Riskfaktorer

Stockmann utsätts för risker som hänför sig till affärsmiljön, risker förknippade med bolagets egen verksamhet och finansiella risker.

Den allmänna ekonomiska situationen och coronaviruspandemin påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Kundernas köpbeteende influeras även av digitalisering, ökat distansarbete och förändrade inköpstrender. Snabba och oväntade fluktuationer på marknaderna kan påverka beteendet både hos finansiella aktörer och hos konsumenterna. Osäkerheter relaterade till förändringar i konsumenternas köpbeteende anses vara de huvudsakliga riskerna som kan påverka Stockmann under år 2021 och framöver.
Osäkerheten i den operativa miljön kan fortsätta att påverka Stockmanns hyresgäster och leda till minskade hyresintäkter.

Normala säsongsfluktuationer under året inverkar på Stockmanns affärsverksamhet. Omsättningen under årets första kvartal är typiskt på en låg nivå medan omsättningen under årets sista kvartal är på en högre nivå. Mode står för ca 80 % av koncernens omsättning. Karakteristiskt för modebranschen är produkternas korta livslängd och trendberoende, säsongsbetonad försäljning och känslighet för avvikande väderförhållanden. Dessa faktorer kan ha en inverkan på koncernens omsättning och bruttomarginal. Inom detaljhandelssektorn inkluderar produkternas värdekedja ofta många faser från råmaterial till kunderna och involverar risker relaterade till uppfyllelse av mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, miljö- och övriga krav fastställda i Stockmanns uppförandekod samt övriga principer. En ansvarsfull styrning av leveranskedjan samt ett hållbart utnyttjande av naturresurser är viktiga för koncernens varumärken för att upprätthålla kundernas förtroende för Stockmann.

Risker relaterade till produktion och leverans kan uppstå från ovanliga situationer såsom den eskalerande coronaviruspandemin eller utbrott av en ny epidemi som leder till restriktioner, strejker, politisk osäkerhet eller konflikter, vilka kan stoppa eller förorsaka förseningar i produktionen eller varuleveranserna, vilket i sin tur kan inverka negativt på verksamheten.

Koncernens verksamheter baseras på flexibel logistik och effektiva varu- och informationsflöden. Förseningar och störningar i varu- och informationsflöden såväl som osäkerhet relaterad till logistikpartners kan ha en negativ effekt på verksamheten. Alla åtgärder vidtas för att hantera de operativa riskerna genom att utveckla lämpliga reservsystem och alternativa verksamhetssätt, samt genom att minimera störningar i informationssystemen.

Koncernens omsättning, resultat och balansräkning påverkas av förändringar i valutakurserna mellan koncernens rapporteringsvaluta, dvs. euron, den svenska kronan, den norska kronan, den amerikanska dollarn och vissa andra valutor. Valutakursfluktuationer kan påverka koncernens affärsverksamhet. För närvarande skyddar sig koncernen inte mot valutakursrisker på grund av företagssaneringen. Ränteförändringar kan också ha en inverkan på goodwill.

Koncernens möjligheter att få ny finansiering är begränsade på grund av företagssaneringsprogrammet. Detta kan påverka likviditeten och den finansiella positionen.

Om kraven inte uppfylls, om försäljningen och återhyrningen av fastigheter och återbetalningen av saneringsskulden enligt företagssaneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp misslyckas kan det leda till att saneringsprogrammet avslutas eller att bolaget försätts i konkurs.

Kontinuitet och finansiell situation

Totala kontanter uppgick till 152,5 miljoner euro den 31 december 2020. Bägge divisionerna har vidtagit och kommer att vidta åtgärder för att förbättra kontantpositionen och nettorörelsekapitalet. Saneringsförfarandet förorsakade osäkerhet hos många leverantörer, men affärsrelationerna normaliseras gradvis. Åtgärderna att justera kostnadsstrukturen och varubeställningarna i enlighet med coronaviruset har implementerats från det andra kvartalet framöver. Under saneringen omförhandlade Stockmann Oyj Abp alla sina hyresavtal för varuhusen och kontorslokalerna. Således justerades hyreskostnaderna och storleken på lokalerna nedåt. Dessa åtgärder stöder kassaflödet.

Tingsrätten fastställde programmet den 9 februari 2021. Saneringsprogrammet utgår från att Stockmanns varuhusverksamhet fortsätter, att varuhusfastigheterna i Helsingfors, Tallinn och Riga säljs och hyrs tillbaka samt att Lindex affärsverksamhet fortsätter som en fast del av Stockmannkoncernen. Avkastningen från försäljningen och återhyrningen av fastigheterna kommer huvudsakligen att användas för återbetalning av saneringsskulder med säkerhet innan den 31 december 2022.

Flexibilitet i saneringsprogrammet har eftersträvats genom att konvertera en del av skulderna utan säkerhet till bolagets B-aktier eller genom att skäras ned. Hälften av hybridskulderna konverteras till aktier och den andra hälften skärs ned. 20 % av de övriga saneringsskulderna konverteras till aktier eller skärs ned.

En återbetalningsplan gällande den återstående delen av saneringsskulder utan säkerhet har förberetts i enlighet med lagen om företagssanering. Återbetalningen inleds i april 2022. En borgenär utan säkerhet kan byta ut sin fordran enligt det upprättade betalningsprogrammet mot ett masskuldebrevslån med säkerhet som bolaget emitterar och vars kapital återbetalas genom en engångsprestation fem (5) år från emissionen. Stockmann pantsätter aktierna i SSAB samt fordringarna för Stockmann Sverige Ab:s (SSAB) som säkerhet för lånet. Den annorlunda maturitetsprofilen för saneringsskulder med säkerhet hämtar flexibilitet för bolaget och under de första åren av saneringsprogrammet. Programmet ger Stockmann möjlighet att göra Tap-emission på upp till 30 miljoner euro för ovannämnda lån med säkerhet. Denna Tap-tilläggsemission kunde användas till att täcka kortsiktiga likviditetsbehov.

Som en del av saneringsprogrammet, sammanslås bolagets A- och B-aktieserier vid bolagstämman så, att varje A-aktie berättigar till 1,1 B-aktier. Sammanslagningen stöder aktiens likviditet samt bolagets möjligheter att få finansiering från marknaden.
För närvarande skyddar sig koncernen inte mot valutakurs- eller ränterisker.

De förlängda konsekvenserna av coronaviruspandemin kommer att påverka Stockmanns likviditet och finansiella position samt värdet på tillgångarna. Ledningen och styrelsen bedömer regelbundet de operativa och strategiska riskerna relaterade till situationen.

Den svenska skattemyndigheten krävde att Stockmann skulle ställa en säkerhet för att täcka skatter på 35 miljoner euro och dess intressen relaterade till beslutet om att ompröva Stockmann Sverige AB:s skatter 2013–2019. Den totala tilläggsskatten redovisas som skuld i koncernens balansräkning. Stockmann sökte ändring av besluten hos Kammarrätten i Göteborg i Sverige. Skatteärendet har skjutits upp på grund av besvären tills europeiska domstolen har beslutat om regleringen av ränteavdrag i Sverige i ett annat fall. Den 20 januari 2021 beslöt europeiska domstolen att den svenska regleringen av ränteavdrag i vissa avseenden stred mot Europeiska unionens lagstiftning. Efter beslutet upphävde den svenska skattemyndigheten kravet på säkerheter för skatteskulden, och resultatet av Stockmann Sverige AB:s skattebesvär kommer sannolikt att vara fördelaktigt.