Ett ansvarsfullt finländskt börsbolag

Med ekonomiskt ansvar avses i Stockmannkoncernen god hushållning genom vilken ägarnas avkastningsförväntningar uppfylls, erbjuds stadigvarande arbetsplatser till de anställda och skapas ekonomisk välfärd i samhället överlag. Stockmann är en betydande arbetsgivare, en avsevärd inköpare av produkter och tjänster, investerare samt samarbetspartner och skattebetalare. Konkurrenskraft och ett starkt ekonomiskt resultat gör det möjligt att satsa på utveckling av personalens och samhällets välfärd. Socialt ansvarsfull verksamhet skapar i sin tur en stark grund för bolagets effektivitet och ekonomiska tillväxt.

Ekonomisk nytta för intressentgrupper

Stockmanns verksamhet ger alla centrala intressentgrupper ekonomiskt mervärde. Leverantörer och personal är de intressegrupper som tillförs det största ekonomiska värdet: köp från leverantörer låg på 790,5 MEUR och kostnader för anställningsförmåner uppgick till 201,6 MEUR under 2017. Fördelningen av det mervärde som skapas i Stockmanns verksamhet presenteras i CSR-rapporterna.Läs mer om koncernens ekonomiska nyckeltal på investerarsidorna.