KUTSU STOCKMANNIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp Yhtiökokouskutsu 12.2.2010 klo 8.00

KUTSU STOCKMANNIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 alkaen klo 16.00 Finlandia-talolla Helsingissä, osoitteessa Karamzininkatu 4. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto kokouspaikalla alkaa kello 14.30. A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,72 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 19.3.2010 ja hallitus ehdottaa osingon maksettavaksi 7.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että ne maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76.000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49.000 euroa ja jäsenten palkkioksi kullekin 38.000 euroa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta hallituksen ja valiokunnan kokouksista.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä nostetaan nykyisestä seitsemästä (7) kahdeksaan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen ja kamarineuvos Henry Wiklund valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta esittää, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg samaksi toimikaudeksi. Charlotta Tallqvist-Cederbergin henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Stockmann-konsernin avainhenkilöille Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille annetaan 1.500.000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla.

Optio-oikeuksista 500.000 kappaletta merkitään tunnuksella 2010A, 500.000 kappaletta tunnuksella 2010B ja 500.000 kappaletta tunnuksella 2010C. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2010A 1.3.2013 - 31.3.2015, optio-oikeudella 2010B 1.3.2014 - 31.3.2016 ja optio-oikeudella 2010C 1.3.2015 - 31.3.2017. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1.500.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010A on yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2010 lisättynä vähintään 10 prosentilla, optio-oikeuksilla 2010B yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2011 lisättynä vähintään 10 prosentilla ja optio-oikeuksilla 2010C yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 29.2.2012 lisättynä vähintään 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3.000.000 eurolla.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokunnan päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.stockmann.com viimeistään 22.2.2010. Hallituksen ja sen valiokunnan päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 8.3.2010 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Stockmann Oyj Abp:n internet-sivujen kautta osoitteessa www.stockmann.com b) puhelimitse numeroon 09 121 3260 c) telefaksilla numeroon 09 121 3101 d) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.3.2010 klo 10.00.

4. Muut ohjeet ja tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Stockmann Oyj Abp:lla on kokouskutsun päivänä 11.2.2010 yhteensä 30.627.563 A-osaketta ja 40.466.390 B-osaketta ja 306.275.630 A-osakkeiden tuottamaa ääntä ja 40.466.390 B-osakkeen tuottamaa ääntä.

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin Finlandia-talon pysäköintialueella. Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 14.30.

Helsingissä, helmikuun 12. päivänä 2010

Stockmann Oyj Abp Hallitus

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen