Stockmannkoncernens donationspolicy

Som en del av sitt samhällsansvar donerar Stockmann årligen medel till allmännyttiga ändamål. Syftet med donationerna är att på nationell nivå eller i flera av koncernens verksamhetsländer stöda allmänbildning, kultur, forskning och andra samhälleliga projekt. välgörenhet kan stödas genom utvalda samfund med klara program och principer. Koncernens affärsenheter kan även stöda allmännnyttiga projekt som en del av sina kommersiella kampanjer. Stockmanns julgåva för år 2016 beviljas åt Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry. Med donationen vill Stockmann stöda sitt samarbete med Hope ry. Samarbetets syfte är att hjälpa finländska mindre bemedlade familjer.

Stockmann beviljar i huvudsak inte lotterivinster, stödannonser eller produktdonationer.

Donationsansökningar skickas till adressen:

Stockmann Oyj Abp
Kommunikation och CSR
PB 147
00381 Helsingfors

I ansökan skall bifogas precisa uppgifter om ändamålet eller projektet för vilket medel ansöks. Om beviljade donationer meddelas skriftligen eller per e-post.