Vi bygger upp ett nytt Stockmann

År 2014 bjöd på stora utmaningar för Stockmann. Detaljhandelns marknadssituation var mycket svår på våra huvudmarknader och vår lönsamhet försvagades märkbart. Glädjande är dock att Stockmanns CSR-arbete fortsatte med goda resultat även under det gångna året.

Vi inledde en utvärderingsprocess av strategin under sommaren 2014. Syftet är att förbättra Stockmanns konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Den nya riktningen är nu klar och de första praktiska åtgärderna har redan förverkligats. Kärnan i strategin utgörs av en förbättrad kundfokusering; vi vill erbjuda den bästa servicen, ett aktuellt sortiment av varumärken och stilar samt ett belönande stamkundssystem.

Dessa utgör också grunden för vårt CSR-arbete; vi vill öka våra kunders medvetenhet om hållbarhetsfrågor, erbjuda dem ansvarsfulla produkter och skapa branschens bästa praxis genom systematiskt CSR-arbete. Vi vill också upprätthålla den fruktbara dialogen med kunderna som uppstod i samband med strategiarbetet.


 

För att stöda sin nya strategi delades Stockmann från början av år 2015 i tre affärsenheter: Stockmann, Retail, Real Estate och Fashion Chains. Stockmann Retail-enheten består av Stockmannvaruhusen, Akademiska Bokhandeln, Hobby Hall och deras nätbutiker. Real Estate-enheten består av koncernens fastighetsinnehav i Helsingfors, S:t Petersburg, Tallinn och Riga. Fashion Chains-enheten, i sin tur, fokuserar på Lindex då Seppälä blir igen ett familjeföretag och utgår från Stockmanns ägo. Den nya strukturen beaktar bättre än tidigare detaljhandelns och fastighetsbranschens olika verksamhetsmodeller och möjligheter att utveckla en lönsam verksamhet. I denna rapport för år 2014 rapporterar vi dock ännu enligt den gamla uppdelningen i varuhusgruppen och modekedjorna.

Som en del av de åtgärder som syftar till att förbättra vår lönsamhet, har vi också varit tvungna att minska antalet anställda och arbetstimmar. Förbättrad effektivitet i verksamheten är nödvändigt även i framtiden för att säkra bolagets framtid. Den ekonomiska situationen är utmanande, och vi står inför många tunga val. Förändringar är oundvikliga, men vår utgångspunkt är alltid att agera ansvarsfullt gentemot alla intressentgrupper.

Stockmanns CSR-arbete har de senaste åren i stort fokuserat på ansvarsfrågor i leveranskedjan, till exempel att förbättra arbetsförhållandena på våra leverantörers fabriker. Detaljhandeln innehar här en viktig roll. I fjol fortsatte vi även vårt långsiktiga arbete för att öka transparensen i leverantörskedjan. Enligt Lindex modell, publicerade vi som första finländska bolag på vår hemsida en lista över fabriker som används i tillverkningen av Stockmanns egna modemärken. Seppälä publicerade i slutet av året även sin egen lista över fabriker som används.

Beslutet att publicera fabrikslistan är i linje med Stockmanns långvariga CSR-arbete. Vi har förbundit oss i ett antal internationella initiativ, bl.a. Global Compact, Business Social Compliance Initiative samt Bangladesh brand- och byggnadssäkerhetsavtal. Stockmannvaruhusen har redan i tio år haft 14001-miljösystem som säkerställer att även miljöaspekter beaktas i stor utsträckning i verksamheten.

Året 2015 kommer att vara fortsatt utmanande. Jag tror dock att vi tillsammans med vår personal har möjlighet att vända utmaningarna till möjligheter. Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete för att öka ansvaret inom hela leveranskedjan och dialogen med våra intressentgrupper. Jag vill tacka alla våra intressenter för ert förtroende, och i synnerhet våra kunder och vår personal för ert engagemang.

Helsingfors den 18 mars 2015

Per Thelin