Riskfaktorer

Riskklassificering

Till affärsrisker räknas alla sådana faktorer som kan hota koncernen eller delar av den att uppnå de uppställda strategiska målen. Stockmanns affärsrisker har klassificerats i tre riskområden:

  • Risker i affärsomgivningen, med vilka avses bolagets externa riskfaktorer som, om de förverkligas, avsevärt kan påverka bolagets verksamhetsmöjligheter och lönsamhet. Dessa riskfaktorer utgörs av bl.a. väsentliga och oförutsedda förändringar i marknadsutvecklingen, katastrofrisker och den landrisk som är förknippad med Ryssland.

  • Operativa risker, med vilka avses interna risker som hänför sig till bolagets verksamhet som, om de förverkligas, bl.a. kan leda till avbrott eller ineffektivitet i affärsverksamheten samt olönsamhet. Dessa riskfaktorer utgörs av bl.a. risker förknippade med personalen, missbruk, IT och dataskydd samt information som utgör basen för beslutsfattande.

  • Finansiella risker som, om de förverkligas, har en försämrande effekt på koncernens resultat, balansräkning och likviditet.

Den allmänna ekonomiska läget, de centralaste valutakurserna och särskilt osäkerhetsfaktorer som kan påverka konsumenternas köpkraft uppskattas i dagsläget vara de främsta riskerna som kan påverka Stockmanns verksamhet.

 

Riskfaktorer, halvårsrapporten (16.8.2017)

Stockmann utsätts för risker som hänför sig till affärsklimatet, risker förknippade med bolagets egen verksamhet, samt finansiella risker.

Den allmänna ekonomiska situationen påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Kundernas köpbeteende influeras även av digitalisering, ökad konkurrens och förändrade inköpstrender. Snabba och oväntade rörelser på marknaderna kan påverka beteendet, både hos finansiella aktörer och hos konsumenterna. Osäkerheter relaterade till konsumenternas köpbeteende och köpkraft beräknas vara de huvudsakliga risker som kan påverka Stockmann under år 2017.

Verksamhetsomgivningen kan även inverka på Stockmanns hyresgästers affärsverksamhet och som en konsekvens av detta ha en negativ inverkan på hyresintäkterna och uthyrningsgraden i Stockmanns fastigheter. Dessa kan, speciellt om de är relaterade till de största hyresgästerna i fastigheterna, ha en inverkan på fastigheternas verkliga värde.

Finansiella risker, främst risker härrörande från räntefluktuationer pga. koncernens höga skuldsättningsgrad, kan ha en inverkan på finansiella kostnader och den finansiella positionen. Ränteförändringar kan också påverka avkastningen från de fastigheter som ägs av koncernen och därmed det verkliga värdet av dessa tillgångar. Finansiella risker hanteras i enlighet med den riskpolicy som bekräftats av styrelsen.

Övriga riskfaktorer som inverkar på Stockmannkoncernens affärsverksamheter är presenterade i styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016.