Stockmanns utsikter för år 2018

Bokslutskommuniké 2017, 14.2.2018:

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsländer, Finland och Sverige, har den allmänna ekonomiska situationen förbättrats, och enligt prognoser från nationella centralbanker uppskattas BNP fortsätta öka år 2018. Även konsumenternas förtroende förväntas fortsätta utvecklas i en positiv riktning.

Köpbeteendet förändras emellertid pga. digitalisering och ökande konkurrens. Detta reflekteras i utsikterna för modemarknaden, som enligt en uppskattning av Stockmanns ledning inte ökar lika snabbt som den allmänna ekonomin.

I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna enligt ledningens uppskattning vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga marknadsområden.
Stockmann fortsätter att förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes i Lindex i slutet av år 2017 och i Stockmann i början av år 2018 kommer till största delen att vara genomförda under våren, och de är fullt synliga i rörelsekostnaderna för år 2019. Eftersom effektiveringsåtgärderna inte medför betydande kostnadsinbesparingar under första kvartalet 2018, är det sannolikt att koncernens rörelseresultat för första kvartalet inte förbättras jämfört med föregående års nivå.

Som en följd av lönsamhetsförbättringsprogrammet, förväntas Lindex rörelsevinst för år 2018 att öka jämfört med året innan. Enheten Stockmann Retail, som fortfarande är förlustbringande, siktar på att uppnå ett positivt justerat rörelseresultat år 2018. Real Estate förväntas fortsätta sin vinstbringande stabila prestation.

Investeringarna för år 2018 uppskattas bli ca 40-45 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

Resultatprognos för år 2018

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att vara på samma nivå som året innan. Den justerade rörelsevinsten förväntas öka år 2018.