Lån och finansiering

Stockmanns huvudsakliga kreditfaciliteter består av bekräftade bilaterala faciliteter, obligationer och ett företagscertifikatprogram. Stockmann har dessutom ett hybridlån, som i bokslutet behandlas som bolagets eget kapital.

Kommitterade bilaterala kreditfaciliteter

Stockmann Oyj Abp har långfristiga kommitterade bilaterala kreditfaciliteter på 700 miljoner euro. Bilaterala kreditavtal undertecknades med sex banker i december 2013 och dessa förfaller i februari 2019. Den 31 december 2016 hade 375 miljoner euro lyfts av de långfristiga kommitterade kreditfaciliteter.

Obligationer

Stockmann Oyj Abp utfärdade ett obligationslån på 150 miljoner euro i november 2012. Lånet förfaller den 19 mars 2018 och har en fast årlig ränta om 3,375 procent. Obligationen är noterad på Nasdaq OMX Helsingfors Börs med ISIN-koden FI4000051057.

Prospektet 19.11.2012

Företagscertifikat

Stockmann har ett företagscertifikatprogram på 600 miljoner euro i samarbete med fem banker in Finland. Emittenten eller företagscertifikaten har inget kreditbetyg. Arrangörerna för företagscertifikatprogrammet är Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, Pohjola Bank och Swedbank. 

Hybridlån

Stockmann Oyj Abp har ett hybridlån på 85 miljoner euro. Lånets emissionsdag var den 17 december 2015. Lånet har ingen förfallodag, men bolaget har rätt att lösa in det tidigast den 31 januari 2020. Lånets årliga kupongränta är 7,75 procent. Läs mera.

Kreditvärdering

Stockmann Oyj Abp har inte ansökt om någon kreditvärdering från något kreditvärderingsinstitut.

Finansiell riskhantering

Stockmanns finansiering och finansiella riskhantering sköts centralt av finansfunktionen enligt policies som fastställts av styrelsen. Mer information om hanteringen av finansiella risker finns i not 31 i Bokslutet

Maturitetsstruktur för räntebärande skulder