STOCKMANNIN OSAKEMÄÄRÄN JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

STOCKMANN Oyj Abp Muutokset osakepääomassa ja äänimäärässä 28.9.2009 klo 11.00

EI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, HONGKONGISSA TAI YHDYSVALLOISSA

STOCKMANNIN OSAKEMÄÄRÄN JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

Stockmann Oyj Abp:n merkintäetuoikeusannissa merkityt 1.611.977 uutta A- sarjan osaketta ja 2.129.810 uutta B-sarjan osaketta eli yhteensä 3.741.787 uutta Stockmann Oyj Abp:n osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 28.9.2009. Uudet osakkeet tuottavat osakeoikeudet rekisteröintipäivämäärästä lukien.

Stockmann Oyj Abp:n osakemäärä lisääntyy yhteensä 3.741.787 osakkeella eli 67.352.166 osakkeesta 71.093.953 osakkeeseen. Yhtiön osakepääoma kasvaa vastaavasti 134.704.332 eurosta 142.187.906 euroon.

Kaupparekisteriin nyt rekisteröidyt osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 29.9.2009 alkaen.

18.9.2009 päättyneessä merkintäoikeusannissa yhtiö keräsi bruttomäärältään noin 45 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antavat:

Stockmann Oyj Abp:

Hannu Penttilä - toimitusjohtaja +358 9 121 5801 Pekka Vähähyyppä - talousjohtaja +358 9 121 3351

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Tärkeä tiedote

Tämä tiedote on ainoastaan tiedottamista varten, eikä se ole direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosäännöksissä tarkoitettu esite (direktiivi yhdessä sen nojalla asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavien täytäntöönpanosäännösten kanssa "Esitedirektiivi"). Tässä tiedotteessa tarkoitetun Merkintäetuoikeusannin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on julkistamisen jälkeen saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän tiedotteen levittämiselle. Tämä tiedote ei ole tarjous eikä kehotus Stockmannin arvopapereiden hankkimiseksi missään maassa.

Tämän tiedotteen jäljennöksiä ei saa levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa tai Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole osa tarjousta tai kehotusta hankkia tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä kyseisiä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti tai ellei käytettävissä ole poikkeusta kyseisen lain rekisteröintivaatimuksista. Stockmann ei aio rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole yleisölle suunnattu arvopapereita koskeva tarjous Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Arvopapereihin liittyvää esitettä ei ole hyväksytty eikä hyväksytä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä tiedote on siten suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(1) artiklan piiriin kuuluville sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan piiriin kuuluville korkean varallisuusaseman yhtiöille ("high net worth entities")(kaikki edellä mainitut henkilöt yhteisesti "relevantit henkilöt"). Tässä tiedotteessa tarkoitettuja sijoituksia voivat tehdä ainoastaan relevantit henkilöt, ja sijoituksiin ryhdytään ainoastaan tällaisten henkilöiden kanssa. Ketkään muut kuin relevantit henkilöt eivät saa toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eivätkä nojautua niihin.

Stockmann ei ole antanut lupaa osakkeiden tai merkintäoikeuksien tarjoamiseen yleisölle missään muissa ETA-jäsenvaltioissa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Mikä tahansa arvopaperien tarjoaminen yleisölle, jonka voidaan katsoa perustuvan tähän tiedotteeseen missä tahansa Esitedirektiivin voimaan saattaneessa ETA-jäsenvaltiossa (lukuun ottamatta Suomea tai Ruotsia), on suunnattu ainoastaan Esitedirektiivissä tarkoitetuille kokeneille sijoittajille kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä yhteydessä tulevaisuutta koskevissa lausumissa käsitellään usein Stockmannin odotettua tulevaa liiketoimintaa ja liiketoiminnan tulosta, ja niihin sisältyy usein sellaisia sanoja kuin "odottaa", "ennakoi", "suunnittelee", "uskoo", "pyrkii" tai "aikoo". Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin tulevaisuutta koskeviin odotuksiin ja ennusteisiin. Toteutuva tulos voi poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta tai niistä ilmenevästä tuloksesta. Stockmann ei ota vastuuta tulevaisuutta koskevien lausumiensa päivittämisestä.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy toimivat tämän merkintäoikeusannin yhteydessä ainoastaan Stockmannin puolesta eivätkä pidä merkintäoikeusannin osalta ketään muuta henkilöä asiakkaanaan (riippumatta siitä, onko henkilö vastaanottanut tämän tiedotteen), niiden asiakkailleen tarjoama suoja koskee ainoastaan Stockmannia, eivätkä ne anna neuvoja merkintäoikeusannista tai mistään tässä tiedotteessa tarkoitetuista seikoista muille kuin Stockmannille.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisällöstä eivätkä anna mitään nimenomaista tai hiljaista vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä taikka sen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai varmentamisesta eivätkä mistään muusta niiden tekemästä tai niiden väitetysti tekemästä taikka niiden puolesta tehdystä lausunnosta, joka liittyy Stockmanniin tai osakkeisiin taikka merkintäoikeusantiin, eikä mikään tässä tiedotteessa muodosta tässä suhteessa menneisyyttä tai tulevaisuutta koskevaa lupausta tai vakuutusta, eikä tätä tiedotetta tule pitää sellaisena. Näin ollen Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy sanoutuvat irti sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikesta vahingonkorvaus- ja sopimusperusteisesta sekä muusta sellaisesta vastuusta (edellä sanottua lukuun ottamatta), joka niille voisi syntyä tämän tiedotteen tai minkä tahansa tällaisen lausunnon osalta.

Takaisin listaukseen