Stockmanns utsikter för år 2019

Bokslutskommuniké 2018, 14.2.2019:

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsländer, Finland och Sverige, har den allmänna ekonomiska situationen förbättrats, och såväl BNP som konsumenternas förtroende var fortsatt positiva under år 2018. Under år 2019 uppskattas detaljhandelstillväxten minska något pga. en långsammare ekonomisk utveckling i Finland. I Sverige uppskattas tillväxten fortsätta öka (källa: Finsk Handel, HUI Research).

Köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökad konkurrens. Näthandeln uppskattas öka stadigt, men utvecklingen i de fysiska varuhusen är fortsättningsvis utmanande. Detaljhandeln har framför sig stora strukturella utmaningar pga. digitalisering och fortsatt internationalisering.
I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga huvudmarknader (källa: OECD).

Stockmann fortsätter sina åtgärder för att förbättra prestationsförmågan och lanserade i januari 2019 ett initiativ, vars mål är att minska koncernens kostnadsnivå med 20 miljoner euro innan utgången av år 2019. Målet är vidare att förbättra bruttomarginalen och påskynda sådana utvecklingsprojekt vars resultat blir synliga för kunderna under det pågående året. Av åtgärderna riktas 15 miljoner euro till Stockmanns verksamheter i Finland och Baltikum och 5 miljoner euro till Lindex, som fortsätter sitt lönsamhetsförbättringsprogram.

Utöver de operativa resultatförbättringarna kommer det rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rörelsevinsten att förbättras på grund av förändringar i redovisningsprinciper när den nya IFRS 16 Leasingstandarden tas i bruk från och med den 1 januari 2019.

Koncernen kommer att tillämpa standarden enligt en modifierad retroaktiv approach, vilket betyder att jämförelsesiffrorna för år 2018 inte kommer att omräknas.

Investeringarna för år 2019 uppskattas bli ca 35 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

Resultatprognos för år 2019

Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst exklusive inverkan av Nevsky Centre ökar jämfört med år 2018.