Miljöpåverkan

De mest betydande miljöeffekterna från Stockmannkoncernens egen verksamhet uppkommer genom energiförbrukning, avfall och transporter. Miljöeffekterna följs upp noggrant i olika enheter och verksamhetsställen. På detta sätt kan man reagera snabbt på avvikelser i förbrukning eller avfall.

Miljösynpunkter och miljöperspektiv beaktas även i leveranskedjan. Genom projektet och i samarbete med olika aktörer har man i flera fabriker kunnat minska användningen av vatten, kemikalier och energi samt minska fabrikernas produktionskostnader.

Personalens miljömedvetenhet ökas med hjälp av utbildningar och intern information. Läs mer

 
 

Energi- och vattenförbrukning

Koncernens energiförbrukning utgörs främst av el, värme och fjärrvärme. Energiförbrukningen förorsakas av belysning, ventilation, uppvärmning och nedkylning av butiks-, lager- och kontorslokaler och av elapparater som används i dessa, bl.a. hissar och rulltrappor samt kylanordningar och IT-utrustning. Största delen av koncernens statistikförda vattenkonsumtion konsumeras i varuhusens restaurang-, köks- och sanitetslokaler. Vid både varuhusgruppens och modekedjornas butiksändringar och nya butikskoncept tar man allt mer hänsyn till miljöfrågor.

Transporter

Stockmannkoncernen har 8 varuhus och 475 Lindex butiker. Vi betjänar våra kunder i olika länder och på olika kontinenter, vilket betyder att varudistributionen till våra butiker förorsakar utsläpp. Uppmärksamhet fästs vid effektiva och miljövänliga varuflöden. Bekanta dig med Stockmanns koldioxidfotavtryck.

Avfallshantering och återvinning

Avfall som uppkommer genom affärsenheternas verksamhet består främst av förpackningsavfall, som papp och plast. I varuhusgruppen uppkommer också bioavfall från centralköket, Delikatess-matavdelningen samt restaurang- och caféverksamheten.Stockmann satsar på avfallssortering och återvinning. Den totala mängden avfall minskade år 2013.

Varuhusen i Finland (år 2013) överträffade sitt ambitiösa mål, 95 % sorteringsgrad med ett resultat på 96,2 %. Av avfallet i Lindex och Seppäläs huvudkontor och logistikcentraler källsorteras och av avfallet återvanns 99 procent.

Vi erjuder våra kunder möjlighet att återvinna. Till Stockmannvaruhusen och Hobby Halls butik kan returneras använda el- och elektronikapparater, batterier, lysrör och energisparlampor. Under år 2013 ordnades flera olika återvinningskampanjer tillsammans med varuleverantörer. Till exempel genomfördes en kampanj för att återvinna stekpannor tillsammans med Hackman i alla varuhus i Finland.

Förpackningsmaterial

Vi strävar efter att minimera miljöbelastningen av våra förpackningsmaterial och att erbjuda våra kunder materialeffektiva lösningar. Se information om användningen av förpackningsmaterial i Stockmann Retail och Lindex enligt GRI G4-riktlinjer, indikator EN1: Use of Packaging Materials 2016 (pdf, på engelska).