Ett ansvarsfullt finländskt börsbolag

Med ekonomiskt ansvar avses i Stockmannkoncernen god hushållning genom vilken ägarnas avkastningsförväntningar uppfylls, erbjuds stadigvarande arbetsplatser till de anställda och skapas ekonomisk välfärd i samhället överlag. Stockmann är en betydande arbetsgivare, en avsevärd inköpare av produkter och tjänster, investerare samt samarbetspartner och skattebetalare. Konkurrenskraft och ett starkt ekonomiskt resultat gör det möjligt att satsa på utveckling av personalens och samhällets välfärd. Socialt ansvarsfull verksamhet skapar i sin tur en stark grund för bolagets effektivitet och ekonomiska tillväxt.

Ekonomisk nytta för intressentgrupper

Stockmanns verksamhet gav alla centrala intressentgrupper ekonomiskt mervärde under räkenskapsperioden 2013. Största delen av det ekonomiska mervärdet går till personalens löner och arvoden: År 2015 sysselsatte Stockmann i medeltal 10 762 personer, som under räkenskapsåret betalades löner och arvoden till ett sammanlagt värde av 251,6 miljoner euro. Fördelningen av det mervärde som skapas i Stockmanns verksamhet presenteras i CSR-rapporterna.Läs mer om koncernens ekonomiska nyckeltal på investerarsidorna.