Liiketoiminnan jatkuvuus, riskit ja rahoitustilanne

Saneerausprosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Stockmannin kaikki tavaratalokiinteistöt on myyty, ja vakuudellinen saneerausvelka ja riidaton vakuudeton saneerausvelka on maksettu. Muut Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman mukaiset toimenpiteet ja sitoumukset saatiin päätökseen jo vuoden 2021 aikana. Niistä on lisätietoja vuoden 2021 vuosikertomuksessa. 

Konsernin mahdollisuus järjestää uutta rahoitusta saneerausohjelman toteutuksen aikana on rajallinen. Saneerausohjelmaa ei saada päätökseen ennen kuin kaikki kiistanalaiset vaatimukset on selvitetty. Tämä voi vaikuttaa maksuvalmiuteen ja taloudelliseen asemaan. Stockmann-konserni valmistautuu tulevaan arvioimalla strategisia vaihtoehtoja ja rahoitusta yrityssaneerauksen jälkeiselle ajalle.

Koronapandemiaan liittyvä epävarmuus voi vaikuttaa Stockmannin maksuvalmiuteen, taloudelliseen asemaan ja varojen arvoon. Tuotantoon ja saatavuuteen liittyvät riskit voivat syntyä poikkeuksellisista tilanteista, kuten koronapandemian kiihtymisestä tai uudesta epidemiasta, jotka johtavat viranomaisten asettamiin rajoituksiin, kuljetuskapasiteetin puutteesta, lakoista ja poliittisesta epävarmuudesta. 

Tämänhetkinen geopoliittinen tilanne aiheuttaa inflaatiota, joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti myyntiin kuluttajien luottamustason vuoksi, ja se myös nostaa ostohintoja ja käyttökustannuksia. Lisäksi se saattaa aiheuttaa viivästyksiä toimitusketjuissa tuotannon ja rahdin haasteiden vuoksi. Johto ja hallitus arvioivat säännöllisesti nykytilanteeseen liittyvät operatiiviset ja strategiset riskit. 

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi Stockmann poisti venäläistä ja valkovenäläistä alkuperää olevat tuotteet myynnistä helmikuussa. Tämän seurauksena Stockmannin valikoimista poistui noin 200 venäläistä tuotetta. Lisäksi Stockmann keskeytti tuotteiden myynnin venäläiselle yhteistyökumppanille Debrussille. Tällä on rajallinen vaikutus Stockmann-konserniin.

RISKITEKIJÄT

Stockmann on altis toimintaympäristöstä, yhtiön omasta toiminnasta ja taloudellisista tekijöistä aiheutuville riskeille. Yleinen taloustilanne ja koronaviruspandemia vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttavat myös digitalisaatio, etätyön kasvu ja muuttuvat ostotrendit sekä kasvavat inflaatiopaineet. Nopeat ja odottamattomat muutokset markkinoilla ja geopoliittisessa tilanteessa voivat vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin, logistiikkaan ja kuluttajien käyttäytymiseen. Kuluttajien ostovoimaan ja käyttäytymiseen liittyvät epävarmuustekijät nähdään ensisijaisina riskeinä, jotka voivat vaikuttaa Stockmannin toimintaan myös tulevaisuudessa. Toimintaympäristön epävarmuus voi edelleen vaikuttaa Stockmannin vuokralaisten toimintaan, millä voi olla kielteinen vaikutus vuokratuottoihin.

Normaali vuosittainen kausivaihtelu vaikuttaa Stockmannin liiketoimintaan. Ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti liikevaihdoltaan pieni ja neljäs vuosineljännes tyypillisesti korkeampi. Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on noin 80 %. Tuotteiden lyhyt elinkaari ja riippuvuus trendeistä, muodin kausiluonteisuus ja alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille ovat olennainen osa muotikauppaa. Näillä tekijöillä voi olla vaikutusta konsernin liikevaihtoon ja myyntikatteeseen. 

Vähittäiskaupan alalla tuotteen arvoketjuun raaka-aineista asiakkaalle kuuluu useita vaiheita, ja ne sisältävät riskejä liittyen ihmisoikeuksien toteutumiseen, hyviin työoloihin ja muihin vaatimuksiin, jotka on määritelty Stockmannin toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) ja muissa ohjeistuksissa. Toimitusketjun vastuullinen hallinta ja luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää konsernin brändeille, jotta Stockmann voi säilyttää asiakkaiden luottamuksen.

Tuotantoon ja saatavuuteen liittyvät riskit voivat syntyä poikkeuksellisista tilanteista, kuten koronaviruspandemian kiihtymisestä tai uudesta epidemiasta, jotka voivat johtaa viranomaisten asettamiin rajoituksiin, lakoista, poliittisesta epävarmuudesta tai konflikteista, jotka saattavat pysäyttää tavaroiden tuotannon tai toimitukset tai viivästyttää niitä, millä voi olla kielteisiä seurauksia liiketoimintaan. Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavara- ja informaatiovirtoihin. Viiveet ja häiriöt tavara- tai tietoliikenteessä ja logistiikkakumppaneihin liittyvät epävarmuudet voivat haitata liiketoimintaa. Näihin liittyviä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan.

Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron, Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Yhdysvaltojen dollarin ja eräiden muiden valuuttojen välillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan. Konserni suojautuu tällä hetkellä yritysjärjestelyiden aiheuttamilta valuuttakurssiriskeiltä vain osittain saneerausmenettelyn takia. Myös korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa liikearvon arvonalentumisen testaamiseen diskonttokoron kautta.

Konsernilla on rajoitettu kyky järjestää uutta rahoitusta saneerausohjelman toteutuksen aikana. Tämä voi vaikuttaa maksuvalmiuteen ja taloudelliseen asemaan. Vaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa yrityssaneerauksen päättymiseen tai konkurssiin.