Stockmanns utsikter för år 2016

Delårsrapporten 28 oktober 2016:

Inom Stockmannkoncernens viktigaste verksamhetsland, Finland, är den allmänna ekonomiska situationen fortsatt osäker och endast en långsam BNP-tillväxt uppskattas genereras. Konsumenternas köpkraft förväntas vara fortsatt låg, och marknadsutvecklingen för konsumtionsvaror kommer sannolikt att fortsätta vara svag. Samtidigt ökar konkurrensen.

BNP-tillväxten för Sverige, Norge och Baltikum beräknas bli något högre än i Finland. Marknaden för prisvärt mode i Sverige väntas förbli relativt stabil. I Baltikum förväntas konkurrensen inom detaljhandelsmarknaden öka.

Den ekonomiska utvecklingen i Ryssland förväntas vara fortsatt svag under år 2016. Detta har haft en negativ inverkan på hyresintäkterna från hyresgästerna i Stockmanns fastighetsverksamhet.

Stockmanns strategi har som mål att på lång sikt förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet genom en helhetsomfattande vändning i riktning mot lönsamhet. Ett effektiveringsprogram inleddes i februari 2015 med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro. Programmet framskrider enligt plan, och effekterna kommer huvudsakligen att synas i Stockmanns resultat från år 2016 framöver. Den nya organisationsmodellen, som togs i bruk under tredje kvartalet, kommer att minska kostnaderna med cirka 20 miljoner euro under år 2017.

Investeringarna för år 2016 har omvärderats och uppskattas vara ca 40–45 miljoner euro och vara mindre än de uppskattade avskrivningarna för år 2016.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning för år 2016 kommer att minska jämfört med år 2015 pga. pågående strategiska förändringar vilka syftar på att förbättra lönsamheten. Det justerade rörelseresultatet förväntas vara något positivt år 2016.