Riskfaktorer


Stockmann utsätts för risker som hänför sig till affärsklimatet, risker förknippade med bolagets egen verksamhet, samt finansiella risker.

Den allmänna ekonomiska situationen påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Kundernas köpbeteende influeras även av digitalisering, ökad konkurrens och förändrade inköpstrender. Snabba och oväntade rörelser på marknaderna kan påverka beteendet, både hos finansiella aktörer och hos konsumenterna. Osäkerheter relaterade till förändringar i konsumenternas köpbeteende beräknas vara de huvudsakliga risker som kan påverka Stockmann under år 2020.

Verksamhetsomgivningen kan även inverka på Stockmanns hyresgästers affärsverksamhet och som en konsekvens av detta ha en negativ inverkan på hyresintäkterna och uthyrningsgraden i Stockmanns fastigheter. Dessa kan, speciellt om de är relaterade till de största hyresgästerna i fastigheterna, ha en inverkan på fastigheternas verkliga värde.

Säsongfluktuationer under året inverkar på Stockmanns affärsverksamhet. Omsättningen under årets första kvartal är typiskt på en låg nivå medan omsättningen under årets sista kvartal är på en högre nivå. Mode står för ca 80 % av koncernens omsättning. Karakteristiskt för modebranschen är produkternas korta livslängd och trendberoende, säsongbetonad försäljning och känslighet för avvikande väderförhållanden. Dessa faktorer kan ha en inverkan på koncernens omsättning och bruttomarginal. Inom detaljhandelssektorn inkluderar produkternas värdekedja ofta många faser från råmaterial till kunderna och involverar risker relaterade till uppfyllelse av mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, miljö- och övriga krav fastställda i Stockmanns uppförandekod samt övriga principer. En ansvarsfull styrning av leveranskedjan samt ett hållbart utnyttjande av naturresurser är viktiga för koncernens varumärken för att upprätthålla kundernas förtroende för Stockmann.

Risker relaterade till produktionen kan uppstå från ovanliga situationer såsom utbrott av epidemier, strejker, politisk osäkerhet eller konflikter, vilka kan stoppa eller förorsaka förseningar i produktionen eller varuleveranserna, vilket i sin tur kan inverka negativt på verksamheten.

Koncernens verksamheter baseras på flexibel logistik och effektiva varuflöden. Förseningar och störningar i varu- och informationsflöden såväl som osäkerhet relaterad till logistikpartners kan ha en negativ effekt på verksamheten. Alla ansträngningar görs för att hantera de operativa riskerna genom att utveckla lämpliga reservsystem och alternativa verksamhetssätt, samt genom att försöka minimera störningar i informationssystemen. Operativa risker täcks också genom försäkringar.

Koncernens omsättning, resultat och balansräkning påverkas av förändringar i valutakurserna mellan koncernens rapporteringsvaluta, dvs. euron, och den svenska kronan, den norska kronan, den amerikanska dollarn och vissa andra valutor. Valutakursfluktuationer kan ha en betydande inverkan på koncernens affärsverksamheter. Finansiella risker, främst risker härrörande från räntefluktuationer pga. koncernens höga skuldsättningsgrad och således höga räntekostnader, samt risker relaterade till återfinansiering, avtalsbrott och tillgång till finansiering kan ha en inverkan på den finansiella positionen. Ränteförändringar kan också påverka goodwill och avkastningen från de fastigheter som ägs av koncernen, och därmed det verkliga värdet av dessa tillgångar. Finansiella risker hanteras i enlighet med den riskpolicy som bekräftats av styrelsen.

Affärsverksamhetens kontinuitet, risker och finansiella situation

Bolagsledningen och styrelsen anser är att Stockmanns affärsverksamhet är livsduglig och kan saneras. Coronaviruset samt de begränsningar som utfärdats till följd av detta har dock haft och kommer att ha en väsentlig inverkan på bolagets kundmängder och kassaflöde. Stockmanns borgenärer, vilka representerade över hälften av Stockmann Oyj Abp:s skulder, stödde Stockmann Oyj Abp:s företagssaneringsförfarande, och Stockmann fortsätter att föra en konstruktiv dialog med sina finansiärer även under företagssaneringsfasen. Som en följd av ansökan om företagssaneringsförfarande införde Helsingfors tingsrätt ett tillfälligt indrivnings- och verkställighetsförbud mot Stockmann Oyj Abp, och ca 640 miljoner euro av koncernens externa skulder (räntebärande lån inklusive hybridlånet som behandlas som eget kapital, leverantörsskulder samt övriga kortfristiga skulder) är föremål för företagssanering. Detta har förorsakat osäkerhet bland leverantörer, men ledningen förväntar sig att affärsrelationerna gradvis kommer att normaliseras. Åtgärder i syfte att justera kostnadsstrukturen och produktinköpen pga. coronaviruset kommer att förverkligas från det andra kvartalet framåt. Dessa åtgärder kommer att erbjuda stöd för kassaflödet.

I Stockmanns finansiella tillgångar fanns den 31 mars 2020 en orealiserad utländsk valutaderivatvinst på 15,2 miljoner euro. Samtliga derivatkontrakt avslutades den 6 april 2020 av bankerna. För tillfället skyddar koncernen inte sina utländska valutapositioner.

Den utdragna coronavirussituationen kommer att ha en negativ inverkan på Stockmanns likviditet, finansiella position och på värdet av tillgångar. Bolagsledningen och styrelsen uppskattar regelbundet operativa och strategiska risker i anslutning till situationen. Riskerna uppskattas även som en del av den pågående företagssaneringsprocessen.

Stockmann förhandlar med de svenska skattemyndigheterna gällande en möjlig säkerhet på totalt 22 miljoner euro och ränta relaterad till en skattetvist om ett efterbeskattningsbeslut för Stockmann Sverige AB för åren 2013–2017.

Stockmann jobbar med att göra upp ett förslag till ett företagssaneringsprogram. Som en del av förberedelserna för programmet kommer Stockmann att beräkna sales och leseback-alternativ för sina fastigheter. Processen gällande strategiska alternativ för Lindex ägarskap är tillsvidare avbruten.