suomessa pieneni neljännellä vuosineljänneksellä 7,1 prosenttia ja oli 41,8 miljoonaa euroa. Hobby Hallin liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavana aikana liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa. Molempiin lukuihin sisältyy lopetetun Baltian liiketoiminnan tappio.

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Likvidit varat olivat vuoden lopussa 176,4 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 35,2 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin kerrottua pääoman vapauttamisohjelmaa on toteutettu myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyillä sekä ei-strategisista omistuksista luopumisella, joilla on vapautunut pääomaa pysyvistä vastaavista yhteensä 84,4 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy tilikaudella avatun Mannerheimintien pysäköintilaitoksen osakekannan myyminen syyskuussa myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyllä.

Stockmann toteutti tilikauden aikana suunnatun osakeannin sekä merkintäetuoikeusannin, joilla kerätty pääoma oli yhteensä 140,9 miljoonaa euroa. Näiden osakeantien järjestämispalkkioita ja takausprovisioita maksettiin yhteensä 4,0 miljoonaa euroa.

Osakeanneista saaduilla varoilla lyhennettiin pitkäaikaista vierasta pääomaa ennenaikaisesti. Korollisen vieraan pääoman määrä oli vuoden lopussa 789,2 miljoonaa euroa (775,7 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 786,9 miljoonaa euroa (755,7 miljoonaa euroa). Investoinnit olivat tilikaudella 154,3 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli vuoden lopussa 110,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 150,9 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste kasvoi osakeantien myötä ja oli vuoden lopussa 44,1 prosenttia (39,0 prosenttia). Nettovelkaantumisaste oli vuoden lopussa 72,1 prosenttia (107,4 prosenttia).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,8 prosenttia (8,3 prosenttia). Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi 174,0 miljoonaa euroa ja oli tilikauden lopussa 1 640,9 miljoonaa euroa (1 466,8 miljoonaa euroa).

OSINGOT

Vuodelta 2008 maksettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 0,62 euroa osakkeelta eli yhteensä 38,0 miljoonaa euroa. Stockmannin varsinainen yhtiökokous 17.3.2009 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään 31.12.2009 mennessä enintään 0,38 euron suuruisen osakekohtaisen osingon maksamisesta yhtiökokouksessa päätetyn osingon lisäksi. Stockmannin hallitus päätti 14.12.2009 olla käyttämättä myönnettyä valtuutta.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona vuodelta 2009 maksetaan 0,72 euroa osakkeelta. Esitetty osinko on 87,8 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Hobby Hallin liiketoiminta integroitiin tavarataloryhmän liiketoimintaan vuoden 2010 alusta lukien. Hobby Hall jatkoi itsenäisenä liiketoimintayksikkönä vuoden 2009 loppuun asti tavoitteenaan parantaa kannattavuuttaan ja valmistautua integraation toteuttamiseen vuoden aikana. Osana kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Hobby Hall lopetti toimintansa Venäjällä vuoden 2009 alusta ja Baltian maissa asteittain vuoden aikana. Stockmann Oyj Abp:n tytäryhtiö Oy Hobby Hall Ab on suunniteltu fuusioitavaksi emoyhtiöön 30.6.2010. Integraation seurauksena vuonna 2010 raportoidaan kolme segmenttiä.

Stockmann myi syyskuussa tytäryhtiönsä Kiinteistö Oy Mannerheimintien Pysäköintilaitoksen koko osakekannan. Stockmann jatkaa Helsingin tavaratalon pysäköintilaitostoimintaa takaisinvuokrausjärjestelyllä käyttäen ulkopuolista operaattoria.

Venäjän toiminnan yhtiörakennetta on selkeytetty fuusioimalla pietarilainen ZAO Kalinka-Stockmann STP emoyhtiöönsä, moskovalaiseen ZAO Kalinka-Stockmanniin, lokakuussa 2009. Vuonna 2010 tullaan käynnistämään prosessi ZAO Kalinka-Stockmannin fuusioimiseksi sisaryhtiöönsä ZAO Stockmanniin.

INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 152,8 miljoonaa euroa (182,3 miljoonaa euroa). Nettoinvestoinnit olivat käynnissä olevan pääoman vapauttamisohjelman jälkeen 68,4 miljoonaa euroa.

Tavarataloryhmä

Stockmann avasi 13.2.2009 uuden tavaratalon vuokratiloissa Metropolis- kauppakeskuksessa Moskovan keskustan tuntumassa. Tavaratalon kokonaispinta- ala on noin 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen 14,2 miljoonaa euroa, josta 2,8 miljoonaa euroa sitoutui vuonna 2009. Tavaratalon toiminta on käynnistynyt hyvin.

Helsingin keskustan tavaratalossa on käynnissä mittava laajennus- ja muutoshanke. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uusia tiloja. Tämän lisäksi hankkeeseen kuuluvat uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä pysäköintilaitos. Uusi pysäköintilaitos avattiin toukokuussa, ja se myytiin osana pääoman vapauttamishanketta myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyllä syyskuussa. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala tulee olemaan noin 50 000 neliömetriä. Tavaratalon laajennusosan kustannusarvio pysäköintilaitoksen myymisen jälkeen on noin 200 miljoonaa euroa, minkä lisäksi hankkeen yhteydessä on toteutettu ja tullaan toteuttamaan merkittäviä vanhaan kiinteistöön kohdistuvia korjaus- ja perusparannustoimenpiteitä. Uusia ja uudistettuja tiloja otetaan käyttöön asteittain. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2010 loppuun mennessä. Hankkeeseen sitoutui tilikauden aikana 42,2 miljoonaa euroa.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen tulee noin 20 000 neliömetrin suuruinen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 185 miljoonaa euroa. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät aikataulun mukaisesti. Rakennuksen ennakoidaan valmistuvan kesän 2010 aikana ja kaupallisen toiminnan käynnistyvän marraskuussa 2010. Tilojen vuokraaminen ulkopuolisille toimijoille etenee suunnitellusti. Hankkeeseen sitoutui tilikauden aikana 35,3 miljoonaa euroa.

Moskovan viides tavaratalo avataan maaliskuussa 2010 Rostokinon kaupunginosassa Pohjois-Moskovassa sijaitsevaan Golden Babylon - kauppakeskukseen. Tavaratalon myyntipinta-ala tulee olemaan noin 10 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen noin 16 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana hankkeeseen sitoutui 7,7 miljoonaa euroa.

Suomessa avattiin tilikauden aikana yksi Stockmann Beauty -myymälä ja suljettiin yksi. Venäjällä avattiin kolme ja suljettiin kaksi Bestseller- myymälää.

Vuonna 2007 käynnistetty Nike-franchising-liiketoiminta ei täyttänyt sille asetettuja myynti- ja tuotto-odotuksia, ja loppuvuonna Stockmann luopui Nike-myymälöistä, joita oli Venäjällä seitsemän.

Tallinnassa avattiin syyskuussa Outlet-myymälä, ja Riian Outlet-myymälä suljettiin.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 123,2 miljoonaa euroa.

Lindex

Lindex avasi tilikaudella 27 myymälää, joista yhdeksän Ruotsissa, viisi Venäjällä, kolme Suomessa ja Liettuassa, kaksi Tsekin tasavallassa, yksi Norjassa, Virossa ja Latviassa sekä kaksi Lindexin ja koko Stockmann- konsernin uudella markkina-alueella Slovakiassa. Norjassa ja Latviassa suljettiin yksi myymälä.

Franchising-yhteistyökumppani avasi kuusi uutta Lindex-myymälää Saudi- Arabiassa ja sulki yhden.

Lindex shop online -verkkokaupan menestyttyä hyvin Ruotsissa avasi Lindex loppuvuonna 2009 verkkokaupan myös tanskalaisille asiakkaille.

Lindexin investoinnit olivat yhteensä 22,2 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälä avasi tilikauden aikana 14 myymälää, joista neljä Suomessa ja Venäjällä, kaksi Latviassa ja Liettuassa sekä yksi Virossa ja Ukrainassa. Suomessa suljettiin kaksi myymälää, Venäjällä ja Liettuassa kummassakin yksi.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 4,5 miljoonaa euroa.

Hobby Hall

Hobby Hallin uudistettu verkkokauppa otettiin käyttöön heinäkuussa.

Hobby Hallin investoinnit olivat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Osana taloutensa tervehdyttämistä Hobby Hall lopetti toimintansa Baltian maissa kannattamattomana vaiheittain elokuun loppuun mennessä. Myös Hobby Hallin myymälä Helsingin Hämeentiellä suljettiin joulukuussa.

Muut investoinnit

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Jekaterinburgin tavarataloa koskevaa esisopimusta muokattiin. Vuokratuissa tiloissa on ensi vaiheessa avattu Stockmann-konsernin ketjumyymälöitä. Tavoitteena on tavaratalon avaaminen tiloissa vuonna 2011. Esisopimus tavaratalon avaamisesta Liettuan pääkaupungissa Vilnassa purettiin.

Hobby Hallin integroiduttua tavarataloryhmään vuoden 2010 alusta lukien se jatkaa toimintaansa osana tavarataloryhmää omana brändinään. Hobby Hallin etäkaupan osaamista ja siihen tehtyjä investointeja hyödynnetään rakentamalla Stockmann-brändin oma etäkauppa. Verkkokauppa www.stockmann.com avataan syksyllä 2010, ja sen profiili tulee poikkeamaan selvästi Hobby Hallista. Tavarataloryhmän organisaatiossa tulee näin toimimaan kolme etäkauppabrändiä: Hobby Hall, Stockmann ja Akateeminen Kirjakauppa.

Lindex

Lindex jatkaa laajentumista ja ennakoi avaavansa vuonna 2010 noin 40 uutta myymälää etupäässä Keski-Euroopassa ja Venäjällä, mukaan lukien franchising-myymälät. Lindexin franchising-kumppanin tarkoituksena on laajentaa hyvin toimivaa franchising-myymäläketjua vuonna 2010 Egyptiin ja Dubaihin. Lindex on lisäksi solminut toisen franchising-sopimuksen, jonka franchising-kumppani tulee laajentamaan Lindex-ketjun Bosnia- Hertsegovinaan ja sen naapurimaihin.

Seppälä

Myös Seppälä laajentaa myymäläverkkoaan edelleen. Vuonna 2010 avataan yhteensä 5-8 uutta myymälää pääosin Suomeen ja Venäjälle.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo vuoden 2009 lopussa oli 1 396,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 611,6 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakekurssit kehittyivät vuonna 2009 sekä OMX Helsinki Cap - indeksiä että OMX Helsinki -indeksiä paremmin. Vuoden 2009 lopussa A- osakkeen kurssi oli 20,50 euroa, kun se vuoden 2008 lopussa oli 10,10 euroa, ja B-osakkeen kurssi 19,00 euroa, kun se vuoden 2008 lopussa oli 9,77 euroa.

Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen viideksi vuodeksi päättämään yhtiön omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Stockmann myi 3.6.2009 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hallussaan olleet 336 528 B- sarjan osaketta arvopaperinvälittäjän hankkimille sijoittajille osana edellä mainittua pääoman vapautusohjelmaa. Luovutuksen jälkeen yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutettiin päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa korkeintaan kolme vuotta.

Stockmannin hallitus suuntasi 14.8.2009 yhtiökokouksen vuonna 2008 antaman valtuutuksen perusteella Hartwallin suvun omistamalle HTT Holdingille osakeannin, jossa laskettiin liikkeeseen 2 433 537 uutta A-sarjan ja 3 215 293 uutta B-sarjan osaketta. Annilla yhtiö sai 96,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 18.8.2009, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 19.8.2009 alkaen.

Yhtiön hallitus päätti 14.8.2009 yhtiökokouksen vuonna 2008 antaman valtuutuksen nojalla myös 31.8.-18.9.2009 toteutetusta merkintäoikeusannista, jossa merkittiin merkintäoikeuksilla 1 611 977 uutta A-sarjan osaketta ja 2 129 810 uutta B-sarjan osaketta eli yhteensä 3 741 787 osaketta. Tällä annilla yhtiö sai 42,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa kulujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 28.9.2009, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 29.9.2009 alkaen.

Edellä mainittujen rekisteröintien seurauksena Stockmannin osakepääoma nousi 142 187 906 euroon. Stockmannin osakemäärä oli 30 627 563 A-sarjan osaketta ja 40 466 390 B-sarjan osaketta 31.12.2009. Yllä mainittujen osakeantien myötä hallituksen osakeantivaltuudet on käytetty kokonaan.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille annetaan 1 500 000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla. Optio-oikeuksista 500 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2010A, 500 000 kappaletta tunnuksella 2010B ja 500 000 kappaletta tunnuksella 2010C. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2010A 1.3.2013 - 31.3.2015, optio-oikeudella 2010B 1.3.2014 - 31.3.2016 ja optio-oikeudella 2010C 1.3.2015 - 31.3.2017. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010A on yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2010 lisättynä vähintään 10 prosentilla, optio-oikeuksilla 2010B yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2011 lisättynä vähintään 10 prosentilla ja optio-oikeuksilla 2010C yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 29.2.2012 lisättynä vähintään 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3 000 000 eurolla.

HENKILÖMÄÄRÄ

Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2009 keskimäärin 14 656, mikä on 1 013 vähemmän kuin edellisenä vuonna (15 669 henkilöä vuonna 2008 ja 11 161 vuonna 2007). Henkilöstömäärä on koko vuoden pienentynyt vertailukaudesta vakiintuneen toiminnan osalta. Työtuntimääriä on sopeutettu kysynnän ja asiakasvirtojen mukaisesti. Henkilöstön määrä on kasvanut ainoastaan Liettuassa, Tsekin tasavallassa ja Ukrainassa Lindexin ja Seppälän avaamien uusien myymälöiden ansiosta. Konserniin tuli uusia työntekijöitä myös Lindexin ensimmäisten Slovakian myymälöiden avaamisen myötä.

Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä pieneni 831 henkilöllä ja oli 11 133 henkilöä (11 964 henkilöä vuonna 2008 ja 8 979 vuonna 2007). Konsernin palkkasumma pieneni 18,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja oli 261,2 miljoonaa euroa ( 279,8 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja 181,9 miljoonaa euroa vuonna 2007).

Ulkomailla työskenteli vuoden 2009 lopussa 7 683 henkilöä. Edellisen vuoden lopussa ulkomailla työskenteli 8 072 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 52 prosenttia (51 prosenttia).

RISKITEKIJÖITÄ

Konserni harjoittaa liiketoimintaa Suomen, Ruotsin, Norjan sekä Venäjän ja Baltian maiden lisäksi Tsekissä, Slovakiassa ja Ukrainassa, joissa liiketoiminta on käynnistysvaiheessa. Stockmann-konsernin toimialueilla liiketoimintaympäristön riskitaso vaihtelee. Baltian maiden osalta liiketoimintariskien taso on merkittävästi pienentynyt maiden liityttyä Euroopan Unionin jäseniksi, eivätkä riskit valuuttakurssien epävarmuuteen ja talouksien taantumisen jatkumiseen liittyviä riskitekijöitä lukuun ottamatta miltään olennaisilta osiltaan poikkea liiketoiminnan riskeistä Suomessa. Mahdollisesti pitkäkestoinen vaikea suhdannetilanne vaikuttaa myös vähittäiskaupan toimintaedellytyksiin Baltian maissa.

Liiketoiminnan riskit Venäjällä ovat Pohjoismaita ja Baltiaa korkeammat ja toimintaympäristö muun muassa liiketoimintakulttuurin ja maan infrastruktuurin kehittymättömyyden vuoksi epävakaampi. Harmaan talouden osuus erityisesti kulutustavaroiden tuonnissa on edelleen suuri, ja se vääristää osaltaan kilpailun toimivuutta. Maan pitkään jatkunut talouskasvu hidastui vuoden 2008 loppupuolella selvästi ja kääntyi vuonna 2009 taantumaksi energiasektorin vientitulojen pienentymisen ja valuutan devalvoitumisen myötä. Energian hinnan kehitys vaikuttaa olennaisella tavalla talouden kehitykseen Venäjällä lähivuosien aikana.

Vaikeana pysyvä suhdannetilanne vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Tilanteeseen reagoidaan kampanjoimalla ja pyrkimällä optimoimaan ostot kysyntää vastaavaksi ja tehostamalla toimintaa. Stockmannin pitkän aikavälin strategian mukaista investointiohjelmaa arvioitiin finanssikriisin seurauksena uudelleen. Ohjelmaan sisältyviä investointeja on osin viivästetty ja joiltain osin niistä on kokonaan luovuttu kasvunäkymien muututtua olennaisesti aikaisempaa heikommiksi. Uusien myymälöiden perustamista jatketaan, mutta alkuperäistä suunnitelmaa hitaammalla aikataululla. Helsingin tavaratalon meneillään oleva laajennus- ja saneerausinvestointi sekä Pietarin Nevsky Centre -tavaratalo- ja kauppakeskusinvestointi toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

Muodin osuus konsernin myynnistä on noin puolet. Muotikauppaan liittyvät olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, kalenterista johtuva myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. Näihin tekijöihin reagoidaan osana konsernin jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista. Merkittäviä poikkeustilanteita lukuun ottamatta näiden tekijöiden ei arvioida vaikuttavan olennaisesti konsernin myyntiin tai tulokseen.

Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavaravirtoihin. Tavara- tai tietoliikenteen viiveet tai häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan hetkellisesti haitallisesti. Näihin liittyviä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan myös vakuutuksilla. Operatiivisten riskien ei arvioida vaikuttavan olennaisella tavalla Stockmannin liiketoimintaan.

Konsernin liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron, Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Venäjän ruplan, Yhdysvaltojen dollarin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä. Rahoitusriskejä, korkotason vaihtelusta johtuvat riskit mukaan lukien, hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti, eikä niiden arvioida vaikuttavan olennaisella tavalla konsernin liiketoimintaan.

AB Lindex (publ) on vaatinut oikeusteitse Lindex-konsernin Saksan-yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa. Göteborgin kamarioikeus kumosi AB Lindexin lääninoikeudessa saamat myönteiset päätökset, minkä seurauksena Lindex joutui palauttamaan veronsaajalle noin 23,8 miljoonaa euroa veroja ja korkoja. Takaisin maksettavalla verolla ei ollut vaikutusta Stockmann-konsernin tulokseen, sillä Stockmann kirjasi takaisin maksettavan veron korkoineen Lindexin omaa pääomaa pienentäen hankintamenolaskelmassa. AB Lindex valitti kamarioikeuden päätöksestä Ruotsin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti kesällä 2009 olla ottamatta juttua käsittelyyn. Yhtiön jatkotoimet tässä asiassa riippuvat jäljempänä kerrottavan AB Lindexin ja Lindex GmbH:n kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevan prosessin lopputuloksesta. AB Lindex (publ) ja tämän saksalainen tytäryhtiö Lindex GmbH ovat pyytäneet EU:n arbitraatiosopimuksen sekä Saksan ja Ruotsin välisen verosopimuksen nojalla näiden maiden toimivaltaisia viranomaisia poistamaan konsernin sisäisen kaksinkertaisen verotuksen, joka koskee verovuosia 1997-2004. Kaksinkertainen verotus on seurausta Lindex GmbH:n harkintaverotuksesta, jolla Lindex GmbH:n verotettavaan tuloon lisättiin yhteensä 94 miljoonaa euroa. Viranomaisten päätöksestä riippuen AB Lindex voi saada palautuksena mainitun summan perusteella maksamansa verot eli noin 26 miljoonaa euroa tai osan niistä. Vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

Moskovan kansainvälinen välitystuomioistuin (ICAC) ratkaisi Moskovan keskustassa sijaitsevan Stockmannin Smolenskajan tavaratalon vuokrakiistan Stockmannin eduksi. Oikeudenkäynti koski vuokrasopimuksen mukaisen 10 vuoden jatkovuokrakauden käyttämistä. Tästä huolimatta vuokranantajat lopettivat sähkönjakelun Stockmannille, minkä seurauksena Stockmann joutui sulkemaan tavaratalon. Sulkemisesta aiheutuvien kustannusten ja poistamattomien menojäännösten johdosta Stockmann teki vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen tulokseen 14 miljoonan euron varauksen. Stockmann käynnisti vuonna 2008 Smolenskajan tavaratalon vuokraisäntiä vastaan Moskovan kansainvälisessä välitystuomioistuimessa (ICAC) vahingonkorvausoikeudenkäynnit, joissa vaadittiin noin 75 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia tavaratalon Stockmannin johdon näkemyksen mukaan sopimuksenvastaisen sulkemisen vuoksi. Välimiesoikeus ratkaisi 14.4.2009 antamillaan päätöksillä asian Stockmannin hyväksi, pienentäen tuomitun vahingonkorvauksen määrän noin 7 miljoonaan dollariin, ja määräsi vuokranantajat korvaamaan Stockmannin oikeudenkäyntikulut. Stockmann- konserni ei ole kirjannut vahingonkorvausta tulosvaikutteisesti. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden aikaansaamiseksi se on vahvistettava Venäjän yleisessä tuomioistuimessa. Heinäkuussa 2009 vuokranantajat toimittivat Moskovan alioikeudelle kanteet, joissa vaaditaan oikeutta kumoamaan kansainvälisen välitystuomioistuimen asiassa tekemä päätös. Moskovan kaupungin arbitraatio-oikeus ja ensimmäisenä valitusasteena oleva kassaatio-oikeus ovat kumonneet kansainvälisen välitystuomioistuimen päätökset. Stockmann on valittanut viimeksi mainitusta päätöksestä Venäjän korkeimpaan arbitraatio-oikeuteen, jossa asia on edelleen vireillä.

Stockmann-konsernilla ei ole vireillä muita merkittäviä oikeudenkäyntejä.

VUODEN 2010 NÄKYMÄT

Haastavan suhdannetilanteen arvioidaan jatkuvan vuoden 2010 aikana. Kulutuskysynnän ennakointi on edelleen vaikeaa, mutta kulutuskysynnän kehityksessä on Pohjoismaissa ja Venäjällä nähtävissä merkkejä orastavasta hitaasta kasvusta. Venäjän osalta kehitys on suurelta osin riippuvainen raakaöljyn hinnasta. Baltian maissa kulutuskysynnän ei ennakoida kasvavan lähitulevaisuudessa.

Myynnin arvioidaan kääntyvän asteittain kasvu-uralle ja uusien liiketilojen avausten vauhdittavan myyntiä vuoden loppupuolella. Taantuman aikana käynnistettyjä sopeuttamistoimia jatketaan vuoden 2010 aikana. Tavoitteena on, että liikevoitto on parempi kuin vuonna 2009.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liiketulos tulee olemaan normaalista kausivaihtelusta johtuen tappiollinen mutta parempi kuin edellisenä vuonna.

LAATIMISPERIAATTEET

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Stockmann-konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutosta ja IFRS 8 Toimintasegmentit -standardia. Tilinpäätöstiedotteessa esitetään IAS 1 - standardin muutoksen mukainen laaja tuloslaskelma. Konsernin tilinpäätöstiedotteessa esittämät IFRS 8 -standardin mukaiset toimintasegmentit ovat samat kuin aikaisemmin esitetyt liiketoiminnalliset segmentit, joita on kuvattu konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tase, konserni, milj. euroa 31.12.2009 31.12.2008

VARAT PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet108,3112,1
Liikearvo685,4646,5
Aineelliset hyödykkeet619,5587,5
Pitkäaikaiset saamiset0,61,6
Myytävissä olevat sijoitukset5,06,6
Laskennallinen verosaaminen5,14,5
PITKÄAIKAISET VARAT1 423,91 358,8
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus196,1220,3
Korolliset saamiset44,552,2
Korottomat saamiset86,598,4
Rahavarat176,435,2
LYHYTAIKAISET VARAT503,4406,2
VARAT1 927,41 765,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus850,2689,1
Vähemmistöosuus-0,0-0,0
OMA PÄÄOMA850,2689,1
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka70,178,1
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma786,9755,7
Varaukset1,52,0
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA858,5835,7
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma2,320,0
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma216,4220,1
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA218,7240,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT1 927,41 765,0
Tunnusluvut31.12.200931.12.2008
Omavaraisuusaste, prosenttia44,139,0
Nettovelkaantumisaste, prosenttia72,1107,4
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa2,232,85*
Korollinen nettovelka, milj. euroa568,3688,2
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl71 09461 703
Osakkeiden lukumäärä,painotettu keskiarvo, 100065 67659 710*
kpl Osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo, 65 995 59 710* laimennettu 1000 kpl Osakkeiden markkina-arvo, milj. euroa 1 396,7 611,6 *) Oikaistu vuoden 2009 osakeannilla.

RAHAVIRTALASKELMA,12/200912/2008
Milj.EUR
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto/tappio54,039,1
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset58,461,4
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot-0,3-3,5
(+)
Korkokulut ja muut rahoituskulut28,451,7
Korkotuotot-4,4-1,6
Tuloverot7,332,7
Muut oikaisut-0,4-1,4
Käyttöpääoman muutokset:
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+)27,724,0
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys-1,875,6
(-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / 7,2 -12,7 vähennys (-)
Maksetut korot ja muut rahoituskulut-32,9-47,7
Saadut korot liiketoiminnasta2,10,8
Maksetut verot liiketoiminnasta1,4-48,3
Liiketoiminnan nettorahavirta146,8170,1
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-152,9-181,1
hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 71,1 6,1 luovutustulot Tytäryritysten hankinnat, vähennettynä 0,0 -18,9 hankintahetken rahavaroilla Tytäryritysten myynnit, vähennettynä 5,6 0,0 luovutushetken rahavaroilla
Luovutustulot muista sijoituksista1,80,0
Saadut osingot investoinneista0,20,1
Investointien nettorahavirta-74,3-193,7
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti137,0135,2
Omien osakkeiden myynti5,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot0,020,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-19,3-33,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot200,0152,2
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-216,2-157,3
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut-0,7
Maksetut osingot-38,0-75,2
Rahoituksen nettorahavirta67,941,7
Rahavarojen muutos140,418,1
Rahavarat tilikauden alussa35,233,2
Luotollinen shekkitili-0,7-14,6
Rahavarat tilikauden alussa34,518,6
Rahavarojen muutos140,418,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus1,0-2,2
Rahavarat tilikauden lopussa176,435,2
Luotollinen shekkitili-0,5-0,7
Rahavarat tilikauden lopussa175,934,5

Tuloslaskelma, konserni, milj. euroa 1-12/2009 1-12/2008 Muutos-% LIIKEVAIHTO 1 698,5 1 878,7 -10

Liiketoiminnan muut tuotot0,34,2-94
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-880,8-971,7-9
Palkat ja työsuhde-etuuksista-327,4-350,5-7
aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-58,4-61,4-5
Liiketoiminnan muut kulut-346,8-377,4-8
LIIKEVOITTO85,3121,9-30
Rahoitustuotot ja -kulut-24,0-50,152
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA61,371,7-15
Tuloverot-7,3-32,7-78
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO54,039,138
Laaja tuloslaskelma, konserni1-12/20091-12/2008Muutos-%
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO54,039,1
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä1,9-6,8
Rahavirran suojaus-1,40,9
Muut laajan tuloksen erät, netto0,5-5,9
LAAJA TULOS, KONSERNI54,533,2
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille54,533,2
Vähemmistöosakkaille0,0-0,0
Tunnusluvut31.12.200931.12.2008Muutos-%
Tulos/osake, osakeantikorjattu, euroa0,820,65*26
Tulos/osake, laimennettu,0,820,65*25
osakeantikorjattu, euroa Liikevoitto (tappio), prosenttia 5,0 6,5 -23 liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa11,9611,246
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,7,06,115
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 5,8 8,3 -31 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 11 133 11 964 -7 muutettuna Investoinnit, miljoona euroa 152,8 182,3 -16 *) Oikaistu vuoden 2009 osakeannilla.

Segmenttitiedot, konserni, miljoona euroa Toimintasegmentit

Myynti1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä1 068,91 218,9
Lindex655,1672,5
Hobby Hall155,9191,0
Seppälä168,1182,6
Segmentit yhteensä2 048,12 265,0
Jakamaton0,10,8
Konserni yhteensä2 048,22 265,8
Liikevaihto1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä900,11 025,9
Lindex527,0540,2
Hobby Hall129,9159,6
Seppälä139,5151,9
Segmentit yhteensä1 696,51 877,6
Jakamaton1,91,1
Konserni yhteensä1 698,51 878,7
Liikevoitto1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä24,554,0
Lindex62,458,7
Hobby Hall-1,70,8
Seppälä8,014,6
Segmentit yhteensä93,2128,0
Jakamaton-7,9-6,1
Eliminoinnit0,0
Liikevoitto, konserni yhteensä85,3121,9
Rahoitustuotot4,41,6
Rahoituskulut-28,4-51,7
Voitto ennen veroja, konserni yhteensä61,371,7
Poistot1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä29,532,7
Lindex20,320,2
Seppälä5,54,7
Hobby Hall1,82,4
Segmentit yhteensä57,260,1
Jakamaton1,21,3
Eliminoinnit
Konserni yhteensä58,461,4
Investoinnit, brutto1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä123,2146,0
Lindex22,225,2
Hobby Hall2,53,1
Seppälä4,57,2
Segmentit yhteensä152,4181,5
Jakamaton0,40,8
Konserni yhteensä152,8182,3
Varat1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä702,0704,0
Lindex870,4806,0
Hobby Hall62,990,4
Seppälä119,8116,5
Segmentit yhteensä1 755,01 716,8
Jakamaton172,348,1
Konserni yhteensä1 927,41 765,0
Tietoa markkina-alueista
Myynti1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Suomi 1)1132,21224,8
Ruotsi ja Norja 2)548,3575,2
Baltia, Tsekki ja Slovakia 1)154,9211,7
Venäjä ja Ukraina 1)212,7254,1
Konserni yhteensä2 048,22 265,8
Suomi, %55,2854,06
Ulkomaat, %44,7245,94
Liikevaihto1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Suomi 1)948,01 021,8
Ruotsi ja Norja 2)439,2460,2
Baltia, Tsekki ja Slovakia 1)129,6179,8
Venäjä ja Ukraina 1)181,8217,0
Konserni yhteensä1 698,51 878,7
Suomi, %55,8154,39
Ulkomaat, %44,1945,61
Liikevoitto1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Suomi 1)54,371,1
Ruotsi ja Norja 2)61,557,3
Baltia, Tsekki ja Slovakia 1)-4,410,7
Venäjä ja Ukraina 1)-26,0-17,3
Konserni yhteensä85,3121,9
Suomi, %63,6558,38
Ulkomaat, %36,3541,62
Pitkäaikaiset varat1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Suomi 1)452,6460,9
Ruotsi ja Norja 2)734,0683,6
Baltia, Tsekki ja Slovakia 1)31,855,4
Venäjä ja Ukraina 1)200,4158,9
Konserni yhteensä1 418,81 358,8
Suomi, %31,9033,92
Ulkomaat, %68,1066,08
1) Tavarataloryhmä, Lindex, Hobby Hall,
Seppälä 2) Lindex

Laskelma oman pääoman muutoksista,OsakeYlikurssiSuojaus
konserni milj. euroa 1 - 12 / 2008pääoma*rahastointrument
tien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA112,2186,00,5
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä11,2
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto0,0
Transaktiomenot omasta pääomasta **
Kokonaistulos yhteensä0,9
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2008123,4186,11,4
Laskelma oman pääoman muutoksista,OsakeYlikurssiSuojaus
konserni, milj. euroa 1 - 12 / 2009pääoma*rahastointrument
tien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA123,4186,11,4
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä18,8
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto
Omien osakkeiden myynti
Transaktiomenot omasta pääomasta **
Kokonaistulos yhteensä-1,4
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2009142,2186,10,0
*Sisältää osakeannin.
** Laskennallisilla veroilla
vähennettynä.

Laskelma oman pääoman muutoksista,SVOP-MuutMuuntoerot
konserni milj. euroa 1 - 12 / 2008rahastorahastot**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA0.044.10.0
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto126,2
Transaktiomenot omasta pääomasta **-2,1
Kokonaistulos yhteensä0,00,0-6,8
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2008124,144,1-6,7
Laskelma oman pääoman muutoksista,SVOP-MuutMuuntoerot
konserni, milj. euroa 1 - 12 / 2009rahastorahastot**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA124,144,1-6,7
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto122,2
Omien osakkeiden myynti
Transaktiomenot omasta pääomasta **-2,9
Kokonaistulos yhteensä1,9
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2009243,344,1-4,9
*Sisältää osakeannin.
** Laskennallisilla veroilla
vähennettynä.

Laskelma oman pääomanKertyneetYhteensäVähemYhteensä
muutoksista, konserni milj.voittovaratmistö
euroa 1 - 12 / 2008osuus
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA250,9593,70,0593,7
Oman pääoman muutokset
Osingonjako-75,2-75,2-75,2
Uusmerkintä11,211,2
Käytetyt osakeoptiot2,02,02,0
Emissiovoitto126,2126,2
Transaktiomenot omasta-2,1-2,1
pääomasta **
Kokonaistulos yhteensä39,133,20,033,2
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2008216,8689,1689,1
Laskelma oman pääomanKertyneetYhteensäVähemYhteensä
muutoksista, konserni, milj.voittovaratmistö
euroa 1 - 12 / 2009osuus
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA216,8689,10,0689,1
Oman pääoman muutokset
Osingonjako-38,0-38,0-38,0
Uusmerkintä18,818,8
Käytetyt osakeoptiot1,41,41,4
Emissiovoitto122,2122,2
Omien osakkeiden myynti5,15,15,1
Transaktiomenot omasta-2,9-2,9
pääomasta **
Kokonaistulos yhteensä54,054,50,054,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2009239,4850,2850,2
*Sisältää osakeannin.
** Laskennallisilla veroilla
vähennettynä.

Vastuusitoumukset, konserni, milj. euroa31.12.200931.12.2008
Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin201,71,7
Pantit0,91,4
Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron33,829,2
tarkistusvastuu Yhteensä 236,4 32,2 Liiketilojen vuokrasopimukset, konserni, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa155,6143,2
Yli vuoden kuluessa625,8478,9
Yhteensä781,4622,1
Leasingsopimusten maksut, konserni, milj.
euroa
Yhden vuoden kuluessa7,51,1
Yli vuoden kuluessa19,10,9
Yhteensä26,62,0
Johdannaissopimukset, konserni, milj.
euroa Nimellisarvo
Valuuttajohdannaiset296,4204,4
Sähköjohdannaiset3,22,5
Yhteensä299,6206,9
Valuuttakurssit
Maa
VenäjäRUB43,154041,2830
ViroEEK15,646615,6466
LatviaLVL0,70930,7083
LiettuaLTL3,45283,4528
NorjaNOK8,30009,7500
RuotsiSEK10,252010,8700

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q4Q3Q2Q1
konserni, milj. euroa2009200920092009
Liikevaihto526,3389,3429,7353,2
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-262,5-201,0-220,1-197,2
Palkat ja muut työsuhde-etuuksista-90,8-74,3-82,6-79,7
aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-15,1-14,0-14,7-14,6
Liiketoiminnan muut kulut-96,8-82,3-84,0-83,7
Liikevoitto (-tappio)61,017,728,6-22,0
Rahoitustuotot ja -kulut-5,2-8,8-5,1-4,8
Voitto (tappio) ennen veroja55,88,923,5-26,9
Tuloverot-17,08,0-1,43,1
Tilikauden voitto (tappio)38,916,922,0-23,8
Tulos/osake, euroa
Perus0,580,270,36-0,39
Laimennettu0,580,270,36-0,39
Q4Q3Q2Q1
Myynti milj. euroa2009200920092009
Tavarataloryhmä351,7225,7267,0224,5
Lindex193,3169,7169,6122,6
Hobby Hall41,830,940,243,1
Seppälä46,544,142,934,7
Jakamaton0,00,00,00,0
Konserni633,2470,5519,7424,8
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä297,3189,8224,0189,0
Lindex155,3136,5136,598,6
Hobby Hall34,725,833,535,9
Seppälä38,436,735,628,8
Jakamaton0,50,60,10,8
Konserni526,3389,3429,7353,2
Liikevoitto (-tappio), milj. euroa
Tavarataloryhmä31,7-1,99,2-14,5
Lindex24,418,119,70,2
Hobby Hall1,8-0,9-0,8-1,7
Seppälä4,92,93,0-2,8
Jakamaton-1,7-1,2-3,2-1,8
Eliminoinnit0,70,6-1,4
Konserni61,017,728,6-22,0
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q4Q3Q2Q1
konserni, milj. euroa2008200820082008
Liikevaihto541,3440,8483,3413,4
Liiketoiminnan muut tuotot0,10,3-0,13,8
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-273,5-224,7-242,6-231,0
Palkat ja muut työsuhde-etuuksista-92,9-82,3-90,2-85,1
aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-14,2-13,2-18,7-15,2
Liiketoiminnan muut kulut-102,4-86,2-100,3-88,5
Liikevoitto (-tappio)58,434,631,4-2,5
Rahoitustuotot ja -kulut-12,7-12,8-13,3-11,3
Voitto (tappio) ennen veroja45,721,818,1-13,8
Tuloverot-25,8-6,2-2,92,2
Tilikauden voitto (tappio)19,915,615,2-11,6
Tulos/osake, euroa
Perus0,340,270,27-0,21
Laimennettu0,340,270,27-0,21
Q4Q3Q2Q1
Myynti milj. euroa2008200820082008
Tavarataloryhmä371,8264,8306,4275,9
Lindex175,6174,9183,8138,3
Hobby Hall53,741,648,347,4
Seppälä51,550,145,235,7
Jakamaton0,20,20,20,2
Konserni652,8531,5583,9497,5
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä312,9223,1257,3232,7
Lindex141,0140,6147,6111,0
Hobby Hall44,934,740,439,7
Seppälä42,841,737,629,7
Jakamaton-0,30,60,40,4
Konserni541,3440,7483,3413,4
Liikevoitto (-tappio), milj. euroa
Tavarataloryhmä34,913,54,11,5
Lindex20,315,723,8-1,2
Hobby Hall1,60,70,7-2,1
Seppälä4,25,95,1-0,6
Jakamaton-3,3-0,7-2,20,2
Eliminoinnit0,8-0,50,0-0,3
Konserni58,434,631,4-2,5
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

1. VARAT

milj.euroa31/12/200931/12/2008
Hankintameno 1.1.945,3813,8
Muuntoero +/-12,2-21,0
Lisäykset 1.1.-31.12.160,9181,6
Vähennykset 1.1.-31.12.-153,5-29,0
Siirrot erien välillä 1.1.-31.12.0,00,0
Hankintameno 31.12.964,8945,4
Kertyneet poistot 1.1.-245,7212,5
Muuntoero +/--3,5-2,6
Vähennysten poistot70,6-25,5
Tilikauden poisto-58,461,4
Kertyneet poistot 31.12.-237,0245,7
Kirjanpitoarvo 1.1.699,6601,3
Kirjanpitoarvo 31.12.727,8699,6
Konsernin liikearvo
milj.euroa31/12/200931/12/2008
Hankintameno 1.1.646,5720,0
Muuntoero +/-39,0-94,6
Lisäykset 1.1.-31.12.23,8
Muuntoero +/--2,8
Vähennykset 1.1.-31.12.
Hankintameno 31.12.685,4646,5
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.646,5720,0
Kirjanpitoarvo 31.12.685,4646,5
Varat yhteensä1 413,21 346,1
Tunnuslukujen määritelmät:

Omavaraisuusaste, prosenttia = 100 x taseen oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, prosenttia = 100 x korolliset nettorahoitusvelat / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakkeiden markkina-arvo = osakkeiden lukumäärä kerrottuna / tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Tulos/osake, osakeantikorjattu = voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12 kk:n aikana)

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 12.2.2010 klo 9.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen