Stockmanns koldioxidfotavtryck

Rapporteringen om växthusgasutsläpp är ett ledningsverktyg inom Stockmannkoncernen och utgör en grund för att definiera de områden där utsläpp bör minskas samt för att ange minskningsmål.

Vi utvecklar ständigt vårt sätt att beräkna vår klimatpåverkan. Beräkningen av Stockmanns koldioxidavtryck år 2015 omfattar Stockmann Retail, Real Estate, Lindex och koncernens gemensamma funktioner i alla verksamhetsländer, med undantag för avvecklad verksamhet och franchiseverksamhet.

Under år 2015 kom de största utsläppen från produceringen av köpt energi (Scope 2), speciellt elektricitet. Scope 3 indirekta utsläpp presenteras där de är relevanta; dylika största utsläpp hänför sig till logistik och avfall. Det totala rapporterade utsläppen minskade med 8 procent. Koncernens utsläpp från uppvärmning och nerkylning minskade med 21 procent, på grund av minskad konsumtion och förändringar i emissionsfaktorn. Utsläppen för elektricitet minskade med 9 procent från föregående år. Den främsta orsaken till minskningen var att elektricitet som produceras med förnybar energi användes i flera Lindexbutiker. Utsläpp från kylmedel och affärsresor minskade i jämförelse till året innan, medan utsläpp för avfall var på fjolårets nivå.

Beräkningen av Stockmanns koldioxidfotavtryck utfördes av en utomstående part och gjordes enligt de internationella Greenhouse Gas (GHG) Protocol-rapporteringprinciperna. Stockmann rapporterar också sitt koldioxidfotavtryck årligen i den internationella CDP-enkäten.

VÄXTHUSGASUTSLÄPP 2014–2015 (tCO2e)

 

2015

2014

Förändring 2014-2015, %

Kommentar

Direkta utsläpp (Scope 1)

1 800

1 900

-5 %

 

Stationär förbränning

200

100

100 %

 

Kylmedel

1 600

1 800

-11 %

Normal variation i kylmedel

Indirekta utsläpp från köpt energi
(Scope 2)

48 900

56 300

- 13 %

Inga betydande förändringar i ustläpp inom scope 2. Uppvärmningen i Lindex baseras dock i stor utsträckning på uppskattningar men datakvaliteten är rimlig. 

Köpt elektricitet

34 400

37 900

-9 %

Mindre förändringar i total yta. Utsläppen i den förnybara elekriciteten som Lindex köper är 0.

Uppvärmning och nerkylning

14 500

18 400

- 21 %

Betydande andel uppskattningar för Lindex. Hos Stockmann har  värmeförbrukningen minskat.

Andra indirekta utsläpp

(Scope 3)


22 700


21 700

5 %

 

Fordon

400 400 0 %  

Intern logistik

3 900

3 300

18 %

Stockmanns utsläpp har minskat på grund av effektivare logistik och förändringar i transportvolymerna. Lindex utsläpp har stigit på grund av förändringar i transportvolym.

Extern logistik

15 200 14 700 3 % Förändringar i volym och transporttyp

Affärsresor

1 200 1 300 -8 % Förändringen beror på minskat flygresande

Avfall

2 000

2 000

0 %

Talet för år 2014 har korrigerats på grund av fel i räkningen.

Totalt

73 400 79 900 - 8%  

Uteblivna utsläpp

1 700

1 500

13 %

 

(Nettoutsläpp)

71 700 78 400 - 9%  

 

SCOPE 1 SCOPE 2 SCOPE 3
Direkta
växthusgasutsläpp
Indirekta växthusgasutsläpp
för köpt energi
Övriga väsentliga indirekta
växthusgasutsläpp
• Egen energiproduktion
(reservkraftaggregat)
• Elenergi
• Energi för uppvärmning och kylning
• Importfrakt (egen anskaffad)
• Distributionstransporter
• Avfall
• Kylmedel
• Affärsresor
• Fordon