Osakepääoma

Stockmann Oyj Abp:n osakepääoma 31.12.2020:

Sarja A 30 530 868 kpl à 2 euroa = 61  061 736 euroa
Sarja B 41 517 815 kpl à 2 euroa = 83 035 630 euroa
Yhteensä 72 048 683 kpl à 2 euroa = 144 097 366 euroa


Stockmann Oyj Abp:n osakepääoma jakautuu A- ja B-osakkeisiin. A-osakkeita on vähintään 18 000 000 kappaletta ja enintään 80 000 000 kappaletta ja B-osakkeita vähintään 18 000 000 kappaletta ja enintään 100 000 000 kappaletta. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Stockmannin vähimmäispääoma on seitsemänkymmentäviisimiljoonaa (75 000 000) euroa ja enimmäispääoma kolmesataamiljoonaa (300 000 000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

A-sarjan osakkeella on kymmenen ääntä ja B-sarjan osakkeella yksi ääni. Molempien sarjojen osakkeiden nimellisarvo on 2,00 euroa, ja molemmilla on oikeus yhtä suureen osinkoon. Osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä, ja ne ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä. A-osakkeen kaupankäyntitunnus on STCAS ja B-osakkeen STCBV.

A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta, jos muuntaminen voi tapahtua osakelajien vähimmäis- ja enimmäismäärien puitteissa.

Osakkeiden lunastusvelvollisuus

Yhtiöjärjestykseen sisältyy osakkeiden kaksiportaista lunastusvelvollisuutta koskeva määräys. Osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit. Jos aiempi lunastustarjous ei ole johtanut yhtiön kaikkien osakkeiden lunastamiseen, joutuu osakkeenomistaja tekemään uuden lunastustarjouksen, kun osakkeenomistajan osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 50 prosenttia.

Osakepääoma 31.12., milj. euroa

 2003

 2004

 2005

 2006

 2007

 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

 105,3

 106,8

 109,0

 111,7

 112,2

 123,4

142,2

142,3

143,7

144,1

144,1

144,1

144,1

144,1 144,1 144,1 144,1 144,1

 

Osakassopimukset

Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia.