Fabriksinspektioner

Stockmannkoncernen för en kontinuerlig dialog och utför regelbundna revisioner i fabrikerna, både genom egna revisioner och BSCI-revisioner, för att identifiera negativa effekter på mänskliga rättigheter i enlighet med vår riskbedömning. 

År 2018 genomfördes totalt 257 BSCI-revisioner i fabriker i riskländer som tillverkar egna märkesvaror för Stockmanns varuhus och modekedjor.  BSCI-revisionerna genomförs av internationellt ackrediterade, oberoende revisorer. Utöver dessa externa revisioner genomförde Stockmannkoncernens egna CSR-specialister som arbetar på inköpskontoren 66 egna revisioner.

Efter varje revision, såväl en amfori BSCI-revision, en egen revision eller en Bangladesh
brand- och byggsäkerhetsrevision, kommer en revisionsrapport att utarbetas och en
korrigerande handlingsplan kommer att göras för att korrigera de upptäckta bristerna. I
handlingsplanen är varje uppgift planerad och övervakning genomförs. Amfori BSCI-revisionerna genomförs av internationellt ackrediterade, oberoende revisorer. Ingen fabrik som producerar för Stockmann fick revisionsresultatet `oacceptabelt´ eller påträffades av noll-toleransfrågor. De viktigaste slutsatserna i revisionerna var bristfälligheter i kraven på arbetstid eller i tillgången till en ledig dag i veckan, samt problem med hälso- och säkerhetsaspekter, ledningssystemet och rättvis ersättning.

 

 

Förbättring av brand- och byggnadssäkerheten i Bangladesh

Stockmann har förbundit sig till ett avtal om att förbättra säkerheten i fabrikerna i Bangladesh, som är ett av våra mest betydande produktionsländer. År 2013, förband sig Stockmann till ett avtal om att förbättra brandoch byggnadssäkerheten (Accord) i Bangladesh på grund av den risk som undermåliga fabriksbyggnader utgör i landet. Enligt avtalet har Stockmann förbundit sig till att samtliga fabriker som tillverkar kläder för koncernen i Bangladesh ska genomgå revisioner rörande brandsäkerhet, elektricitet och konstruktionsfrågor. Den första kontraktsperioden löpte ut våren 2018 och Stockmann har åtagit sig Accords övergångsavtal som syftar till att slutföra reparationer av fabrikerna enligt det ursprungliga kontraktet och överföra ansvaret till lokaladministrationen så fort som möjligt. Situationen ses över halvårsvis och övergångsavtalet gäller fram till år 2021 eller tills lokaladministrationen är redo att fortsätta uppgiften.

I slutet av år 2018 var 89 % av de korrigeringar som krävdes enligt kontraktet för alla fabriker i Accord och för 93 % av de fabriker som används av Stockmannkoncernen gjorda.