Palkka- ja palkkioselvitys 2020

Stockmannin hallinnointikatsaus 2020

Stockmannin palkitsemisraportti 2020
 

Johdanto

Palkitsemisraportissa kuvataan toimielintemme palkitseminen Suomen arvopaperimarkkinalain, Suomen osakeyhtiölain sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 (”koodi”) vaatimusten mukaisesti. Stockmannin vuoden 2020 palkitsemisraportti noudattaa 4.6.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen kannattamaa palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 99,9 % prosenttia annetuista äänistä. Raportissa esitetään toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkoja ja palkkioita koskevat tiedot tilikaudelta 2020. Siinä kuvataan myös työntekijöiden keskipalkan ja yhtiön tuloksen kehitys viiden viime vuoden aikana verrattuna toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkitsemiseen.

Hyvin motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilöstön saamiseksi ja säilyttämiseksi Stockmann tarjoaa työntekijöilleen kilpailukykyistä ja markkinatilanteen mukaista kokonaispalkkausta, joka koostuu tulosperusteisesta palkitsemisjärjestelmästä, joka vastaa Stockmannin lyhyen aikavälin tavoitteita ja pitkän aikavälin taloudellista tulosta. Palkitsemisen tavoitteena on edistää kestävien lyhyen ja pitkän aikavälin tulosten saavuttamista, Stockmannin strategian ja arvojen sekä osakkeenomistajien pitkän aikavälin etujen toteutumista motivoituneiden ja tuloshakuisten työntekijöiden avulla. Palkitseminen perustuu markkinatason noudattamiseen, tuloksellisuuteen, pätevyyteen, kokemukseen ja tehtävän laajuuteen sekä vaikeusasteeseen.

Palkitseminen ja yhtiön suoriutuminen viiden vuoden aikana

Seuraavassa osiossa kuvataan työntekijöiden keskipalkan ja yhtiön tuloksen kehitys viiden viime vuoden aikana verrattuna toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkitsemiseen.

Stockmannin liiketoiminta on ollut voimakkaassa muutoksessa viime vuosina. Tavarataloliiketoimintaa on uudistettu ja keskitytty strategian mukaisiin kategorioihin. Samalla Stockmann on myös luopunut eräistä liiketoiminnoistaan, kuten Hobby Hall vuonna 2016, Herkku-liiketoiminta Suomessa vuonna 2017 ja Oulun tavaratalo vuonna 2017. Stockmann on myynyt vuonna 2018 Helsingin keskustassa olevan Kirjatalo-kiinteistön sekä Pietarissa olevan Nevsky Center -kauppakeskuksen, ja lyhentänyt velkoja saaduilla varoilla. Lindex liiketoimintaa on kehitetty strategian mukaisesti.  Lindex on jatkanut kansainvälistymistään ja verkkokaupan kehittämistä.  Myymäläverkoston koko on vaihdellut hieman vuosittain, ja vuoden 2020 lopussa Lindex myymälöitä oli 458.

Vuonna 2020 konsernin tulokseen vaikutti merkittävästi koronaviruspandemia. Pandemian takia viranomaiset asettivat rajoituksia matkustamiselle ja kokoontumisille, sekä voimakkaita suosituksia etätyön tekemiseksi.  Nämä vähensivät myymälöiden kävijämääriä, ja sen myötä liikevaihto laski.  Verkkokaupan voimakas kasvu ei riittänyt kompensoimaan myymälämyynnin laskua.  Tämän seurauksena konsernin emoyhtiö Stockmann Oyj Abp hakeutui keväällä 2020 yrityssaneeraukseen.  Helsingin käräjäoikeus vahvisti yrityssaneerausohjelman helmikuussa 2021.  Yrityssaneerausohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen, Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia.

Stockmannin hallituksen jäsenten palkitseminen järjestetään yhtiössä erillään toimitusjohtajaan, johtoryhmään tai henkilöstöön sovellettavista palkitsemisjärjestelmistä. Hallituksen jäsenet eivät osallistu Stockmannin avainhenkilöille suunnattuihin kannustin- tai optio-ohjelmiin Hallituksen jäsenten riippumattomuuden takaamiseksi heidän hoitaessaan tehtäviään. Hallituksen palkkiot määrittää yhtiökokous. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenten palkkioiden korotuksen vuonna 2017. Tämän jälkeen palkkiot ovat pysyneet samoina.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista palkitsemisvaliokunnan ehdotusten pohjalta. Toimitusjohtajan palkkio koostuu kiinteästä palkasta, johon sisältyy luontoisetuja, ja tulosperusteisista kannustimista, joihin voi kuulua lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Toimitusjohtajan palkitsemisperusteet vuonna 2020 on tarkasteltu palkitsemisvaliokunnassa. Viiden vuoden aikana Yhtiössä on toiminut kolme eri toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajan palkkataso on viiden vuoden aikana muuttunut henkilömuutosten myötä. Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannusteiden alhainen taso oli seurausta heikosta tulosvuodesta 2017, jolloin toimitusjohtajan kompensaatio jäi edellisvuosia merkittävästi alhaisemmaksi. Vuonna 2019 maksettiin toimitusjohtajalle myös pitkän aikavälin palkkioita kahdelta vuodelta 2017-18. Yhtiössä ei ollut pitkän aikavälin kannusteita vuonna 2020.

Tiedot työntekijöiden keskipalkasta perustuvat koko Stockmann-konsernin henkilöstökuluihin eli kaikkien työntekijöiden tietoihin. Työntekijöiden palkitseminen ei ole niin vaihtelevaa kuin toimitusjohtajalla, koska pienempi osa heidän kokonaispalkitsemisestaan perustuu muuttuviin palkanosiin. Koska kaikki lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät ovat kuitenkin vaihtelevassa määrin kytköksissä samoihin tunnuslukuihin, yhtiön suoriutuminen vaikuttaa myös työntekijöiden palkitsemiseen. Vuoden 2020 työntekijöiden keskipalkkaan vaikuttavat lähinnä rakenteelliset muutokset organisaatiossa.

Poikkeukset ja takaisinperinnät

Yhtiö poikkesi vuonna 2020 palkitsemispolitiikastaan johtuen koronaviruspandemian aiheuttamista merkittävistä muutoksista liiketoimintaympäristössä ja siitä seuranneesta saneerausmenettelystä. Vuodelle 2020 ei sovittu toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustetta. Sen sijaan syksyllä toimitusjohtajalle rakennettiin sitouttava kannuste saneerausmenettelyssä onnistumiseen liittyen. Palkkio jäi alle palkitsemispolitiikan toimitusjohtajalle määrittelemän bonusansaintamahdollisuuden tason (60 %).

Palkitsemispolitiikan mukaan väliaikaista poikkeamista voidaan harkita, jos politiikan noudattamisen jatkaminen ei ole hallituksen (toimitusjohtajan palkitsemisen osalta) mielestä ja perusteellisen harkinnan jälkeen enää asianmukaista tai hyvin perusteltua muuttuneissa olosuhteissa. Arvioidessaan pitkän aikavälin etujaan yhtiö voi muiden näkökohtien ohella ottaa huomioon toimintansa pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen ja tuloksellisuuden, kilpailukyvyn, liiketoimintojensa häiriöttömän jatkumisen turvaamisen ja liiketoimintastrategiansa häiriöttömän toteuttamisen sekä taloudelliset tavoitteensa ja/tai osakasarvonsa kehityksen. Poikkeaminen valmisteltiin ja hyväksyttiin politiikassa määritetyn prosessin mukaisesti.

Yhtiö ei käyttänyt vuonna 2020 oikeuksiaan periä takaisin tai perua maksettuja tai maksamattomia kannustimia.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot rahana tai yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenille vuonna 2020 hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Tilikauden 2020 aikana maksettiin 4.6.2020 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä palkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 40 000 euroa. 40 % vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Kokouspalkkiona maksettiin puheenjohtajalle 1 100 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 600 euroa hallituksen kokousta kohti.

Myös hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin kokouspalkkio jokaiselta valiokunnan kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettiin kokouspalkkiona
1 100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 600 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Tilikauden 2020 aikana maksettiin hallituksen jäsenille rahapalkkiona yhteensä 217 300 euroa (2019: 309 400) ja osakepalkkioina 112 891 (2019: 66 416) yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeiden arvo oli ostopäivinä 116 000 euroa (2019: 148 000). Palkkioiden arvo oli yhteensä 333 300 euroa (2019: 457 400 euroa).

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta tulee esittämään ehdotuksensa hallituksen palkitsemisesta varsinaiselle yhtiökokoukselle (joka pidetään 7.4.2021) ennen 26.3.2021.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 19.8.2019 lukien Jari Latvanen.

Toimitusjohtaja Jari Latvasen taloudelliset etuudet muodostuvat kiinteästä vuosipalkasta, joka sisältää rahapalkan ja oikeuden auto- sekä puhelinetuun, sekä lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä. Tulospalkkiot on sidottu taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 60 % kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtaja Jari Latvaselle maksettiin vuonna 2020 kiinteää palkkaa 528 270 euroa. Rahapalkan osuus oli 428 888 euroa ja luontoisetujen osuus oli 16 586 euroa. Lisäksi hänelle maksettiin lyhyen aikavälin tulospalkkiojrejestelmästä tulospalkkiota 82 796 euroa. Toimitusjohtajalle ei annettu palkkioina osakkeita tai optio-oikeuksia.

Latvasen eläkeikä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Eläke kertyy työntekijäin eläkelain mukaisesti. Erillistä vapaaehtoista eläkettä ei makseta.

Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kuukautta, minkä lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu 9 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Muun konsernin johtoryhmän taloudelliset etuudet

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2020 kiinteää palkkaa yhteensä 1 110 847 euroa (2019: 1 521 853 euroa). Rahapalkan osuus oli 1 085 359 euroa ja luontoisetujen osuus 25 488 euroa.

Konsernin johtoryhmän jäsenillä on taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 30 % kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2019 perusteella maksettiin vuonna 2020 tulospalkkioita 375 087 euroa (2019: 239 096 euroa).

Stockmann Oyj Abp:llä ei ole tällä hetkellä voimassa olevia optio-ohjelmia.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 63 tai 65 vuotta. Yhdellä johtoryhmän jäsenellä oli vuoden 2020 lopussa yhtiön ottama erillinen maksuperusteinen eläkevakuutus. Eläkevakuutusten kustannukset vuonna 2020 olivat 179 600 euroa (2019: 85 972).

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä yhtiön että työntekijän puolelta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus 3 tai 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen sopimuksensa mukaisesti.