STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004, klo 12.00

STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,4 % ja oli 1 698,6 Me. Voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 7,9 % ja oli 74,0 Me. Tavarataloryhmän ja Seppälä- ryhmän liikevoitot olivat edellisen vuoden hyvällä tasolla. Autoryhmä teki historiansa parhaan tuloksen. Hobby Hall -ryhmän tulos pieneni edellisestä vuodesta ja oli tappiollinen. Tulos osaketta kohden parani 1,01 euroon (0,97 e). Hallitus esittää, että perusosinkona vuodelta 2003 maksetaan 0,90 e ja lisäosinkona 0,45 e eli yhteensä 1,35 e/osake.

Myynti kasvoi 7,4 prosenttia

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,4 prosenttia eli 116,3 miljoonaa euroa ja oli 1 698,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 97,4 miljoonaa euroa eli 7,4 prosenttia ja oli 1 412,7 miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmien liikevaihdot ilmenevät oheisesta taulukosta.

Tulos parani

Konsernin liiketoiminnan myyntikate oli 457,5 miljoonaa euroa eli 18,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna (438,9 miljoonaa euroa) ja 32,4 prosenttia liikevaihdosta (33,4 prosenttia). Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate heikkeni 1,0 prosenttiyksikköä autoryhmän myynnin voimakkaan kasvun ja Hobby Hall -ryhmän suhteellisen myyntikatteen heikkenemisen seurauksena. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 21,4 miljoonaa euroa ja poistot pienenivät 0,1 miljoonaa euroa.

Liikevoitto kasvoi 3,9 miljoonaa euroa ja oli 65,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,7 prosenttia liikevaihdosta eli sama kuin edellisenä vuonna.

Liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat pääosin kiinteistöjen myyntivoitoista ja lehtitilausten välitystoiminnan myynnistä saadusta goodwill-korvauksesta. Ne olivat 15,4 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna ne olivat 8,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 8,3 miljoonaa euroa.

Voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 5,4 miljoonaa euroa ja oli 74,0 miljoonaa euroa. Koska satunnaisia eriä ei ollut, oli voitto ennen veroja saman suuruinen.

Välittömät verot kasvoivat 3,4 miljoonaa euroa ja olivat 22,3 miljoonaa euroa.

Tilikauden voitto oli 51,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 49,7 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos kasvoi 0,04 euroa ja oli 1,01 euroa. Edellisenä vuonna se oli 0,97 euroa. Optioiden vaikutuksella laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,00 euroa (0,97 euroa).

Sijoitettu pääoma kasvoi ja oli 611,9 miljoonaa euroa (577,5 miljoonaa euroa). Pääomaa kasvattivat mm. vuoden 1997 optioilla tehdyt osakemerkinnät vuoden lopussa. Sijoitetun pääoman tuotto nousi 13,2 prosenttiin, kun se edellisenä vuonna oli 12,6 prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 9,6 prosenttia, samoin kuin edellisenä vuonna. Oma pääoma osaketta kohden oli 10,36 euroa ja vuotta aiemmin 10,17 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kasvoi 34,6 prosenttia eli 245,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja oli 955,6 miljoonaa euroa.

Myynnin ja kannattavuuden kehitys ryhmittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 5 prosenttia 851,3 miljoonaan euroon. Kotimaan toimintojen myynti kasvoi 4 prosenttia. Erityisen voimakkaasti kasvoi Oulun tavaratalon myynti. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 10 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä nousi 15,8 prosenttiin (15,1 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto oli 39,7 miljoonaa euroa eli yhtä suuri kuin edellisenä vuonna. Tulosta rasittivat lokakuun puolivälissä avatun Riian tavaratalon sekä uusien Stockmann Beauty- ja Zara-myymälöiden avausta edeltäneet kustannukset. Lisäksi ulkomaantoimintojen tulosta rasitti varsinkin viimeisellä vuosineljänneksellä tapahtunut dollarin kurssin heikkeneminen. Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,1 prosenttia eli edellisen vuoden tasolla (21,0 prosenttia).

Autoveron alentaminen vuoden alussa käynnisti autokaupan voimakkaan kasvun, joka jatkui koko vuoden. Autoryhmän myynti kasvoi 20 prosenttia ja oli 480,4 miljoonaa euroa. Uusien autojen kappalemääräinen myynti kasvoi 26,4 prosenttia edellisestä vuodesta 9 965:stä 11 333:een ja käytettyjen autojen 16,6 prosenttia 7 917:stä 9 327:ään. Stockmannin markkinaosuus autokaupassa kasvoi edelleen kaikilla toimintapaikkakunnilla. Ryhmän liikevoitto kasvoi 0,2 miljoonaa euroa ja oli 5,6 miljoonaa euroa eli kaikkien aikojen paras (5,4 miljoonaa euroa). Lokakuun alussa autoryhmä luopui viimeisestä Mitsubishi-edustuksestaan. Sen toimialue Audi- jälleenmyyjänä puolestaan laajeni lokakuun alusta lukien myös itäiselle ja läntiselle Uudellemaalle aiemman pääkaupunkiseudun lisäksi. Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,2 prosenttia ja vuotta aiemmin 13,5 prosenttia.

Hobby Hall -ryhmän myynti pieneni 1 prosentin ja oli 235,7 miljoonaa euroa. Lähetettyjen pakettien määrä kasvoi 5,6 prosentilla. Vuoden 2002 lopulla käynnistettiin Hobby Hallissa 6 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin tähtäävä tervehdyttämisohjelma, joka toteutui suunnitelmien mukaisesti ja vaikutti kustannuskehitykseen toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Suhteellisen myyntikatteen ja myynnin jäätyä selvästi tavoitteista muodostui Hobby Hallin kannattavuus epätyydyttäväksi. Lisäksi tulosta rasittavat myymälöiden lopetuskulut. Hobby Hall -ryhmän liiketulos pieneni 3,9 miljoonaa euroa ja oli 3,4 miljoonaa euroa tappiollinen. Parantaakseen kannattavuuttaan Hobby Hall - ryhmä päätti syksyllä 2003 keskittyä entistä tiiviimmin etäkauppaan sekä tehostaa logistiikkaa ja valikoimanhallintaa. Muutosten tavoitteena on vuositasolla noin 7,5 - 8,5 miljoonan euron tuloksen parannus. Herttoniemen myymälä lopetettiin syyskuussa, Espoon ja Tallinnan keskustan myymälät vuoden 2003 lopussa ja Tampereen myymälä helmikuussa 2004. Toimintaansa jatkavien Helsingin Hämeentien, Vantaan Tammiston sekä Tallinnan Rocca al Maren myymälöiden rooli päätettiin muuttaa etäkauppaa tukevaksi. Vuoden 2003 aikana Hobby Hall -ryhmän henkilöstö väheni noin 100 henkilöllä.

Seppälä-ryhmän myynti pieneni 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 130,3 miljoonaa euroa. Seppälän tavoitteena on ollut varaston kierron ja myyntikatteen parantaminen, mikä näkyikin vuoden jälkimmäisen puoliskon liikevoiton parantumisena edelliseen vuoteen verrattuna. Toisaalta toimiminen selvästi edellistä vuotta alhaisemmalla varastotasolla vaikutti jonkin verran myynnin kehitykseen. Lisäksi Seppälän suurin myymälä Virossa, Tallinnan Virukeskuksessa, on ollut suljettuna huhtikuusta 2003 asti kauppakeskuksessa tehtävän noin vuoden kestävän remontin vuoksi. Suomessa myymälöiden määrä väheni yhdellä; neljä myymälää suljettiin ja kolme uutta myymälää avattiin. Loppuvuoden myyntiä kasvattivat kuitenkin Latviassa Riiassa syksyllä avatut ensimmäiset neljä myymälää.

Toisen vuosineljänneksen epätyydyttävästä tuloksesta huolimatta koko vuoden liikevoitto nousi lähes edellisen vuoden tasolle ja oli 10,1 miljoonaa euroa (10,4 miljoonaa euroa). Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi pääoman kierron nopeutumisen seurauksena peräti 58,5 prosenttiin (52,4 prosenttia).

Liikevoiton ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys liiketoimintaryhmittäin ilmenee oheisesta taulukosta.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidit varat olivat 121,3 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2002 lopussa olivat 70,5 miljoonaa euroa.

Lainoja lyhennettiin vuoden aikana 1,0 miljoonalla eurolla. Latviassa nostettiin tavaratalon rakennusprojektiin liittyvä 9,0 miljoonan latin (13,6 miljoonan euron) laina. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli joulukuun lopussa 48,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2003 investoinnit olivat yhteensä 40,9 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin yhteensä 45,8 miljoonaa euroa. Vuoden 1997 optioilla merkittiin vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteensä 1 239 700 osaketta, joista kertyi omaa pääomaa yhteensä 16,4 miljoonaa euroa. Lisäksi käyttöomaisuuden realisoinneista kertyi 36,6 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste pieneni vertailukauden 69,7 prosentista 68,3 prosenttiin.

Vastuusitoumukset pienenivät vuoden 2002 lopusta 7,6 miljoonalla eurolla ja olivat 60,8 miljoonaa euroa. Liiketilojen vuokrasopimuksista aiheutuvat vastuut olivat 471,1 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 363,0 miljoonaa euroa. Vuokravastuita kasvattivat uusista Moskovan ja Vantaan Jumbon tavarataloista tehdyt vuokrasopimukset sekä Tapiolan tavaratalokiinteistön myynti ja takaisinvuokraus.

Osingot

Vuodelta 2002 maksettiin varsinaisena osinkona 0,70 euroa osakkeelta ja 140-vuotisjuhlaosinkona 0,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 45,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on viime vuosina ollut myönteinen tuloskehitys, vahva tase ja erittäin korkea omavaraisuusaste, minkä lisäksi lähivuosina erääntyvät optio-ohjelmat kasvattavat entisestään yhtiön omaa pääomaa. Tämän vuoksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että perusosinkona vuodelta 2003 maksetaan 0,90 euroa ja lisäosinkona 0,45 euroa eli yhteensä 1,35 euroa osakkeelta. Esitetty osinko on 133,7 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Kiinteistö- ja liiketoimintakaupat

Pääomien vapauttamiseen tähtäävän strategiansa mukaisesti Stockmann myi maaliskuun lopussa Espoon Tapiolan tavaratalokiinteistönsä hollantilaisen kiinteistösijoitusyhtiön Wereldhave N.V:n täysin omistamalle konserniyhtiölle runsaan 36 miljoonan euron kauppahinnalla. Samalla Stockmann vuokrasi myydyn kiinteistön uudelta omistajalta Tapiolan tavaratalon käyttöön pitkäaikaisin vuokrasopimuksin.

Stockmann myi Akateemisen Kirjakaupan harjoittaman lehtitilausten välitystoiminnan Suomalainen Kirjakauppa Oy:lle. Liiketoiminta siirtyi uudelle omistajalle 1.6.2003 alkaen. Järjestely on kuluttajakauppaan keskittyneen Stockmann-konsernin strategian mukainen. Akateeminen Kirjakauppa jatkaa edelleen lehtitilausten välittämistä Stockmannin kanta- asiakkaille sekä kirjojen toimitusmyyntiä yrityksille ja julkisyhteisöille.

Investoinnit

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 40,9 miljoonaa euroa (25,8 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 18,2 miljoonaa euroa. Ryhmän merkittävin investointikohde oli lokakuun 17. päivänä avattu Riian tavaratalo. Vuoden 2003 aikana kohteen rakennukseen ja kalusteisiin sitoutui yhteensä noin 14,7 miljoonaa euroa. Stockmann on investoinut kohteeseen yhteensä 19,7 miljoonaa euroa.

Moskovan ensimmäinen Zara-myymälä avattiin helmikuun lopussa Mega- kauppakeskuksessa. Suomessa avattiin uudet Zara-myymälät huhtikuussa Helsingin Itäkeskuksessa ja Turun Hansa-korttelissa. Stockmann Beauty - kosmetiikkaketjun uusia myymälöitä avattiin vuoden aikana kauppakeskus Forumissa Helsingissä, Tampereen Koskikeskuksessa, Seinäjoella ja Vaasassa.

Stockmann ja IKEA:n venäläinen tytäryhtiö LLC IKEA MOS tekivät huhtikuussa vuokrasopimuksen Etelä-Moskovassa sijaitsevaan kauppakeskus Megaan sijoittuvasta myyntipinta-alaltaan noin 10 000 neliömetrin suuruisesta Stockmann-tavaratalosta. Kohteen rakennustyöt edistyvät suunnitelmien mukaisesti, ja tavaratalo avataan huhtikuussa 2004. Stockmannin investoinnit kohteeseen tulevat olemaan noin 20 miljoonaa euroa, josta sitoutui vuoden 2003 aikana 2,7 miljoonaa euroa. Mega on IKEA:n perustama pinta-alaltaan 200 000 neliömetrin suuruinen kauppakeskus, jossa on toiminut helmikuusta alkaen mm. Zaran ensimmäinen Venäjän myymälä.

Espoon Suomenojalla ovat käynnissä autoryhmän käytössä olevan Stockmannin omistaman rakennuksen uudistus- ja laajennustyöt. Uudistettaviin tiloihin avataan keväällä 2004 pääkaupunkiseutua ja lähiympäristöä palveleva Audi- autotalo. Hankkeen kustannusarvio on noin 3,4 miljoonaa euroa.

Hobby Hall -ryhmän investoinnit olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat tietojärjestelmien kehittämiseen sekä postimyynnin käynnistämiseen Liettuassa.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat pääosin Latvian uusiin myymälöihin.

Tilikauden kiinteistöinvestoinnit olivat 16,8 miljoonaa euroa, josta 9,6 miljoonaa euroa kohdistui Riian tavarataloon.

Muut investoinnit olivat yhteensä 3,0 miljoonaa euroa.

Ajankohtaiset hankkeet

IKEA päätti syksyllä myyntipinta-alaltaan noin 200 000 neliömetrin suuruisen Mega Pohjoinen -kauppakeskuksen rakentamisesta Moskovan pohjoisosaan. Stockmann teki lokakuussa IKEA:n kanssa sopimuksen myyntipinta-alaltaan noin 10 000 neliömetrin suuruisen tavaratalon avaamisesta vuokratiloihin myös tähän kauppakeskukseen, jonka rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2003 lopussa. Stockmannin investoinnit kohteeseen tulevat olemaan noin 20 miljoonaa euroa. Tavaratalo avataan suunnitelmien mukaan vuoden 2004 lopussa, ja se tulee olemaan Moskovan kolmas täysimittainen Stockmann-tavaratalo.

Pietarin tavarataloa koskeva esisopimus ZAO Znamenskajan kanssa raukesi, koska kiinteistön omistaja ei sopimuksen mukaisessa määräajassa järjestänyt kauppakeskuksen toteuttamiseen tarvittavaa rahoitusta. Stockmann etsii vaihtoehtoisia tavaratalokohteita Pietarissa.

Stockmann on tehnyt Kesko Oyj:n omistaman VV-Auto Oy:n kanssa sopimuksen Herttoniemen VW-Audi-autotalon vuokrasopimuksen päättymisestä viimeistään 31.12.2004. Osapuolet neuvottelevat mahdollisesta liiketoimintakaupasta elokuun 2004 loppuun mennessä.

Stockmann teki lokakuussa sopimuksen myyntipinta-alaltaan noin 11 000 neliömetrin tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kauppakeskus Jumbon uudisosassa Vantaalla. Suunnitelmien mukaan tavaratalo valmistuu viimeistään vuonna 2006.

Helsingissä on vireillä mittava keskustan tavaratalon laajennus- ja muutoshanke. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 115 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 aikana. Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta, joka on vireillä.

IFRS-tilinpäätökseen valmistautuminen

Euroopan Unionin vuonna 2002 antama IAS-asetus edellyttää, että kaikki listatut yhtiöt tekevät IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisen konsernipäätöksen viimeistään vuodelta 2005.

Valmistautuminen IFRS-tilinpäätökseen aloitettiin Stockmannilla keväällä 2002, ja se on edennyt laaditussa aikataulussa. Stockmannin IFRS-työryhmä on kartoittanut kaikki konsernin toimintaan vaikuttavat IFRS-standardit ja niistä aiheutuvat muutokset laskentakäytäntöön. Henkilökunnalle on järjestetty peruskoulutusta IFRS:n käyttöönotosta ja Stockmannille keskeisimmistä standardeista. Käyttöomaisuuden arvostusperiaatteiden valintaan, rahoitusinstrumenttien luokitteluun ja käsittelyyn sekä tilinpäätöstietojen esittämiseen tarvittavat päätökset tehtiin syksyllä 2003. IFRS-tilinpäätöksen tekemistä ja dokumentointia helpottava tietojärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa 2003.

Stockmann siirtyy IFRS-tilinpäätökseen siten, että vuoden 2003 tilinpäätöksen pohjalta laaditaan avaava IFRS-tase vuodelle 2004 tekemällä vuoden 2003 tilinpäätökseen IFRS:n vaatimat oikaisut. Vuoden 2004 aikana tehdään suomalaisen tilinpäätöskäytännön rinnalla IFRS-tilinpäätökset vuosineljänneksittäin vertailutietojen saamiseksi vuoden 2005 osavuosikatsauksiin. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset ja tilinpäätös julkaistaan IFRS:n mukaisina.

IFRS:n käyttöönoton vaikutukset tilinpäätökseen

Alustavan analyysin mukaan Stockmannin tilinpäätösperiaatteet voivat IFRS- raportointiin siirryttäessä muuttua erityisesti seuraavilla osa-alueilla: arvonkorotusten poistomenettely, laskennallisten verojen käsittely, segmenttiraportointi, yhtiön omistamien omien osakkeiden käsittely, etuuspohjaisten työsuhde-etuuksien (TEL-vakuutuksen työkyvyttömyysosa) käsittely, rahoitusvarojen luokittelu ja arvostus sekä johdannaissopimusten suojauslaskenta.

IFRS-tilinpäätöksessä tulee lisäksi esittää nykyistä laajemmat liitetiedot, selostaa laadintaperiaatteet yksityiskohtaisemmin sekä esittää uusi omaa pääomaa koskeva tilinpäätöslaskelma.

IFRS-standardien ollessa vielä osittain avoimina ei muutoksia nykyiseen raportointiin verrattuna ole kaikkien yksityiskohtien osalta voitu vielä huomioida. Alustavan analyysin mukaan laskentaperiaatteiden muutoksen vaikutus konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on vähäinen. Tämänhetkisen arvion mukaan laskentaperiaatteiden muutos tulee pienentämään konsernin tasetta siten, että omavaraisuusaste alenee hieman. Arvion mukaan vuosittaiset vaikutukset konsernin tuloslaskelmaan eivät ole olennaisia.

Osakepääoma ja osakkeet

Stockmannin hallitus on hyväksynyt kokouksissaan 20.5.2003, 12.8.2003 ja 12.2.2004 osakkeenomistajien pyynnöt yhteensä 293 000 yhtiön osakkeen muuntamisesta A-osakkeista B-osakkeiksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälän mukaisesti.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin 2.5.2003 - 31.5.2003 yhteensä 5 580 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 11 160 eurolla.

Vuoden 1997 optio-oikeuksilla merkittiin vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteensä 1 239 700 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B- osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 2 479 400 eurolla. Tammikuun 2004 aikana merkittiin vuoden 1997 optioilla vielä 20 300 B- osaketta. Optioilla merkittiin siten yhteensä enimmäismäärä eli 1 260 000 B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin yhteensä 2 520 000 eurolla. Vuoden 1997 optioiden merkintäaika päättyi 31.1.2004.

Vuoden lopussa A-osakkeiden lukumäärä oli 24 738 893 ja B-osakkeiden 27 890 448. Osakepääoma on korotusten jälkeen 105 258 682 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kasvoi vuoden aikana 34,6 prosenttia ja oli joulukuun lopussa 955,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2002 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 710,1 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät vuoden aikana sekä HEX- yleisindeksiä että HEX-portfolioindeksiä paremmin. Joulukuun lopussa A- osakkeen kurssi oli 18,00 euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli 13,84 euroa, ja B-osakkeen 18,30 euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli 13,80 euroa. Vuoden aikana vaihtoi omistajaa runsaat 20 prosenttia yhtiön osakkeista.

Stockmannin omistuksessa oli joulukuun 2003 lopussa 163 000 yhtiön omaa A- osaketta ja 250 000 omaa B-osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 826 000 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,7 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Stockmannin palveluksessa oli joulukuun 2003 lopussa 9 542 henkilöä eli 625 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Stockmannin palveluksessa oli vuoden 2003 aikana keskimäärin 8 745 henkilöä eli 432 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin keskimääräinen henkilölukumäärä oli 8 313. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 316 henkilöllä ja oli 7 068 henkilöä. Henkilömäärä kasvoi pääosin lokakuussa avatun Riian tavaratalon sekä uusien Zara-myymälöiden vaikutuksesta. Emoyhtiössä kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 24 henkilöllä ja oli 4 280 henkilöä.

Ulkomaisissa yksiköissä työskenteli vuoden 2003 lopussa 20 prosenttia koko henkilöstöstä eli 1 946 henkilöä. Edellisen vuoden lopussa ulkomaisissa yksiköissä työskenteli 16 prosenttia henkilöstöstä eli 1 387 henkilöä.

Vuoden 2004 näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2004 noin 2 prosenttia. Uusien autojen myynnin määrän arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla. Venäjän ja Baltian markkinoiden arvioidaan kasvavan edelleen Suomen markkinoita nopeammin. Stockmann- konsernin myynnin kasvun arvioidaan olevan vähintään samaa tasoa kuin vuonna 2003. Vuoden 2004 myynnin arvioidaan olevan runsaat 1,8 miljardia euroa.

Tavarataloryhmän ja Seppälän liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2003 tasosta ja autoryhmän liikevoiton pysyvän vähintään samalla tasolla. Hobby Hallin tuloksen odotetaan paranevan merkittävästi ja kääntyvän voitolliseksi. Näin ollen varsinaisen liiketoiminnan tuloksen arvioidaan paranevan selvästi. Liiketoiminnan muiden tuottojen syntyminen jää vuoden aikana tehtävien päätösten varaan. Tavoitteena on, että konsernin vuoden 2004 voitto ennen satunnaisia eriä on parempi kuin vuonna 2003.

Helsingissä 12. helmikuuta 2004

Stockmann Oyj Abp HALLITUS

Liikevaihto

1-12/031-12/02MuutosMuutos
MeMe%Me
Tavarataloryhmä kotimaa602,2579,43,922,8
Tavarataloryhmä ulkomaat111,099,911,111,1
Tavarataloryhmä yhteensä713,2679,35,033,9
Autoryhmä394,5328,320,266,2
Hobby Hall -ryhmä kotimaa158,5161,5-1,9-3,0
Hobby Hall -ryhmä ulkomaat38,836,65,92,2
Hobby Hall -ryhmä yhteensä197,3198,1-0,4-0,8
Seppälä-ryhmä kotimaa98,8101,0-2,2-2,2
Seppälä-ryhmä ulkomaat8,58,14,20,3
Seppälä-ryhmä yhteensä107,3109,2-1,7-1,9
Kiinteistöt + muut21,024,2-13,1-3,2
Eliminoinnit-20,5-23,73,2
Kotimaa yhteensä1 254,61 170,77,283,8
Ulkomaat yhteensä158,2144,69,413,6
Konserni1 412,71 315,37,497,4
Tuloslaskelma

1-12/031-12/02
MeMe
Liikevaihto1 412,71 315,3
Liiketoiminnan muut tuotot15,48,8
Materiaalit ja palvelut955,3876,4
Henkilöstökulut194,9184,9
Poistot ja arvonalentumiset28,828,9
Liiketoiminnan muut kulut183,4172,0
Liikevoitto65,761,9
Rahoitustuotot ja -kulut8,36,7
Voitto ennen satunnaisia eriä74,068,6
Satunnaiset erät0,00,0
Voitto ennen veroja74,068,6
Tuloverot yhteensä22,318,9
Vähemmistön osuus0,00,0
Tilikauden voitto51,749,7
Bruttoinvestoinnit40,925,8
Prosenttia liikevaihdosta2,92,0
Ryhmien tuloskehitys Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03

Liikevaihto318,7348,3327,7418,1
Liiketoiminnan muut tuotot12,82,60,00,0
Materiaalit ja palvelut225,5237,9221,1270,7
Henkilöstökulut46,048,944,255,9
Poistot7,17,17,07,5
Liiketoiminnan muut kulut42,444,045,251,8
Liikevoitto10,513,110,032,1
Rahoitustuotot ja -kulut2,02,21,62,5
Voitto ennen satunnaisia eriä12,515,311,634,6
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja12,515,311,634,6
Välittömät verot3,64,43,410,9
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto8,910,88,323,7
Liikevoitto

1-12/031-12/02MuutosROCE %ROCE %
MeMeMe20032002
Tavarataloryhmä39,739,70,021,121,0
Autoryhmä5,65,40,213,213,5
Hobby Hall -ryhmä-3,40,5-3,9-3,40,5
Seppälä-ryhmä10,110,4-0,358,552,4
Kiinteistöt14,516,4-1,911,411,2
Liiketoiminnan muut15,48,86,6
tuotot
Eliminoinnit + muut-16,1-19,33,2
Konserni65,761,93,913,212,6
Kaupallisten yksiköiden liikevoitot perustuvat sisäiseen laskentaan.Rahoitustilanne hyvä

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

Stockmann-konserniStockmann Oyj Abp
2003200220032002
Annetut vakuudet
Velat joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä kiinteistöön
  Eläkelainat 31.121,01,0
  Annetut kiinnitykset1,81,8
Vakuudeksi annetut1,81,8
kiinnitykset yhteensä Muut omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinnitykset1,71,71,71,7
  Pantatut arvopaperit0,10,10,10,1
Yhteensä1,71,81,71,8
Saman konserniin
kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Takaukset
  Vuokratakaukset16,4
  Muut takaukset17,41,4
Yhteensä33,81,4
Leasingvastuut
Tilikaudella 20042,90,64,81,7
maksettavat
  Myöhemmin maksettavat0,90,811,98,6
Yhteensä3,81,416,710,3
Muut omat vastuut
Siirrettyjen leasing- ja55,363,555,363,5
osamaksusopimusten takaisinostovastuut Yhteensä 55,3 63,5 55,3 63,5 Vastuut yhteensä
  Kiinnitykset1,73,41,73,4
  Pantit0,10,10,10,1
  Takaukset33,81,4
  Muut vastuut59,164,972,073,8
Yhteensä60,868,4107,578,8
Konsernin johdannaissopimukset

31.12.200331.12.2002
MeMe
Nimellisarvot
Valuuttajohdannaissopimukset11,711,4
  Korkojohdannaissopimukset35,045,0
Markkina-arvot
Valuuttajohdannaissopimukset-0,10,0
  Korkojohdannaissopimukset-0,9-0,8
Henkilömäärä Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna

1-12/03 1-12/02 Muutos

Tavarataloryhmä4 7824 459323
Autoryhmä77674135
Hobby Hall -ryhmä704755-51
Seppälä-ryhmä7097054
Liikkeenjohto ja hallinto97925
Konserni7 0686 752316
Vuoden 2001 näkymät
TASE31.12.200331.12.2002
VASTAAVAAMeMe
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet10,39,8
Konserniliikearvo0,0
Liikearvo0,00,1
Muut pitkävaikutteiset menot24,624,8
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat5,41,6
Aineettomat hyödykkeet yhteensä40,436,3
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet17,820,2
Rakennukset ja rakennelmat133,0146,9
Koneet ja kalusto59,863,1
Muut aineelliset hyödykkeet0,10,1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat9,56,1
Aineelliset hyödykkeet yhteensä220,2236,4
Sijoitukset
Omat osakkeet6,26,2
Muut osakkeet ja osuudet22,422,5
Sijoitukset yhteensä28,728,7
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ289,2301,4
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet191,3188,9
Vaihto-omaisuus yhteensä191,3188,9
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset0,20,5
Lainasaamiset0,10,2
Muut saamiset0,5
Laskennalliset verosaamiset0,8
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä1,70,7
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset177,7169,1
Muut saamiset6,511,7
Siirtosaamiset13,110,3
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä197,3191,2
Saamiset yhteensä199,0191,8
Rahoitusarvopaperit101,856,6
Rahat ja pankkisaamiset19,513,9
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ511,6451,2
YHTEENSÄ800,8752,7

TASE31.12.200331.12.2002
VASTATTAVAAMeMe
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma105,3102,8
Ylikurssirahasto147,1133,1
Omien osakkeiden rahasto6,26,2
Vararahasto0,20,1
Muut rahastot43,743,7
Edellisten tilikausien voitto192,9189,2
Tilikauden voitto51,749,7
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ547,1524,8
Vähemmistöosuus0,00,0
PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka26,023,3
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta48,635,0
Eläkelainat0,8
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä48,635,8
Lyhytaikainen vieras pääoma
Eläkelainat0,3
Ostovelat92,281,7
Muut velat40,541,3
Siirtovelat46,445,5
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä179,0168,7
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ253,7227,8
YHTEENSÄ800,8752,7

Helsingissä, 12. helmikuuta 2004

Stockmann Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Tiedotustilaisuus tänään 12.2.2004 kello 14.30, World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen