STOCKMANN OYJ ABP TÄYDENTÄÄ MERKINTÄETUOIKEUSANNIN ESITETTÄ

STOCKMANN Oyj Abp Listalleottoesite 27.8.2009 klo 9.45

STOCKMANN OYJ ABP TÄYDENTÄÄ MERKINTÄETUOIKEUSANNIN ESITETTÄ

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") on päättänyt täydentää 25.8.2009 päivättyä merkintäetuoikeusantiin liittyvää esitettä ("Esite"). Finanssivalvonta on hyväksynyt 26.8.2009 Esitteen täydentämistä koskevan asiakirjan ("Täydennysasiakirja"), joka koskee Stockmannin 26.8.2009 julkistamaa pörssitiedotetta, jonka mukaan Hartwall Capital Oy:n määräysvaltayhtiö HTT Holding Oy Ab:n omistusosuus Stockmannin osakkeista on noussut yli 1/10 10%)liputusrajan.

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen Täydennysasiakirja on saatavilla 27.8.2009 alkaen Stockmannin internet-sivuilla www.stockmann.com sekä merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjänä toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n internet-sivuilla www.nordea.fi/sijoita. Täydennysasiakirja on saatavilla myös merkintäetuoikeusannin merkintäpaikoista sekä Nasdaq OMX Helsinki Oy:n vastaanotosta arviolta 28.8.2009 alkaen.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Tärkeä tiedote

Tämä tiedote on ainoastaan tiedottamista varten, eikä se ole direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosäännöksissä tarkoitettu esite (direktiivi yhdessä sen nojalla asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavien täytäntöönpanosäännösten kanssa "Esitedirektiivi"). Tässä tiedotteessa tarkoitetun merkintäetuoikeusannin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on julkistamisen jälkeen saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän tiedotteen levittämiselle. Tämä tiedote ei ole tarjous eikä kehotus Stockmannin arvopapereiden hankkimiseksi missään maassa.

Tämän tiedotteen jäljennöksiä ei saa levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Sveitsissä, Japanissa, Hongkongissa tai Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole osa tarjousta tai kehotusta hankkia tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä kyseisiä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti tai ellei käytettävissä ole poikkeusta kyseisen lain rekisteröintivaatimuksista. Stockmann ei aio rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Stockmann ei ole antanut lupaa osakkeiden tai merkintäoikeuksien tarjoamiseen yleisölle missään muussa ETA-jäsenvaltiossa kuin Ruotsissa ja Suomessa.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai(ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan piiriin kuuluville sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan piiriin kuuluville korkean varallisuusaseman yhtiöille ("high net worth entities") sekä muille henkilöille joille tiedote voidaan laillisesti antaa(kaikki edellä mainitut henkilöt yhteisesti "relevantit henkilöt"). Tässä tiedotteessa tarkoitettuja sijoituksia voivat tehdä ainoastaan relevantit henkilöt, ja sijoituksiin ryhdytään ainoastaan tällaisten henkilöiden kanssa. Ketkään muut kuin relevantit henkilöt eivät saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella eivätkä nojautua niihin.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä yhteydessä tulevaisuutta koskevissa lausumissa käsitellään usein Stockmannin odotettua tulevaa liiketoimintaa ja liiketoiminnan tulosta, ja niihin sisältyy usein sellaisia sanoja kuin "odottaa", "ennakoi", "suunnittelee", "uskoo", "pyrkii" tai "aikoo". Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin tulevaisuutta koskeviin odotuksiin ja ennusteisiin. Toteutuva tulos voi poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta tai niistä ilmenevästä tuloksesta. Stockmann ei ota vastuuta tulevaisuutta koskevien lausumiensa päivittämisestä.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy toimivat tämän merkintäoikeusannin yhteydessä ainoastaan Stockmannin puolesta eivätkä pidä merkintäoikeusannin osalta ketään muuta henkilöä asiakkaanaan (riippumatta siitä, onko henkilö vastaanottanut tämän tiedotteen), niiden asiakkailleen tarjoama suoja koskee ainoastaan Stockmannia, eivätkä ne anna neuvoja merkintäoikeusannista tai mistään tässä tiedotteessa tarkoitetuista seikoista muille kuin Stockmannille.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisällöstä eivätkä anna mitään nimenomaista tai hiljaista vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä taikka sen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai varmentamisesta eivätkä mistään muusta niiden tekemästä tai niiden väitetysti tekemästä taikka niiden puolesta tehdystä lausunnosta, joka liittyy Stockmanniin tai osakkeisiin taikka merkintäoikeusantiin, eikä mikään tässä tiedotteessa muodosta tässä suhteessa menneisyyttä tai tulevaisuutta koskevaa lupausta tai vakuutusta, eikä tätä tiedotetta tule pitää sellaisena. Näin ollen Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy sanoutuvat irti sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikesta vahingonkorvaus- ja sopimusperusteisesta sekä muusta sellaisesta vastuusta (edellä sanottua lukuun ottamatta), joka niille voisi syntyä tämän tiedotteen tai minkä tahansa tällaisen lausunnon osalta.

Takaisin listaukseen