Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitsemiseen, suorituksen arviointiin, nimityksiin sekä seuraajasuunnitteluun liittyvissä asioissa. Valiokunta avustaa hallitusta myös konsernin palkitsemisperiaatteiden ja henkilöstöperiaatteiden valmistelussa ja arvioinnissa. Hallituksen antaman valtuutuksen nojalla valiokunta arvioi ja vahvistaa lyhyen aikavälin kannustinpalkkiotavoitteiden toteutumisen sekä hyväksyy kannustimien maksatuksen toimitusjohtajalle ja muulle ylimmälle johdolle.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan pääasialliset tehtävät:

Valiokunta valmistelee seuraavat asiat hallitukselle:

  • yhtiön palkitsemiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja käytännöt
  • Stockmannin toimitusjohtajan palkitseminen sekä muut toimisuhteen ehdot sekä johdon palkitseminen ja muut työsuhteen ehdot
  • toimitusjohtajan ja johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmät
  • toimitusjohtajan ja johdon suoriutumisen arviointi
  • toimitusjohtajan ja johdon nimitysasiat
  • toimitusjohtajan ja johdon seuraajasuunnittelu ja johdon kehittäminen
  • toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen yhtiökokoukselle
  • vuosittainen palkitsemisraportointi kulloinkin voimassa olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan toimintaa on kuvattu vuosittain annettavassa selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuuu myös konsernin toimitusjohtaja. 

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tämä työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.2.2021. Työjärjestys tarkistetaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa.