STOCKMANNIN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS JA UUSIEN OSAKKEIDEN REKISTERÖINTI

STOCKMANN Oyj Abp Muutokset osakepääomassa ja äänimäärässä 24.9.2009 klo 15.45

EI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, HONGKONGISSA TAI YHDYSVALLOISSA

STOCKMANNIN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS JA UUSIEN OSAKKEIDEN REKISTERÖINTI

Stockmann Oyj Abp:n merkintäetuoikeusannissa merkittiin merkintäoikeuksilla 1.592.786 uutta A-sarjan osaketta ja 2.085.477 uutta B- sarjan osaketta eli yhteensä 3.678.263 osaketta (98,3 prosenttia kaikista merkintäetuoikeusannissa tarjotuista osakkeista).

Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneet 63.524 osaketta (1,7 prosenttia kaikista merkintäetuoikeusannissa tarjotuista osakkeista) tarjottiin merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti pääjärjestäjänä toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n merkittäväksi ja myytäväksi edelleen markkinahintaan. Nordea Pankki Suomi Oyj on merkinnyt ja maksanut kaikki jäljelle jääneet osakkeet sekä myynyt ne markkinahintaan. Myynnistä saatu nettotuotto tilitetään käyttämättömien merkintäoikeuksien haltijoille arviolta 2.10.2009.

Väliaikaiset osakkeet, jotka vastaavat merkintäetuoikeusannissa merkintäoikeuksilla merkittyjä osakkeita, otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 21.9.2009.

Stockmannin hallitus on tänään 24.9.2009 hyväksynyt kaikki merkintäoikeuksilla tehdyt merkinnät ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n tekemät merkinnät sekä Nordea Pankki Suomi Oyj:n toteuttamat osakkeiden myynnit. Osakeannin perusteella kaupankäynnin kohteeksi haettavat yhteensä 3.741.787 Stockmannin uutta osaketta tullaan merkitsemään kaupparekisteriin 28.9.2009, mistä lähtien uudet osakkeet tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Stockmannin nykyiset osakkeet. Osakeannin seurauksena Stockmannin osakkeiden määrä lisääntyy 1.611.977 A-sarjan osakkeella 30.627.563 A-sarjan osakkeeseen ja 2.129.810 B-sarjan osakkeella 40.466.390 B-sarjan osakkeeseen. Osakkeiden merkintähinta oli 12,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 12,00 euroa B-sarjan osakkeelta. Stockmann keräsi merkintäetuoikeusannilla noin 45 miljoonaa euroa ennen antiin liittyvien kulujen ja palkkioiden vähentämistä.

Yllä mainittujen rekisteröintien seurauksena Stockmannin osakepääoma nousee 142.187.906 euroon koostuen yhteensä 71.093.953 osakkeesta.

Uudet A- ja B-sarjan osakkeet yhdistetään Stockmannin vastaaviin nykyisiin osakelajeihin arviolta 28.9.2009 ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n virallisella pörssilistalla 29.9.2009 alkaen.

Lisätietoja antavat:

Stockmann Oyj Abp:

Hannu Penttilä - toimitusjohtaja +358 9 121 5801 Pekka Vähähyyppä - talousjohtaja +358 9 121 3351

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Tärkeä tiedote

Tämä tiedote on ainoastaan tiedottamista varten, eikä se ole direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosäännöksissä tarkoitettu esite(direktiivi yhdessä sen nojalla asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavien täytäntöönpanosäännösten kanssa "Esitedirektiivi"). Tässä tiedotteessa tarkoitetun Merkintäetuoikeusannin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on julkistamisen jälkeen saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän tiedotteen levittämiselle. Tämä tiedote ei ole tarjous eikä kehotus Stockmannin arvopapereiden hankkimiseksi missään maassa.

Tämän tiedotteen jäljennöksiä ei saa levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa tai Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole osa tarjousta tai kehotusta hankkia tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä kyseisiä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti tai ellei käytettävissä ole poikkeusta kyseisen lain rekisteröintivaatimuksista. Stockmann ei aio rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole yleisölle suunnattu arvopapereita koskeva tarjous Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Arvopapereihin liittyvää esitettä ei ole hyväksytty eikä hyväksytä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä tiedote on siten suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(1) artiklan piiriin kuuluville sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan piiriin kuuluville korkean varallisuusaseman yhtiöille ("high net worth entities")(kaikki edellä mainitut henkilöt yhteisesti "relevantit henkilöt"). Tässä tiedotteessa tarkoitettuja sijoituksia voivat tehdä ainoastaan relevantit henkilöt, ja sijoituksiin ryhdytään ainoastaan tällaisten henkilöiden kanssa. Ketkään muut kuin relevantit henkilöt eivät saa toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eivätkä nojautua niihin.

Stockmann ei ole antanut lupaa osakkeiden tai merkintäoikeuksien tarjoamiseen yleisölle missään muissa ETA-jäsenvaltioissa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Mikä tahansa arvopaperien tarjoaminen yleisölle, jonka voidaan katsoa perustuvan tähän tiedotteeseen missä tahansa Esitedirektiivin voimaan saattaneessa ETA-jäsenvaltiossa (lukuun ottamatta Suomea tai Ruotsia), on suunnattu ainoastaan Esitedirektiivissä tarkoitetuille kokeneille sijoittajille kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä yhteydessä tulevaisuutta koskevissa lausumissa käsitellään usein Stockmannin odotettua tulevaa liiketoimintaa ja liiketoiminnan tulosta, ja niihin sisältyy usein sellaisia sanoja kuin "odottaa", "ennakoi", "suunnittelee", "uskoo", "pyrkii" tai "aikoo". Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin tulevaisuutta koskeviin odotuksiin ja ennusteisiin. Toteutuva tulos voi poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta tai niistä ilmenevästä tuloksesta. Stockmann ei ota vastuuta tulevaisuutta koskevien lausumiensa päivittämisestä.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy toimivat tämän merkintäoikeusannin yhteydessä ainoastaan Stockmannin puolesta eivätkä pidä merkintäoikeusannin osalta ketään muuta henkilöä asiakkaanaan (riippumatta siitä, onko henkilö vastaanottanut tämän tiedotteen), niiden asiakkailleen tarjoama suoja koskee ainoastaan Stockmannia, eivätkä ne anna neuvoja merkintäoikeusannista tai mistään tässä tiedotteessa tarkoitetuista seikoista muille kuin Stockmannille.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisällöstä eivätkä anna mitään nimenomaista tai hiljaista vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä taikka sen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai varmentamisesta eivätkä mistään muusta niiden tekemästä tai niiden väitetysti tekemästä taikka niiden puolesta tehdystä lausunnosta, joka liittyy Stockmanniin tai osakkeisiin taikka merkintäoikeusantiin, eikä mikään tässä tiedotteessa muodosta tässä suhteessa menneisyyttä tai tulevaisuutta koskevaa lupausta tai vakuutusta, eikä tätä tiedotetta tule pitää sellaisena. Näin ollen Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy sanoutuvat irti sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikesta vahingonkorvaus- ja sopimusperusteisesta sekä muusta sellaisesta vastuusta (edellä sanottua lukuun ottamatta), joka niille voisi syntyä tämän tiedotteen tai minkä tahansa tällaisen lausunnon osalta.

Takaisin listaukseen