Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.6.2014

Ett svagt kvartal i en utmanande marknadsomgivning

Helsingfors, Finland, 2014-08-13 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 13.8.2014 kl. 8.00 EET

April–juni 2014:
Koncernens omsättning uppgick till 495,3 miljoner euro (543,6 miljoner euro), en minskning på 8,9 procent, eller en minskning på 5,1 procent enligt jämförbara valutakurser.
Rörelsevinsten uppgick till 3,5 miljoner euro (30,1 miljoner euro).

Januari–juni 2014:
Koncernens omsättning uppgick till 890,9 miljoner euro (974,9 miljoner euro), en minskning på 8,3 procent exklusive de avslutade franchiseverksamheterna, eller en minskning på 4,9 procent enligt jämförbara valutakurser.
Rörelseresultatet uppgick till -40,3 miljoner euro (-4,6 miljoner euro).
Periodens resultat uppgick till -48,2 miljoner euro (-17,1 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till -0,67 euro (-0,24 euro).

Resultatprognos för år 2014 (reviderad den 12 juni 2014): Stockmann uppskattar att koncernens omsättning i euro för år 2014 kommer att vara mindre än år 2013. Koncernens rörelsevinst för år 2014 förväntas vara betydligt svagare än för år 2013.

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
”Detaljhandelsmarknaden i Finland genomgår stora förändringar. Konsumentförtroendet är fortsättningsvis lågt och efterfrågan på bruksvaror har klart minskat. Vi på Stockmann har inte lyckats slå den negativa marknadsutvecklingen. Näthandeln förändrar konsumentbeteendet, men nätbutikerna kompenserar inte ännu den dramatiska minskningen i den traditionella detaljhandeln. Samtidigt är marknadsomgivningen i Ryssland fortsättningsvis utmanande, eftersom den ryska rubeln är fortsatt svag och landets framtida ekonomiska riktning är oklar. Marknadsomgivningen i Baltikum, Sverige och Norge har varit stabil.

Stockmanns omsättning under andra kvartalet år 2014 minskade. Lindex uppvisade fortsatta goda prestationer med en ökad omsättning i lokala valutor. Omsättningen i euro minskade dock pga. valutaeffekter. För varuhusgruppen och Seppälä var omsättningen under andra kvartalet en stor besvikelse.

Som en följd av minskad försäljning och lägre bruttomarginal, sjönk Stockmannkoncernens resultat betydligt under nivån för år 2013, speciellt i Finland och Ryssland. Vi har inlett många åtgärder för att stärka försäljningen, förbättra kundservicen och få bolagets kostnadsstruktur i linje med de svaga marknadsförhållandena, såsom t.ex. den nya försäljningsorganisationsstrukturen i varuhusen i Finland. Inbesparingarna från dessa förändringar blir huvudsakligen synliga fr.o.m. år 2015 framöver, trots att koncernens kostnader under första halvåret var mindre än år 2013. Utsikterna för resten av året är utmanande, eftersom det inte finns några tecken på en betydande förbättring i marknadsomgivningen.”

Ny koncernstrategi
Stockmann har inlett en process för att granska och revidera sin strategi. Processen omfattar koncernens samtliga verksamheter på alla marknader, och målet är att på lång sikt förbättra Stockmanns konkurrenskraft och lönsamhet.

Som en del av strategiprocessen introducerar Stockmann en ny rapporteringsstruktur för att bättre återspegla de olika affärsmodellerna inom detaljhandeln och fastighetsverksamheten. Detta görs för att öka fokuseringen och genomskinligheten samt för att optimera användandet av försäljningsutrymmet i syfte att förbättra kundupplevelsen. De nya affärsenheterna kommer fr.o.m. den 1 januari 2015 att vara: Stockmann Retail, Real Estate och Fashion Chains.

Stockmann Retail-affärsenheten kommer att inkludera Stockmanns varuhus, Akademiska Bokhandeln, Hobby Hall, deras respektive nätbutiker (Stockmann.com, Akateeminen.com och Hobbyhall.fi) samt kosmetikbutikerna Stockmann Beauty. Real Estate-affärsenheten kommer att inkludera koncernens egna fastigheter i Helsingfors, S:t Petersburg, Tallinn och Riga vilka nyttjas av Stockmanns varuhus och utomstående hyresgäster. Fashion Chains-affärsenheten kommer att inkludera Lindex och Seppälä.

Stockmann publicerar sin delårsrapport för januari-september 2014 och bokslutet för år 2014 enligt den nuvarande rapporteringsstrukturen. Nya jämförelsesiffror för år 2014, beräknade enligt den nya rapporteringsstrukturen, kommer att publiceras under det första kvartalet år 2015.


Utsikter för år 2014
Den ryska rubeln har försvagats kraftigt och den ekonomiska tillväxten i Ryssland uppskattas stanna på en låg nivå under år 2014. Krisen i Ukraina, sanktioner mot Ryssland samt deras motåtgärder fortsätter att påverka den ryska ekonomin under året. Som en konsekvens av detta är utsikterna på den ryska detaljhandelsmarknaden mycket svaga.

I Finland kommer osäkerheten inom detaljhandelsmarknaden att fortsätta. Efterfrågan på bruksvaror uppskattas vara fortsatt svag under årets andra hälft. Köpkraften förväntas vara fortsatt låg, vilket kommer att ha en negativ inverkan på konsumenternas köpbeteende.

Marknadsutsikterna för prisvärt mode i Sverige förväntas bli något bättre under år 2014. Detaljhandelsmarknaden i Baltikum förväntas bibehållas relativt stabil. Ett lågt konsumentförtroende kan emellertid påverka konsumenternas köpvilja på alla marknadsområden.

Som en konsekvens av de osäkra framtidsutsikterna lanserade Stockmann ett kostnadsinbesparingsprogram under våren 2013. Programmet fortsätter under år 2014, med fokus på långsiktiga strukturella förändringar för att anpassa kostnadsstrukturen till den långsamma tillväxten och på att förbättra resultatet. Stockmanns pågående strategiprocess siktar att på lång sikt förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet.

Koncernens investeringar beräknas vara lägre än avskrivningarna och uppgå till cirka 60 miljoner euro under år 2014.


Stockmann uppskattar att koncernens omsättning i euro under år 2014 kommer att vara mindre än år 2013. Koncernens rörelsevinst för år 2014 förväntas vara betydligt svagare än för år 2013.

Nyckeltal

 

  4-6/
2014
4-6/
2013
1-6/
2014
1-6/
2013
1-12/
2013
Omsättning, Me 495,3 543,6 890,9 974,9 2 037,1
Omsättningstillväxt, % -8,9 1,2 -8,6 -1,3 -3,7
Bruttomarginal, % 48,1 49,1 47,0 47,7 48,6
Rörelsevinst, Me 3,5 30,1 -40,3 -4,6 54,4
Nettofinansieringskostnader, Me 7,3 8,5 12,7 14,5 27,6
Vinst före skatt, Me -3,8 21,6 -53,1 -19,1 26,8
Rapportperiodens vinst, Me -8,1 19,5 -48,2 -17,1 48,4
Resultat/aktie, outspädd, e -0,11 0,27 -0,67 -0,24 0,67
Eget kapital/aktie, e     11,28 11,50 12,42
Affärsverksamhetens kassaflöde, Me 77,5 101,4 -35,5 -9,8 125,4
Investeringar, Me 17,8 16,9 27,3 28,4 56,8
Nettoskuldsättningsgrad, %     104,3 107,0 87,3
Soliditet, %     41,1 40,5 43,8
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån.     1,3 4,0 3,4
Personal, medeltal 14 866 14 977 14 584 14 903 14 963


Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport för januari-juni 2014 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt telefonkonferens

En press- och analytikerträff ordnas i dag den 13 augusti 2014 kl. 9.15 i Fazers À la Carte-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag den 13 augusti 2014 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:

NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 OVK Q2 2014 SWE.pdf


Tillbaka