KUTSU STOCKMANNIN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 18.2.2004 klo 14.00

KUTSU STOCKMANNIN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.3.2004 alkaen kello 16.00 Finlandia-talon konserttisalissa Helsingissä, Karamzininkatu 4. Ennakko ilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan tulee ilmoittautua kokoukseen, johon ilmoittautuminen alkaa kello 14.30. Kokousosallistujille on kahvitarjoilu kello 14.30 alkaen. Toivomme osallistujien ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään kello 15.45. Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin Finlandia-talon pysäköintialueella.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14 ²:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 5 ²:n osittaisesta muuttamisesta. Muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava: - Hallituksen jäsenen toimikautta koskeva yhtiöjärjestyksen määräys muutetaan siten, että hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

3. Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 413.000 oman B-osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakkeita yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä, käyttää osana yhtiön kannustin- ja palkkausjärjestelmää, käyttää hallituksen osakepalkkioiden maksamiseen tai ne voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Luovutuksen tulee tapahtua julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevasta käyvästä arvosta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Hallituksen ehdotus vuoden 2000 optio-oikeuksien vahvistamisesta uudelleen rekisteröintiä varten

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous päätti 11.4.2000 tarjota optio- oikeuksia Stockmann Oyj Abp:n avainhenkilöiden ja yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön merkittäväksi. Yhtiökokouksen optio-oikeuksien antamista koskeva päätös on merkitty kaupparekisteriin 1.9.2000. Optio- oikeudet on optioehtojen mukaisesti jaettu kokonaisuudessaan. Sen johdosta, että Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2000 optio-oikeuksien kaupparekisterimerkinnöissä on todettu virhe, hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2000 tekemä päätös optio-oikeuksien antamisesta vahvistettaisiin uudelleen entisin ehdoin rekisteröintiä varten.

Tämän mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa 11.4.2000 tehdyn päätöksen, jonka mukaan Stockmannin tai sen tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille annetaan vastikkeetta 2.500.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 2.500.000 Stockmann Oyj Abp:n B-osaketta. Optio-oikeuksista 625.000 kappaletta merkitään kirjaimella A, 625.000 kappaletta kirjaimella B ja 1.250.000 kappaletta kirjaimella C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoisen B- osakkeen. Merkittäessä osakkeita optio-oikeuksien A perusteella osakkeen merkintähinta on 20 euroa, optio-oikeuksien B perusteella 21 euroa ja optio-oikeuksien C perusteella 22 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan 11.4.2000 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeudella A 1.4.2003, optio-oikeudella B 1.4.2004 ja optio-oikeudella C 1.4.2005 ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 1.4.2007. Osakepääoma voi optiotodistuksiin perustuvien merkintöjen perusteella nousta enintään 5.000.000 eurolla.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen edellä mainitut ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 22.3.2004 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Aleksanterinkatu 52 B, 8. krs, Helsinki (Christina Harjunpää). Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen on oikeutettu osallistumaan osakkeenomistaja, joka on perjantaina 19.3.2004 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 25.3.2004.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli merkitty yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään torstaina 25.3.2004 kello 16.00 mennessä puhelimitse numeroon (09) 121 4010 tai sähköpostitse yhtiokokous@stockmann.fi. Mikäli kokouksen osanottaja edustaa osakkeenomistajaa valtakirjalla, pyydämme ystävällisesti toimittamaan yksilöidyt valtakirjat viimeistään 25.3.2004 osoitteella Stockmann Oyj Abp, Petra Laakso, PL 220, 00101 Helsinki.

Osingon maksu

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2003 jaetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta sekä lisäosinko 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä 1,35 euroa osakkeelta. Tilikauden 2003 osinko ehdotetaan maksettavaksi 14.4.2004 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 2.4.2004 on merkitty osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo- osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nykyisistä jäsenistä ovat erovuorossa varatuomari Erik Anderson ja toimitusjohtaja Kari Niemistö. Erik Anderson on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Mikäli yhtiökokous hyväksyy kohdassa 2 mainitun yhtiöjärjestysmuutoksen, yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallitus kokonaisuudessaan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä ja että hallituksen nykyistä jäsenistä toimitusjohtaja Lasse Koivu, toimitusjohtaja Erkki Etola, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, ministeri Christoffer Taxell ja kamarineuvos Henry Wiklund valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että uudeksi jäseneksi valittaisiin suostumuksensa mukaisesti viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen samaksi toimikaudeksi.

Helsingissä, helmikuun 12. päivänä 2004

Hallitus

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen