STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007

MERKITTÄVÄ YRITYSKAUPPA TUKEE STOCKMANNIN KASVUSTRATEGIAA

Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 13 prosenttia vuonna 2007 ja oli 1 668,3 Me (1477,8 Me vuonna 2006). Neljännen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen liikevoitto oli parempi kuin viime vuonna eli 70,8 Me ( 50,5 Me). Koko tilikauden jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 119,4 Me (99,4 Me). Stockmann hankki joulukuussa 98 % omistusosuuden Pohjois-Euroopan suurimpiin muotiketjuihin kuuluvan Lindexin osakkeista. Stockmannin tulos osaketta kohden oli 1,59 e. Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 1,35 euroa osakkeelta.

Tunnuslukuja Jatkuvat toiminnot 1-12/2007 1-12/2006

Myyntimilj. euroa1 668,31 477,8
Liikevaihtomilj. euroa1 398,21 239,6
Liikevoittomilj. euroa125,299,9
Voitto ennen verojamilj. euroa119,499,4
Tulos/osakeeuroa1,591,39
Koko konserni
Oma pääoma/osakeeuroa10,6610,34
Liiketoiminnan rahavirtamilj. euroa119,9117,4
Gearingprosenttia146,9-6,3
Omavaraisuusasteprosenttia32,674,5
Osakkeiden määrä keskimäärintuhatta55 60654 310
Sijoitetun pääoman tuotto,prosenttia12,122,9
liukuva 12 kuukautta

Raportointi

Stockmann siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuoden 2006 raportoinnissa Stockmann Autoa ja Venäjän Zara-liiketoimintaa on käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisina lopetettuina toimintoina. Vuonna 2007 Lindexin hankintaa on käsitelty IFRS 3 -standardin mukaisena liiketoimintojen yhdistämisenä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lindexistä Stockmannin konserniyhtiö

Stockmannin tytäryhtiön Stockmann Sverige AB:n Suomen sivuliike osti joulukuussa julkisella ostotarjouksella 97,8 prosenttia ruotsalaisen muotiketju AB Lindexin (publ) osakkeista. Lindex on yksi pohjoismaiden johtavista muotiketjuista. Sillä on hyvä kannattavuus ja markkina-asema erityisesti Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Näiden lisäksi yhtiöllä on toimintaa jo kaikissa Baltian maissa sekä vuodesta 2007 lukien myös Tsekissä, sekä ostokonttoreita kuudessa maassa. Lindexillä oli tilikauden päättyessä 346 myymälää ja työntekijöitä yhteensä 4 644.

Lindex on samanlaisessa strategisessa asemassa kuin Stockmann, sillä molemmat yhtiöt tavoittelevat suurta osaa kasvustaan kotimarkkinoiden ulkopuolelta. Lindex täydentää Stockmann-konsernin liiketoimintoja ja parantaa siten Stockmannin kaikkien liiketoimintayksiköiden mahdollisuuksia nopeaan kannattavaan kasvuun ennen kaikkea Itä-Euroopan maissa ja Venäjällä. Stockmann on käynnistänyt projektin Lindexin integroimiseksi Stockmann-konserniin. Osana projektia Stockmannin kaikki toiminnot käydään keskitetysti läpi siten, että konsernin parhaat toimintatavat ja ns. mittakaavaedut otetaan vaiheittain käyttöön koko konsernissa.

Lindexin koko osakekannan hankintameno on 850,9 miljoonaa euroa. Lindexin tase-erät on arvostettu hankintahetkellä käypään arvoon, joka alustavien laskelmien mukaan oli tavaramerkkien, asiakas- ja toimittajasopimusten sekä vaihto-omaisuusvaraston osalta yhteensä 89,1 miljoonaa euroa suurempi kuin hankintahetken kirjanpitoarvo 91,0 miljoonaa euroa. Hankintamenosta on kohdistettu liikearvoon 721,7 miljoonaa euroa. Hankintameno on esitetty IFRS 3 -standardin mukaisesti tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Lindex on konsolidoitu Stockmann-konserniin 6.12.2007 alkaen. Tilikauden aikana Lindex kasvatti Stockmann-konsernin myyntiä 68,1 miljoonaa euroa, liikevaihtoa 54,7 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 15,0 miljoonaa euroa.

Havainnollistamistarkoituksessa laaditun proforma-laskelman mukaan Lindexin jatkuvien toimintojen myynti kalenterivuoden 2007 aikana oli 704,9 miljoonaa euroa, liikevaihto 566,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 70,9 miljoonaa euroa. Jos Lindex olisi yhdistetty Stockmann-konserniin kalenterivuoden alusta lukien, olisi konsernin tilikauden 2007 myynti proforma-laskelman mukaan ollut 2 305,1 miljoonaa euroa, liikevaihto 1 909,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 93,7 miljoonaa euroa.

Lindexin osakkeiden julkinen noteeraus OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Tukholmassa päättyi 18.1.2008. Tilinpäätöshetkellä 2,2 prosenttia Lindexin osakkeista ei ollut Stockmannin omistuksessa. Näiden osakkeiden hankintameno tulee olemaan 18,4 miljoonaa euroa, jota vastaava

lyhytaikainen koroton velka on kirjattu taseeseen.Stockmann on
tammikuussa 2008 hankkinut0,6 prosenttia lisää Lindexin osakkeita.
Jäljellä olevien 1,6 prosentin osakkeiden hankkimiseksi on käynnistetty lunastusmenettely, jonka perusteella Lindex on yhdistelty Stockmann- konserniin IAS 32 -standardin mukaisesti kokonaan omistettuna yhtiönä.

Myynti ja tulos

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuoden neljännellä neljänneksellä oli parempi kuin edellisenä vuonna eli 70,8 miljoonaa euroa ( 50,5 miljoonaa euroa). Tulos sisältää Lindexin liikevoiton hankinta- ajankohdan jälkeen, 15,0 miljoonaa euroa.

Tilikauden jatkuvien toimintojen liikevoitto kasvoi 25,3 miljoonaa euroa ja oli 125,2 miljoonaa euroa (99,9 miljoonaa euroa). Jatkuvien toimintojen liikevoittoon sisältyy 9,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja. Edellisenä vuonna niiden määrä oli 5,1 miljoonaa euroa. Tulos parani Suomessa ja Baltiassa ja heikentyi Venäjällä. Konsernin tulosta rasittivat uuden Moskovan tavaratalon käynnistyskustannukset, Bestseller-myymälöiden ja Seppälän voimakas uusperustanta Venäjällä sekä alkuvuoteen ajoittuneet tavaraliikenteen sertifikaattiongelmat.

Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen myynti vuonna 2007 oli 1 668,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 13 prosenttia. Konsernin myynti ulkomailla oli 496,8 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 40 prosenttia. Jatkuvien toimintojen myynti Suomessa kasvoi 4 prosenttia ja oli 1 171,5 miljoonaa euroa. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 24 prosentista 30 prosenttiin. Konsernin liikevaihto oli 1 398,2 miljoonaa euroa ja vertailukaudella 1 300,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muita tuottoja oli 9,7 miljoonaa euroa. Vertailukaudella liiketoiminnan muut tuotot olivat 34,4 miljoonaa euroa, ja ne muodostuivat pääosin liiketoimintojen luovutuksesta saaduista myyntivoitoista.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi tilikaudella79,9 miljoonalla
eurolla ja oli607,0 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli43,4
prosenttia (40,5 prosenttia). Tavarataloryhmän, Hobby Hallin ja Seppälän liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani. Konsernin suhteellista myyntikatetta paransivat osaltaan myös Lindexin hankinta sekä matalakatteisen automyynnin jääminen pois vuoden 2006 maaliskuun alusta lukien. Toiminnan kustannukset kasvoivat 54,8 miljoonaa euroa ja poistot 4,8 miljoonaa euroa. Pääosin vertailukauden liiketoiminnan 34,4 miljoonan euron suuruisten muiden tuottojen vaikutuksesta konsernin liikevoitto pieneni 4,4 miljoonaa euroa ja oli 125,2 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut kasvoivat 5,2 miljoonaa euroa ja olivat 5,7 miljoonaa euroa ( 0,6 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulujen kasvuun vaikutti olennaisesti Lindexin osakkeiden hankinnan rahoitus vieraalla pääomalla.

Tilikauden voitto ennen veroja oli 119,4 miljoonaa euroa eli 9,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat 31,1 miljoonaa euroa eli 6,8 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Vertailukaudella tulokseen sisältyi verovapaita myyntivoittoja 29,3 miljoonaa euroa. Konsernin neljännen vuosineljänneksen voitto oli 48,6 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 37,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos osaketta kohden oli 1,59 euroa (1,93 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 1,58 euroa (1,90 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 10,66 euroa (10,34 euroa).

Stockmannin hallitus asetti kesällä 2006 uudet pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet. Tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2011 mennessä 10 prosentin liikevoitto liikevaihdosta, 22 prosentin sijoitetun pääoman tuotto ja markkinoiden kasvua nopeampi myynnin kasvu. Omavaraisuusasteen tavoitteeksi asetettiin 50 prosenttia. Tilikauden aikana konsernin jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti kasvoi ja oli 9 prosenttia liikevaihdosta. Vieraalla pääomalla rahoitetun Lindexin oston takia omavaraisuusaste aleni ja oli 32,6 prosenttia. Vastaavasti sijoitetun pääoman tuottoprosentti pieneni ja oli 12,1. Lindexin oston toteuduttua hallitus tulee vuoden 2008 aikana arvioimaan pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita uudestaan.

Myynti ja tuloskehitys liiketoimintasegmenteittäin

Tavarataloryhmän myynti vuonna 2007 kasvoi 9 prosenttia 1 218,1 miljoonaan euroon. Myynti Suomessa kasvoi 5 prosenttia. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu Venäjän ja Baltian tavarataloissa, Moskovassa helmikuun puolivälissä avattu neljäs tavaratalo sekä uudet Bestseller-myymälät. Vuoden alun maahantuontiongelmat Venäjällä aiheuttivat hetkellistä tavarapulaa, joka hidasti myynnin kasvua alkuvuonna. Viron ja Latvian tavaratalojen myynti kehittyi erinomaisesti. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 21 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä nousi 28 prosenttiin (26 prosenttia). Tilikauden suhteellinen myyntikate parani. Tavarataloryhmän liikevoitto parani tuntuvasti ja oli 91,8 miljoonaa euroa (79,5 miljoonaa euroa). Tilikauden tulokseen sisältyy 9,7 miljoonaa euroa ja edellisen vuoden tulokseen 4,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja. Suomen ja Baltian toimintojen tulos parani selvästi. Ulkomaantoimintojen tulosta rasittivat Moskovassa helmikuussa avatun tavaratalon ja uusien Bestseller- ja Nike-myymälöiden käynnistyskustannukset sekä vuoden alun tullausten viivästymisten aiheuttamat normaalia suuremmat alennukset toisella vuosineljänneksellä. Ryhmän liikevoitto parani neljännellä vuosineljänneksellä ja oli 46,9 miljoonaa euroa (44,3 miljoonaa euroa).

Lindexin luvut sisältyvät konsernin lukuihin 6.12.2007 alkaen. Kolmen viikon myynti oli 68,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto samalta ajanjaksolta 15,0 miljoonaa euroa. Lindexin jatkuvien toimintojen myynti kalenterivuoden 2007 aikana oli proforma-laskelman mukaan 704,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 70,9 miljoonaa euroa.

Hobby Hallin myynti kasvoi 3 prosenttia ja oli 206,5 miljoonaa euroa (199,8 miljoonaa euroa). Myynti kasvoi sekä Suomessa että Baltiassa. Toiminta Venäjällä käynnistettiin joulukuussa. Hobby Hallin suhteellinen myyntikate parani. Verkkokauppa kasvoi edelleen voimakkaasti, ja sen osuus Hobby Hallin etäkaupasta Suomessa oli 66 prosenttia (47 prosenttia). Myös Virossa verkkokauppa kasvoi, ja sen osuus Hobby Hallin Viron etäkaupasta oli 40 prosenttia (33 prosenttia). Hobby Hall otti huhtikuussa käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän. Käyttöönotto rasitti tulosta kertaluonteisina kustannuksina sekä ongelmina asiakaspalvelussa. Käynnistysvaiheen jälkeen uusi toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa Hobby Hallin toimintaa ja raportointia sekä parantaa asiakaspalvelua. Hobby Hallin liikevoitto oli tilikaudella 5,7 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa). Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto pieneni ja oli 2,7 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa) lähinnä Venäjän liiketoiminnan käynnistyskustannusten takia.

Seppälän myynti kasvoi 11 prosenttia ja oli 174,7 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi voimakkaasti Venäjällä ja Baltiassa, joissa sitä kasvattivat vuoden 2006 lopulla ja vuonna 2007 avatut uudet myymälät sekä myynnin hyvä vertailukelpoinen kehitys. Myynti ulkomailla kasvoi 49 prosenttia, ja sen osuus Seppälän myynnistä nousi 30 prosenttiin (22 prosenttia). Suhteellinen myyntikate parani, mutta myös kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat voimakkaan uusperustannan takia erityisesti Venäjällä. Seppälän tilikauden liikevoitto oli 20,7 miljoonaa euroa (21,1 miljoonaa euroa). Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa).

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Lindexin osakkeiden hankinnan seurauksena Stockmannin rahoitusasema ja pääomarakenne muuttuivat merkittävästi. Korollisen vieraan pääoman määrä oli vuoden lopussa 905,6 miljoonaa euroa (23,4 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 855,4 miljoonaa euroa (23,4 miljoonaa euroa). Likvidit varat olivat vuoden lopussa 33,2 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 59,2 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 977,4 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli vuoden lopussa 193,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 194,5 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin 72,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2000 optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä kertyi omaa pääomaa 3,1 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 32,6 prosenttia (74,5 prosenttia).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,1 prosenttia (22,9 prosenttia). Konsernin sitoutunut pääoma kasvoi 909,7 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 1 504,7 miljoonaa euroa (595,0 miljoonaa euroa).

Osingot

Vuodelta 2006 maksettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 1,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 72,1 miljoonaa euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona vuodelta 2007 maksetaan 1,35 euroa osakkeelta. Esitetty osinko on 84,9 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Investoinnit ja ajankohtaiset hankkeet

Vuoden 2007 investoinnit olivat yhteensä 977,4 miljoonaa euroa (125,5 miljoonaa euroa).

Helsingissä jatkuvat keskustan tavaratalon mittavan laajennus- ja muutoshankkeen rakennustyöt. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Laajennusosan tarkentunut kustannusarvio on noin 190 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2010 syksyyn mennessä. Rakennustöiden aikana tilapäisesti poissa myyntikäytöstä olleet tilat on saatu jälleen käyttöön, ja tavaratalon myyntipinta-ala on vuoden 2008 alussa sama kuin ennen hankkeen alkamista. Jatkossa otetaan vaiheittain käyttöön uutta pinta- alaa. Hankkeeseen sitoutui vuoden 2007 aikana 51,6 miljoonaa euroa. Mittava hanke on kyetty toteuttamaan tavaratalon kannattavuutta haittaamatta. Tavaratalon myynti kasvoi vuonna 2007.

Vuonna 2007 avattiin Stockmann Beauty -myymälä Joensuussa, Rovaniemellä ja Lappeenrannassa. Stockmann Beauty -ketjussa on nyt kuusitoista myymälää.

Tavarataloryhmä avasi helmikuussa Moskovan neljännen tavaratalon Kaakkois- Moskovassa sijaitsevaan Mega-kauppakeskukseen. Tavaratalon myyntipinta-ala on runsaat 10 000 neliömetriä. Vuokratiloihin rakennetun tavaratalon kokonaiskustannukset olivat Stockmannin osalta 16,5 miljoonaa euroa, josta vuonna 2007 sitoutui 5,8 miljoonaa euroa. Toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Vuoden 2007 aikana avattiin Venäjällä seitsemän uutta Bestseller-myymälää: kaksi myymälää Pietarissa sekä yksi myymälä Moskovassa, Kazanissa, Samarassa, Donin Rostovissa ja Novosibirskissä. Stockmannilla on nyt yhteensä 18 Bestseller-myymälää Venäjällä.

Helmikuussa avattiin ensimmäiset kaksi Stockmannin Nike-myymälää Pietarissa. Stockmann perusti vuoden 2007 aikana vielä kolmannen myymälän Pietariin sekä myymälät Nizni Novgorodiin, Novosibirskiin ja Donin Rostoviin.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen täysimittainen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Tavarataloon ja kauppakeskukseen tehtävä investointi on kasvanut rakennuskustannusten nousun, hankkeen viivästymisen sekä urakointisopimuksen rakenteen muutoksen myötä. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 170 miljoonaa euroa. Rakennuksen perustustyöt ovat käynnissä. Tavoitteena on avata tavaratalo ja liikekeskus vuoden 2009 loppuun mennessä. Hankkeeseen sitoutui vuoden 2007 aikana 24,0 miljoonaa euroa.

Stockmann on allekirjoittanut esisopimuksen Moskovan viidennen Stockmann- tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kaupungin keskustan tuntumaan rakennettavassa Metropolis-kauppakeskuksessa. Tavaratalon kokonaispinta- ala tulee olemaan noin 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen noin 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on avata tavaratalo vuoden 2008 loppuun mennessä.

Stockmann on myös tehnyt sopimuksen täysimittaisen tavaratalon avaamisesta parhaillaan rakenteilla olevaan kauppakeskukseen sijoittuvissa vuokratiloissa Jekaterinburgissa Venäjällä. Tavaratalon kokonaispinta-ala tulee olemaan runsaat 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen noin 12 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan tavaratalo avataan vuonna 2009.

Vuoden 2008 alussa Stockmann teki esisopimuksen Moskovan kuudennen Stockmann-tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa. Pohjois-Moskovaan rakenteilla olevaan Rostokino-kauppakeskukseen sijoittuvan tavaratalon myyntipinta-ala tulee olemaan noin 10 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen noin 16 miljoonaa euroa. Alustavien suunnitelmien mukaan kauppakeskus valmistuu vuoden 2009 lopussa.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 111,5 miljoonaa euroa.

Lindex otti vuodenvaihteessa käyttöön Göteborgissa Ruotsissa sijaitsevan uuden jakelukeskuksen, joka tulee tehostamaan yhtiön toimintaa. Se toimii täydellä teholla keväästä 2008 alkaen. Norjassa Lindex on käynnistänyt myymälöiden uudistamisohjelman, joka viedään läpi seuraavien kahden vuoden aikana ja parantaa kilpailukykyä. Lindex tähtää toiminnan aloittamiseen Venäjällä vuoden jälkipuoliskolla ja jatkaa laajentumista muilla markkina- alueilla. Tavoitteena on avata noin 20-25 uutta myymälää vuonna 2008.

Hobby Hallin investoinnit olivat 3,5 miljoonaa euroa, jotka kohdistuivat pääosin toiminnanohjausjärjestelmän uudistukseen. Hobby Hall käynnisti etäkaupan Liettuassa helmikuussa ja Venäjällä vuoden lopulla. Hobby Hall käynnistää verkkokaupan myös Ruotsissa vuoden 2008 aikana.

Seppälän investoinnit olivat 9,3 miljoonaa euroa. Seppälä avasi vuonna 2007 myymälän Tampereella ja Keravalla Suomessa, Pärnussa Virossa sekä Vilnassa ja Kaunasissa Liettuassa. Venäjällä Seppälä avasi 11 myymälää: neljä Pietarissa sekä yhden Moskovassa, Samarassa, Nizni Novgorodissa, Jaroslavlissa, Voronezissa, Donin Rostovissa ja Novosibirskissä. Suomessa ja Virossa uudistettiin yhteensä 15 myymälää, joista osa muutti uusiin tiloihin. Suomen ja Viron myymälöissä toteutettiin vuoden 2007 aikana kassajärjestelmän uudistus, joka valmistui lokakuussa. Seppälä selvittää edelleen toiminnan käynnistämistä Ukrainassa.

Muut investoinnit olivat yhteensä 853,1 miljoonaa euroa, josta Lindex- osakkeiden hankinta oli 850,9 miljoonaa euroa. . Investointien vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 195 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteet ovat Helsingin tavaratalon uudistus- ja laajennushanke sekä Pietarin kauppakeskuksen rakennustyöt.

Stockmann teki 27.9.2007 Nordean kanssa sopimuksen kanta-asiakastilien rahoituksen siirtymisestä Nordealle. Sopimuksen mukainen siirtokorvaus paransi osaltaan Stockmannin tulosta. Tilien siirtyminen keventää Stockmannin tasetta vuonna 2008 keskimäärin noin 65 miljoonalla eurolla. Stockmannin luotollisten kanta-asiakaskorttien luotto-ominaisuudet muuttuvat kansainvälisen MasterCard-luottokortin mukaisiksi vuoden 2008 aikana Suomessa, Virossa ja Latviassa, jossa Stockmannilla ei aikaisemmin ole ollut lainkaan luotollista kanta-asiakaskorttia. Venäjän osalta Stockmann on sopinut yhteistyössä Citibankin kanssa luotollisen MasterCard- kanta-asiakaskortin tuomisesta markkinoille keväällä 2008.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakekannan markkina-arvo pieneni vuoden aikana 368,8 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 1 659,8 miljoonaa euroa (2 028,6 miljoonaa euroa).

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki Cap -indeksiä heikommin. Vuoden lopussa A-osakkeen kurssi oli 29,50 euroa, kun se vuoden 2006 lopussa oli 36,40 euroa, ja B-osakkeen 29,66 euroa, kun se vuoden 2006 lopussa oli 36,48 euroa.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla joulukuussa 2006 merkityt 192 865 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 28.2.2007, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kansa 1.3.2007.

Vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin maaliskuussa 238 709 osaketta. Näistä 18 000 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 10.4.2007 ja 220 709 osaketta 14.5.2007. Osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 11.4.2007 ja 15.5.2007. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 477 418 eurolla. Osakepääoma on korotusten jälkeen 112 187 224 euroa.

Vuoden 2000 optio-oikeuksien perusteella voitiin merkitä yhteensä 2 500 000 uutta B-osaketta. Optio-oikeuksilla merkittiin merkintäaikana yhteensä 2 499 800 Stockmannin B-osaketta. Merkintäaika päättyi 1.4.2007.

Stockmannilla oli 24 564 243 A-sarjan osaketta ja 31 529 369 B-sarjan osaketta 31.12.2007.

Stockmannin omistuksessa oli vuoden 2007 lopussa 369 560 omaa B-osaketta, ja ne edustivat 0,7 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1. pykälän mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10. luvun 1. pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa korkeintaan kolme vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. Osakeannilla ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisella on tarkoitus vahvistaa yhtiön pääomarakennetta lyhentämällä Lindexin hankintaa varten otettua vierasta pääomaa.

Stockmann on jo kaksi kertaa toteuttanut kanta-asiakkailleen suunnatun optio-ohjelman. Kokemukset niistä ovat olleet hyviä niin yhtiön kuin kanta- asiakkaidenkin kannalta. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle ohjelman jatkamista siten, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2,5 miljoonaa optiota. Optio-oikeuksien antamisella on tarkoitus tarjota kanta-asiakkaille merkittävä etu, joka palkitsee ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optio-oikeuksia annetaan kanta-asiakkaille, joiden ostot konsernista 1.1.2008 - 31.12.2009 yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat yhteensä vähintään 6 000 euroa. Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optio-oikeutta. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optio-oikeutta lisää. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B- osakkeen. Osakkeen merkintähinnaksi ehdotetaan B-osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä ajanjaksolla 1.2. - 29.2.2008. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika on toukokuussa vuosina 2011- 2012. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5,0 miljoonalla eurolla.

Henkilömäärä 2007

Konsernin henkilöstön lukumäärä oli vuonna 2007 keskimäärin 11 161, mikä on 1 092 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella (10 069 henkilöä vuonna 2006 ja 10 558 vuonna 2005). Henkilömäärään vaikuttivat kasvattavasti uuden tavaratalon avaus Venäjällä, Bestsellerin, Niken ja Seppälän uudet ulkomaiset myymälät ja Lindexin osto joulukuussa. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 942 henkilöllä ja oli 8 979 henkilöä (8 037 vuonna 2006 ja 8 537 vuonna 2005). Konsernin palkkasumma kasvoi 14,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 181,9 miljoonaa euroa (167,9 miljoonaa euroa vuonna 2006 ja 178,3 miljoonaa euroa vuonna 2005).

Ulkomailla työskenteli joulukuun 2007 lopussa 8 294 henkilöä. Edellisen vuoden joulukuun lopussa ulkomailla työskenteli 3 477 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 50 prosenttia (32 prosenttia).

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu on osa yhtiön normaalia pitkäjänteistä toimintaa. Stockmannin yhteiskuntavastuu painottuu erityisesti omaan henkilöstöön ja ympäristöön sekä vastuullisen tuontikaupan edistämiseen.

Riskitekijöitä

Lindexin oston myötä Stockmann-konsernin toiminta-alue laajeni. Konserni harjoittaa liiketoimintaa aikaisempien Suomen, Venäjän ja Baltian maiden lisäksi nyt myös Ruotsin ja Norjan vakiintuneilla markkinoilla sekä Tsekissä, jossa liiketoiminta on käynnistysvaiheessa. Stockmann-konsernin toimialueilla liiketoimintaympäristön riskitaso vaihtelee. Baltian maiden osalta liiketoimintariskien taso on merkittävästi pienentynyt maiden liityttyä Euroopan Unionin jäseniksi, eivätkä riskit nykyisiä kansantalouden ylikuumenemiseen liittyviä riskitekijöitä lukuun ottamatta miltään olennaisilta osiltaan poikkea liiketoiminnan riskeistä Suomessa.

Liiketoiminnan riskit Venäjällä ovat Pohjoismaita ja Baltiaa korkeammat ja toimintaympäristö muun muassa liiketoimintakulttuurin ja maan infrastruktuurin kehittymättömyyden vuoksi epävakaampi. Harmaan talouden osuus erityisesti kulutustavaroiden tuonnissa on edelleen suuri ja vääristää osaltaan kilpailun toimivuutta. Toimintaympäristö ja liiketoimintaa koskeva lainsäädäntö ovat viime vuosien aikana kuitenkin kehittyneet suotuisasti. Maan talouskasvu on ollut erityisen voimakasta energiasektorin vientitulojen aikaansaaman vahvan kasvun ansiosta. Stockmannilla on yli 18 vuoden kokemus toimimisesta Venäjän jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, minkä vuoksi suurtenkaan muutosten Venäjän liiketoimintaympäristössä ei arvioida olennaisella tavalla lisäävän konsernin liiketoimintariskiä.

Muodin osuus konsernin myynnistä on noin 53 prosenttia. Muotikauppaan liittyy olennaisena osana tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, kalenterista johtuva myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan

tavanomaisesta poikkeaville muutoksille.Näihin tekijöihin reagoidaan
osana konsernin jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista.Merkittäviä
poikkeustilanteita lukuun ottamatta näiden tekijöiden ei arvioida vaikuttavan olennaisesti konsernin myyntiin tai tulokseen.

Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavaravirtoihin. Tavara- tai tietoliikenteen viiveet tai häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan hetkellisesti haitallisesti. Näihin liittyviä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan myös vakuutuksilla. Operatiivisten riskien ei arvioida vaikuttavan olennaisella tavalla Stockmannin liiketoimintaan.

Konsernin liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron, Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Venäjän ruplan, Yhdysvaltojen dollarin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä. Rahoitusriskejä, korkotason vaihtelusta johtuvat riskit mukaan lukien, hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti, eikä niiden arvioida vaikuttavan olennaisella tavalla konsernin liiketoimintaan.

AB Lindexillä on keskeneräinen oikeudenkäynti, joka koskee Lindex- konsernin Saksan yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa. Yhtiö on voittanut aikaisemmat asiaa koskevat oikeudenkäynnit vuosina 2004/2005 ja 2005/2006, mutta Ruotsin veroviranomainen on valittanut päätöksistä ja asian käsittely jatkuu. Lindex on kirjannut tappioita vastaavan noin 21 miljoonan euron verovähennyksen korkoineen tulosvaikutteisesti.

Lindex on myös vaatinut oikaisua Saksan verotusta koskevaan

harkintaverotukseen vuosilta 2004-2006.Tämän oikaisuvaatimuksen arvo on
noin 32 miljoonaa euroa.Tämän vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu
tulosvaikutteisesti.

Konsernilla on vireillä oikeudenkäynti koskien Moskovan keskustassa sijaitsevan Smolenskajan tavaratalon vuokrasuhteen voimassaoloa 1.4.2008 jälkeen. Oikeudenkäynti koskee vuokrasopimuksen mukaisen 10 vuoden jatkovuokrakauden käyttämistä.

Stockmann-konsernilla ei ole vireillä muita merkittäviä oikeudenkäyntejä.

Vuoden 2008 näkymät

Epävarmuus on viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt maailman taloudessa sekä rahoitus- ja osakemarkkinoilla. Stockmann-konsernin markkina-alueilla Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä tämä ei ole kuitenkaan heijastunut kulutuskysyntään. Arvion mukaan kulutuskysynnän kasvu tulee edelleen jatkumaan. Baltiassa ja Venäjällä kasvu tulee olemaan voimakkaampaa kuin Pohjoismaissa.

Lindex on osa Stockmann-konsernia koko vuoden 2008. Kun kaikkien liiketoimintayksiköiden myynnin odotetaan kehittyvän myönteisesti, merkitsee tämä konsernin myynnin voimakasta kasvua. Konsernin myynnin arvioidaan olevan noin 2,4 - 2,5 miljardia euroa vuonna 2008.

Jatkuvien toimintojen liikevoiton odotetaan paranevan ja kaikkien liiketoimintayksiköiden parantavan liikevoittoaan. Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen liiketulos tulee kampanja-ajoituksen ja Lindex-kauppaan liittyvän kertaluontoisen laskennallisen IFRS-kulukirjauksen vuoksi olemaan edellistä vuotta pienempi ja tappiollinen. Vastaavasti toisen neljänneksen voitto tulee olemaan selvästi parempi kuin edellisenä vuonna. Vaikka konsernin rahoituskulut Lindexin oston myötä kasvavat selvästi, tavoitteena on, että vuoden 2008 voitto on parempi kuin edellisenä vuonna.

Tase, konserni, milj. euroa 31.12.07 31.12.06 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet844,56,3
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet476,8352,2
    Myytävissä olevat sijoitukset6,56,5
    Pitkäaikaiset saamiset1,7
    Laskennalliset verosaamiset5,32,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä1 334,8367,5
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus244,4155,0
   Saamiset, korolliset98,898,9
   Saamiset, korottomat112,587,0
   Rahavarat33,259,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä488,9400,1
Varat yhteensä1 823,7767,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma593,8571,6
Vähemmistön osuus0,00,0
Oma pääoma yhteensä593,8571,6
Pitkäaikaiset velat, korollinen855,4
Varaukset5,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä860,723,4
Laskennalliset verovelat57,326,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat, korollinen50,1
Lyhytaikaiset velat, koroton261,7146,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä311,8146,4
Oma pääoma ja velat yhteensä1 823,7767,6
Omavaraisuusaste, prosenttia32,674,5
Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia146,9-6,3
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa2,162,15
Korollinen nettovelka, milj, euroa773,6-134,7
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 100056 09455 662
kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl55 60654 310
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu 100055 81555 178
kpl Osakkeiden markkina-avo milj, euroa 1 659,8 2 028,6

Omavaraisuusaste = 100 x (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus) / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (Gearing) = 100 x (korollinen vieras pääoma - rahavarat) / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakekannan markkina-arvo 31,12, = osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Rahavirtalaskelma, konserni, milj, euroa 1-12/2007 1-12/2006 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 88,4 104,7 Oikaisut

   Poistot36,932,1
   Pysyvien vastaavien myyntivoitot-34,4
   (-) ja -tappiot (+)
   Korkokulut ja muut rahoituskulut7,02,3
   Korkotuotot-1,3-1,8
   Verot31,124,3
   Muut oikaisut1,21,7
Käyttöpääoman muutokset
   Myynti- ja muiden saamisten muutos-11,01,7
   Vaihto-omaisuuden muutos-12,55,2
   Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos8,811,2
Maksetut korot-6,5-2,5
Saadut korot1,31,1
Maksetut verot-23,5-28,2
Liiketoiminnan nettorahavirta119,9117,4
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-113,2-112,2
hyödykkeisiin Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä -852,5 -12,7 hankintahetken rahavaroilla Tytäryhtiöiden myynti vähennettynä 105,0 myyntihetken rahavaroilla
Investoinnit muihin sijoituksiin-0,5
Aineellisen käyttöomaisuuden myynti8,4
Luovutustuotot muista sijoituksista0,9
Saadut osingot0,10,1
Investointien nettorahavirta-965,6-11,0
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti5,817,2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),35,5-33,3
vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), 835,6 10,0 vähennys (-)
Maksetut osingot-72,1-59,5
Rahoituksen nettorahavirta804,8-65,6
Rahavarojen muutos-40,940,8
Rahavarojen muuntoero0,4
Rahavarat kauden alussa59,218,4
Rahavarat33,259,2
Luotollinen shekkitili-14,6
Rahavarat kauden lopussa18,659,2

Tuloslaskelma,1-12/2007
konserni, milj, euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto1 398,21 398,2
Liiketoiminnan muut tuotot9,79,7
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-791,2-791,2
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-224,1-224,1
kulut
Poistot-36,9-36,9
Liiketoiminnan muut kulut-230,6-230,6
Liikevoitto125,2125,2
Rahoitustuotot ja -kulut-5,7-5,7
Voitto ennen veroja119,4119,4
Tuloverot-31,1-31,1
Tilikauden voitto88,488,4
Tulos/osake, euroa1,591,59
Tulos/osake, laimennettu, euroa1,581,58
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta9,09,0
Oma pääoma/osake, euroa10,66
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,15,2
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 12,1 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 8,979 8,979 muutettuna Investoinnit 977,4 977,4

Tuloslaskelma,1-12/2006
konserni, milj, euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto1 239,661,11 300,7
Liiketoiminnan muut tuotot5,129,334,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-721,1-52,5-773,6
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-199,3-5,4-204,7
kulut
Poistot-31,8-0,3-32,1
Liiketoiminnan muut kulut-192,6-2,6-195,1
Liikevoitto99,929,6129,5
Rahoitustuotot ja -kulut-0,50,0-0,6
Voitto ennen veroja99,429,6128,9
Tuloverot-24,2-0,1-24,3
Tilikauden voitto75,229,5104,7
Tulos/osake, euroa1,390,541,93
Tulos/osake, laimennettu, euroa1,370,531,90
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta8,148,410,0
Oma pääoma/osake, euroa10,34
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,19,4
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 22,9 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7,923 114 8,037 muutettuna Investoinnit 125,5 125,5

Tulos/osake, osakeantikorjattu = (voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / (oma pääoma + vähemmistöosuus) (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x (voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12:n kk aikana)

SEGMENTTITIEDOT Segmentit Myynti milj, euroa 1-12/2007 1-12/2006 Muutos prosenttia

Tavarataloryhmä1 218,11 119,09
Lindex68,1
Hobby Hall206,5199,83
Seppälä174,7158,111
Jakamaton0,80,9-12
Jatkuvat toiminnot yhteensä1 668,31 477,813
Lopetetut toiminnot74,8
Konserni1 668,31 552,67
Liikevaihto, milj, euroa1-12/20071-12/2006Muutos
prosenttia
Tavarataloryhmä1 025,0941,39
Lindex54,7
Hobby Hall171,7165,94
Seppälä145,1130,811
Jakamaton1,71,74
Jatkuvat toiminnot yhteensä1 398,21 239,613
Lopetetut toiminnot61,1
Konserni1 398,21 300,77
Liikevoitto, milj, euroa1-12/20071-12/2006Muutos
prosenttia
Tavarataloryhmä91,879,516
Lindex15,0
Hobby Hall5,77,1-19
Seppälä20,721,1-2
Jakamaton-7,5-8,0-7
Eliminoinnit-0,70,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä125,299,925
Lopetetut toiminnot29,6
Konserni125,2129,5-3
Investoinnit,
brutto, milj, euroa31.12.0731.12.06Muutos
prosenttia
Tavarataloryhmä111,5115,3-3
Lindex853,1
Hobby Hall3,53,27
Seppälä9,36,152
Jakamaton0,9-100
Jatkuvat toiminnot yhteensä977,4125,5679
Lopetetut toiminnot
Konserni977,4125,5679
Varat, milj, euroa31.12.0731.12/06Muutos
prosenttia
Tavarataloryhmä652,4557,917
Lindex992,9
Hobby Hall102,7104,0-1
Seppälä44,738,018
Jakamaton30,967,7-54
Jatkuvat toiminnot yhteensä1 823,7767,6138
Lopetetut toiminnot
Konserni1 823,7767,6138
Korottomat velat, milj,31.12.0731.12.06Muutos
euroaprosenttia
Tavarataloryhmä125,9122,03
Lindex100,8
Hobby Hall14,513,95
Seppälä11,510,95
Jakamaton71,725,8178
Jatkuvat toiminnot yhteensä324,3172,688
Lopetetut toiminnot
Konserni324,3172,688

Markkina-alueet1-12/2007
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj, euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)1 171,51 171,5
Ruotsi ja Norja 2)59,559,5
Baltia ja Tsekki 3)194,1194,1
Venäjä 4)243,2243,2
Konserni1 668,31 668,3
Suomi, prosenttia70,270,2
Ulkomaat, prosenttia29,829,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj, euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)977,6977,6
Ruotsi ja Norja 2)47,547,5
Baltia ja Tsekki 3)165,0165,0
Venäjä 4)208,0208,0
Konserni1 398,21 398,2
Suomi, prosenttia69,969,9
Ulkomaat, prosenttia30,130,1
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj, euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)96,896,8
Ruotsi ja Norja 2)13,913,9
Baltia ja Tsekki 3)21,121,1
Venäjä 4)-6,6-6,6
Konserni125,2125,2
Suomi, prosenttia77,377,3
Ulkomaat, prosenttia22,722,7
31.12.2007
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj, euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)80,280,2
Ruotsi ja Norja 2)847,0847,0
Baltia ja Tsekki 3)5,15,1
Venäjä 4)45,045,0
Konserni977,4977,4
Suomi, prosenttia8,28,2
Ulkomaat, prosenttia91,891,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj, euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)585,2585,2
Ruotsi ja Norja 2)975,7975,7
Baltia ja Tsekki 3)75,875,8
Venäjä 4)187,0187,0
Konserni1 823,71 823,7
Suomi, prosenttia32,132,1
Ulkomaat, prosenttia67,967,9
1) Tavarataloryhmä, Lindex, Hobby Hall
ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Lindex, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä

Markkina-alueet1-12/2006
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj, euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)1 123,774,81 198,6
Ruotsi ja Norja 2)
Baltia ja Tsekki 3)165,3165,3
Venäjä 4)188,8188,8
Konserni1 477,874,81 552,6
Suomi, prosenttia76,0100,077,2
Ulkomaat, prosenttia24,022,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj, euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)937,561,1998,5
Ruotsi ja Norja 2)
Baltia ja Tsekki 3)140,6140,6
Venäjä 4)161,6161,6
Konserni1 239,661,11 300,7
Suomi, prosenttia75,6100,076,8
Ulkomaat, prosenttia24,423,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj, euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)75,27,782,9
Ruotsi ja Norja 2)
Baltia ja Tsekki 3)21,021,0
Venäjä 4)3,821,925,6
Konserni99,929,6129,5
Suomi, prosenttia75,226,064,0
Ulkomaat, prosenttia24,874,036,0
31.12.2006
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj, euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)64,064,0
Ruotsi ja Norja 2)
Baltia ja Tsekki 3)1,81,8
Venäjä 4)59,759,7
Konserni125,5125,5
Suomi, prosenttia51,051,0
Ulkomaat, prosenttia49,049,0
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj, euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)594,8594,8
Ruotsi ja Norja 2)
Baltia ja Tsekki 3)69,769,7
Venäjä 4)103,1103,1
Konserni767,6767,6
Suomi, prosenttia77,577,5
Ulkomaat, prosenttia22,522,5
1) Tavarataloryhmä, Lindex, Hobby Hall
ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Lindex, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Osake-Ylikurssi-Muut
konserni, milj, euroapääoma*rahastorahastot
Oma pääoma 31.12.2005109,0166,544,1
Merkinnät optiotodistuksilla2,716,7
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin0,0
Osingonjako
Muuntoerot
Tilikauden tulos
Oma pääoma 31.12.2006111,7183,444,1
Merkinnät optiotodistuksilla0,52,6
Osakepalkkiot
Siirto muihin rahastoihin0,0
Rahavirran suojaukset
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 31.12.2007112,2186,044,1
* sisältää osakeannin

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Käyvän arvonMuunto-Kertyneet
konserni, milj, euroarahasto**erotvoittovarat
Oma pääoma 31.12.20050,0185,7
Merkinnät optiotodistuksilla
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin1,3
Osingonjako-59,5
Muuntoerot0,00,0
Tilikauden tulos104,7
Oma pääoma 31.12.20060,0232,3
Merkinnät optiotodistuksilla
Osakepalkkiot0,4
Siirto muihin rahastoihin
Rahavirran suojaukset0,5
Optioiden kuluoikaisut1,9
Osingonjako-72,1
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos88,4
Oma pääoma 31.12.20070,50,0250,9
** laskennallisella verolla
vähennettynä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Vähemmistö-
konserni, milj, euroaYhteensäosuusYhteensä
Oma pääoma 31.12.2005505,30,0505,3
Merkinnät optiotodistuksilla19,519,5
Osakepalkkiot0,40,4
Siirto muihin rahastoihin1,31,3
Osingonjako-59,5-59,5
Muuntoerot0,00,0
Tilikauden tulos104,70,0104,7
Oma pääoma 31.12.2006571,60,0571,6
Merkinnät optiotodistuksilla3,13,1
Osakepalkkiot0,40,4
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Rahavirran suojaukset0,50,5
Optioiden kuluoikaisut1,91,9
Osingonjako-72,1-72,1
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos88,40,088,4
Oma pääoma 31.12.2007593,80,0593,8

Vastuusitoumukset, konserni, 31.12.07 31.12.06 milj, euroa Kiinnitykset maa-alueisiin 1,7 1,7 ja rakennuksiin

Takaukset1,5
Pantit0,10,1
Yhteensä1,83,2
Liiketilojen
vuokrasopimukset, milj, euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa124,669,6
Yli vuoden kuluessa449,3351,5
Yhteensä573,8421,1
Leasingsopimusten maksut,
milj, euroa
Yhden vuoden kuluessa1,41,1
Yli vuoden kuluessa1,30,9
Yhteensä2,82,0
Johdannaissopimukset,
konserni, milj, euroa Nimellisarvot Valuuttajohdannaissopimukset 7,4 Käytetyt valuuttakurssit Maa Valuutta 31.12.07 31.12.06
VenäjäRUB35,986034,6800
ViroEEK15,646615,6466
LatviaLVL0,69640,6972
LiettuaLTL3,45283,4528
RuotsiSEK9,44159,0404

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q4Q3Q2Q1
konserni, milj, euroa2007200720072007
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto483,9308,6294,2311,4
Liiketoiminnan muut tuotot0,09,7
Aineiden ja tarvikkeiden-255,8-179,8-164,0-191,6
käyttö Palkat ja työsuhde- -73,2 -47,6 -52,6 -50,8 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-10,5-8,9-8,4-9,1
Liiketoiminnan muut kulut-73,7-50,0-55,1-51,7
Liikevoitto70,832,114,18,2
Rahoitustuotot ja -kulut-4,3-0,5-0,8-0,2
Voitto ennen veroja66,531,613,38,0
Tuloverot-17,9-8,1-3,2-1,9
Tilikauden voitto48,623,510,26,1
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 48,6 23,5 10,2 6,1 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,870,430,180,11
Laimennettu0,870,420,180,11
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa Perus Laimennettu Tulos/osaket, yhteensä, euroa
Perus0,870,430,180,11
Laimennettu0,870,420,180,11
Q4Q3Q2Q1
Myynti milj, euroa2007200720072007
Tavarataloryhmä400,4275,5261,0281,2
Lindex68,1
Hobby Hall58,945,946,055,6
Seppälä51,245,443,534,6
Jakamaton0,20,20,20,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä578,8367,0350,7371,7
Lopetetut toiminnot
Konserni578,8367,0350,7371,7
Liikevaihto, milj, euroa
Tavarataloryhmä336,9232,2219,6236,3
Lindex54,7
Hobby Hall49,238,238,146,2
Seppälä42,537,836,128,7
Jakamaton0,70,50,40,1
Jatkuvat toiminnot yhteensä483,9308,6294,2311,4
Lopetetut toiminnot
Konserni483,9308,6294,2311,4
Liikevoitto, milj, euroa
Tavarataloryhmä46,925,711,57,8
Lindex15,0
Hobby Hall2,72,5-0,91,5
Seppälä8,65,55,80,8
Jakamaton-2,4-1,1-2,1-1,8
Eliminoinnit0,0-0,5-0,10,0
Jatkuvat toiminnot yhteensä70,832,114,18,2
Lopetetut toiminnot
Konserni70,832,114,18,2

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q4Q3Q2Q1
konserni, milj, euroa2006200620062006
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto389,6281,1299,5269,4
Liiketoiminnan muut tuotot0,40,04,7
Aineiden ja tarvikkeiden-215,6-166,1-170,8-168,7
käyttö Palkat ja työsuhde- -57,9 -44,2 -48,9 -48,3 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-7,9-7,9-8,1-8,0
Liiketoiminnan muut kulut-58,1-43,0-47,7-43,7
Liikevoitto50,519,828,70,8
Rahoitustuotot ja -kulut-0,50,5-0,90,2
Voitto ennen veroja50,120,427,91,1
Tuloverot-12,3-5,0-6,6-0,3
Tilikauden voitto37,815,421,20,8
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto 21,9 7,6 lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 37,8 15,4 43,1 8,4 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,700,290,390,01
Laimennettu0,690,280,390,01
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus-0,010,410,14
Laimennettu-0,010,400,14
Tulos/osake, yhteensä,
euroa
Perus0,700,280,15
Laimennettu0,680,280,790,15
Q4Q3Q2Q1
Myynti milj, euroa2006200620062006
Tavarataloryhmä363,4249,0270,8235,8
Lindex
Hobby Hall55,545,546,252,6
Seppälä45,340,240,232,4
Jakamaton0,20,20,30,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä464,4334,9357,6320,9
Lopetetut toiminnot74,8
Konserni464,4334,9357,6395,7
Liikevaihto, milj, euroa
Tavarataloryhmä305,5209,8227,4198,5
Lindex
Hobby Hall46,137,838,443,6
Seppälä37,533,233,326,8
Jakamaton0,50,20,40,5
Jatkuvat toiminnot yhteensä389,6281,1299,5269,4
Lopetetut toiminnot61,1
Konserni389,6281,1299,5330,5
Liikevoitto, milj, euroa
Tavarataloryhmä44,313,122,2-0,1
Lindex
Hobby Hall3,42,10,61,0
Seppälä7,35,47,60,8
Jakamaton-3,8-0,9-1,9-1,4
Eliminoinnit-0,60,10,20,6
Jatkuvat toiminnot yhteensä50,619,828,70,8
Lopetetut toiminnot21,97,7
Konserni50,619,850,68,5

VARAT

milj.euroa20072006
Hankintameno 1.1.551,7500,4
Yritysostot 1.1.-31.12.154,7
Muuntoero +/--0,20,0
Lisäykset 1.1.-31.12.125,9124,3
Vähennykset 1.1.-31.12.-18,4-72,9
Hankintameno 31.12.813,8551,7
Kertyneet poistot 1.1.193,2190,2
Vähennysten poistot-17,6-29,1
Tilikauden poisto36,932,1
Kertyneet poistot 31.12.227,1193,2
Kirjanpitoarvo 1.1.358,5310,2
Kirjanpitoarvo 31.12.601,3358,5
Konsernin liikearvo
euroa20072006
Hankintameno 1.1.0,5
Yritysostot 1.1.-31.12.721,7
Muuntoero +/--1,7-0,5
Hankintameno 31.12.720,0
Kirjanpitoarvo 1.1.0,5
Kirjanpitoarvo 31.12.720,0
Varat yhteensä1 321,3358,5

HANKITUT LIIKETOIMINNOT2007
Kirjan-Yhdis-Kirjan-
Hankitut yhtiötpitoarvottämisessäpitoarvot
ennenkirjatutjälkeen
Milj. euroayhdistämistäkäyvät yhdistä-misen
arvot
Aineettomat hyödykkeet
   Tavaramerkit18,478,296,6
   Vuokraoikeudet0,00,0
   Asiakassuhteet2,42,4
   Toimittajasuhteet4,34,3
    ATK-ohjelmat10,310,3
    Liikearvo7,6-7,60,0
Aineelliset41,141,1
käyttöomaisuushyödykkeet
Muut rahoitusvarat2,62,6
Laskennallinen verosaaminen3,03,0
Vaihto-omaisuus72,64,276,8
Myynti- ja muut saamiset14,614,6
Rahavarat9,09,0
Varat yhteensä179,281,5260,8
Laskennallinen verovelka1,725,026,7
Eläkevelvoitteet (etuuspohjaiset)3,43,4
Varaukset2,52,5
Luotollinen shekkitili29,029,0
Muut velat69,969,9
Velat yhteensä106,525,0131,5
Nettovarat72,756,6129,3
Hankintameno850,9
Liikearvo721,7721,7
Rahana maksettu kauppahinta832,5
Maksamaton osuus kauppahinnasta18,4
Hankitun tytäryrityksen rahavarat +20,0
Luotollinen shekkitili Rahavirtavaikutus 852,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 7,2,2008 klo 14,00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki,

Takaisin listaukseen