Inköpsrutiner

Uppförandekoden för leverantörer är kärnan i våra inköpsrutiner. Stockmann äger inga fabriker eller produktionsanläggningar undantag för centralköket som hör till varuhuskedjan. I stället tillverkas de modeprodukter som säljs i Stockmanns affärsenheter av underleverantörer. Större delen av dessa produkter, cirka 80 procent, köps via våra inköpskontor i Asien. År 2014 köpte Lindex kläder från 190 leverantörer. Kläderna tillverkades i cirka 400 fabriker. Kläder som säljs under Stockmanns egna varumärken köptes av cirka 150 leverantörer, och dessa tillverkades i cirka 200 fabriker, av vilka puolet var direkta och puolet via inköpskontoren. Lindex och Stockmann använder i stor utsträckning samma leverantörer.

Stockmanns uppförandekod och ytterligare krav

Alla leverantörer förväntas följa Stockmanns uppförandekod. Utöver detta kräver vi att leveranskedjan för våra egna varumärken följer uppfö- randekoden för leverantörer, som innehåller Business Social Compliance Initiatives (BSCI) uppförandekod och kompletteras med Stockmanns ytterligare krav, relaterade till exempelvis djurens rättigheter, kemikalier och miljöfrågor. 

Nya instruktioner och riktlinjer kan göras upp utifrån identifierade risker rörande mänskliga rättigheter. För närvarande innehåller våra riktlinjer till exempel ett förbud mot sandblästring av jeans, eftersom detta kan vara hälsofarligt för de anställda om det utförs utan lämplig skyddsutrustning eller utbildning. Denna risk hanteras genom att inte placera beställningar i fabriker som har sandblästringsutrustning. År 2013, förband sig Stockmann till ett avtal om att förbättra brand- och byggnadssäkerheten (The Accord on Fire and Building Safety) i Bangladesh på grund av den risk som undermåliga fabriksbyggnader utgör i landet. 

En reviderad version av BSCI:s uppförandekod infördes i början av år 2014. Koden ställer krav på organisationsfrihet och kollektivavtal, skälig ersättning, anständiga arbetstider, arbetsmiljö och säkerhet, särskilt skydd för unga arbetstagare, miljöskydd och etiskt affärsbeteende, och förbjuder diskriminering, barnarbete, tvångsarbete och otrygga anställningar. Under år 2014 kommunicerades den nya versionen av BSCI:s uppfö- randekod till våra leverantörer och producenter och deras engagemang kontrollerades.

Fabriker i länder som BSCI klassificerar som högriskländer, där Stockmanns varuhus och modekedjornas egna märkesprodukter tillverkas, granskas regelbundet genom egna revisioner som utförs av våra egna lokala medarbetare samt genom BSCI-revisioner som utförs av tredje part. Om brister identifieras, utarbetas en plan för korrigerande åtgärder och genomförandet av planen övervakas. Lokala arbetsförhållanden påverkas också av olika internationella konventioner och initiativ.

Kriterierna för att välja leverantörer

När vi väljer en leverantör lägger vi uppmärksamhet på ett antal faktorer. De viktigaste kriterierna är att leverantören svarar upp mot Stockmannkoncernens behov, har den kunskap och leveransförmåga som behövs, har rätt kvalitet och pris, CSR med fokus på arbetsförhållanden och miljöfrågor samt möjlighet till en långvarig relation. Alla fabriker måste uppfylla Stockmannkoncernens startkrav och förbinda sig till BSCI:s uppfö- randekod och kontinuerlig förbättringar. Vi eftersträvar långvariga relationer med leverantörerna.

Obehörig underentreprenad för att kringgå koden utgör en risk. Våra producenter är alltid skyldiga att informera oss om eventuell användning av underleverantörer på förhand. Utifrån en riskanalys har vi förbjudit användningen av underleverantörer helt och hållet i Bangladesh. Detta är en fråga om nolltolerans som leder till att inga ytterligare beställningar görs.

Ansvarsarbetet på Stockmanns inköpskontor

Våra sex lokala inköpskontor i Kina, Bangladesh, Indien, Turkiet och Pakistan har en nyckelroll när det gäller att utveckla arbetsförhållandena och att identifiera risker. Tillsammans sysselsätter kontoren cirka 160 medarbetare och deras uppgift är att övervaka inköp och produktion. Inköpskontoren granskar rutinerna i varje fabrik som de anlitar innan några beställningar görs. Efter den preliminära kontrollen fortsätter det systematiska ansvarsarbetet.

På våra inköpskontor har våra lokala CSR-specialister till uppgift att utbilda och stödja våra leverantörer och fabriksägare i förbättringsarbetet som omfattar både uppförandekoden och miljökraven, samt att utföra både anmälda och oanmälda egna revisioner. Dessutom besöker våra lokala produktions- och kvalitetskontrollanter produktionsenheterna dagligen för att säkerställa att produktionsvillkoren svarar upp mot våra krav. De har också till uppgift att rapportera misstänkta brott mot uppförandekoden. Läs mer.

Utöver fabriksinspektioner och utbildning, betygsätts varje del av leverantörens verksamhet enligt ett ”leverantörsstyrkort”, som ligger till grund för utvecklingsarbetet. Leverantörerna utvärderas baserat på styrkortet två gånger om året, där resultatet gällande uppförandekoden ingår som ett kriterium. Utifrån utvärderingen klassificerar vi våra leverantörer på olika nivåer, där de bästa resultaten ger flest antal beställningar.

Vårt mål är att ha en transparent kommunikation om frågor som intresserar våra intressentgrupper, och därför offentliggör vi våra modeleverantörer

Andra produkter

Utöver egna märkesprodukter inköps även välkända märkesprodukter för försäljning på Stockmanns varuhus. Ansvarsfrågor rörande internationella och inhemska märkesprodukter bedöms vid inköpsförhandlingarna. Stockmann Delikatessen anlitar välkända och pålitliga leverantörer inom EU och gynnar långvariga relationer. Stockmann importerar inte direkt livsmedelsprodukter från länder utanför EU till Finland.