KUTSU STOCKMANNIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 13.2.2009 klo 12.45

KUTSU STOCKMANNIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.3.2009 alkaen kello 16.00 Finlandia-talossa Helsingissä, osoitteessa Karamzininkatu 4. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto kokouspaikalla alkaa kello 14.30.

A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,62 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 2.4.2009.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan osingon maksamisesta edellä mainitun yhtiökokouksessa päätettävän osingon lisäksi yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa, kuitenkin enintään 0,38 euroa osakkeelta. Hallituksen on tehtävä päätöksensä 31.12.2009 mennessä. Hallituksen päätöksen perusteella mahdollisesti maksettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta samansuuruinen vuosipalkkio kuin tätä edeltävältä toimikaudelta: hallituksen puheenjohtajalle 76.000 euroa, varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja muille jäsenille kullekin 38.000 euroa. Palkkio ehdotetaan maksettavaksi osakepalkkiona. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että jokaiselle jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kutakin hallituksen kokousta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokousta kohti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan eli seitsemänä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen ja kamarineuvos Henry Wiklund valittaisiin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä KHT- tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja 5 §:n muuttamiseksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 3 §:ään sisältyvä äänimäärärajoitus, jonka mukaan kukaan ei yhtiökokouksessa saa äänestää enemmällä kuin viidesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä, poistetaan. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan siten, että hallituksen jäseneksi valittavan yläikäraja poistetaan. Tällä hetkellä hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

16. Vuoden 2008 kanta-asiakasoptioiden ehtojen muuttaminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2008 kanta- asiakasoptioiden ehtoja muutetaan siten, että optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on yhtiön B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä ajanjaksolla 1.2.2009. - 28.2.2009. Yhtiökokouksen vuonna 2008 hyväksymien kanta-asiakasoptioiden ehtojen mukaan merkintähinnan määräytymisaika oli 1.2. - 29.2.2008. Muilta osin optio-oikeuksia koskevat ehdot pysyisivät ennallaan. Globaalin talouskriisin aiheuttaman osakemarkkinoiden yleisen hintatason romahduksen seurauksena merkintähinnan määräytymistä koskeva alkuperäinen ehto estää optio-ohjelman tarkoituksen toteutumisen. Vuoden 2008 kanta- asiakasoptioiden ehtojen mukaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta esitetään poikettavaksi, koska optio-oikeuksien antamisella tarjotaan kanta-asiakkaille etu, joka palkitsee kanta- asiakkaita ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika on toukokuussa vuosina 2011 ja 2012. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5.000.000 eurolla.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.stockmann.com. Stockmann Oyj Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 23.2.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 10.3.2009 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) Stockmann Oyj Abp:n internet-sivujen kautta osoitteessa www.stockmann.com b) puhelimitse numeroon 09 121 3260 c) telefaksilla numeroon 09 121 3101 d) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokousilmoittautuminen, Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokousilmoittautuminen, Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet- sivuilla osoitteessa www.stockmann.com.

4. Muut ohjeet ja tiedot Stockmann Oyj Abp:lla on kokouskutsun päivänä 13.2.2009 yhteensä 26.582.049 A osaketta ja 35.121.287 B osaketta ja 265.820.490 A osakkeiden tuottamaa ääntä ja 35.121.287 B osakkeen tuottamaa ääntä.

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin Finlandia-talon pysäköintialueella. Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 14.30.

Helsingissä, helmikuun 13. päivänä 2009

Stockmann Oyj Abp

Hallitus

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen