Riskfaktorer

Riskklassificering

Till affärsrisker räknas alla sådana faktorer som kan hota koncernen eller delar av den att uppnå de uppställda strategiska målen. Stockmanns affärsrisker har klassificerats i tre riskområden:

  • Risker i affärsomgivningen, med vilka avses bolagets externa riskfaktorer som, om de förverkligas, avsevärt kan påverka bolagets verksamhetsmöjligheter och lönsamhet. Dessa riskfaktorer utgörs av bl.a. väsentliga och oförutsedda förändringar i marknadsutvecklingen, katastrofrisker och den landrisk som är förknippad med Ryssland.

  • Operativa risker, med vilka avses interna risker som hänför sig till bolagets verksamhet som, om de förverkligas, bl.a. kan leda till avbrott eller ineffektivitet i affärsverksamheten samt olönsamhet. Dessa riskfaktorer utgörs av bl.a. risker förknippade med personalen, missbruk, IT och dataskydd samt information som utgör basen för beslutsfattande.

  • Finansiella risker som, om de förverkligas, har en försämrande effekt på koncernens resultat, balansräkning och likviditet.

Den allmänna ekonomiska läget, de centralaste valutakurserna och särskilt osäkerhetsfaktorer som kan påverka konsumenternas köpkraft uppskattas i dagsläget vara de främsta riskerna som kan påverka Stockmanns verksamhet.

Riskfaktorer, delårsrapporten 2016 (28.10.2016)

Stockmann utsätts för risker som hänför sig till affärsklimatet, risker förknippade med bolagets egen verksamhet, samt finansiella risker.

Den allmänna ekonomiska situationen påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Kundernas köpbeteende influeras även av digitalisering, ökad konkurrens och förändrade inköpstrender. Snabba och oväntade rörelser på marknaderna kan påverka beteendet, både hos finansiella aktörer och hos konsumenterna. En svag verksamhetsomgivning kan även inverka på Stockmanns hyresgästers affärsverksamhet och som en konsekvens av detta ha en negativ inverkan på hyresintäkterna och uthyrningsgraden i Stockmanns fastigheter. Dessa kan ha en inverkan på fastigheternas verkliga värde. Osäkerheter gällande den allmänna ekonomiska situationen, och särskilt sådana som är relaterade till konsumenternas köpbeteende och köpkraft beräknas vara de huvudsakliga risker som fortsätter påverka Stockmann under år 2016.

Mode står för över två tredjedelar av koncernens omsättning. Karakteristiskt för modebranschen är produkternas korta livslängd och trendberoende, säsongbetonad försäljning och känslighet för avvikande väderförhållanden. En ansvarsfull hantering av leveranskedjan är viktig för att koncernens varumärken ska kunna upprätthålla kundernas förtroende för Stockmann. Koncernen hanterar dessa faktorer som en del av verksamhetens dagliga ledning.

Koncernens verksamheter baseras på flexibel logistik och effektiva varuflöden. Förseningar och störningar i varu- och informationsflöden kan ha en tillfälligt negativ effekt på verksamheten. Alla ansträngningar görs för att hantera de operativa riskerna genom att utveckla lämpliga reservsystem och alternativa verksamhetssätt, samt genom att försöka minimera störningar i informationssystemen. Operativa risker täcks också genom att teckna försäkringar.

Koncernens omsättning, resultat och balansräkning påverkas av förändringar i valutakurserna mellan koncernens rapporteringsvaluta, dvs. euron, och den svenska kronan, den norska kronan, den amerikanska dollarn, den ryska rubeln och vissa andra valutor. Valutakursfluktuationer kan ha en inverkan på koncernens affärsverksamheter. Finansiella risker, främst risker härrörande från räntefluktuationer pga. koncernens höga skuldsättningsgrad kan ha en inverkan på finansiella kostnader och den finansiella positionen. Finansiella risker hanteras i enlighet med den riskpolicy som bekräftats av styrelsen.