UUDET A-LAJIN OSAKKEET REKISTERÖITY; MUUNTAMINEN SEKÄ STOCKMANN OYJ ABP:N OSAKEANNISSA TEHDYT LOPPUJA A-LAJIN OSAKKEITA JA KAIKKIA B-LAJIN OSAKKEITA KOSKEVAT MERKINNÄT HYVÄKSYTTY

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 26.6.2008 klo 13.00

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämä tiedote ei ole tarjous koskien arvopapereita Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain Arvopaperikomission (Securities and Exchange Commission) rekisteröintiä tai poikkeusta vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesta rekisteröinnistä. Stockmann Oyj Abp ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa tai tehdä julkista osakeantia Yhdysvalloissa.

UUDET A-LAJIN OSAKKEET REKISTERÖITY; MUUNTAMINEN SEKÄ STOCKMANN OYJ ABP:N OSAKEANNISSA TEHDYT LOPPUJA A-LAJIN OSAKKEITA JA KAIKKIA B-LAJIN OSAKKEITA KOSKEVAT MERKINNÄT HYVÄKSYTTY

Yhteensä 438.618 uutta Stockmann Oyj Abp:n ("Yhtiö") A-lajin osaketta on tänään 26.6.2008 rekisteröity kaupparekisteriin perustuen Yhtiön hallituksen 25.6.2008 hyväksymiin, Yhtiön 5.609.360 miljoonan uuden osakkeen suunnatussa osakeannissa ("Suunnattu anti") tehtyihin merkintöihin koskien kyseisiä 438.618 A-lajin osakkeita. Vastaava korotus Yhtiön osakepääomaan on 877.236 euroa. Uudet 438.618 A-lajin osaketta on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä tänään 26.6.2008.

Yhtiö on julkistanut tänään myös osakepääoman korotuksen 728 eurolla liittyen Yhtiön optio-oikeuksilla tehtyihin merkintöihin 364 uudesta B- lajin osakkeesta. Korotusten seurauksena Yhtiön osakepääoma on nyt 113.065.188 euroa koostuen 56.532.594 osakkeesta, joista yhteensä 25.002.861 kappaletta on A-lajin osakkeita ja yhteensä 31.529.733 kappaletta B-lajin osakkeita.

Yhtiön hallitus on tänään 26.6.2008 hyväksynyt yllä mainittujen 438.618 A- lajin osakkeen muuntamisen B-lajin osakkeiksi. Lisäksi Yhtiön hallitus on hyväksynyt Suunnatussa annissa tehdyt merkinnät koskien 2.017.806 A-lajin osaketta ja 3.152.936 B-lajin osaketta. Kaikki Suunnatussa annissa tarjotut 5.609.360 osaketta merkittiin.

Kaikki uudet A- ja B-lajin osakkeet, mukaan lukien B-lajin osakkeiksi muunnetut 438.618 A-lajin osaketta, rekisteröidään kaupparekisteriin, merkitään sijoittajien arvo-osuustileille ja listataan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinkiin arviolta 27.6.2008.

Lisätietoja antavat:

Stockmann Oyj Abp: Hannu Penttilä - toimitusjohtaja +358 9 121 5801 Pekka Vähähyyppä - talousjohtaja +358 9 121 3351

Deutsche Bank AG, London Branch: Edward Law +44 (0) 207 545 8000 Jonathan Miller

SEB Enskilda: David Glasspool +44 (0) 207 246 4066 Mika Laukia +358 (0) 50 561 1518

Tietoa toimittajille:

Stockmann on suomalainen, nopeasti laajeneva vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Yhtiö perustettiin vuonna 1862 ja sillä on nykyään 16.370 työntekijää. Stockmann on nopeimmin kasvavia vähittäiskauppoja Pohjoismaissa ja sillä on ainutlaatuinen asema nopeasti laajentuvilla Venäjän ja Baltian markkinoilla.

Stockmannin neljä liiketoimintayksikköä ovat tavarataloryhmä, muotikaupan myymäläketjut Lindex ja Seppälä sekä etäkauppaa harjoittava Hobby Hall. Stockmann toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Tsekissä.

Tärkeä tiedote:

Tämä tiedote on vain tiedottamista varten ja se ei ole sijoitusneuvontaa eikä se ole tarjous tai kehotus ostaa tai merkitä tai muutoin hankkia tai luovuttaa mitään arvopapereita missään maassa. Tällä tiedotteella ei kehoteta ketään henkilöä antamaan rahaa, arvopapereita tai muuta vastiketta ja jos sellaista lähetetään vastauksena tämän tiedotteen sisältämään informaatioon, sitä ei hyväksytä. Sijoittamista harkitsevien tulisi konsultoida oikeudellisia, taloudellisia ja verotusta koskevia neuvonantajiaan oikeudellisiin, taloudellisiin ja veroasioihin liittyen.

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai laskea liikkeeseen, tai kehotus tarjoukseksi arvopaperien myymiseksi tai merkitsemiseksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sellainen tarjous tai kehotus on laitonta eikä siihen pidä nojautua minkään Antiosakkeiden tai muiden Yhtiön pääomaan kuuluvien arvopapereiden merkinnän yhteydessä. Antiosakkeita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tai muualla.

Tämä tiedotteen jakelu sekä Antiosakkeiden tarjoaminen tai myynti tietyissä maissa voi olla laissa rajoitettua. Yhtiö tai kumpikaan Järjestäjistä ei ole tehnyt toimenpiteitä, jotka sallisivat Antiosakkeiden tarjoamisen tai tämän tiedotteen hallussapidon tai jakelun tai minkään muun Antiosakkeisiin liittyvän tarjous- tai tiedotusmateriaalin julkaisun missään maassa, jossa vaaditaan toimenpiteitä tässä tarkoituksessa. Yhtiö ja molemmat Järjestäjät vaativat henkilöitä, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tiedostamaan ja noudattamaan kaikkia sellaisia rajoituksia.

Tämä tiedote jaetaan ja se on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneiden Kuningaskuntien ulkopuolella, tai (ii) sijoitusammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) Artiklan piiriin, (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti antaa tiedoksi Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) mukaan (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tarjottavat arvopaperit ovat ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja kehotukseen, tarjoukseen tai sopimukseen sellaisten arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään vain relevanttien henkilöiden kanssa. Sellaiset henkilöt, jotka eivät ole relevantteja henkilöitä, eivät saa toimia tämän dokumentin tai sen sisällön perusteella tai nojautua tähän.

Euroopan talousalueen ("ETA") jäsenmaissa, jotka ovat saattaneet voimaan direktiivin 2003/71/EY (mukaan lukien soveltuvat voimaansaattamistoimenpiteet jäsenmaissa "Esitedirektiivi") tämä tiedote on tarkoitettu ja suunnattu ainoastaan kokeneille sijoittajille siinä jäsenvaltiossa Esitedirektiivin tarkoittamassa merkityksessä.

Mikäli arvopaperit hankkii rahoituksenvälittäjä, siten kuin tätä käsitettä on käytetty Esitedirektiivin artiklassa 3(2), sellaisen rahoituksenvälittäjän katsotaan vakuuttaneen, että sen Suunnatussa annissa hankkimia arvopapereita ei ole hankittu siten, että hankintaan ei liity harkintavaltaa henkilöiden puolesta, eikä niitä ole hankittu tarkoituksessa tarjota ja myydä edelleen sellaisille henkilöille tilanteessa, joka johtaisi arvopaperien tarjoamiseen yleisölle, paitsi milloin tarjoaminen tai myynti tapahtuu ETA:n jäsenvaltiossa, joka on saattanut voimaan Esitedirektiivin, kokeneille sijoittajille tai tilanteessa, jossa Järjestäjien etukäteinen suostumus on annettu jokaiselle ehdotetulle tarjoukselle tai edelleen myymiselle.

Sijoituspäätös merkitä Antiosakkeita tulee tehdä ainoastaan Yhtiötä koskevan julkisesti tiedossa olevan informaation perusteella. Sellainen informaatio ei ole Järjestäjien vastuulla eivätkä Järjestäjät ole sitä itsenäisesti varmentaneet.

Tämä tiedotteen tietyt toteamukset ovat tulevaisuuteen kohdistuvia toteamuksia. Sellaiset toteamukset pätevät vain tämän tiedotteen päivämääränä, perustuvat nykyisiin odotuksiin ja uskomuksiin ja luonteensa mukaisesti ovat riippuvaisia lukuisista tiedetyistä ja tuntemattomista riskeistä ja epävarmuuksista, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten ja suorituksen eroamisen olennaisesti odotetuista tulevista tuloksista ja suorituksesta, jotka on ilmaistu tai jotka käyvät ilmi tulevaisuuden kohdistuvissa toteamuksissa. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio voi muuttua ilman ilmoitusta ja Yhtiö ja Järjestäjät eivät ota vastuuta eivätkä ole velvollisia päivittämään julkisesti tai tarkistamaan tässä olevia tulevaisuuteen kohdistuvia toteamuksia.

Yhtiö on julkaissut tämän tiedotteen ja se on yksin Yhtiön vastuulla. Kummallakaan Järjestäjistä tai niiden relevanteilla lähipiiriyhtiöillä tai asiamiehillä ei ole vastuuta mistään tämän tiedotteen sisältämästä informaatiosta.

Kumpikin Järjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta Suunnatun annin ja muiden tässä tiedotteessa mainittujen asioiden yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa muulle kuin Yhtiölle kunkin Järjestäjän asiakkaalleen tarjoaman turvan antamisesta eivätkä neuvonnan antamisesta Suunnatun annin tai muiden tässä mainittujen asioiden yhteydessä. Deutsche Bank AG:lla on Saksan pankkilain (German Banking Law) mukainen toimilupa (valvova viranomainen: BaFin - Liittovaltion rahoitustarkastus) ja sen toimintaa Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta sääntelee Financial Services Authority.

Yhtiö sekä kumpikin Järjestäjistä ja niiden relevantit lähipiiriyhtiöt luottavat edellä mainittujen vakuutusten, vahvistusten ja sopimusten totuudenmukaisuuteen ja täsmällisyyteen.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen