Liiketoiminnan jatkuvuus, riskit ja rahoitustilanne

Käteisen kokonaismäärä 31.12.2020 oli 152,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan normaalin kausivaihtelun vuoksi käteisen määrä pieneni vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 115,4 miljoonaa euroa neljänneksen lopussa. Molemmat liiketoimintayksiköt ovat jo toteuttaneet ja tulevat toteuttamaan toimenpiteitä kassatilanteen ja nettokäyttöpääoman parantamiseksi. Saneerausmenettely aiheutti tavarantoimittajien keskuudessa epävarmuutta, mutta liikesuhteet ovat vähitellen normalisoitumassa. Edelleen jatkuvasta koronapandemiasta johtuvat kustannusrakenteen ja tuotteiden saannin sopeuttamistoimenpiteet aloitettiin vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Saneerausmenettelyn aikana Stockmann Oyj Abp neuvotteli uudelleen kaikkien tavaratalojen ja toimistotilojen vuokrasopimukset.  Tämän vuoksi nykyisiä vuokrakustannuksia ja myymälöiden kokoja tarkistettiin alaspäin. Nämä toimenpiteet tukevat kassavirtaa vuodesta 2021 alkaen.

Käräjäoikeus hyväksyi ohjelman 9.2.2021. Saneerausohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen sekä Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen ja Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia. Kiinteistöjen myynnistä ja takaisinvuokrauksesta saadut varat käytetään pääsääntöisesti vakuudellisen saneerausvelan takaisinmaksuun 31.12.2022 mennessä.

Saneerausohjelmasta on pyritty tekemään joustava muuttamalla osa vakuudettomista veloista yhtiön osakkeiksi tai leikkaamalla velkoja. Puolet hybridilainasta leikattiin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ja loppuosa muutetaan osakkeiksi.  Muusta saneerausvelasta 20 prosenttia muutetaan osakkeiksi tai leikataan.

Vakuudettoman velan jäljelle jäävälle osalle on laadittu yrityssaneerauslain mukainen takaisinmaksuohjelma. Takaisinmaksu alkaa huhtikuussa 2022. Vakuudettomalla lainanantajalla on oikeus vaihtaa takaisinmaksuohjelman mukainen maksu yhtiön liikkeeseen laskemaan vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan, joka maksetaan takaisin bullet-periaatteella viiden (5) vuoden kuluessa liikkeeseenlaskusta. Stockmann Oyj Abp panttaa Stockmann Sverige AB:n (SSAB) osakkeet ja saatavat SSAB:ltä joukkovelkakirjalainan vakuudeksi.  Vakuudellisen joukkovelkakirjalainan erilainen maturiteettiprofiili tuo joustoa yhtiölle ja saneerausohjelman ensimmäisille vuosille. Ohjelman myötä Stockmann voisi korottaa edellä mainittua vakuudellista joukkovelkakirjalainaa 50 miljoonalla eurolla (tap issue). Tätä korotusta voitaisiin käyttää lyhytaikaisten likviditeettitarpeiden kattamiseen.

Osana saneerausohjelmaa yhtiön A- ja B-osakesarjat yhdistettiin 12.4.2021 siten, että jokaisella (1) A-osakkeella oli oikeus saada 1,1 B-sarjan osaketta. Yhdistämisen tarkoituksena on parantaa osakkeen likviditeettiä ja yhtiön kykyä saada rahoitusta markkinoilta.

Konserni ei suojaa valuuttakurssien tai korkojen muutoksilta aiheutuvia riskejään tällä hetkellä. Konsernilla on rajoitettu kyky järjestää uutta rahoitusta saneerausohjelman toteutuksen aikana. Tämä voi vaikuttaa maksuvalmiuteen ja taloudelliseen asemaan. Vaatimusten täyttämättä jättäminen, kiinteistöjen myynnin ja takaisin vuokraamisen epäonnistuminen ja Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman mukaisen yrityssaneerausvelan takaisinmaksun epäonnistuminen voivat johtaa yrityssaneerauksen päättämiseen tai konkurssiin.

Pitkittynyt koronavirustilanne vaikuttaa Stockmannin maksuvalmiuteen, taloudelliseen asemaan ja varojen arvoon. Tuotantoon ja tarjontaan liittyvät riskit voivat syntyä epätavallisista, koronaviruspandemian tai uuden epidemian kaltaisista tilanteista, jotka johtavat viranomaisten asettamiin rajoituksiin, lakkoihin, poliittiseen epävarmuuteen tai konflikteihin, jotka saattavat pysäyttää tai aiheuttaa viivästyksiä tavaroiden tuotannossa tai toimittamisessa, mikä taas voi vaikuttaa kielteisesti liiketoimintaan. Johto ja hallitus arvioivat säännöllisesti tilanteeseen liittyvät operatiiviset ja strategiset riskit.

Ruotsin veroviranomaiset vaativat Stockmannia antamaan vakuuden, joka kattaa 35 miljoonan euron suuruisen veron sekä siihen liittyvän koron. Vaatimus liittyy viranomaisten päätökseen arvioida uudelleen Stockmann Sverige AB:n vuosia 2013–2019 koskeva verotus. Kyseinen lisävero on kokonaisuudessaan kirjattu velaksi konsernitaseessa. Stockmann valitti Ruotsissa tehdystä päätöksestä paikalliseen valitustuomioistuimeen (Kammarrätten i Göteborg). Veroriidan käsittelyä on lykätty muutoksenhaun johdosta siihen asti, kunnes Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut toisessa asiassa Ruotsin korkovähennysasetusta koskevan ratkaisun. Euroopan unionin tuomioistuin totesi 20.1.2021, että Ruotsin korkovähennysasetukset ovat joiltakin osin unionin oikeuden vastaisia. Ruotsin veroviranomainen luopui päätöksen jälkeen verovelkaa koskevasta vakuusvaatimuksesta.