Produktsäkerhet

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att fatta ansvarsfulla beslut med hjälp av vårt breda produktsortiment. Produkterna som säljs måste uppfylla de kvalitets-, miljö- och produktkrav som gäller vid varje given tidpunkt.

Stockmannkoncernen är ansvarig för säkerheten hos de produkter som säljs och för att säkerställa att de inte utgör en risk för kundernas hälsa eller egendom. Företagets inköpsorganisation säkerställer att produkterna överensstämmer med gällande krav i lagstiftningen, till exempel kemikalie- och produktsäkerhetslagstiftningen. Produkterna testas regelbundet av tillverkarna och importörerna, samt av Stockmann i fråga om egna varumärken och produkter om Stockmann själv importerar, i enlighet med ett testprogram och en riskanalys. Testningen säkerställer att produkterna uppfyller alla kvalitets- och säkerhetskrav som lagstiftningen ställer eller Stockmanns egna, striktare krav.

Utöver detta följer Stockmann upp produktanmälningar från EU i syfte att informera kunder så snabbt som möjligt om produkter som utgör en risk. RAPEX, EU:s system för snabba varningar, underlättar utbytet av information mellan medlemsstaterna och kommissionen om åtgärder som vidtagits för att förhindra eller begränsa saluföring eller användning av produkter som medför en allvarlig risk för konsumenters hälsa och säkerhet, med undantag för livsmedel, läkemedel och medicintekniska produkter som omfattas av andra mekanismer. Därutöver främjas och övervakas produktsäkerheten av finska Tullen, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Stockmann Delikatessen och företagets centralkök har ett omfattande internt system för kvalitetskontroll och testning för produktsäkerhet. Centralköket uppfyller lagstiftningskrav och myndighetskrav, och har som mål att ytterligare förbättra sin verksamhet. Stockmanns centralkök har certifierats med den internationella livsmedelssä- kerhetsstandarden ISO 22000, som överstiger lagstiftningskraven och till exempel innehåller ytterligare självövervakning i form av produktsäkerhetsgruppen. Centralköket tillagar Meals-, Deli-, sushi- och caféprodukter åt sammanlagt fem varuhus i Helsingforsregionen och Tammerfors i Finland.

Vi är medvetna om den växande oron över matfusk, något som vi följer upp tillsammans med Livsmedelssäkerhetsverket Evira och den finländska dagligvaruhandelsföreningen. Såvitt vi vet har vi hittills inte fått in några sådana produkter, och inte heller identifierat en särskild risk för att de ska tas emot.

Produktåterkallelser hanteras enligt Stockmanns anvisningar för produktåterkallelser, som fastställer ansvarsområden och steg i processen. Anvisningarna täcker både livsmedel och andra produkter, och de uppdaterades år 2014 och godkändes i CSR-styrgruppen.