Kontinuitet, risker och finansiell situation

De likvida medlen per den 31 december 2020 uppgick till sammanlagt 152,5 miljoner euro. På grund av normala säsongsvariationer minskade siffran under första kvartalet 2021 men ökade under andra kvartalet till 155,6 miljoner euro i slutet av andra kvartalet 2021. Bägge divisionerna har vidtagit och kommer att vidta åtgärder för att förbättra likviditeten och nettorörelsekapitalet. Saneringsförfarandet orsakade osäkerhet bland leverantörer, men affärsrelationerna normaliseras gradvis. Åtgärder för att anpassa kostnadsstrukturen och inköpen på grund av coronaviruspandemin som fortfarande fortsätter har vidtagits sedan andra kvartalet 2020. Under saneringen omförhandlade Stockmann Oyj Abp samtliga hyreskontrakt för varuhusen och kontoren. Därigenom minskade hyreskostnaderna och butikernas storlek. Dessa åtgärder backar upp kassaflödet från och med år 2021.

Helsingfors tingsrätt godkände saneringsprogrammet den 9 februari 2021. Saneringsprogrammet bygger på fortsättandet av Stockmanns varuhusaffärsverksamhet, försäljningen och tillbakahyrningen av Stockmanns varuhusfastigheter i Helsingfors, Tallinn och Riga samt fortsättandet av Lindex affärsverksamhet som en fast del av Stockmannkoncernen. Intäkterna av försäljningen och tillbakahyrningen av fastigheterna kommer främst att användas till att återbetala saneringsskulden med säkerheter senast den 31 december 2022.

Åtgärder har vidtagits för att göra saneringsprogrammet mer flexibelt genom att konvertera vissa skulder utan säkerheter till aktier i bolaget eller skära ned dem. Hälften av hybridlånet skars ned under första kvartalet 2021, och den andra hälften konverterades nästan i sin helhet till eget kapital i juli 2021. Sammanlagt 20 % av den övriga saneringsskulden konverterades dessutom nästan i sin helhet till eget kapital och skars ner delvis i juli.

Ett återbetalningsschema enligt lagen om företagssanering har planerats för den återstående skulden som saknar säkerheter. Återbetalningen börjar i april 2022. En borgenär utan säkerhet hade rätt att byta sin fordran enligt det upprättade betalningsprogrammet mot ett masskuldebrevslån med säkerhet som bolaget emitterade, och vars kapital återbetalas genom en engångsprestation fem år från emissionen. Konverteringarna slutfördes i juli, och masskuldebrevslånets värde är 66,1 miljoner euro. (Börsmeddelande 5.7.2021).

Stockmann Oyj Abp har pantsatt aktierna i Stockmann Sverige AB (SSAB) och dess fordringar på SSAB som säkerhet för obligationen. Den avvikande maturitetsprofilen för obligationen med säkerhet ger bolaget flexibilitet under de första åren av saneringsprogrammet. Programmet ger Stockmann en möjlighet att göra en tilläggsemission av den ovan nämnda obligationen på upp till 50 miljoner euro. Tilläggsemissionen kan användas till att täcka kortfristiga likviditetsbehov.

I anslutning till saneringsprogrammet slogs bolagets A- och B-aktieserier ihop den 12 april 2021 så att en (1) A-aktie byttes ut mot 1,1 B-aktier. Syftet med sammanslagningen är att förbättra aktiernas likviditet och bolagets möjligheter att få finansiering på marknaden.

För närvarande skyddar sig koncernen inte mot valutakurs- eller ränterisker. Koncernens möjligheter att få ny finansiering är begränsade på grund av företagssaneringsprogrammet. Detta kan påverka likviditeten och den finansiella positionen. Om kraven inte uppfylls, om försäljningen och tillbakahyrningen av fastigheter och återbetalningen av saneringsskulden enligt företagssaneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp misslyckas kan det leda till att saneringsprogrammet avslutas eller att bolaget försätts i konkurs.

De förlängda konsekvenserna av COVID-19-pandemin kommer att påverka Stockmanns likviditet och finansiella position samt värdet på tillgångarna. Risker relaterade till produktionen och leveranserna kan uppstå från ovanliga situationer såsom en eskalerande COVID19-pandemi eller utbrott av en ny epidemi som leder till restriktioner, strejker, politisk osäkerhet eller konflikter, vilka kan stoppa eller förorsaka förseningar i produktionen eller varuleveranserna, vilket i sin tur kan inverka negativt på verksamheten. Ledningen och styrelsen bedömer regelbundet de operativa och strategiska riskerna relaterade till situationen.

Skatteförvaltningen i Sverige har intagit en negativ inställning till beskattningen av Stockmanns dotterbolag Stockmann Sverige AB:s rätt att dra av räntekostnaderna under åren 2013–2019 för ett lån som lyftes för förvärvet av AB Lindex. Skatteförvaltningen i Sverige har i sitt svar ansett att Stockmann inte skulle ha rätt att appellera till unionens rättsinstans för att erhålla de avslagna ränteavdragen och att inte heller den europeiska unionens domstols beslut den 20 januari 2021 skulle ha någon betydelse beträffande Stockmanns rätt att dra av dessa räntor. Behandlingen av ärendet fortsätter i domstolen för ändringssökande. (Börsmeddelande 14.5.2021)

LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky, hyresvärden för Stockmanns varuhus i Hagalund, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 43,4 miljoner euro i enlighet med 27 kap. 1 punkten i lagen om företagssanering. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit yrkandet av LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky till den del som det överskrider 3,5 miljoner euro. I anslutning till samma ärende har LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky till Helsingfors tingsrätt lämnat in ett krav mot Stockmann, Stockmann AS och utredaren och/eller övervakaren om att lämna ansökan vilande. LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky har också överklagat Helsingfors tingsrätts beslut om att fastställa saneringsprogrammet den 9 februari 2021 till hovrätten till den del som tingsrätten behandlade ett yrkande av Stockmann AS i stället för att förkasta det och uppmanade LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky att lämna in sitt yrkande för bedömning i en separat process. Dessutom har Nordika II SHQ Oy, hyresvärden för Stockmanns kontorslokaler vid Smedjevägen, lämnat in ett yrkande till Helsingfors tingsrätt, enligt vilket bolaget yrkar på ersättning på upp till 14,5 miljoner av Stockmann enligt 27 kap. 1 punkten i lagen om företagssanering. Yrkandet har bestridits av övervakaren av saneringsprogrammet till den del som det överstiger 1,2 miljoner euro. I samma yrkande har Nordika II SHQ Oy angett Utredaren och Stockmann AS som svarande.

Mutual Insurance Fund Fennia, hyresvärden för Stockmanns varuhus i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 11,9 miljoner euro i enlighet med 1 kap. 27 punkten i lagen om företagssanering. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit yrkandet till den del som det överskrider 2,8 miljoner euro. Dessutom har Mutual Insurance Fund Fennia lämnat två yrkanden till Helsingfors tingsrätt med Stockmann och utredaren som svarande i det första yrkandet och Stockmann AS i det andra. I yrkandena till tingsrätten kräver Mutual Insurance Fund Fennia att rätten ska fastställa att skadeståndet till Fennia är högst 12 miljoner euro. Vidare har den andra hyresvärden för varuhuset i Tammerfors, Tampereen Seudun Osuuspankki, inlett skiljeförfarande mot Stockmann. Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 20,3 miljoner euro i enlighet med 1 kap. 27 punkten i lagen om företagssanering. Övervakaren av saneringsprogrammet har bestridit yrkandet av Tampereen Seudun Osuuspankki under saneringsförfarandet (då det maximala beloppet av ersättningsyrkandet var 17,7 miljoner euro) till den del som det överstiger 2,0 miljoner euro.

Utöver de ovan nämnda yrkandena har den före detta underhyresgästen på varuhuset i Tammerfors, Pirkanmaan Osuuskauppa, inlett skiljeförfarande och kräver ersättning på upp till 5,4 miljoner av Stockmann i enlighet med bland annat 1 kap. 27 punkten i lagen om företagssanering. Övervakaren av saneringsförfarandet har bestridit yrkandet till största delen. Pirkanmaan Osuuskauppa har också överklagat Helsingfors tingsrätts beslut om att fastställa saneringsprogrammet den 9 februari 2021 till den del som skadeståndet till Pirkanmaan Osuuskauppa är saneringsskuld i stället för skuld som uppstått efter att ansökan om saneringsförfarande trädde i kraft med stöd av kap. 32 i lagen om företagssanering. Dessutom har ECR Finland Investment I Oy, dvs. ägaren av det så kallade Bokhuset, överklagat Helsingfors tingsrätts beslut om att fastställa saneringsprogrammet den 9 februari 2021. ECR Finland Investment I Oy har yrkat på att hovrätten ska bekräfta att dess yrkande baserar sig på en obligation enligt kap. 15 i lagen om företagssanering och att yrkandet bör betraktas som skuld som uppstått efter att ansökan om företagssanering trädde i kraft. Om rätten däremot anser att yrkandet av ECR Finland Investment I Oy ska betraktas som saneringsskuld enligt kap. 3 i lagen om företagssanering yrkar ECR Finland Investment I Oy på att åtminstone ha rätt till betalning för sin fordran trots betalningsförbud enligt 17 kap. i lagen om företagssanering.

När det gäller andra fordringar som bestridits och som nämns i saneringsprogrammet fortsätter förlikningsförhandlingarna, och en del av dem har redan avgjorts i samförstånd. De tvister som nämns i saneringsprogrammet och som gäller HOK-Elanto Liiketoiminta Oy och hyresvärden för varuhuset i Jumbo har avgjorts.