Vastuunrajoitus

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Pyydämme teitä lukemaan alla olevat tiedot ja tekemään pyydetty vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan rajoitettuja tietoja. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

 

Tärkeää tietoa

 

Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu luovutettavaksi, julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai näihin maihin, tai muussa valtiossa tai valtioon, jossa toiminta olisi kyseisen alueen sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Pyydämme teitä lukemaan alla olevat tiedot ja tekemään pyydetty vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan rajoitettuja tietoja. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

 

Tiedot tässä osassa Stockmann Oyj Abp:n ("Yhtiö") verkkosivuja (a) on tarkoitettu ja saa vain olla saatavilla, jaettavissa tai levitettävissä, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, (i) ammattimaisille institutionaalisille ostajille (qualified institutional buyers, kuten ne on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain säännössä Rule 144A (muutoksineen ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”)) (“Ammattimaiset institutionaaliset ostajat”), (ii) hyväksytyille sijoittajille (accredited investors), kuten ne on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 501 säännössä ("Hyväksytyt Sijoittajat") tai (iii) henkilöille, jotka eivät asu eivätkä ole Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot, itsehallintoalueet, kaikki Yhdysvaltojen osavaltiot sekä Columbian liittopiiri ("Yhdysvallat"), Australiassa, Kanadassa tai Japanissa, ja asuvat ja ovat alueella jossa nämä toimet eivät johda paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen (b) eivät muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai muulla alueella, joilla tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen.

Yhtiön arvopapereita, joihin viitataan tässä verkkosivujen osiossa ("Arvopaperit") ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopapereita valvovan viranomaisen kanssa tarjottavaksi tai myytäväksi levittämisen yhteydessä, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön puitteissa. Yhdysvalloissa ei tulla järjestämään Arvopapereiden yleisöantia. Yhdysvalloissa myytävät Arvopaperit myydään ainoastaan Ammattimaisille institutionaalisille ostajille tai Hyväksytyille sijoittajille Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen puitteissa. Lisäksi, Arvopapereita ei ole rekisteröity eitä niitä tulla rekisteröimään soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai muilla alueilla, joissa olisi laitonta tai rekisteröintiä tai muita toimia edellytettäisiin, minkä takia Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä henkilöille, eikä tällaisten henkilöiden lukuun tai eduksi, joiden rekisteröity osoite on, tai jotka ovat tai asuvat Australiassa, Kanadassa, Japanissa, tai muulla alueella, joissa tämä olisi laitonta tai vaatisi rekisteröintiä tai muita toimia.

Kaikki esitettyihin tietoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ja suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 U.K. Financial Services and Markets Actin (Financial Promotion) 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille tietoja ja asiakirjoja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset kohtien (i), (ii) ja (iii) mukaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja Arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tällä verkkosivun osiolla sijaitsevat tiedot ja asiakirjat ovat mainoksia, eivätkä muodosta asetuksen (EU) 2017/1129 (muutettuna tai korvattuna “Esiteasetus”) tarkoittamaa esitettä. Missä tahansa ETA jäsenvaltiossa, tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ETA jäsenvaltiossa ja ovat kokeneita sijoittajia siten kuin se Esiteasetuksessa määritellään.

Tällä verkkosivun osiolla sijaitsevat tiedot ja asiakirjat eivät muodosta asetuksen (EU) 2017/1129 esitettä, siten kuin se muodostuu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”) (muutettuna tai korvattuna “UK esiteasetus”) nojalla. Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Yhdistyneen kuningaskunnan UK esiteasetuksen määrittelemällä tavalla.

Pääsy verkkosivuilla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyillä henkilöryhmillä saattaa olla oikeus tarkastella niitä. Kaikkien henkilöiden, jotka haluavat tarkastella näillä verkkosivuilla olevia asiakirjoja, on ensin varmistuttava siitä, että heihin sovellettavat paikalliset lait tai määräykset eivät kiellä tai rajoita heidän oikeuttaan siirtyä näille verkkosivuille tai edellytä erillistä rekisteröintiä tai hyväksyntää arvopapereiden hankkimiseksi. Mitään tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole haettu. Yhtiö ei ota vastuuta siitä, että henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Jos teidän ei ole sallittua tarkastella tämän verkkosivun materiaaleja tai olette epävarma, saatteko tarkastella näitä materiaaleja, teitä pyydetään poistumaan tältä verkkosivulta.

Vahvistat täten, että:

  1. olen Ammattimainen institutionaalinen ostaja tai Hyväksytty sijoittaja Yhdysvalloissa tai asun tai olen Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan ja Japanin ulkopuolella;
  2. olen oikeutettu tarkastelemaan verkkosivun tietoja ja asiakirjoja soveltuvien lakien ja määräysten rajoittamatta ja ilman että Yhtiöltä edellytetään lisätoimia;
  3. en välitä tai muutoin lähetä mitään tämän verkkosivun sisältämää tietoa julkaisuihin, joita levitetään yleisesti Yhdysvalloissa; ja
  4. olen lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt kaikki yllä mainitut rajoitukset minua sitoviksi.

VAROITUS – TÄRKEÄÄ
Soveltuvista oikeudellisesta rajoituksista johtuen tällä verkkosivulla olevia tietoja on rajoitettu eikä niitä saa luovuttaa, julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai näihin maihin, tai muussa valtiossa tai valtioon, jossa luovuttaminen, julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.