Lån och finansiering

Lån och finansiering

Stockmanns huvudsakliga finansiering består av banklån och kreditfaciliteter, obligationer samt ett företagscertifikatprogram. Stockmann har dessutom ett hybridlån, som i bokslutet behandlas som bolagets eget kapital.

Kommitterade kreditfaciliteter
Stockmann har säkerställda kreditfaciliteter på 609 miljoner euro med OP Företagsbanken Abp, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ) Finlands filialkontor, DNB Bank ASA, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ). 111,6 miljoner euro av lånen återbetalades på våren 2018,  168 miljoner euro gjordes under året 2019 och resten av lånen samt lånelimiterna förfaller i oktober 2021. Läs mera.

Obligationer
Stockmann utfärdade säkerställda obligationslån värda 250 miljoner euro i december 2017. Obligationerna förfaller den 11 januari 2022 och för dem utbetalas en fast årlig ränta på 4,75 procent. Obligationerna är noterade på börsen Nasdaq Helsinki. Prospekt 21.12.2017.

Företagscertifikat
Stockmann har ett företagscertifikatprogram på 600 miljoner euro i samarbete med fem banker in Finland. Av programmet användes 45,4 miljoner euro den 31.12.2019. Emittenten eller företagscertifikaten har inget kreditbetyg. Arrangörerna för företagscertifikatprogrammet är Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, OP Bank och Swedbank. 

Hybridlån
Stockmann har ett hybridlån på 85 miljoner euro. Lånets emissionsdag var den 17 december 2015. Lånet har ingen förfallodag, men bolaget har rätt att lösa in det tidigast den 31 januari 2020. Lånets årliga kupongränta är 7,75 procent. I november 2019 gjordes vissa förändringar i villkoren för hybridlånet vilka godkändes av innehavarna. First Reset Date-datumet har skjutits upp med 18 månader till den 30.7.2021 och räntesatsen ändrades till 10,75 % per år från och med 31.1.2020. En ny klausul som ger Stockmann möjligheten att lösa in hybridlånet vid en potentiell avyttring av Lindex infördes. Hybridlånet kan också lösas in i sin helhet om det ersätts med kapital från en aktieemission. I november 2019 emitterade Stockmann ytterligare hybridobligationer med ett nominellt värde på 21 miljoner euro under befintligt hybridlån. Villkoren är samma som de förnyade villkoren för det befintliga hybridlånet och rätt att teckna erbjöds till vissa av Stockmanns största aktieägare i ett private placement-förfarande. Prospektet för lånet har inte publicerats. Läs mera.

Kreditvärdering
Stockmann Oyj Abp har inte ansökt om någon kreditvärdering från något kreditvärderingsinstitut.

Finansiell riskhantering
Stockmanns finansiering och finansiella riskhantering sköts centralt av finansfunktionen enligt policies som fastställts av styrelsen. Mer information om hanteringen av finansiella risker finns i not 4.8 i Bokslutet

Maturitetsstruktur för räntebärande skulder