Ansvarsbegränsning

Lagstiftning i vissa jurisdiktioner kan begränsa distribution av informationen på härefter följande webbsida. Den information som webbsidan innehåller eller annat till det emitterade obligationslånet och noteringen av obligationslånet relaterat material får inte användas av någon i syfte, eller i anslutning till, att erbjuda eller sälja i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan försäljning är otillåten eller att rikta sådant erbjudande eller sådan försäljning till personer till vilka det inte är tillåtet att erbjuda eller sälja obligationslånet. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller notera obligationslånet, eller för att på annat sätt tillåta ett offentligt erbjudande av obligationslånet, i någon jurisdiktion. Obligationslånet får inte erbjudas, säljas, återsäljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att erbjuda obligationslånet, och informationen på härefter följande webbsidor eller annat till det emitterade obligationslånet och noteringen av obligationslånet relaterat material får inte sändas till personer i ovannämnda jurisdiktioner.

Obligationslånet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (United States Securities Act of 1933) ("Securities Act") och obligationslånet får inte erbjudas, säljas, ställas som säkerhet, eller på annat sätt överlåtas direkt eller indirekt i USA eller till, eller på uppdrag av eller till fördel för, en U.S. person (i enlighet med definitionen av sådana termer i Regulation S under Securities Act). I Förenade kungariket får informationen på den härefter följande webbsidan och annat till det emitterade obligationslånet och noteringen av obligationslånet relaterat material endast distribueras till och riktas till (a) personer som har yrkeserfarenhet i ärenden som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Förenade kungarikets lag om finansiell service och marknad 2000 (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) bestämmelse 2005 (Order 2005) ("Bestämmelsen") eller (b) personer som omfattas av artikel 49(2) punkt (a)–(d) i Bestämmelsen, eller andra personer till vilka detta kan lagligen kommuniceras (alla sådana personer tillsammans, "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer bör inte agera eller förlita sig på informationen som den härefter följande webbsidan innehåller eller annat till det emitterade obligationslånet och noteringen av obligationslånet relaterat material. 

Jag bekräftar att jag har läst, förstått och godkänt att efterleva samtliga ovanspecificerade restriktioner och att mitt hemvistland inte är och att jag inte befinner mig i USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika för tillfället eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet distribuera eller publicera informationen, samt, att jag inte är en amerikansk person.

Genom att klicka "GODKÄNNER" anses du ha läst, förstått och godkänt ovannämnda restriktioner och ansvarsbegränsningar.

Klicka "GODKÄNNER" för att gå vidare till informationen angående det emitterade obligationslånet och noteringen av obligationslånet.

Klicka "GODKÄNNER INTE" för att återgå till föregående sida.