Lån och finansiering

Lån och finansiering

Stockmanns huvudsakliga finansiering består av banklån och kreditfaciliteter, obligationer samt ett företagscertifikatprogram. Stockmann har dessutom ett hybridlån, som i bokslutet behandlas som bolagets eget kapital.

Kommitterade kreditfaciliteter
Stockmann har säkerställda kreditfaciliteter på 609 miljoner euro med OP Företagsbanken Abp, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ) Finlands filialkontor, DNB Bank ASA, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ). 111,6 miljoner euro av lånen återbetalades på våren 2018, en amortering på 147 miljoner euro gjordes i januari 2019 och resten av lånen samt lånelimiterna förfaller i januari 2021. Läs mera.

Obligationer
Stockmann utfärdade säkerställda obligationslån värda 250 miljoner euro i december 2017. Obligationerna förfaller den 11 januari 2022 och för dem utbetalas en fast årlig ränta på 4,75 procent. Obligationerna är noterade på börsen Nasdaq Helsinki. Prospekt 21.12.2017.

Företagscertifikat
Stockmann har ett företagscertifikatprogram på 600 miljoner euro i samarbete med fem banker in Finland. Av programmet användes 32,4 miljoner euro den 30.6.2019. Emittenten eller företagscertifikaten har inget kreditbetyg. Arrangörerna för företagscertifikatprogrammet är Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, Pohjola Bank och Swedbank. 

Hybridlån
Stockmann Oyj Abp har ett hybridlån på 85 miljoner euro. Lånets emissionsdag var den 17 december 2015. Lånet har ingen förfallodag, men bolaget har rätt att lösa in det tidigast den 31 januari 2020. Lånets årliga kupongränta är 7,75 procent. Prospektet för lånet har inte publicerats. Läs mera.

Kreditvärdering
Stockmann Oyj Abp har inte ansökt om någon kreditvärdering från något kreditvärderingsinstitut.

Finansiell riskhantering
Stockmanns finansiering och finansiella riskhantering sköts centralt av finansfunktionen enligt policies som fastställts av styrelsen. Mer information om hanteringen av finansiella risker finns i not 34 i Bokslutet.

Maturitetsstruktur för räntebärande skulder