STOCKMANNIN KAIKISTA LINDEXIN OSAKKEISTA TEKEMÄÄN SUOSITELTUUN OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄ TARJOUSASIAKIRJA ON JULKISTETTU

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") julkisti 1.10.2007 julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") kaikista AB Lindex (publ):n ("Lindex") liikkeelle laskemista osakkeista. Lindexin hallitus on yksimielisesti suositellut Ostotarjousta.

Stockmann on tänään julkistanut Ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan. Tarjousasiakirja on saatavissa internet-osoitteista www.stockmann.com, www.summa.fi ja www.seb.se sekä SEB-pankilta, puhelin +46 (0)8 639 2750.

Tarjousasiakirja ja hyväksymislomake toimitetaan kaikille Lindexin osakkeenomistajille, joiden omistus on suoraan rekisteröity VPC AB:ssa (Ruotsin arvopaperikeskus) 26.10.2007.

Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkaa 29.10.2007 ja päättyy 30.11.2007. Selvitys alkaa niin pian kuin mahdollista tämän jälkeen. Stockmann varaa oikeuden pidentää tarjousaikaa sekä lykätä selvityksen aloituspäivää.

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää tarjousasiakirjassa esitettyjen ehtojen täyttymistä, mukaan lukien kilpailuviranomaisten luvat. Suomen kilpailuviraston antaman, 24.10.2007 julkistetun hyväksymisen lisäksi Stockmann on saanut tietoonsa, että Viron kilpailuviranomainen on hyväksynyt Ostotarjouksen tarkoittaman yrityskaupan 25.10.2007 päivätyllä päätöksellään. Muut Ostotarjouksen edellyttämät luvat odotetaan saatavan viimeistään marraskuun 2007 aikana.

Summa Capital Oy toimii Ostotarjouksen yhteydessä Stockmannin taloudellisena neuvonantajana ja Roschier Asianajotoimisto Oy oikeudellisena neuvonantajana sekä Suomen että Ruotsin lain osalta.

Helsinki, 26.10.2007

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä Toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu suorasti tai epäsuorasti julkaistavaksi tai levitettäväksi, eikä sitä tule suorasti tai epäsuorasti julkaista tai levittää, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa. Ostotarjousta ei tehdä henkilöille näissä maissa tai muualla, missä tarjoukseen osallistuminen edellyttää ylimääräistä tarjousta, hakemusmenettelyä tai muita toimenpiteitä Ruotsin lain vaatimien toimenpiteiden lisäksi. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta ostaa tai kehotusta tarjoutua myymään arvopapereita. Sijoittajia kehotetaan lukemaan Ostotarjousta koskeva tarjousasiakirja, koska se sisältää tärkeitä tietoja Ostotarjouksesta.

Tässä tiedotteessa kuvattu Ostotarjous tehdään Lindexin arvopapereista ja sitä sääntelee Ruotsin laki. On tärkeää, että yhdysvaltalaiset arvopaperinhaltijat ymmärtävät, että Ostotarjousta sääntelevät Ruotsin julkistamisvelvollisuutta ja ostotarjouksia koskevat lait ja säännökset, jotka voivat erota Yhdysvaltain vastaavista säännöksistä. Stockmann tulee noudattamaan soveltuvin osin Yhdysvaltain vuonna 1934 säädetyn U.S. Securities Exchange Act -lain (muutoksineen, "Exchange Act") säännöstä Regulation 14E. Stockmann aikoo kuitenkin kohdella Ostotarjousta tarjouksena, johon soveltuu Exchange Act:in säännön Rule 14d-1(d) mukainen "Tier II" poikkeus.

Takaisin listaukseen