Stockmanns informationsgivningspolicy (Disclosure policy)

I denna informationsgivningspolicy (disclosure policy), som har godkänts av Stockmanns styrelse, beskrivs de centrala principer utifrån vilka Stockmann i egenskap av ett börsnoterat bolag kommunicerar med kapitalmarknaderna och övriga intressentgrupper.

I sin informationsgivningspolicy iakttar Stockmann finländsk lagstiftning, Finansinspektionens standarder och direktiv samt NASDAQ Helsingfors' regler.

Stockmanns informationsgivningspolicy syftar till att säkerställa att samtliga aktörer på marknaden samtidigt har tillgång till tillräcklig och korrekt information om Stockmann Oyj Abp och Stockmannkoncernen som grund för prisbildningen av Stockmanns aktie och tillförsäkra att publiceringen av informationen sker omgående och opartiskt.

För genomförandet av informationsgivningspolicyn ansvarar bolagets verkställande direktör. De övriga medlemmarna i ledningsgruppen deltar i detta till den del det egna ansvarsområdet berörs. Stockmanns kommunikationsavdelning som verkar under verkställande direktören, genomför policyn i praktiken.

Förfaringssätt

Stockmann offentliggör information om sin ekonomiska situation enligt ett på förhand angivet publiceringsschema. Publiceringsdatumen under den kommande redovisningsperioden offentliggörs innan den förgående redovisningsperioden avslutas. Information om den ekonomiska situationen, framtidsutsikterna, resultatutvecklingen och andra motsvarande omständigheter ges i första hand i delårsrapporterna och bokslutskommunikén. Bedömningarna av framtidsutsikterna görs verbalt. Sådan information om dessa omständigheter som på ett väsentligt sätt kan påverka värdet på Stockmanns värdepapper och som ges mellan de rapporter som publiceras kvartalsvis offentliggörs alltid som ett börsmeddelande.

Ekonomisk information offentliggörs om moderbolaget, koncernen som helhet och dess segment. Stockmannkoncernens segment är Stockmann Retail, Real Estate och Lindex. Sekundära segment är koncernens marknadsområden.

Stockmanns börsmeddelanden godkänns av bolagets verkställande direktör.

Stockmanns börsmeddelanden publiceras alltid på både finska, svenska och engelska. Investerarinformation som publiceras på bolagets webbplats är också densamma på finska, svenska och engelska.

Rykten, marknadsbedömningar och informationsläckor

Stockmann kommenterar inte rykten som florerar på marknaden, aktiekursens utveckling, konkurrenternas eller kundernas agerande eller analytikernas prognoser, såvida det inte är nödvändigt för att rätta klart felaktig information. Om information som på ett väsentligt sätt inverkar på värdet på Stockmanns värdepapper har läckt ut i offentligheten för tidigt publicerar bolaget dock ett börsmeddelande om ärendet.

Kontakter till investerare, analytiker och media

På sin webbplats publicerar Stockmann en lista över de analytiker som enligt den information bolaget har erhållit på eget initiativ följer med Stockmanns utveckling. Stockmann varken publicerar eller förmedlar bedömningar av bolaget som har gjorts av utomstående aktörer, såsom översikter, konsensusrapporter eller tidningsartiklar. 

Stockmann strävar efter att besvara frågor från investerare, analytiker och media utan dröjsmål.

I samband med publiceringen av delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna arrangerar Stockmann press- och analytikerkonferenser.

Stockmanns ledning träffar representanter för kapitalmarknaderna och media. Syftet med mötena är att ge bakgrundsinformation om Stockmann och dess verksamhetsmiljö. Diskussionerna bygger på information som Stockmann redan har offentliggjort eller som finns allmänt tillgänglig på marknaden, och ingen ny information som eventuellt påverkar värdet på bolagets värdepapper förs fram under dessa möten.

Inre krets och tyst period

Stockmann tillämpar insiderregler som är beredda av Nasdaq Helsingfors Oy,

Som en följd av EU:s förordning om marknadsmissbruk (”MAR”) som trädde i kraft den 3 juli 2016, har Stockmann inte längre en offentlig inre krets. Som bolagets deklarationsskyldiga personer som fungerar i ledningsuppgifter har definierats styrelsemedlemmarna, verkställande direktören, koncernens ledningsgruppsmedlemmar och revisorerna. Stockmanns styrelse har fattat beslut om att handelsgränsen med bolagets aktier för personer som fungerar i ledningsuppgifter är 30 dagar innan publicering av kvartalsrapport eller bokslut. 

Stockmann följer även en 30 dagars tyst period före publiceringen av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. Möten med kapitalmarknadens representanter hålls inte under den tysta perioden.

Kommunikationskanaler

Som huvudsakliga kommunikationskanaler använder Stockmann börs- och pressmeddelanden, ekonomiska rapporter, sin webbplats samt möten och tillställningar.

Stockmann Oyj Abp:s börs- och pressmeddelanden publiceras utan oskäligt dröjsmål på bolagets webbplats, där de finns tillgängliga minst fem år från publiceringsdatumet. Meddelandena är också arkiverade i ett landsomfattande meddelandearkiv, som upprätthålls av NASDAQ Helsingfors.

Kriskommunikation

En kris är en plötslig undantagshändelse, som allvarligt riskerar Stockmanns verksamhet, uppfyllandet av kundlöftet, aktieägarvärdet eller anseendet. Kriskommunikationen är en del av bolagets riskhantering. Målet med den är att säkerställa att man i en krissituation kan genomföra de nödvändiga kommunikationsåtgärderna snabbt och effektivt. 

Godkänd av Stockmanns styrelse den 17 december 2009

Uppdaterad version: 16 januari 2017