Jätehuolto

Stockmann-konsernin toiminnan merkittävimmät ympäristönäkökohdat liittyvät jätteisiin ja energiankulutukseen. Yhtiön ympäristösuorituskykyä parannetaan jatkuvalla kehitystyöllä, jätteiden lajittelulla ja energiatehokkuuden parantamisella.

Jätteet lajitellaan niiden syntysijoilla eli varastoissa, tavarataloissa ja myymälöissä. Lajiteltavia jätteitä Suomessa ovat energia-, bio-, seka- ja ongelmajäte, pahvi, paperi, pienmetalli sekä sähkö- ja elektroniikkaromu. Energia- ja biojätteet sekä paperit, pahvit ja metalli toimitetaan jätteenkäsittelylaitoksiin, ongelmajätteet ongelmajätelaitoksiin ja sekajätteet kaatopaikoille.

Kierrätystä toteutetaan paikallisten säädösten ja kierrätysmahdollisuuksien mukaan, joten jätehuollosta ei ole saatavissa kattavia tietoja. Jätehuollon toiminnalle on asetettu vuotuiset tavoitteet, ja tuloksia seurataan säännöllisesti.

Jätehuoltotilasto löytyy vuoden 2010 yhteiskuntavastuuraportista.