Tavarantoimittajien ihmisoikeus- ja työolojen arviointi

Merkittävä osa muodin omista
merkkituotteista, noin
90 prosenttia, valmistetaan amfori BSCI:n riskimaiksi luokittelemilla alueilla. Olemme tietoisia, että näissä maissa on riski toimintaperiaatteiden loukkaamiseen ja
työskentelemme aktiivisesti varmistaaksemme, että periaatteita noudatetaan.

Ihmisoikeusrikkomustapauksissa teemme yhteistyötä tavarantoimittajan kanssa uhrin tilanteen korjaamiseksi. Tavarantoimittajalta ei tilata lisää tuotteita ennen kuin tilanne on
korjattu ja uhri on saanut hyvityksen. 

 

Tekstiilialan haasteet ja riskit

Koko tekstiilitoimialaa koskettavia haasteita ovat mm. hankintaketjun jäljitettävyys ja läpinäkyvyys, ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien toteutuminen ketjun eri vaiheissa sekä tuotantoon ja raaka-aineisiin liittyvät ympäristövaikutukset. Riskianalyysimme osoittaa viisi erityistä riskialuetta toimintaperiaatteillemme.

Johtamisjärjestelmät
Ongelmat johtamisjärjestelmän kanssa voivat johtaa tehtaan toimintojen tai alihankkijoiden heikkoon hallintaan. Taustalla saattaa olla se, ettei kukaan ole vastuussa johtamisjärjestelmästä tai tehtaasta puuttuvat tarvittavat sisäiset toimintatavat. Opastamme ja tuemme tehtaita johtamisjärjestelmän parantamisessa. Tehtaanjohtajien kouluttamisessa tavoitteena on auttaa tehdasta hallitsemaan toimintaansa paremmin.

Dokumentaatio
Puutteellinen dokumentaatio on yleinen ongelma. Esimerkiksi kopiot työntekijöiden henkilökorteista, palkkalistat tai muu dokumentaatio voivat olla puutteellisia. Asianmukaisen dokumentaation puute haittaa toimintaperiaatteiden noudattamisen todentamista, esimerkiksi palkan maksun, työntekijöiden iän ja ylityörajojen noudattamisen suhteen. Jos dokumentaatio on puutteellista, tavarantoimittajan ei katsota noudattavan vaatimuksia. Valistamme tavarantoimittajiamme hyvän dokumentaation tärkeydestä seminaarien ja työpajojen avulla sekä järjestämme koulutusta tehtaiden vastuuhenkilöille.

Ammattiliiton jäsenyys
Ammattiliiton jäsenyys ja kollektiivinen neuvotteluoikeus ovat perusoikeuksia, joita kunnioitamme. Valitettavasti kuitenkin monessa tuotantomaassamme ammattiliitot ovat heikkoja, ja syyt siihen ovat monimutkaisia. Monissa käyttämistämme tehtaista on toimiva henkilöstötoimikunta, jonka kautta työntekijät voivat käydä vuoropuhelua tehtaan johdon kanssa. Nämä toimikunnat eivät kuitenkaan vastaa toimivaa ammattiliittoa, eikä niitä voi pitää liiton korvikkeena. Ensisijaisena tavoitteena onkin, että työntekijöillä olisi mahdollisuus liittyä ammattiliittoon ja osallistua kollektiivisiin neuvotteluihin, mutta ammattiliiton perustaminen on työntekijöiden vastuulla. Stockmannin vastuulla on vaatia tavarantoimittajaa varmistamaan, ettei näitä oikeuksia loukata. Tehtaiden työntekijöitä valistetaan heidän oikeuksistaan amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden avulla. Kannustamme tehtaanjohtajia osallistumaan amfori BSCI:n järjestäytymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta käsitteleviin kokouksiin.

Palkat ja korvaukset
Toimintaperiaatteiden ja paikallisen lainsäädännön mukaan tavarantoimittajien on maksettava työntekijöilleen vähintään lakisääteistä minimipalkkaa. Palkkoja maksetaan kuitenkin usein väärin, ja minimipalkka on harvoin riittävä kattamaan työntekijän perustarpeet ja takaamaan myös vapaasti käytettävää tuloa. Uskomme, että kansallisen minimipalkan nostaminen on avain yleisen palkkatason nostamiseen, sillä samalla palkat nousevat myös korkeammissa palkkaluokissa. Bangladeshissa olemme yhdessä muiden yritysten kanssa vedonneet maan viranomaisiin minimipalkan nostamiseksi.

Stockmannilla ei ole omia tehtaita tai tuotantolaitoksia, ja Stockmann on useimmille tavarantoimittajilleen ja heidän tehtailleen pieni ostaja. Siksi emme voi vain omalla päätöksellämme nostaa tehdastyöläisten palkkoja. Esimerkiksi sisäänostohinnan korotus ei ole suoraan yhteydessä tehdastyöntekijöiden palkkoihin, eikä sen voida odottaa hyödyttävän tehdastyöntekijöitä ilman erillisiä todisteita. Kehotamme tavarantoimittajia takaamaan oikeudenmukaisen palkan työntekijöilleen ja parantamaan hyvinvointia erilaisten etuuksien, kuten lastenhoidon, ilmaisen työpaikkaruokailun ja työmatkakuljetusten avulla, sekä terveys- ja talousvalistuksen kautta, jota toteutamme HER-projektin (Health Enables Return) muodossa.

Teemme töitä palkka-asian eteen amfori BSCI:n kautta, mutta otamme esimerkkiä myös muista aloitteista. Lindex pilotoi Fair Wage Methodologyn mukaisia palkkakäytäntöjä ja palkkausjärjestelmiä oikeudenmukaisten palkkojen kehittämiseksi yhteistyössä Solidaridadin ja Fair Wage Networkin kanssa Kiinassa. Vuoden mittainen pilottiprojekti saatiin päätökseen vuoden 2017 aikana, ja se johti parempiin työoloihin ja palkkakäytäntöihin. Hankkeessa keskityttiin myös omiin ostokäytäntöihimme ja siihen, mitä vaikutuksia niillä on työntekijöiden työolosuhteisiin, kuten ylitöihin ja palkkoihin. Yksi pilotissa tunnistetuista kehityskohteista oli palkkojen selkeämpi yhdistäminen suorituskykyyn ja taitoihin. Pilotissa havaittiin myös, että Lindexin on mahdollista vaikuttaa tilanteeseen myönteisesti parantamalla tuotannonsuunnittelua ja mallikappaleiden käsittelyä sekä lisäämällä avoimuutta valikoiman suunnittelun aikana. Seuraavana askeleena tutkimme yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa löytääksemme kollektiivinen ja skaalautuva lähestymistapa palkkakysymyksiin.

Työajat
Toimintaperiaatteissa määritellyt työajat ylittävä ylityö on yleinen ongelma useimmissa tuotantomaissamme. Ongelmaa on vaikea korjata, sillä sen taustalla on useita syitä. Ensinnäkin tehtaiden työntekijät voivat sanoa haluavansa tehdä ylitöitä ansaitakseen enemmän. On tapauksia, joissa työntekijät työskentelevät kaukana kotoaan, jolloin he saattavat haluta tehdä paljon töitä rajattuna ajanjaksona ja palata sitten kotiin. Toiseksi tehtaan kannalta voi olla tuottoisaa teettää paljon ylitöitä ja siten kasvattaa tuotantoa. Stockmannin toimitusajat muodostavat ylityöriskin siinä missä muidenkin muotiyritysten toimitusajat. Riskin minimoimiseksi tuotantokapasiteetti arvioidaan aina ennen tilausten tekemistä.