STOCKMANN TEKEE JULKISEN OSTOTARJOUKSEN LINDEXISTÄ

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" tai "Yhtiö") ja AB Lindex (publ) ("Lindex"), joka on OMX Nordic Exchange Stockholm AB:ssa ("Tukholman Pörssi") listattu ruotsalainen yhtiö, ovat 30.9.2007 solmineet sopimuksen, jonka mukaan Stockmann tai sen kokonaan omistama tytäryhtiö tekee Lindexin hallituksen suositteleman julkisen osto-tarjouksen kaikista Lindexin liikkeelle laskemista osakkeista ("Ostotarjous").

RUOTSIN JULKISIA OSTOTARJOUKSIA KOSKEVIEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN OSTO- TARJOUSTIEDOTE ON LIITETTY TÄHÄN TIEDOTTEESEEN LIITTEKSI 1.

Stockmann tarjoaa Lindexin osakkeenomistajille kustakin Lindexin osakkeesta 116 Ruotsin kruunua käteisenä. Ostotarjouksen arvo (perustuen Lindexin 68.750.000 liikkeeseen laskettuun osakkeeseen) on kokonaisuudessaan 7.975 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Stockmannin toimitusjohtaja Hannu Penttilä toteaa: "Stockmann ja Lindex ovat kaksi vahvaa yhtiötä kotimaisilla markkinoillaan. Yhtiöiden yhdistyminen luo loistavan alustan kasvaa erityisesti Venäjällä ja muilla Itä-Euroopan markkinoilla, missä Stockmann on jo vahvasti edustettuna alueella työskentelevien yli 4.000 työntekijänsä kautta."

Ostotarjouksen tausta ja perustelut

Stockmann on suomalainen OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä listattu yhtiö, joka toimii vähittäismyyntialalla. Stockmann toimii kolmen divisioonan kautta: tavaratalot, Hobby Hall (erikoistunut postimyyntiin ja verkkokauppaan), sekä Seppälä (muotimyymäläketju). Stockmann toimii Suomessa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Konsernin kokonaismyynti vuonna 2006 oli 1.553 miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja 129 miljoonaa euroa.

Lindex on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista muotitavarataloketjuista, jolla on hyvä kannattavuus ja vahva markkina-asema valitsemillaan ydinmarkkina-alueilla, erityisesti Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Lindex on vastaavassa strategisessa asemassa kuin Stockmann, sillä molemmat yhtiöt tavoittelevat suurta osaa tulevaisuuden kasvustaan uusilta markkina- alueilta.

Yhdistetty konserni hyötyy Stockmannin vahvasta jalansijasta Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa ja Lindexin vahvasta asemasta Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Stockmann jatkaa julkistamaansa voimakkaan laajentumisen strategiaa Venäjällä ja Itä-Euroopassa aikaisemmin esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Stockmannin aikomuksena on myös jatkaa aikaisemmin julkistettua osakkeenomistajaystävällistä osinkopoli- tiikkaa. Stockmann arvioi, että vaikutus osakekohtaiseen tulokseen 31.12.2008 päättyvältä tilikaudelta on positiivinen. Stockmann arvioi myös, että viiden vuoden kuluttua noin kaksi kolmasosaa sen myynnistä tulee Suomen ulkopuolelta.

Yksi yhdistetyn konsernin päätavoitteista on käyttää tavaramerkkiä Lindex Lindexin tuotevalikoiman ja liiketoimintamallin viemisessä Venäjän markkinoille. Lindexin tavaramerkillä ja liiketoimintamallilla on keskeinen merkitys yhdistetyn konsernin laajenemiselle. Stockmannin olemassa olevat toiminnot Venäjällä tukevat Venäjän investointia ja mahdollistavat merkittävien synergioiden saavuttamisen. Lindex on parhaillaan hankkimassa omistukseensa immateriaalioikeuksia uusilla markkinoilla.

Stockmannin tarkoituksena Lindexin suhteen on:

• Vahvistaa edelleen Lindexin markkina-asemaa sen nykyisillä markkinoilla ja hyötyä sen hyvästä kannattavuudesta ja kassavirrasta näillä markkinoilla.

• Edistää Lindexin laajentumista Venäjälle ja muille valituille Itä- Euroopan mark-kinoille. Venäjän ja Baltian markkinoilla toimimisesta saadun pitkä-aikaisen kokemuksensa perusteella Stockmann on erinomaisessa asemassa viedäkseen Lindexin liiketoimintamallin Venäjälle ja valituille muille markkinoille ja kasvat-taakseen sitä näillä alueilla. Useampia kasvualoitteita on jo meneillään valituilla maantieteellisillä alueilla. Lindex on avannut ensimmäisen myymälänsä Tshe-kin tasavallassa syksyllä 2007. Stockmann vie Seppälä konseptin Ukrainaan 2008 ja selvittää parhaillaan mahdollisuuksia viedä muita vähittäismyyntikon-septeja Ukrainan markkinoille.

• Saavuttaa kustannussäästöjä yhtenäistämällä toimintoja ja toteuttamalla Stockmann -konsernin parhaita käytäntöjä. Synergioita voidaan saavuttaa erityisesti uusille markkina-alueille laajentumisen yhteydessä liittyen hallinnollisiin toimintoihin ja mittakaavaetuihin sisäänosto- ja logistiikkatoiminnoissa.

Uusi konserni

Stockmannin ja Lindexin yhdistäminen luo johtavan pohjoiseurooppalaisen vähittäismyyntiyhtiön, jolla on vahva ja kasvava asema Venäjällä, Baltian maissa sekä Itä-Euroopassa.

Viimeisimmän raportoidun liukuvan 12 kuukauden jakson aikana uuden konsernin pro forma kokonaismyynti oli 2.229 miljoonaa euroa ja liikevoitto 153 miljoonaa euroa. (Katso alaviite 1.)

31.8.2007 tilanteen mukaan uudella konsernilla oli pro forma -tietojen perusteella 583 myymälää, joista 211 Suomessa, 193 Ruotsissa, 87 Norjassa, 49 Venäjällä, 42 Baltian maissa ja yksi myymälä Tshekin tasavallassa (katso alaviite 2.)

Uudella konsernilla tulee olemaan noin 14.000 työntekijää.

Tietoja Lindexistä

Lindex on yli 300 myymälällään Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa yksi Pohjois-Euroopan suurimmista muotitavarataloketjuista. Lindexin tuotealueita ovat naisten alusvaatteet, naistenvaatteet, lasten vaatteet ja kosmetiikka. Lindexin liikevaihto 31.8.2007 päättyneeltä tilikaudelta oli 5.275 miljoonaa Ruotsin kruunua ja liikevoitto 475 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lindexin keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja (miljoonaa Ruotsin kruunua)

12 kuukautta, 1. syys-31. elo2004/052005/062006/07
Liikevaihto5 2025 2125 275
Liikevoitto417598475*
Voitto rahoituserien jälkeen417600461*
31. elokuuta200520062007
Varat1 9181 6031 815
Oma pääoma1 032667617
Korolliset velat-37443162
Liikevoittomarginaali %8.0%11.5%9.0%
Omavaraisuusaste %53.8%41.6%34.0%
Sijoitetun pääoman tuotto %42.8%64.8%
*Sisältäen Lindexin Saksan toimintojen sulkemisesta johtuvan SEK 91m määräisen varauksen

Ostotarjous lyhyesti

Lindexin osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 34 prosenttia Lindexin osakkeista, ovat ilmoittaneet tukevansa Ostotarjousta. Lindexin hallitus on tämän tiedotteen päivämääränä päättänyt suositella Lindexin osakkeenomistajille, että he myyvät Lindexissä omistamansa osakkeet Stockmannille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Stockmann on varmistanut Ostotarjouksessa tarjottavan koko käteisvastikkeen rahoittamiseksi vaadittavat varat tiettyjen pankkien kanssa solmimansa lainasopimuksen mukaisesti. Jälleenrahoittaakseen osan Ostotarjouksen rahoittamista varten pankeilta lainaamastaan rahoituksesta Stockmannin hallitus harkitsee ryhtyvänsä toimenpiteisiin oman pääoman korottamiseksi tarkoituksenaan säilyttää Stockmannin omavaraisuus-aste vähintään 40 - 50 prosentin tasolla.

Tarjousajan odotetaan alkavan 29.10.2007 ja päättyvän 30.11.2007. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai niistä luopumiselle. Tarjouksen täydelliset ehdot ja tiedot Ostotarjouksen hyväksymismenettelystä tulee sisältymään tarjousasiakirjaan, jonka Stockmann julkaisee Ostotarjouksen yhteydessä arviolta 26.10.2007.

Summa Capital toimii Ostotarjouksen yhteydessä Stockmannin taloudellisena neuvonantajana ja Roschier Asianajotoimisto Oy oikeudellisena neuvonantajana sekä Suomen että Ruotsin lain osalta.

Helsinki, 1.10. 2007 Stockmann Oyj Abp Hannu Penttilä Toimitusjohtaja

Lehdistötilaisuus

Lehdistötilaisuus Ostotarjouksesta järjestetään 1.10.2007 suomeksi kello 10.00 Suomen aikaa (GMT+2) osoitteessa Radisson SAS Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki, ja lehdistötilaisuus ja nettilähetys englanniksi Tukholmassa kello 13.00 Ruotsin aikaa (GMT+1) osoitteessa Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Tukholma.

Lisätietoja antavat

Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. +358 9 121 5801 Heikki Väänänen, varatoimitusjohtaja, vastuualue tavarataloryhmä, puh. +358 9 121 5230, tai Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. +358 9 121 3351

Tätä pörssitiedotetta ei ole tarkoitettu suorasti tai epäsuorasti julkaistavaksi tai levitettäväksi, eikä sitä tule suorasti tai epäsuorasti julkaista tai levittää, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Etelä- Afrikassa. Ostotarjousta ei tehdä henkilöille näissä maissa tai muualla, missä tarjoukseen osallistuminen edellyttää ylimääräistä tarjousta, hakemusmenettelyä tai muita toimenpiteitä Ruotsin lain vaatimien toimenpiteiden lisäksi.

ALAVIITTEET

1) Stockmannin taloudelliset luvut ajalta 1.7.2006-30.6.2007 ja Lindexin taloudelliset luvut ajalta 1.9.2006-31.8.2007. Lindexin kokonaismyynti perustuu raportoituihin tuloihin, joihin on lisätty arvioitu arvonlisävero. Lindexin liikevoittoa on tarkistettu SEK 91 M varauksella liittyen Lindexin Saksan toimintojen arvioituihin lakkauttamiskustan- nuksiin. Vaihtokurssi EUR/SEK = 9,3.

2) Avattu 20. syyskuuta 2007

LIITE 1

Tätä ostotarjoustiedotetta ei ole tarkoitettu suorasti tai epäsuorasti julkaistavaksi tai levi-tettäväksi, eikä sitä tule suorasti tai epäsuorasti julkaista tai levittää, Australiassa, Ka-nadassa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa. Ostotarjousta ei tehdä henkilöille näissä maissa tai muualla, missä tarjoukseen osallistuminen edellyttää ylimääräistä tarjousta, hake-musmenettelyä tai muita toimenpiteitä Ruotsin lain vaatimien toimenpiteiden lisäksi.

OSTOTARJOUSTIEDOTE 1.10.2007 klo 8.55

STOCKMANN TEKEE JULKISEN OSTOTARJOUKSEN LINDEXISTÄ

Yhteenveto

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" tai "Yhtiö") ja AB Lindex (publ) ("Lindex"), joka on OMX Nordic Exchange Stockholm AB:ssa ("Tukholman Pörssi") listattu ruotsalai-nen yhtiö, ovat 30.9.2007 solmineet sopimuksen, jonka mukaan Stockmann tai sen kokonaan omistama tytäryhtiö tekee Lindexin hallituksen suositteleman julkisen osto-tarjouksen kaikista Lindexin liikkeelle laskemista osakkeista ("Ostotarjous").

_ Stockmann tarjoaa kustakin Lindexin osakkeesta 116 Ruotsin kruunua käteisenä. (Katso alaviite 1.)

_ Ostotarjouksessa tarjottava vastike vastaa 31 prosentin preemiota verrattuna Lindexin osakkeen keskimääräiseen päätöskurssiin kolmen kuukauden aikana ennen voimassaolevan KappAhlin ostotarjouksen julkistamista ja 9 prosentin preemiota verrattuna Lindexin osakkeen päätöskurssiin 28.9.2007, mikä oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen Ostotarjouksen julkistamista.

_ Stockmannin ja Lindexin yhdistäminen luo johtavan pohjoiseurooppalaisen vähittäismyyntiyhtiön, jolla on vahva ja kasvava asema Venäjällä, Baltian maissa sekä Itä-Euroopassa.

_ Viimeisimmän raportoidun liukuvan 12 kuukauden jakson aikana uuden konsernin pro forma kokonaismyynti oli 2.229 miljoonaa euroa ja liikevoitto 153 miljoonaa euroa. (Katso alaviite 2.)

_ Stockmann jatkaa julkistamaansa voimakkaan laajentumisen strategiaa Venäjällä ja Itä-Euroopassa ja Stockmannin aikomuksena on viedä Lindexin liiketoimintamalli Venäjälle ja muille valituille Itä-Euroopan markkinoille ja kehittää sitä näillä markkinoilla.

_ Stockmann arvioi, että vaikutus osakekohtaiseen tulokseen 31.12.2008 päättyvältä tilikaudelta on positiivinen.

_ Lehdistötilaisuus Ostotarjouksesta järjestetään 1.10.2007 suomeksi kello 10.00 Suomen aikaa (GMT+2) osoitteessa Radisson SAS Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki, ja lehdistötilaisuus ja nettilähetys englanniksi Tukholmassa kello 13.00 Ruotsin aikaa (GMT+1) osoitteessa Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Tukholma.

Stockmannin toimitusjohtaja Hannu Penttilä toteaa: "Stockmann ja Lindex ovat kaksi vahvaa yhtiötä kotimaisilla markkinoillaan. Yhtiöiden yhdistyminen luo loistavan alustan kasvaa erityisesti Venäjällä ja muilla Itä-Euroopan markkinoilla, missä Stockmann on jo vahvasti edustettuna alueella työskentelevien yli 4.000 työntekijänsä kautta."

Ostotarjouksen tausta ja perustelut

Stockmann on suomalainen OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä listattu yhtiö, joka toimii vähittäismyyntialalla. Stockmann toimii kolmen divisioonan kautta: tavaratalot, Hobby Hall (erikoistunut postimyyntiin ja verkkokauppaan), sekä Seppälä (muotimyymäläketju). Stockmann toimii Suomessa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuas-sa. Konsernin kokonaismyynti vuonna 2006 oli 1.553 miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja 129 miljoonaa euroa.

Lindex on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista muotitavarataloketjuista, jolla on hyvä kannattavuus ja vahva markkina-asema valitsemillaan ydinmarkkina-alueilla, erityisesti Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Lindex on vastaavassa strategisessa asemassa kuin Stockmann, sillä molemmat yhtiöt tavoittelevat suurta osaa tulevaisuuden kasvustaan uusilta markkina- alueilta.

Yhdistetty konserni hyötyy Stockmannin vahvasta jalansijasta Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa ja Lindexin vahvasta asemasta Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Stockmann jatkaa julkistamaansa voimakkaan laajentumisen strategiaa Venäjällä ja Itä-Euroopassa aikaisemmin esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Stockmannin aikomuk-sena on myös jatkaa aikaisemmin julkistettua osakkeenomistajaystävällistä osinkopoli- tiikkaa. Stockmann arvioi, että vaikutus osakekohtaiseen tulokseen 31.12.2008 päättyvältä tilikaudelta on positiivinen. Stockmann arvioi myös, että viiden vuoden kuluttua noin kaksi kolmasosaa sen myynnistä tulee Suomen ulkopuolelta.

Yksi yhdistetyn konsernin päätavoitteista on käyttää tavaramerkkiä Lindex Lindexin tuotevalikoiman ja liiketoimintamallin viemisessä Venäjän markkinoille. Lindexin tava-ramerkillä ja liiketoimintamallilla on keskeinen merkitys yhdistetyn konsernin laajene-miselle. Stockmannin olemassa olevat toiminnot Venäjällä tukevat Venäjän investointia ja mahdollistavat merkittävien synergioiden saavuttamisen. Lindex on parhaillaan hankkimassa omistukseensa immateriaalioikeuksia uusilla markkinoilla.

Stockmannin tarkoituksena Lindexin suhteen on:

• Vahvistaa edelleen Lindexin markkina-asemaa sen nykyisillä markkinoilla ja hyötyä sen hyvästä kannattavuudesta ja kassavirrasta näillä markkinoilla.

• Edistää Lindexin laajentumista Venäjälle ja muille valituille Itä- Euroopan mark-kinoille. Venäjän ja Baltian markkinoilla toimimisesta saadun pitkä-aikaisen ko-kemuksensa perusteella Stockmann on erinomaisessa asemassa viedäkseen Lindexin liiketoimintamallin Venäjälle ja valituille muille markkinoille ja kasvattaakseen sitä näillä alueilla. Useampia kasvualoitteita on jo meneillään valituilla maantieteellisillä alueilla. Lindex on avannut ensimmäisen myymälänsä Tshekin tasavallassa syksyllä 2007. Stockmann vie Seppälä konseptin Ukrainaan 2008 ja selvittää parhaillaan mahdollisuuksia viedä muita vähittäismyyntikonsepteja Ukrainan markkinoille.

• Saavuttaa kustannussäästöjä yhtenäistämällä toimintoja ja toteuttamalla Stockmann -konsernin parhaita käytäntöjä. Synergioita voidaan saavuttaa erityisesti uusille markkina-alueille laajentumisen yhteydessä liittyen hallinnollisiin toimintoihin ja mittakaavaetuihin sisäänosto- ja logistiikkatoiminnoissa.

Stockmannin ja Lindexin yhdistäminen luo johtavan pohjoiseurooppalaisen vähittäismyyntiyhtiön, jolla on vahva ja kasvava asema Venäjällä, Baltian maissa sekä Itä-Euroopassa.

Tietoja Lindexistä

Lindex on yli 300 myymälällään Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa yksi Pohjois-Euroopan suurimmista muotitavarataloketjuista. Lindexin tuo-tealueita ovat naisten alusvaatteet, naistenvaatteet, lasten vaatteet ja kosmetiikka. Lindexin liikevaihto 31.8.2007 päättyneeltä tilikaudelta oli 5.275 miljoonaa Ruotsin kruu-nua ja liikevoitto 475 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Ostotarjous

Stockmann, tai sen kokonaan omistama tytäryhtiö, tarjoaa kustakin Bonnien osak-keesta 116 Ruotsin kruunua käteisenä ("Tarjoushinta"). Tarjoushintaa tarkistetaan, mikäli Lindex ennen tarjouksen selvittämistä jakaa osinkoa tai muulla tavoin jakaa tai siirtää varoja osakkeenomistajilleen.

Stockmannille Ostotarjouksen mukaisesti tarjottujen Lindexin osakkeiden myyntien selvittämisestä ei peritä maksua.

Ostotarjouksessa tarjottava vastike vastaa:

_ 31 prosentin preemiota verrattuna Lindexin osakkeen keskimääräiseen päätöskurs-siin 88,6 Ruotsin kruunua kolmen kuukauden aikana ennen voimassaolevan KappAhlin ostotarjouksen julkistamista; ja _ 9 prosentin preemiota verrattuna Lindexin osakkeen päätöskurssiin 106,5 Ruotsin kruunua 28.9.2007, mikä oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen Ostotarjouksen julkistamista.

Ostotarjouksen arvo (perustuen Lindexin 68.750.000 liikkeeseen laskettuun osakkee-seen) on kokonaisuudessaan 7.975 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Stockmann ei tällä hetkellä omista tai muulla tavoin hallitse Lindexin osakkeita.

Lindexin hallitus on vahvistanut Stockmannille, että Lindexin ylimpien johtohenkilöi-den osakepohjaisen optio-ohjelman nojalla ei ole merkitty optio-oikeuksia.

Ostotarjouksen toteuttamisen ehdot

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien edellytysten täyttymiselle:

1. Ostotarjous on hyväksytty siihen määrään asti, että Stockmann tulee omista-maan yli 90 prosenttia Lindexin kaikista osakkeista, osakeomistuksen laimentuminen huomioon ottaen;

2. muu osapuoli ei ole julkisesti ilmoittanut aikomuksestaan tehdä ostotarjousta Lindexin osakkeista ehdoilla, jotka ovat Lindexin osakkeenomistajille edullisemmat kuin Ostotarjouksen ehdot;

3. kaikki Ostotarjoukseen, Lindexin ostamiseen ja oston toteuttamiseen vaadittavat luvat, hyväksynnät, päätökset ja vastaavat viranomaisilta, kilpailuviranomaiset mukaan lukien, saatavat luvat on saatu Stockmannin hyväksymin ehdoin;

4. Stockmannin tietoon ei tule, että mikään Lindexin julkisesti antama tieto tai muulla tavalla Stockmannille annettu tieto, lukuun ottamatta Lindexin ennen Ostotarjouksen julkistamisen päivämäärää julkisesti antamaa tai muulla tavoin kirjallisesti Stockmannille annettua tietoa, on olennaisesti epätarkkaa tai harhaanjohtavaa, tai että olennaista tietoa, joka Lindexin olisi tullut julkistaa, ei ole julkistettu;

5. että Ostotarjous tai Lindexin ostaminen ja oston toteuttaminen kokonaan tai osittain estyy tai olennaisesti hankaloituu lain tai muun sääntelyn, oikeuden päätöksen, viranomaispäätöksen, kolmannen osapuolen toiminnan tai muun vastaavan sellaisen olosuhteen takia, joka on toteutunut tai jonka voidaan kohtuudella odottaa toteutuvan, ja joka on Stockmannin vaikutusvallan ulkopuolella, ja jota Stockmann ei ole kohtuudella voinut ennakoida Ostotarjouksen julkistamisen ajankohtana;

6. että Lindex on lopullisella rekisteröinnillä asianomaisessa viranomaisessa saanut oikeuden tavaramerkkiin "LINDEX" Venäjän markkinoilla;

7. että mikään olosuhde, josta Stockmannilla ei ole ollut tietoa Ostotarjouksen julkistamisen ajankohtana, jolla on olennainen negatiivinen vaikutus, tai jolla voidaan kohtuudella odottaa olevan olennainen negatiivinen vaikutus Lindexin myyntiin, tulokseen, likviditeettiin, omaan pääomaan tai varoihin, ei ole toteu-tunut tai voida todennäköisesti odottaa toteutuvan;

8. että Lindex ei ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on tyypillisesti vaarantaa Ostotarjouksen tai sen toteuttamisen edellytyksiä; ja

9. että rahoitus on nostettavissa Stockmannin lainanantajien antamien lainasitoumusten mukaisesti.

Stockmann varaa oikeuden vetäytyä Ostotarjouksessa tilanteessa, jossa on ilmeistä, että yksi, useampi tai kaikki yllä mainituista edellytyksistä eivät täyty kokonaisuudes-saan tai osittain tai niitä ei voida täyttää. Yllä mainittujen edellytyksien 3.- 9. osalta vetäytyminen on kuitenkin mahdollista vain, mikäli kyseisen edellytyksen puutteellisel-la täyttymisellä on Stockmannille olennainen merkitys Lindexin osakkeiden hankkimi-sen kannalta.

Stockmann varaa oikeuden luopua, kokonaan tai osittain, yhdestä tai useammasta yllä mainitusta edellytyksestä, mukaan lukien oikeuden toteuttaa Ostotarjous yllä mainittua edellytystä 1. alhaisemmalla hyväksymistasolla.

Lindexin hallituksen suositus

Lindexin hallitus suosittelee yksimielisesti Lindexin osakkeenomistajille, että nämä hyväksyvät Ostotarjouksen. Lindexin hallitus on vastaanottanut Handelsbanken Capital Marketsilta fairness opinion -lausunnon, jonka mukaisesti, siinä esitetyt edellytykset ja oletukset huomioon ottaen, Tarjoushinta on heidän mielestään Lindexin osakkeen-omistajille taloudellisessa mielessä kohtuullinen.

Suositus ja fairness opinion -lausunto liitetään tarjousasiakirjaan.

Transaktiosopimus Stockmannin ja Lindexin välillä

Stockmann ja Lindex ovat solmineet Ostotarjouksen yhteydessä transaktiosopimuksen ("Transaktiosopimus"). Transaktiosopimus sisältää muun muassa tavanomaisia määräyksiä yhteistyöstä Ostotarjouksen yhteydessä julkistettavan Stockmannin tarjousasiakirjan laatimisessa ja hakemusten laatimisessa asianomaisille viranomaisille, Lindexin liiketoiminnan harjoittamisesta normaalin ja vakiintuneen liiketoimintakäytännön mu- kaisesti ennen Ostotarjouksen toteuttamista, Lindexin hallituksen Ostotarjousta koskevasta suosituksesta, sekä niin sanotusta non- solicitation -ehdosta, ja myös muita näihin liittyviä määräyksiä. Lindex on lisäksi sitoutunut keskustelemaan Stockmannin kanssa 3.9.2007 julkistetun Public Re-Cap -transaktion toteuttamisesta, jotta tämä ei vaarantaisi Ostotarjousta.

Transaktiosopimus liitetään tarjousasiakirjaan.

Lindexin osakkeenomistajien tuki Ostotarjoukselle

Lindexin osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 34 prosenttia Lindexin osakkeista, ovat ilmoittaneet tukevansa Ostotarjousta.

Due diligence -tarkastus

Stockmann on Lindexin hallituksen suostumuksella suorittanut rajoitetun due diligence -tarkastuksen käsittäen tiettyjä Lindexiin liittyviä liiketoiminnallisia, taloudellisia ja oikeudellisia tietoja.

Ostotarjouksen rahoitus

Stockmann on varmistanut Ostotarjouksessa tarjottavan koko käteisvastikkeen rahoittamiseksi vaadittavat varat pääjärjestäjien Handelsbanken Capital Markets:in, Svenska Handelsbanken AB (publ):n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OKO Pankki Oyj:n ja Sampo Pankki Oyj:n kanssa solmimansa lainasopimuksen ("Lainasopimus") mukaisesti, lainanantajina Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike, Nordea Pankki Suomi Oyj, OKO Pankki Oyj ja Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivuliike, asiamiehenä OKO Pankki Oyj ja asiakirja-asiamiehenä Sampo Pankki Oyj. Lainasopimuksen mu- kaisesti lainattavat varat käytetään Ostotarjousvastikkeen rahoittamiseen, Lindexin ja sen tytäryhtiöiden nykyisten velkojen takaisinmaksuun, transaktiokustannusten kattamiseen ja yhtiön yleisiin tarkoituksiin.

Lainasopimuksen mukaisesti lainan nostaminen on ehdollinen sille, että (i) tarjouksen ovat hyväksyneet Lindexin osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 90 prosenttia kaikista Lindexin liikkeeseen laskemista osakkeista ja (ii) ettei Stockmannissa ole tapahtunut omistuksenvaihdosta.

Lisäksi lainan nostaminen on ehdollinen rajoitetulle määrälle muita edellytyksiä, jotka ovat tavanomaisia tämän tyyppisessä rahoituksessa, ja jotka ovat käytännössä Stockmannin vaikutusvallassa. Tällaisia edellytyksiä on, että Stockmann toimittaa asiakirjat, joista ilmenee sen oikeus ja valtuutus solmia Lainasopimus. Tällaisia edellytyksiä ovat myös Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden yhtiöoikeudellista asemaa koskevat vakuu- tukset, rahoitusasiakirjojen ja valtuuksien ja oikeuksien lainmukaisuudesta ja tehokkuudesta, vakuuden antamiseen liittyvien sitoumusten noudattamisesta, omaisuuden myymisestä ja velkaantumisesta, kussakin tapauksessa sekä Stockmannin että sen tytäryhtiöiden puolesta ottamatta huomioon Lindexiä, sekä se, etteivät tietyt tapahtumat, kuten Stockmannin tai sen tytäryhtiöiden konkurssi, toteudu.

Ostotarjouksen jälkeen Stockmannin korollisten velkojen määrä on noin 900 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 30 prosentin omavaraisuusastetta. Jälleenrahoittaakseen osan Ostotarjouksen rahoittamista varten pankeilta lainaamastaan rahoituksesta Stockmannin hallitus harkitsee ryhtyvänsä toimenpiteisiin oman pääoman korottamiseksi tarkoituksenaan säilyttää Stockmannin omavaraisuusaste vähintään 40 - 50 pro-sentin tasolla.

Johto ja työntekijät

Stockmannin tarkoituksena on, että Lindexin johto jatkaa nykyisessä asemassaan tavoitteena edelleen parantaa kannattavuutta sekä kehittää toimintoja nykyisillä ja uusilla markkinoilla yhteistyössä Stockmann -konsernin johdon kanssa.

Alustava aikataulu

Tarjousasiakirjan julkistaminen: 26.10.2007 Tarjousajan alkaminen: 29.10.2007 Tarjousajan päättyminen: 30.11.2007 Selvittämisen alkaminen: 5.12.2007

Kaikki päivämäärät ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia. Stockmann pidättää oikeuden jatkaa tarjousaikaa ja siirtää selvittämisen alkamista myöhempään ajankohtaan.

Ostotarjouksen toteutuminen on ehdollinen muun muassa kilpailuoikeusviranomaisten luville. Edellyttäen, että viranomaiset käsittelevät asian odotusten mukaisesti, luvat odotetaan saatavan viimeistään marraskuun 2007 aikana.

Pakollinen lunastusmenettely ja de-listaus

Niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun Stockmann on saanut omistukseensa sellaisen määrän Lindexin osakkeita, joka edustaa yli 90 % Lindexin osakkeista, osake-omistuksen laimentuminen huomioon ottaen, Stockmann aikoo aloittaa Ruotsin lain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki jäljellä olevat Lindexin osakkeet. Lunastuksen yhteydessä Stockmannin tarkoituksena on myötä-vaikuttaa Lindexin osakkeiden poistamiseen Tukholman Pörssistä.

Soveltuva laki ja erimielisyydet

Ostotarjoukseen sovelletaan Ruotsin lakia. Ostotarjoukseen soveltuvat Tukholman Pörssin julkisia ostotarjouksia koskevat säännöt ("Takeover Säännöt") ja Ruotsin arvopaperimarkkinalautakunnan (Ru. Aktiemarknadsnämnden) lausunnot Takeover Sääntöjen tulkinnasta ja soveltamisesta (mukaan lukien sen Ruotsin elinkeinoelämän pörssikomitean (Ru. Näringslivets Börskommitté) sääntöjä koskevat lausunnot). Lisäksi Stockmann on, ruotsalaisen julkisia ostotarjouksia arvopaperimarkkinoilla koskevan lain mukaan, sopimusteitse sitoutunut Tukholman Pörssiä kohtaan noudattamaan mainittuja sääntöjä ja lausuntoja sekä alistuvansa Tukholman Pörssin Takeover Sään-töjen mahdollisen rikkomisen seurauksena langettamiin sanktioihin. Vastaava sitoumus annetaan Lindexin osakkeenomistajille. Ostotarjouksesta seuraavat erimielisyydet käsitellään yksinomaan ruotsalaisissa tuomioistuimissa ja Tukholman kaupungin tuo- mioistuin toimii ensimmäisen asteen tuomioistuimena.

Neuvonantajat

Summa Capital toimii Ostotarjouksen yhteydessä Stockmannin taloudellisena neuvon-antajana ja Roschier Asianajotoimisto Oy oikeudellisena neuvonantajana sekä Suomen että Ruotsin lain osalta.

Helsinki, 1. lokakuuta 2007 Stockmann Oyj Abp Hannu Penttilä Toimitusjohtaja

Lehdistötilaisuus

Lehdistötilaisuus Ostotarjouksesta järjestetään 1.10.2007 suomeksi kello 10.00 Suomen aikaa (GMT+2) osoitteessa Radisson SAS Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki, ja lehdistötilaisuus ja nettilähetys englanniksi Tukholmassa kello 13.00 Ruotsin aikaa (GMT+1) osoitteessa Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Tukholma.

Lisätietoja antavat

Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. +358 9 121 5801 Heikki Väänänen, varatoimitusjohtaja, vastuualue tavarataloryhmä, puh. +358 9 121 5230, tai Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. +358 9 121 3351

ALAVIITTEET

1) Tätä summaa tarkistetaan, mikäli Lindex ennen tarjouksen selvittämistä jakaa osinkoa tai muulla tavoin jakaa tai siirtää varoja osakkeenomistajilleen.

2) Stockmannin taloudelliset luvut ajalta 1.7.2006-30.6.2007 ja Lindexin taloudelliset luvut ajalta 1.9.2006-31.8.2007. Lindexin kokonaismyynti perustuu raportoituihin tuloihin, joihin on lisätty arvioitu arvonlisävero. Lindexin liikevoittoa on tarkistettu SEK 91 M varauksella liittyen Lindexin Saksan toimintojen arvioituihin lakkauttamiskustan- nuksiin. Vaihtokurssi EUR/SEK = 9,3.

LIITE 2 Taloudellista informaatiota Lindexistä Alla oleva informaatio on julkaistu Lindexin tilinpäätöksessä 2006/2007, joka on jul-kistettu 14.9.2007.

Tuloslaskelma

SEK M 1. syyskuuta 2006-31. elokuuta 2007 Liikevaihto

Liikevaihto5 275
Liiketoiminnan muut tuotot62
Liiketoiminnan tuotot yhteensä5 337
Liiketoiminnan kulut
Myytävät tuotteet-2 154
Myyntikate3 183
Muut ulkoiset kulut-1 336
Henkilöstökulut-1 204
Poistot ja arvonalentumiset-168
Liikevoitto475
Rahoitustuotot
Rahoitustuotot0
Rahoituskulut-14
Voitto rahoituserien jälkeen461
Verot
Tuloverot-158
Tilikauden voitto303
Tase

SEK M31. elokuuta 2007
Aineettomat hyödykkeet344
Aineelliset hyödykkeet335
Käyttöomaisuusarvopaperit51
Varastot739
Myyntisaamiset14
Muut lyhytaikaiset saamiset122
Rahavarat210
Vastaavaa yhteensä1 815
Emoyhtiön osakkeenomistajien oma pääoma617
Pitkäaikaiset velat ja varaukset64
Lyhytaikaiset velat ja varaukset1 134
Oma pääoma, varaukset ja velat yhteensä1 815

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen