Stockmanns utsikter för år 2017

Bokslutskommuniké 15 februari 2017:

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsland, Finland, har ekonomin långsamt börjat återhämta sig. BNP och detaljhandelsmarknaden förväntas öka något år 2017. Konsumenternas köpkraft förväntas dock inte öka, och köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökande konkurrens.

Ekonomin i Sverige bibehölls stabil under år 2016 och BNP-tillväxten för år 2017 uppskattas fortsättningsvis vara på en högre nivå än i Finland. Den stabila tillväxten inom modemarknaden stagnerade under år 2016, och utsikterna förväntas bibehållas på samma nivå år 2017.

I Baltikum förväntas BNP-tillväxten fortsätta. Utsikterna för dessa länder förväntas vara bättre än för Stockmannkoncernens övriga marknadsområden.

Den ryska ekonomin förväntas återhämta sig stegvis, men de ryska konsumenternas köpkraft fortsätter vara på låg nivå.

Stockmann fortsätter sin helhetsomfattande vändning genom att förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsprogrammet, som introducerades år 2015 och fortsatte år 2016, kommer att bli fullt synligt i rörelsekostnaderna för år 2017. Förbättringar i rörelseresultatet år 2017 uppskattas huvudsakligen komma från enheten Stockmann Retail, som fortfarande är förlustbringande, medan Lindex och Real Estate förväntas fortsätta sina stabila prestationer.

Investeringarna för år 2017 uppskattas bli ca 45–50 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. förändringar i butiksnätverket och produktmixen. Den justerade rörelsevinsten förväntas bli bättre jämfört med år 2016. På grund av normal säsongfluktuation, kommer rörelseresultatet för första kvartalet att vara negativt.