ENINTÄÄN 5,6 MILJOONAN OSAKKEEN SUUNNATTU ANTI

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 23.6.2008 klo 19.20

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämä tiedote ei ole tarjous koskien arvopapereita Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain Arvopaperikomission (Securities and Exchange Commission) rekisteröintiä tai poikkeusta vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesta rekisteröinnistä. Stockmann Oyj Abp ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa tai tehdä julkista osakeantia Yhdysvalloissa.

ENINTÄÄN 5,6 MILJOONAN OSAKKEEN SUUNNATTU ANTI

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" tai "Yhtiö"), Pohjoismaiden johtava tavarataloyritys ja vähittäiskauppa, ilmoittaa tänään toteuttavansa enintään 5,6 miljoonan uuden osakkeen suunnatun osakeannin ("Suunnattu anti") tarjoamalla enintään noin 2,456 miljoonaa uutta A-sarjan osaketta ja enintään noin 3,152 miljoonaa uutta B-sarjan osaketta vastaten noin 9,9 prosenttia Stockmannin liikkeeseenlasketusta osakepääomasta välittömästi ennen Suunnattua antia.

Suunnattu anti mahdollistaa Yhtiön 5.12.2007 toteuttaman Lindex AB:n ("Lindex") hankinnan yhteydessä ottaman lainamäärän vähentämisen. Stockmannin hallitus ilmoitti Lindexin hankinnan yhteydessä, että sen tarkoituksena on kohentaa omavaraisuusastettaan Lindex-kaupan jälkeen. Suunnattu anti on tämän strategian mukainen.

Vuoden 2007 lopulla toteutettu Lindexin osto loi konsernille uuden vahvan markkina-alueen Ruotsissa ja Norjassa ja helpotti samalla Lindexin liiketoiminnan nopeaa laajentumista uusille markkina-alueille erityisesti Venäjällä.

Uudistetun konsernin tavoitteena on saavuttaa kaikilla markkina-alueillaan markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeampi vuotuinen kasvuvauhti sekä 12 prosentin liikevoittomarginaali ja 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto strategia-ajanjakson lopussa vuonna 2013. Sijoitetun pääoman tuotto ajanjakson alussa tulee olemaan alhaisempi kuin aikaisempina vuosina konsernin merkittävän investointiohjelman takia.

Suunnattu anti mahdollistaa Yhtiön nykyisen omavaraisuusasteen parantamisen, mikä yhdessä tulevien tilikausien voittojen kanssa mahdollistaa Yhtiön saavuttavan tavoitteeksi asettamansa vähintään 40 prosentin omavaraisuusasteen.

Suunnatun annin tiedot

Deutsche Bank AG, London Branch ja SEB Enskilda toimivat yhdessä nopeutettuna tarjousmenettelynä välittömästi toteuttavan Suunnatun annin järjestäjinä ("Järjestäjät").

Suunnatun annin odotetaan päättyvän viimeistään 24.6.2008 pankkipäivän päättyessä Helsingissä, ja hinnoittelusta ja allokaatiosta odotetaan tiedotettavan tämän jälkeen. Järjestäjät voivat nopeuttaa Suunnatun annin päättämisen, hinnoittelun ja allokaation aikataulua. Yhtiön Suunnatussa annissa liikkeeseenlaskemien uusien osakkeiden ("Antiosakkeet") hinta ("Merkintähinta") päätetään tarjousmenettelyprosessin päätyttyä.

Sijoittajilla, jotka haluavat osallistua Suunnattuun antiin, on mahdollisuus merkitä joko A-sarjan tai B-sarjan osakkeita tai molempia. A- ja B-sarjan osakkeet lasketaan liikkeeseen samaan Merkintähintaan. Sijoittajilla on myös mahdollisuus muuntaa heille allokoidut A-sarjan osakkeet B-sarjan osakkeiksi. Osakkeiden muuntaminen tapahtuu Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti ennen osakkeiden toimittamista sijoittajille.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön A-sarjan osakkeet voidaan pyynnöstä muuntaa Yhtiön B-sarjan osakkeiksi. Suunnatun annin yhteydessä mahdollinen muuntaminen toteutetaan siten, että muuntamisen yhteydessä liikkeeseen lasketut B-sarjan osakkeet toimitetaan sijoittajille samanaikaisesti Suunnatussa annissa merkittyjen muiden A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 27.6.2008. Mahdolliset B-sarjan osakkeiksi muunnettavat A- sarjan osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja listataan Helsingin Pörssiin arviolta 26.6.2008, ja Järjestäjät toimittavat tällaisia osakkeita koskevan muuntoilmoituksen Yhtiölle. Yhtiön hallitus päättää sellaisten osakkeiden muuntamisesta arviolta 26.6.2008. Muuntaminen rekisteröidään kaupparekisteriin ja muunnetut B-osakkeet listataan Helsingin Pörssiin arviolta 27.6.2008.

Antiosakkeet merkitään liikkeeseenlaskettaessa täysin maksetuiksi ja ne tuottavat kaikki samat oikeudet nykyisten Yhtiön 2,00 euron nimellisarvoisten osakkeiden ("Osakkeet") kanssa mukaan lukien oikeuden osallistua kaikkeen sellaisia Osakkeita koskevaan ilmoitettuun, tehtyyn tai maksettuun osingonjakoon ja muuhun voitonjakoon Antiosakkeiden liikkeeseenlaskupäivän jälkeen. A-sarjan ja B-sarjan osakkeet oikeuttavat samoihin taloudellisiin etuihin, mutta kukin A-sarjan osake tuottaa kymmenen ääntä, kun taas kukin B-sarjan osake tuottaa yhden äänen. Antiosakkeet haetaan listattavaksi Helsingin Pörssiin ("Listaaminen").

Suunnatussa annissa liikkeeseenlaskettujen Antiosakkeiden selvityksen ja Listaamisen arvioidaan tapahtuvan 27.6.2008.

Yhtiö on, tietyin poikkeuksin ja ilman Järjestäjien etukäteen antamaa kirjallista lupaa, sitoutunut olemaan 180 päivän aikana tämän pörssitiedotteen päivämäärästä lukien laskematta liikkeeseen, tarjoamatta, myymättä, lainaamatta, kiinnittämättä, luovuttamatta, sopimatta myymisestä, panttaamatta, luomasta rasitetta, antamatta optioita tai muutoin luovuttamatta mitään osakkeita tai muita arvopapereita tai sijoitustuotteita, joiden arvo määräytyy osakkeen hinnan perusteella.

Euroopan talousalueen ("ETA") jäsenmaissa, jotka ovat saattaneet voimaan direktiivin 2003/71/EY (mukaan lukien soveltuvat voimaansaattamistoimenpiteet jäsenmaissa "Esitedirektiivi"), tämä tiedote on tarkoitettu ja suunnattu ainoastaan kokeneille sijoittajille siinä jäsenvaltiossa Esitedirektiivin tarkoittamassa merkityksessä.

Antiosakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ("Arvopaperilaki") mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion lakien mukaisesti eikä niitä voi tarjota, myydä tai siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa paitsi Arvopaperilain ja soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien rekisteröintivaatimusten sisältämän poikkeuksen mukaisesti tai silloin kun nämä rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Lisätietoja antavat:

Stockmann Oyj Abp:

Hannu Penttilä - toimitusjohtaja +358 9 121 5801 Pekka Vähähyyppä - talousjohtaja +358 9 121 3351

Deutsche Bank AG, London Branch Edward Law +44 (0) 207 545 8000 Jonathan Miller

SEB Enskilda Davis Glasspool +44 (0) 207 246 4066 Mika Laukia +358 (0) 50 561 1518

Tietoa toimittajille:

Stockmann on suomalainen, nopeasti laajeneva vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Yhtiö perustettiin vuonna 1862 ja sillä on nykyään 16.370 työntekijää. Stockmann on nopeimmin kasvavia vähittäiskauppoja Pohjoismaissa ja sillä on ainutlaatuinen asema nopeasti laajentuvilla Venäjän ja Baltian markkinoilla.

Stockmannin neljä liiketoimintayksikköä ovat tavarataloryhmä, muotikaupan myymäläketjut Lindex ja Seppälä sekä etäkauppaa harjoittava Hobby Hall. Stockmann toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Tsekissä.

Tärkeä tiedote

Tämä tiedote on vain tiedottamista varten ja se ei ole sijoitusneuvontaa eikä se ole tarjous tai kehotus ostaa tai merkitä tai muutoin hankkia tai luovuttaa mitään arvopapereita missään maassa. Tällä tiedotteella ei kehoteta ketään henkilöä antamaan rahaa, arvopapereita tai muuta vastiketta ja jos sellaista lähetetään vastauksena tämän tiedotteen sisältämään informaatioon, sitä ei hyväksytä. Sijoittamista harkitsevien tulisi konsultoida oikeudellisia, taloudellisia ja verotusta koskevia neuvonantajiaan oikeudellisiin, taloudellisiin ja veroasioihin liittyen.

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa, toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai laskea liikkeeseen, tai kehotus tarjoukseksi arvopaperien myymiseksi tai merkitsemiseksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sellainen tarjous tai kehotus on laitonta eikä siihen pidä nojautua minkään Antiosakkeiden tai muiden Yhtiön pääomaan kuuluvien arvopapereiden merkinnän yhteydessä. Antiosakkeita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tai muualla.

Tämä tiedotteen jakelu sekä Antiosakkeiden osakeanti tai myynti tietyissä maissa voi olla laissa rajoitettua. Yhtiö tai kumpikaan Järjestäjistä ei ole tehnyt toimenpiteitä, jotka sallisivat Antiosakkeiden osakeannin tai tämän tiedotteen hallussapidon tai jakelun tai minkään muun Antiosakkeisiin liittyvän osakeanti- tai tiedotusmateriaalin julkaisun missään maassa, jossa vaaditaan toimenpiteitä tässä tarkoituksessa. Yhtiö ja molemmat Järjestäjät vaativat henkilöitä, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tiedostamaan ja noudattamaan kaikkia sellaisia rajoituksia.

Tämä tiedote jaetaan ja se on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneiden Kuningaskuntien ulkopuolella, tai (ii) sijoitusammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) Artiklan piiriin, (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti antaa tiedoksi Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) mukaan (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tarjottavat arvopaperit ovat ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja kehotukseen, tarjoukseen tai sopimukseen sellaisten arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään vain relevanttien henkilöiden kanssa. Sellaiset henkilöt, jotka eivät ole relevantteja henkilöitä, eivät saa toimia tämän dokumentin tai sen sisällön perusteella tai nojautua tähän.

Euroopan talousalueen ("ETA") jäsenmaissa, jotka ovat saattaneet voimaan direktiivin 2003/71/EY (mukaan lukien soveltuvat voimaansaattamistoimenpiteet jäsenmaissa "Esitedirektiivi") tämä tiedote on tarkoitettu ja suunnattu ainoastaan kokeneille sijoittajille siinä jäsenvaltiossa Esitedirektiivin tarkoittamassa merkityksessä.

Mikäli arvopaperit hankkii rahoituksenvälittäjä, siten kuin tätä käsitettä on käytetty Esitedirektiivin artiklassa 3(2), sellaisen rahoituksenvälittäjän katsotaan vakuuttaneen, että sen Suunnatussa annissa hankkimia arvopapereita ei ole hankittu siten, että hankintaan ei liity harkintavaltaa, henkilöiden puolesta, eikä niitä ole hankittu tarkoituksessa tarjota ja myydä edelleen sellaisille henkilöille tilanteessa, joka johtaisi arvopaperien tarjoamiseen yleisölle, paitsi milloin tarjoaminen tai myynti tapahtuu ETA:n jäsenvaltiossa, joka on saattanut voimaan Esitedirektiivin, kokeneille sijoittajille tai tilanteessa, jossa Järjestäjien etukäteinen suostumus on annettu jokaiselle ehdotetulle tarjoukselle tai niiden edelleen myymiselle.

Sijoituspäätös merkitä Antiosakkeita tulee tehdä ainoastaan Yhtiötä koskevan julkisesti tiedossa olevan informaation perusteella. Sellainen informaatio ei ole Järjestäjien vastuulla eivätkä Järjestäjät ole sitä itsenäisesti varmentaneet.

Tämä tiedotteen tietyt toteamukset ovat tulevaisuuteen kohdistuvia toteamuksia. Sellaiset toteamukset pätevät vain tämän tiedotteen päivämääränä, perustuvat nykyisiin odotuksiin ja uskomuksiin ja ovat riippuvaisia lukuisista tiedetyistä ja tuntemattomista riskeistä ja epävarmuuksista, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten ja suorituksen eroamisen olennaisesti odotetuista tulevista tuloksista ja suorituksesta, jotka on ilmaistu tai jotka käyvät ilmi tulevaisuuden kohdistuvissa toteamuksissa. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio voi muuttua ilman ilmoitusta ja Yhtiö ja Järjestäjät eivät ota vastuuta tai eivätkä ole velvollisia päivittämään julkisesti tai tarkistamaan tässä olevia tulevaisuuteen kohdistuvia toteamuksia.

Yhtiö on julkaissut tämän tiedotteen ja se on yksin Yhtiön vastuulla. Kummallakaan Järjestäjistä tai niiden relevanteilla lähipiiriyhtiöillä tai asiamiehillä ei ole vastuuta mistään tämän tiedotteen sisältämästä informaatiosta.

Kumpikin Järjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta Suunnatun annin ja muiden tässä tiedotteessa mainittujen asioiden yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa muulle kuin Yhtiölle kunkin Järjestäjän asiakkaalleen tarjoaman turvan antamisesta eivätkä neuvonnan antamisesta Suunnatun annin tai muiden tässä mainittujen asioiden yhteydessä. Deutsche Bank AG:lla on Saksan pankkilain (German Banking Law) mukainen toimilupa (valvova viranomainen: BaFin - Liittovaltion rahoitustarkastus) ja sen toimintaa Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta sääntelee Financial Services Authority.

Yhtiö sekä kumpikin Järjestäjistä ja niiden relevantit lähipiiriyhtiöt luottavat edellä mainittujen vakuutusten, vahvistusten ja sopimusten totuudenmukaisuuteen ja täsmällisyyteen.

Suunnatun annin edellytykset

Suunnattu anti on ehdollinen sille, että järjestämissopimus on ehdoton eikä sitä ole päätetty sen ehtojen mukaisesti.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen