Stockmanns utsikter för år 2017

Halvårsrapport 2017, 16.8.2017:

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsland, Finland, har ekonomin börjat återhämta sig. BNP och detaljhandelsmarknaden förväntas öka år 2017. Konsumenternas köpkraft förväntas dock inte öka, och köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökande konkurrens.

Ekonomin i Sverige bibehölls stabil under år 2016 och BNP-tillväxten för år 2017 uppskattas fortsättningsvis vara på en högre nivå än i Finland. Den stabila tillväxten inom modemarknaden stagnerade under år 2016, och marknaden förväntas minska år 2017.

I Baltikum förväntas BNP-tillväxten fortsätta. Utsikterna för dessa länder förväntas vara bättre än för Stockmannkoncernens övriga marknadsområden.

Den ryska ekonomin förväntas återhämta sig stegvis, men de ryska konsumenternas köpkraft fortsätter vara på låg nivå.
Stockmann fortsätter att förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes sommaren 2016 kommer att bli fullt synliga i rörelsekostnaderna för år 2017. Förbättringar i rörelseresultatet år 2017 uppskattas huvudsakligen komma från enheten Stockmann Retail, som fortfarande är förlustbringande medan Real Estate förväntas fortsätta sin vinstbringande stabila prestation. Lindex rörelseresultat år 2017 kommer att vara klart lägre än föregående års rekordhöga resultat. Den planerade försäljningen av Delikatessens affärsverksamhet i Finland förväntas förbättra koncernens lönsamhet från år 2018 framöver.

Investeringarna för år 2017 uppskattas bli ca 45-50 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2017
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. förändringar i butiksnätverket och produktmixen. Den justerade rörelsevinsten förväntas bli bättre jämfört med år 2016.