Nyckeltal
 

Kvarvarande verksamheter

1–12/
2019

1–12/
2018

Omsättning, milj. euro

960,4

1 018,8

Bruttomarginal, %

56,3

56,9

Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro

153,0

76,0

Justerat driftsbidrag (EBITDA), milj. euro

168,6

84,3

Rörelseresultat (EBIT), milj. euro

13,3

-5,0

Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro

29,0

28,4

Nettofinansieringsposter, milj. euro

-52,7

-34,6

Resultat före skatt, milj. euro

-39,3

-39,6

Periodens resultat, milj. euro

-54,3

-43,7

Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro

-0,84

-0,68

Personal, medeltal

7 002

7 241

 

 

 

Kvarvarande och avvecklade verksamheter

1–12/
2019

1-12/
2018

Nettoresultat/aktie, före och efter utspädning, euro

-0,84

-0,70

Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro

102,3

82,9

Investeringar, milj. euro

33,8

29,3

Eget kapital/aktie, euro

11,12

11,71

Nettoskuldsättningsgrad, %

124,4

64,5

Soliditet, %

38,1

46,2

Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st.

72 049

72 049

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, %

0,9

-0,4