KUTSU STOCKMANNIN YHTIÖKOKOUKSEEN

Not for release, publication or distribution in Australia, Canada, Japan or the United States.

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokouk- seen, joka pidetään tiistaina 18.3.2008 alkaen kello 16.00 Finlandia- talossa Helsingissä, osoitteessa Karamzininkatu 4. Ennakkoilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan tulee ilmoittautua kokoukseen, johon ilmoittautuminen alkaa kello 14.30. Toivomme osallistujien ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään kello 15.45. Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin Finlandia-talon pysäköintialueella.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsi- naiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 15.000.000 osaketta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa korkeintaan kolme vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 20.3.2007 hallitukselle antamaa ja kaupparekisteriin 14.5.2007 rekisteröityä valtuutusta päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Osakeannilla ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antami- sella on tarkoitus vahvistaa yhtiön pääomarakennetta lyhentämällä AB Lindexin hankintaa varten otettua vierasta pääomaa.

3. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Stockmannin kanta- asiakkaille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan merkintäetuoi- keudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yh- teensä enintään 2.500.000 kappaletta optio-oikeuksia. Optio-oikeuksien an- tamiselle on painava taloudellinen syy, koska sillä tarjotaan kanta- asiakkaille etu, joka palkitsee kanta-asiakkaita ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optioita annetaan kanta- asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat 1.1.2008 - 31.12.2009 välisenä aikana yhteensä vähintään 6.000 euroa. Vähintään 6.000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6.000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2. - 29.2.2008. Optio- oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika on toukokuussa vuosina 2011 ja 2012.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen edellä mainitut ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 10.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Alek- santerinkatu 52 B, 8. krs, Helsinki sekä yhtiön internet-sivuilla www.stockmann.com. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen on oikeutettu osallistumaan osakkeenomistaja, joka on per- jantaina 7.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 12.3.2008 kello 16.00 mennessä.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona 12.3.2008 kello 16.00 mennessä yhtiön internet-sivuilla www.stockmann.com tai puhelimitse numeroon (09) 121 4020. Mikäli kokouksen osanottaja edustaa osakkeenomistajaa valtakirjalla, pyydämme ystävällisesti toimittamaan yksilöidyt valtakirjat viimeistään 14.3.2008 osoitteella Stockmann Oyj Abp, Lakiasiat, PL 220, 00101 HELSINKI.

Osingon maksu

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Tilikauden 2007 osinko ehdotetaan maksettavaksi 2.4.2008 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 25.3.2008 on merkitty osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pi- tämään osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kestävän kehityksen johtaja Carola Teir- Lehtinen ja kamarineuvos Henry Wiklund valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Tilintarkastajat

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2008 varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Helsingissä, helmikuun 7. päivänä 2008

Hallitus

Lisätietoja: Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. +358 9 121 5801

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

These materials are not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Stockmann plc has not registered, and does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth com-panies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as "relevant persons"). The securities offered are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Takaisin listaukseen