STOCKMANNILTA HARTWALLIN SUVUN OMISTAMALLE HTT HOLDING OY AB:LLE 96,0 MILJOONAN EURON SUUNNATTU ANTI JA KAIKILLE OSAKKEENOMISTAJILLE ENINTÄÄN 44,9 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANTI

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 14.8.2009 klo 13.55

EI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, HONGKONGISSA TAI YHDYSVALLOISSA

STOCKMANNILTA HARTWALLIN SUVUN OMISTAMALLE HTT HOLDING OY AB:LLE 96,0 MILJOONAN EURON SUUNNATTU ANTI JA KAIKILLE OSAKKEENOMISTAJILLE ENINTÄÄN 44,9 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANTI

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" tai "Yhtiö") on tänään allekirjoittanut Hartwallin suvun omistaman HTT Holding Oy Ab:n ("HTT Holding") kanssa kokonaisjärjestelyä ("Kokonaisjärjestely") koskevan sopimuksen, jonka perusteella Yhtiön pääomarakennetta vahvistetaan ja HTT Holdingista tulee merkittävä Yhtiön strateginen ja pitkäaikainen osakkeenomistaja. Yhtiö hankkii suunnatulla annilla ja merkintäetuoikeusannilla yhteensä noin 140,9 miljoonaa euroa käytettäväksi AB Lindexin hankintaa varten otettujen lainojen lyhentämiseen. Stockmannin hallitus ilmoitti AB Lindexin hankinnan yhteydessä, että sen tarkoituksena on kohentaa omavarai- suusastettaan Lindex-kaupan jälkeen. Kokonaisjärjestely parantaa Yhtiön omavaraisuusastetta ja Yhtiö saavuttaa pitkän aikavälin strategiseksi tavoitteeksi asettamansa vähintään 40 prosentin omavaraisuusasteen. Kokonaisjärjestely ja siihen liittyvä suunnattu anti ja merkintäetuoikeusanti ovat tämän strategian mukaisia. Kokonaisjärjestelyn toteutuminen on varmistettu siten, että HTT Holding ja tietyt Yhtiön osakkeenomistajat ovat antaneet sitoumuksensa merkitä osuutensa merkintäoikeusannista ja lisäksi HTT Holding on antanut merkintäetuoi- keusantia koskevan, jäljempänä kuvattavan merkintätakauksen.

Suunnattu anti

Yhtiön hallitus suuntasi tänään yhtiökokouksen 18.3.2008 antaman valtuutuksen perusteella HTT Holdingille osakeannin, jossa laskettiin liikkeeseen 2.433.537 uutta A-sarjan ja 3.215.293 uutta B-sarjan osaketta ("Suunnattu anti"). Uudet osakkeet edustavat noin 8,39 prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Suunnatun annin jälkeen. Uusien osak-keiden merkintähinta on 17,00 euroa kultakin uudelta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta. Merkintähinta on noin 31,2 prosenttia suurempi kuin yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi viimeisen 12 kuukauden ajalta laskettuna. Lisäksi merkintähinnan määräytymisessä on otettu huomioon HTT Holdingin kanssa neuvoteltu edellä mainittu Kokonaisjärjestely, joka muodostuu suunnatusta annista sekä kaikille osakkeenomistajille suunnattavasta merkintäetuoikeusannista. HTT Holding on merkinnyt ja maksanut Suunnatussa annissa tarjotut osakkeet kokonaisuudessaan. Yhtiö hankki Suunnatulla annilla noin 96,0 miljoonaa euroa. Stockmann aikoo käyttää Suunnatussa annissa saamansa nettovarat kokonaisuudessaan AB Lindexin hankintaa varten otettujen lainojen lyhentämiseen.

Suunnatussa annissa annetut osakkeet tullaan rekisteröimään kaupparekisteriin siten, että HTT Holding saa merkintäoikeuden jäljempänä kuvattavassa merkintäetuoikeusannissa tänään Suunnatussa annissa merkitsemillään osakkeilla. Yhtiö hakee osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") ylläpitämällä pörssilistalla, ja osakkeet otetaan pörssilistalle arviolta 19.8.2009 alkaen. Yhtiö on saanut Finanssivalvonnalta luvan poiketa listalle ottoon liittyvästä esitteen laatimisvelvollisuudesta.

Suunnatussa annissa annetut osakkeet maksettiin merkittäessä ja ne tuottavat kaikki samat oikeudet nykyisten Yhtiön 2,00 euron nimellisarvoisten osakkeiden kanssa. A-sarjan ja B-sarjan osakkeet tuottavat samat taloudelliset oikeudet, mutta kukin A-sarjan osake tuottaa kymmenen ääntä, kun taas kukin B-sarjan osake tuottaa yhden äänen.

Merkintäetuoikeusanti

Stockmannin hallitus päätti tänään yhtiökokouksen 18.3.2008 antaman valtuutuksen nojalla myös noin 44,9 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin ("Merkintäetuoikeusanti") toteuttamisesta.

Stockmannin hallitus päätti laskea liikkeeseen Merkintäetuoikeusannissa enintään 1.611.977 uutta A-sarjan osaketta sekä enintään 2.129.810 uutta B- sarjan osaketta eli yhteensä enintään 3.741.787 uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet") siten, että Stockmannin osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat ennestään Stockmannin osakkeita. Tarjottavat osakkeet edustavat noin 5,26 prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänistä Suunnatun annin ja toteutettavan Merkintäetuoikeusannin jälkeen.

Merkintäetuoikeusannin merkintähinta on 12,00 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Merkintäaika alkaa 31.8.2009 klo 8.00 ja päättyy 18.9.2009 klo 20.00.

Merkintäoikeus on osakkeenomistajalla, joka on Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä 19.8.2009 ("Täsmäytyspäivä") merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistajalla, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon. HTT Holding saa merkintäoikeuden Suunnatussa annissa merkitsemillään osakkeilla.

Merkintään oikeutettu osakkeenomistaja saa automaattisesti kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa A-osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen uusien A-osakkeiden merkintään oikeuttavan merkintäoikeuden ja kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa B- osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo- osuusmuotoisen uusien B-osakkeiden merkintään oikeuttavan Merkintäoikeuden (yhteisesti "Merkintäoikeus"). Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään jokaisella kahdeksallatoista (18) A-osakkeiden merkintään oikeuttavalla Merkintäoikeudella yhden (1) uuden A-osakkeen ja vastaa- vasti jokaisella kahdeksallatoista (18) B-osakkeiden merkintään oikeuttavalla Merkintäoikeudelle yhden (1) uuden B-osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei anneta.

Yhtiö on jättänyt Merkintäetuoikeusantiin liittyvän esitteen Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi, ja esite julkistetaan arviolta 26.8.2009. Julkinen kaupankäynti A- ja B-osakkeisiin liittyvillä Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 31.8.2009 ja päättyy arviolta 11.9.2009.

Stockmann julkistaa Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 24.9.2009.

Merkintäetuoikeusannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Olettaen, että kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään Merkintäetuoikeusannissa, Stockmann saa Merkintäetuoikeusannista noin 44,9 miljoonaa euroa. Stockmann aikoo käyttää Merkintäetuoikeusannista saamansa nettovarat kokonaisuudessaan AB Lindexin hankintaa varten otettujen lainojen lyhentämiseen.

HTT Holding sekä tietyt muut Yhtiön osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu osuus yhtiön osakepääomasta on 45,1 prosenttia ja äänistä 56,8 prosenttia Suunnatun annin jälkeen, ovat sitoutuneet merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa omistusosuuttaan vastaavat osuudet Tarjottavista osakkeista. HTT Holding on sitoutunut merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jäävät Tarjottavat osakkeet.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Kokonaisjärjestelyn osalta toimii Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy. Suunnatun osakeannin järjestäjänä toimii Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy ja Merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjänä Nordea Pankki Suomi Oyj. Kokonaisjärjestelyn oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lisätietoja antavat:

Stockmann Oyj Abp:

Hannu Penttilä - toimitusjohtaja +358 9 121 5801 Pekka Vähähyyppä - talousjohtaja +358 9 121 3351

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Nasdaq OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Tärkeä tiedote

Tämä tiedote on ainoastaan tiedottamista varten, eikä se ole direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosäännöksissä tarkoitettu esite (direktiivi yhdessä sen nojalla asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavien täytäntöönpanosäännösten kanssa "Esitedirektiivi"). Tässä tiedotteessa tarkoitetun Merkintäetuoikeusannin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on julkistamisen jälkeen saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän tiedotteen levittämiselle. Tämä tiedote ei ole tarjous eikä kehotus Stockmannin arvopapereiden hankkimiseksi missään maassa.

Tämän tiedotteen jäljennöksiä ei saa levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa tai Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole osa tarjousta tai kehotusta hankkia tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä kyseisiä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti tai ellei käytettävissä ole poikkeusta kyseisen lain rekisteröintivaatimuksista. Stockmann ei aio rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole yleisölle suunnattu arvopapereita koskeva tarjous Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Arvopapereihin liittyvää esitettä ei ole hyväksytty eikä hyväksytä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä tiedote on siten suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(1) artiklan piiriin kuuluville sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan piiriin kuuluville korkean varallisuusaseman yhtiöille ("high net worth entities")(kaikki edellä mainitut henkilöt yhteisesti "relevantit henkilöt"). Tässä tiedotteessa tarkoitettuja sijoituksia voivat tehdä ainoastaan relevantit henkilöt, ja sijoituksiin ryhdytään ainoastaan tällaisten henkilöiden kanssa. Ketkään muut kuin relevantit henkilöt eivät saa toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eivätkä nojautua niihin.

Stockmann ei ole antanut lupaa osakkeiden tai merkintäoikeuksien tarjoamiseen yleisölle missään muissa ETA-jäsenvaltioissa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Mikä tahansa arvopaperien tarjoaminen yleisölle, jonka voidaan katsoa perustuvan tähän tiedotteeseen missä tahansa Esitedirektiivin voimaan saattaneessa ETA-jäsenvaltiossa (lukuun ottamatta Suomea tai Ruotsia), on suunnattu ainoastaan Esitedirektiivissä tarkoitetuille kokeneille sijoittajille kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä yhteydessä tulevaisuutta koskevissa lausumissa käsitellään usein Stockmannin odotettua tulevaa liiketoimintaa ja liiketoiminnan tulosta, ja niihin sisältyy usein sellaisia sanoja kuin "odottaa", "ennakoi", "suunnittelee", "uskoo", "pyrkii" tai "aikoo". Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin tulevaisuutta koskeviin odotuksiin ja ennusteisiin. Toteutuva tulos voi poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta tai niistä ilmenevästä tuloksesta. Stockmann ei ota vastuuta tulevaisuutta koskevien lausumiensa päivittämisestä.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy toimivat tämän merkintäoikeusannin yhteydessä ainoastaan Stockmannin puolesta eivätkä pidä merkintäoikeusannin osalta ketään muuta henkilöä asiakkaanaan (riippumatta siitä, onko henkilö vastaanottanut tämän tiedotteen), niiden asiakkailleen tarjoama suoja koskee ainoastaan Stockmannia, eivätkä ne anna neuvoja merkintäoikeusannista tai mistään tässä tiedotteessa tarkoitetuista seikoista muille kuin Stockmannille.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisällöstä eivätkä anna mitään nimenomaista tai hiljaista vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä taikka sen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai varmentamisesta eivätkä mistään muusta niiden tekemästä tai niiden väitetysti tekemästä taikka niiden puolesta tehdystä lausunnosta, joka liittyy Stockmanniin tai osakkeisiin taikka merkintäoikeusantiin, eikä mikään tässä tiedotteessa muodosta tässä suhteessa menneisyyttä tai tulevaisuutta koskevaa lupausta tai vakuutusta, eikä tätä tiedotetta tule pitää sellaisena. Näin ollen Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy sanoutuvat irti sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikesta vahingonkorvaus- ja sopimusperusteisesta sekä muusta sellaisesta vastuusta (edellä sanottua lukuun ottamatta), joka niille voisi syntyä tämän tiedotteen tai minkä tahansa tällaisen lausunnon osalta.

LIITE MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOT

Stockmannin varsinainen yhtiökokous valtuutti 18.3.2008 Yhtiön hallituksen päät-tämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutettiin päättämään liikkeeseen laskettavien A- ja B- osakkeiden lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 15.000.000 osaketta. Valtuutuksen perusteella osakeanti voidaan toteuttaa joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen tai suunnattuna antina. Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa enintään kolme (3) vuotta. Osakeannilla ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisella on tarkoitus vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta lyhentämällä Lindexin hankintaa varten otettua vierasta pääomaa.

Yhtiö on toteuttanut valtuutuksen nojalla suunnatut osakeannit 23.-24.6.2008 (uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.6.2008) ja 14.8.2009 (uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 18.8.2009). Näissä suunnatuissa anneissa on laskettu liikkeeseen yhteensä 11.258.190 Yhtiön osaketta.

Yhtiön hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 14.8.2009 päättänyt osana Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen liittyvää järjestelyä laskea liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa maksullisessa osakeannissa ("Osakeanti") enintään 1.611.977 uutta tarjottavaa A-osaketta sekä enintään 2.129.810 uutta tarjottavaa B-osaketta ("Tarjottavat osakkeet") näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 67.352.166 osak-keesta enintään 71.093.953 osakkeeseen. Edellyttäen, että kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään, Osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet A-sarjan osakkeet edustavat noin 5,6 prosenttia Yhtiön ennen Osakeantia liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä noin 5,3 prosenttia Yhtiön A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jäl-keen. Vastaavasti Osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet B-sarjan osakkeet edustavat noin 5,6 prosenttia Yhtiön ennen Osakeantia liikkeeseen lasketuista B-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä noin 5,3 prosenttia Yhtiön B-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Tarjottavat osakkeet edustavat noin 5,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,6 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 5,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,3 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.

Merkintäoikeus

Uusia A- ja B-sarjan osakkeita tarjotaan Yhtiön A- ja B-sarjan osakkeiden omis-tajille samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä siten, että kukin Stockmannin osakkeenomistaja on oikeutettu merkitsemään yhden (1) uuden saman osakesarjan osakkeen kutakin kahdeksaatoista (18) omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Osakeannin täsmäytyspäivä on 19.8.2009 ("Täsmäytyspäivä").

Merkintäoikeus on osakkeenomistajalla, joka on osakeannin Täsmäytyspäivänä mer-kitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistajalla, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon.

Merkintään oikeutettu osakkeenomistaja saa automaattisesti kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa A-osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen uusien A-osakkeiden merkintään oikeuttavan merkintäoikeuden ja kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa B- osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo- osuusmuotoisen uusien B-osakkeiden merkintään oike-uttavan merkintäoikeuden (yhteisesti "Merkintäoikeus").

Osakkeenomistajalle kuuluvia Merkintäoikeuksia ei voi saada eikä Merkintäoikeutta käyttää, ennen kuin osakkeenomistajan oikeus on kirjattu arvo-osuusjärjestelmään. Yhteistilille merkittyjen Yhtiön osakkeiden omistajalla on mahdollisuus hakea oikeutensa kirjaamista arvo- osuusjärjestelmään ja saada Merkintäoikeuksia myös Täsmäytyspäivän jälkeen ennen Merkintäajan loppua. Jos osakkeenomistajan oikeutta ei ole kirjattu arvo-osuusjärjestelmään Merkintäajan päättyessä, Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.

Oikeus merkitä Tarjottavia osakkeita Osakeannissa on Merkintäoikeuksien haltijalla eli osakkeenomistajalla tai henkilöllä tai yhteisöllä, jolle merkintäoikeudet ovat siirtyneet. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi) arviolta 31.8.-11.9.2009.

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Yhtiön osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Merkintäsuhde

Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään jokaisella kahdeksallatoista (18) A-osakkeiden merkintään oikeuttavalla Merkintäoikeudella yhden (1) uuden A-osakkeen ja vastaavasti jokaisella kahdeksallatoista (18) B-osakkeiden merkintään oikeuttavalla Merkintäoikeudelle yhden (1) uuden B-osakkeen ("Merkintäsuhde"). Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei jaeta.

Merkintähinta

Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on 12,00 euroa Tarjottavalta A- osakkeelta ja 12,00 euroa Tarjottavalta B-osakkeelta.

Osakekohtaisesta Merkintähinnasta kirjataan kaksi (2) euroa Yhtiön osakepääomaan ja loppuosa Yhtiön sijoitetun oman vapaan pääoman rahastoon.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 31.8.2009 klo 8.00 ja päättyy 18.9.2009 klo 20.00 ("Merkintäaika"). Merkintäpaikat vastaanottavat merkintätoimeksiantoja merkintäpaikkojen aukioloaikoina.

Tilinhoitajayhteisöt ja säilytysyhteisöt saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla tai Merkintäaika päättyy. Stockmannin kanta-asiakaspalvelut Suomessa vastaanottavat merkintätoimeksiantoja 11.9.2009 tavara-talojen sulkemisaikaan asti.

Merkintäpaikat

Merkintäpaikkoja ovat: 1. Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit ja Nordea Private Banking - yksiköt Suomessa 2. Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla ma-pe klo 8.00-20.00, puh 0200 3000 (suomenkielinen palvelu) ja puh 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu) (pvm/mpm). Nordea Asiakaspalvelun kautta tehty merkintätoimeksianto edellyttää, että merkitsijällä on voimassa oleva sopimus pankkitunnuksista Nordean kanssa. Yritykset eivät voi antaa mer- kintätoimeksiantoja puhelimitse. 3. Stockmannin kanta-asiakaspalvelut Suomessa sijaitsevien tavaratalojen yhteydessä tavaratalojen aukioloaikoina. Stockmannin kanta- asiakaspalveluissa merkintä on tehtävä viimeistään 11.9.2009. Stockman-nin kanta-asiakaspalveluissa ei voi käydä tasoituseräkauppaa.

Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperien säilyttäjät, jotka ovat tehneet sopimuksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa merkintöjen vastaanottamisesta.

Merkintäoikeuksien käyttäminen

Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia A- osakkeita tai Tarjottavia B-osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoike-uksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto säilytysyhteisönsä tai tilinhoita-jayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja ei saa merkintään liittyviä ohjeita omalta tilinhoitajayhteisöltään, tulee osakkeenomistajan antaa merkintätoimeksianto Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorissa. Euroclear Finland Oy:n arvo-osuustiliasiakkaiden tulee antaa merkintätoimeksianto Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorissa.

Muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, kuten Helsingin Pörssistä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden, on annettava merkintätoimeksianto oman arvopaperien säilyttäjänsä tai tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti.

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan (tai muun säilytysyhteisön) nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.

Merkintä on sitova, eikä sitä voida muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin kohdan "Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa" mukaisesti.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään Merkintäajan päättyessä 18.9.2009 klo 20.00, raukeavat.

Tasoituseräkauppa

Osakkeenomistajilla on merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä mahdollisuus ostaa tai myydä kuluitta tasoituseräkaupassa Merkintäsuhteen ylittävä tai alittava osa Merkintäoikeuksista eli enintään seitsemäntoista (17) Merkintäoikeutta. Mikäli osakkeenomistajan tilinhoitajayhteisö tai säilytysyhteisö ei tarjoa mahdollisuutta tasoituseräkauppaan, osakkeenomistaja voi tehdä tasoituseräkaupan ja merkinnän Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa. Merkintäoikeuksien tasoituseräkauppa jatkuu enintään Merkintäajan päättymiseen saakka. Tasoituseräkauppa voidaan keskeyttää ennen Merkintäajan päättymistä.

Tiettyjen osakkeenomistajien osallistuminen Osakeantiin ja merkintätakaus

HTT Holding Oyj Abp ("HTT Holding") saa merkintäoikeuden suunnatussa annissa 14.8.2009 merkitsemillään osakkeilla. HTT Holding sekä tietyt muut Yhtiön osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu osuus yhtiön osakepääomasta on 45,1 prosenttia ja äänistä 56,8 prosenttia suunnatun annin jälkeen, ovat sitoutuneet merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa omistusosuuttaan vastaavat osuudet Tarjottavista osakkeista ("Merkintäsitoumus"). Lisäksi HTT Holding on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jäävät Tarjottavat osakkeet lukuun ottamatta niitä Tarjottavia osakkeita, joista on annettu Merkintäsitoumus.

Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoaminen

Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneet Tarjottavat osakkeet ("Merkitsemättä jääneet osakkeet") voidaan suunnata Yhtiön hallituksen päättämien tahojen merkittäviksi viimeistään 24.9.2009. Yhtiö pyrkii toteuttamaan Merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisen seuraavasti:

1) Merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan ensisijaisesti pääjärjestäjänä toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n ("Pääjärjestäjä") merkittäväksi ja edelleen myytäväksi julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin markkinahintaan siten, että Pääjärjestäjä tilittää saadun nettotuoton (Merkitsemättä jääneiden osakkeiden myyntihinta vähennettynä Merkintähinnalla, kaupankäyntikululla, mahdollisella varainsiirtoverolla ja muilla kuluilla) käyttämättömien Merkintäoikeuksien haltijoille, jos myynnistä saadaan nettotuottoa. Mahdollinen nettotuotto tilitetään arviolta 2.10.2009. Merkintäoikeuden haltija voi kieltäytyä vastaanottamasta nettotuoton tilitystä ilmoittamalla tästä kirjallisesti tilinhoitajayhteisölleen Merkintäajan kuluessa; ja

2) toissijaisesti HTT Holdingille merkintätakauksen mukaisesti.

Merkitsemättä jäävien osakkeiden merkintä ja myynti ovat ehdollisia Yhtiön ja Pääjärjestäjän väliselle sopimukselle, HTT Holdingin merkintätakauksen ehdoille sekä markkinaolosuhteille, mukaan lukien Stockmannin osakekurssi ja Yhtiön osakkeiden likviditeetti, eikä merkinnästä tai myynnistä ole takeita. Tästä johtuen käyttämättä jäävien Merkintäoikeuksien haltijat eivät välttämättä saa hyvitystä käyttämättä jäävistä Merkintäoikeuksistaan. Yhtiö, HTT Holding ja Pääjärjestäjä voivat ryhtyä edellä kuvattuihin toimenpiteisiin ilman Merkintäoikeuden haltijan suostumusta. Pääjärjestäjällä ei ole velvollisuutta myydä Merkitsemättä jääneitä osakkeita, ja Pääjärjestäjä voi, Yhtiön suostumuksella, hyväksyä myös markkina-hintaa alempia tarjouksia Merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta.

Yhtiön hallitus hyväksyy lopullisesti Merkitsemättä jääneiden osakkeiden merkin-nät ja myynnit.

Arvopaperimarkkinalaissa edellytetty merkintöjen peruutusoikeus

Sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Tarjottavia A-osakkeita ja/tai Tarjottavia B-osakkeita tai antaneet merkintätoimeksiannon, on oikeus arvopaperimarkkinalain mukaan peruuttaa merkintänsä, mikäli Osakeannin yhteydessä julkistettavaa esitettä ("Esite") täydennetään sellaisen siinä esitettyihin tietoihin liittyvän virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille. Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että sijoittaja on merkinnyt ja/tai sitoutunut merkitsemään Tarjottavia A-osakkeita tai Tarjottavia B- osakkeita ennen Esitteen täydennyksen julkistamista ja että täydennys julkistetaan sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Tarjottavia A-osakkeita tai Tarjottavia B- osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa. Merkinnän peruuttamiseen liittyvät menettelytavat julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydentämsen kanssa.

Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

A- ja B-osakkeiden Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa koko Merkintäajan. Julkinen kaupankäynti A- ja B-osakkeiden merkintään oikeuttavilla Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 31.8.2009 ja päättyy arviolta 11.9.2009. A- ja B-osakkeiden Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. A- ja B-osakkeiden Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen tai tilinhoitajayhteisölleen tai mille tahansa välittäjälle.

A-osakkeiden Merkintäoikeuksien kaupankäyntitunnus on STCASU0109 ja ISIN- tunnus on FI4000003702 ja B-osakkeiden Merkintäoikeuksien kaupankäyntitunnus on STCBSU0109 ja ISIN-tunnus on FI4000003728.

Merkintöjen maksu

Osakeannissa merkittyjen Tarjottavien A- ja B-osakkeiden Merkintähinnat on mak-settava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai asianomaisen säilytysyhteisön tai tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintälomake on saapunut perille merkintäpaikkaan ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan. Merkintätakauksen perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet on maksettava viimeistään 24.9.2009.

Merkintöjen hyväksyminen ja tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki A- ja B-osakkeiden Merkintäoikeuksien perusteella tai ilman Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen, hallituksen päätösten sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. Jos Yhtiön hallitus antaa Merkitsemättä jääneitä osakkeita päättämiensä tahojen merkittäviksi, hallitus voi harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä merkinnät. Merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei lähetetä vahvistuskirjettä.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 24.9.2009.

Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla

Osakeannissa merkityt Tarjottavat A-osakkeet ja Tarjottavat B-osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. A- ja B-osakkeiden Merkintäoikeuksien käyttämisen perusteella merkityt Tarjottavat A-osakkeet ja Tarjottavat B- osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Tarjottavia osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina (A-osake: ISIN-tunnus FI4000003686, kaupankäyntitunnus STCASN0109 ja B-osake: ISIN-tunnus FI4000003710, kaupankäyntitunnus STCBSN0109) merkinnän tekemisen jälkeen. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen 21.9.2009. Väliaikaisosakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Väliaikaiset A-osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin A-osakkeisiin ja väliaikaiset B-sarjan osakkeet Yhtiön nykyisiin B-osakkeisiin (A-osakkeen ISIN-tunnus on FI0009000236, kaupankäyntitunnus STCAS ja B-osakkeen ISIN- tunnus on FI0009000251, kaupankäyntitunnus STCBV), kun Tarjottavat A- osakkeet ja Tarjottavat B-osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 28.9.2009. Tarjottavat osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 29.9.2009.

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat A-osakkeet ja Tarjottavat B-osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon täysimääräisesti ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat A- osakkeet ja Tarjottavat B-osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 28.9.2009.

Maksut ja kulut

Tarjottavien A-osakkeiden ja Tarjottavien B-osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä palvelumaksua. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut asiat Tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Lisätietoja

Lisätietoja Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista esitetään Esitteen kohdassa "Osakkeet ja osakepääoma - Osakkeenomistajien oikeudet" ja verotuksesta kohdassa "Verotus".

Takaisin listaukseen